Domov   >  Interné smernice
publikované: 30.03.2013 - 10:47  //  aktualizácia: 17.09.2019 - 09:44  //  zobrazené: 4752

Smernica Zboru pre občianske záležitosti mesta Šaľa

Zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ)

 

ČI. I.

Názov, sídlo, pôsobnosť

 

 1. Názov: Zbor pre občianske záležitosti v Šali (ďalej ZPOZ).
 2. Sídlo ZPOZ je mesto Šaľa.
 3. Pôsobnosť ZPOZ sa vzťahuje na územie mesta Šaľa.
 4. ZPOZ pôsobí ako orgán primátora mesta na zásadách  dobrovoľnosti a vyvíja záujmovo-spoločenskú a nepolitickú činnosť.
 5. ZPOZ sa usiluje o vlastný rozvoj, rozširovanie občianskych obradov, slávností, starostlivosti o občanov pri významných životných udalostiach.
 6. ZPOZ sa v zásadných otázkach riadi Stanovami ústrednej rady ZPOZ „Človek človeku“                v Slovenskej republike.

 

ČI. II.
Organizácie a orgány ZPOZ

 

 1. ZPOZ tvoria členovia, ktorí plnia úlohy ZPOZ. Súhlasia so Stanovami Združenia ZPOZ
  v SR, so zásadami činnosti ZPOZ a zapájajú sa do podujatí, ktoré zbor zabezpečuje.
 2. V podmienkach ZPOZ sú členmi Zboru určení zamestnanci mesta a ostatní členovia.
 3. Jeho činnosť riadi a zabezpečuje predseda, ktorého si volia členovia ZPOZ spravidla
  na celé volebné obdobie, a tajomník ZPOZ, ktorým je poverený zamestnanec MsÚ.

 

ČI. III.
Základné občianske obrady a slávnosti a ich náplň

 

Základné druhy obradov a slávností, ktoré pravidelne zabezpečuje ZPOZ, sú:

 1. OBČIANSKE OBRADY 

A/ Obrad uzavretia manželstva

 1. sobášne dni, hodiny a sobášna miestnosť boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Šali Uznesením č. 9/2018 – VI. zo dňa 4. decembra 2018
 2. obradu sa zúčastňuje matrikárka, sobášiaci, aktér a účinkujúci
 3. obrad sa vykonáva v sobášnej sieni, príp. mimo nej na základe žiadosti
 1. RODINNÉ SLÁVNOSTI

A/  Uvítanie detí do života, spojené so slávnostným zápisom do pamätnej knihy

 1. vykonáva sa v dňoch, v ktorých sa konajú obrady
 2. môže sa vykonávať kolektívne alebo individuálne, podľa záujmu a požiadaviek rodičov
 3. obradu sa zúčastňuje slávnostný rečník, matrikárka, aktér a ďalší účinkujúci podľa potreby
 4. slávnostný rečník, ktorý obrad vykonáva, používa počas obradu insígnie mesta
 5. obrad sa vykonáva v obradnej sieni

 B/ Jubilejné sobáše a oslavy jubilantov

 1. vykonávajú sa v dňoch, v ktorých sa vykonávajú obrady, na základe dohody
  s jubilantmi    
 2. obrad sa vykonáva v obradnej sieni, resp. na požiadanie rodinných príslušníkov
  aj v rodine na adrese trvalého pobytu (v domove dôchodcov) 

Prípravu všetkých uvedených obradov zabezpečuje tajomník ZPOZ za spolupráce matrikárky a predsedu ZPOZ. Tajomník ZPOZ zabezpečuje tiež účinkujúcich, ktorí sa obradov zúčastňujú, ako sú primátor, slávnostní rečníci, recitátori, hudobníci a speváci.

 

Čl. IV.

Ďalšia činnosť ZPOZ

 

 1. Vykonávať a zabezpečovať aj iné ako uvedené základné obrady podľa potrieb a záujmov občanov mesta ako i v prípadoch, keď si to vyžaduje situácia.

Sú to:

OSTATNÉ PODUJATIA :

(Spoločenské slávnosti, spomienkové slávnosti, slávnosti samosprávy)

 • Slávnosť výročia sobáša (zlatá, diamantová svadba)
 • Spoločná slávnosť pre jubilantov
 • Mesiac úcty k starobe
 • Poďakovanie darcom krvi
 • Významná osobnosť mesta
 • Spomienkové slávnosti
 • Výročie 1. písomnej zmienky o meste
 • Cena mesta
 • Cena primátora
 • Deň samosprávy
 • Prijatie vzácnych hostí v meste
 • Prijatie zahraničnej delegácie
 • Ocenenie významných spoluobčanov reprezentujúcich mesto, región, štát (športovci, umelci a pod.)
 • Udelenie čestného občianstva 
 • Významné jubileum mesta, podpísanie partnerskej zmluvy 
 • Podujatia pre vlastných členov ZPOZ pri významných životných a pracovných jubileách
 • Spolupracuje s primátorom mesta, MsÚ, spoločenskými a cirkevnými organizáciami, podnikmi, firmami, školami
 • Vernisáže výstav, konferencie 
 • Vykonáva a zabezpečuje aj iné ako uvedené základné obrady podľa potrieb a záujmu občanov mesta, organizácií a inštitúcií pôsobiacich na území mesta
 • Iné slávnosti
 1. Zabezpečovať zapisovanie a kreslenie do pamätnej knihy mesta
 2. Zabezpečovať písanie mestskej kroniky
 3. Zabezpečovať zapisovanie a kreslenie do pamätnej knihy ZPOZ 
 4. Stará sa o vlastnú členskú základňu Zboru pre občianske záležitosti a jej rozširovanie, vedie evidenciu svojich členov, dbá o ich vlastnú aktívnu účasť na práci ZPOZ, dbá na kvalitu scenárov pri obradoch a slávnostiach a na úroveň spoločenského ustrojenia účinkujúcich

 

ČI. V.

Financovanie ZPOZ a zásady odmeňovania

 

 1. Činnosť ZPOZ je financovaná z rozpočtu mesta, ktorý schvaľuje MsZ.
 2. Materiálne zabezpečenie obradov a slávností (nákup darčekov, kvetov a pod.) zabezpečuje tajomník ZPOZ v rámci pracovnej náplne zamestnanca mesta.
 3. Za činnosť v ZPOZ patrí účinkujúcim odmena. Podklady na vyplácanie odmien spracúva predseda a tajomník ZPOZ podľa stanovených sadzieb odmeňovania.
 4. Odmeny schvaľuje primátor mesta.

 

Čl. VI

Odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach mesta Šaľa

 

Časť I.

 

 1. Tieto zásady upravujú zabezpečenie občianskych obradov a slávností organizovaných mestom Šaľa a odmeňovanie osôb vykonávajúcich občianske obrady a slávnosti.
 2. Tieto zásady platia pre mesto pri výkone správy a fyzické osoby.
 3. Podľa súvisiacich predpisov:
 1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
 2. Zákon č. 553/2003 Zb. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a plnení niektorých zákonov
 3. Zákon č. 145/95 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
 1. Osobami vykonávajúcimi občianske obrady a slávnosti sú:
 1. primátor
 2. poslanci, ktorých poverilo do funkcie sobášiacich a vykonávajúcich aj iné obrady mestské zastupiteľstvo
 3. zamestnanci mesta Šaľa, ktorým táto činnosť vyplýva z pracovnej náplne
 4. ďalšie osoby poverené primátorom vykonávajú občianske obrady a slávnosti na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej činnosti študenta podľa Zákonníka práce (napr. organizátori občianskeho obradu, obradník, rečník, spevák, hudobník, recitátor a pod.)
 1. Organizáciu a správu súvisiacej agendy zabezpečuje Mestský úrad v Šali (ďalej MsÚ). Okrem iného vedie evidenciu občianskych obradov a slávností, ktorá obsahuje údaj o dni usporiadania, dobe trvania a mená osôb, ktoré sa z poverenia MsÚ akcie zúčastnili.
 2. Za účinkovanie na občianskych obradoch a slávnostiach prislúcha odmena na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej činnosti študenta a zamestnancom MsÚ zúčastňujúcim sa obradov a slávností mimo pracovného času:
 1. obradník (poslanci schválení MsZ) – odmena na základe Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva, ktoré boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali
  č. 4/2019 – VII. dňa 16. mája 2019 a sú účinné od 17. mája 2019
 2. matrikárka (uvítanie dieťaťa, jubilanti a jubilejné sobáše)   13 EUR/obrad
 3. účinkujúci
 • hudobník                                                                   12 EUR/obrad
 • spevák                                                                       12 EUR/obrad
 • hudobník + spevák                                                    21 EUR/obrad
 • recitátor                                                                     12 EUR/obrad
 • aktér (občiansky obrad)                                            14 EUR/obrad
 • aktér (spoločenské udalosti – výročia, oslavy)         15 EUR/obrad
 • aktér + recitátor                                                         21 EUR/obrad
 1. Zamestnancom mesta Šaľa za obrady a slávnosti vykonané počas pracovnej doby prislúcha odmena podľa Zásad odmeňovania. Spôsob úpravy neodpracovanej pracovnej doby určí svojmu zamestnancovi jeho nadriadený.
 2. Za prípravu a úpravu zovňajšku patrí účastníkom obradov a spoločenských udalostí príplatok 5 EUR za 1 deň (sobáš, uvítanie, jubilanti). Za prípravu a úpravu zovňajšku pri iných spoločenských slávnostiach patrí moderátorovi 10 EUR za 1 deň.
 3. Primátor mesta môže na základe návrhu predsedu ZPOZ priznať mimoriadnu odmenu členovi ZPOZ za systematicky kvalitnú prácu pri zabezpečovaní organizačne a obsahovo náročných podujatí.

 

Časť II.

 

Na posúdenie správnosti vyplatenia odmien za účasť na obradoch predkladá návrhy na schválenie primátorovi mesta predseda ZPOZ a tajomník ZPOZ, ktorý zároveň vedie evidenciu obradov a slávností a kultúrno-spoločenských podujatí.

Odmeny sa vyplácajú obradníkom, matrikárkam a účinkujúcim polročne, a to:

 • prvý termín – január až jún vo výplatnom termíne v mesiaci júl
 • druhý termín – júl až december vo výplatnom termíne v mesiaci január.

 

Časť III.

 

 1. Obradníkom a účinkujúcim sa poskytuje na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku ročný príspevok vo výške:
 1. 1 – 15 obradov                                                                      70 EUR/rok
 2. 16 – 30 obradov                                                                  120 EUR/rok   
 3. od 31 obradov                                                                     170 EUR/rok   
 1. Matrikárkam sa poskytuje na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku ročný paušálny príspevok vo výške 100 EUR.

Príspevok na ošatenie sa vypláca raz do roka vo výplatnom termíne v mesiaci január.

 

ČI. VII.

Záverečné ustanovenie

 

 1. Zmeny a doplnky Zásad činnosti Zboru pre občianske záležitosti schvaľuje primátor mesta.
 2. Týmito Zásadami sa rušia Zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti mesta Šaľa
  zo dňa 01. júna 2016 a ich Dodatku zo dňa 31. januára 2017.
 3. Tieto Zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti nadobúdajú účinnosť dňom
  17. mája 2019.

 

 

 V Šali dňa 16. mája 2019

 

 

Mgr. Jozef Belický

primátor mesta

 

Prílohy