Domov   >  Interné smernice
publikované: 29.03.2022 - 11:40  //  aktualizácia: 29.04.2022 - 08:01  //  zobrazené: 5056

Smernica mesta Šaľa o verejnom obstarávaní

Primátor mesta Šaľa vydáva túto smernicu na zabezpečenie jednotného postupu pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „ZVO“). Táto smernica upravuje postup pri verejnom obstarávaní v pôsobnosti mesta Šaľa.

Prvá časť

základné ustanovenia

§ 1

Všeobecné ustanovenia a predmet úpravy

 1. Mesto Šaľa je podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO verejným obstarávateľom (ďalej len „verejný obstarávateľ), ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení ZVO.
 2. Táto smernica upravuje:
 1. verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb (ďalej len „T/SP/S“);
 2. finančné limity podľa § 5 ZVO vzťahujúce sa na mesto Šaľa ako verejného obstarávateľa;
 3. systém verejného obstarávania, vrátane definovania jeho postupov;
 4. koordinovanie procesu verejného obstarávania;
 5. plánovanie verejného obstarávania;
 6. postupy a metódy verejného obstarávania, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovarov, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, pri dodržaní princípov

- rovnakého zaobchádzania,
- nediskriminácie hospodárskych subjektov,
- transparentnosti,
- proporcionality,
- hospodárnosti a efektívnosti;

 1. štandardné formuláre verejného obstarávania.
 1. Verejné obstarávanie v meste Šaľa je centralizované. Účelom a cieľom centralizácie verejného obstarávania je:
 1. vytvorenie efektívneho nástroja pre dosiahnutie úspor pri nákupe bežných komodít s využitím tzv. množstevných zliav,
 2. dodržiavanie a preukázanie zásady transparentnosti pri obstarávaní T, SP a S,
 3. zabezpečenie hospodárnosti vynaložených finančných prostriedkov súvisiacich s procesom verejného obstarávania.
 1. Zodpovednými zamestnancami mesta sú jednotliví správcovia rozpočtových položiek mesta Šaľa.
 2. Útvar zabezpečujúci verejné obstarávanie je referát právny a verejného obstarávania.
 3. Zákazka na účely ZVO je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Zmluva, rámcová dohoda a koncesná zmluva musia mať písomnú formu, ak ZVO neustanovuje inak (pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy).
 4. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti (možno ju uzavrieť najviac na štyri roky), najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky. Predpokladaná hodnota rámcovej dohody sa určí ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas platnosti rámcovej dohody, t. j. zadávať zákazky na základe rámcovej dohody bude možné iba do vyčerpania v nej dohodnutého maximálneho rozsahu plnenia, resp. maximálnej ceny.
 5. Na účely ZVO sa rozumie:
 1. hospodárskym subjektom fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu,
 2. záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní,
 3. uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku,
 4. koncesionárom hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu podľa ZVO,
 5. subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie.
 6. elektronickými prostriedkami elektronické nástroje a elektronické zariadenia na spracovanie údajov vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, posielané a prijímané po vedení, rádiovými vlnami, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.
 7. bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré
 1. sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň
 2. sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre verejného obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.
 1. Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa ods. 7 písm. f) sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.
 2. Elektronická platforma je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie T, na uskutočnenie SP a na poskytnutie S, na evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronickej platformy je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“). Úrad vlády zabezpečuje, aby elektronická platforma obsahovala okrem iného aj „systém sledovania vývoja cien – aktuálne údaje  o cenách verejne obstaraných alebo inak dodaných T, uskutočnených SP a poskytnutých S – bezodplatne sprístupnené v členení podľa klasifikácie hlavného slovníka obstarávania“.   Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov elektronickej platformy sa považuje za zmluvu uzatvorenú v písomnej forme.
 3. Referencia je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní T, uskutočnení SP alebo poskytnutí S.
 4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) je jednotný klasifikačný systém pre verejné zákazky, ktorým sa v členských štátoch Európskej únie určuje rovnaký opis T, SP a S, ku ktorým je pridelený číselný kód a nachádza sa na portály Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), t. j. http://www.uvo.gov.sk/cpv-443.html .
 5. Nesplnenie povinností vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení tejto smernice bude považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

§ 2

Finančné limity verejného obstarávateľa

 1. Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ÚVO.
 2. Podlimitná civilná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 1 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
 1. 180.000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, zákazku na poskytnutie služby, okrem sociálnych a iných osobitných služieb uvedených v prílohe č. 1 ZVO,
 2. 400.000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie sociálnych a iných osobitných služieb uvedených v prílohe č. 1 ZVO,
 3. 300.000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
 1. Civilná zákazka s nízkou hodnotou je
 1. zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 10.000 eur  v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
 2. zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 1 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 10.000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára a dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

§ 3

Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty

 1. Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov. Určuje sa na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak tieto údaje nie sú k dispozícii, určí sa predpokladaná hodnota na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou, použitím systému sledovania vývoja cien (funkcionalita elektronickej platformy - § 13 ZVO) alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom (pozri prílohu č. 5 – Poznámky k použitej metóde určenia výšky PHZ). Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.
 2. Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa aj:
 1. hodnota opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť,
 2. všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky,
 3. ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov,
 4. predpokladaná hodnota tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ poskytne dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác.
 1. Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa celková predpokladaná hodnota zákaziek všetkých organizačných zložiek mesta Šaľa (mestský úrad, mestská polícia, mestské kultúrne stredisko).
 2. Ak je stavebná práca alebo služba, resp. dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí je vyšší ako finančný limit pre podlimitnú zákazku, použije sa postup zadávania nadlimitnej zákazky.
 3. Ak ide o lízing, kúpu tovaru na splátky alebo o prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia, základom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru je
 1. celková hodnota zákazky, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 12 mesiacov,
 2. celková hodnota zákazky vrátane odhadovanej zostatkovej hodnoty, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas dlhší ako 12 mesiacov,
 3. 48-násobok mesačnej platby, ak ide o zmluvu, ktorej lehota platnosti nie je pevne určená alebo sa nedá určiť.
 1. Ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, ktorá sa pravidelne opakuje, alebo obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná hodnota zákazky sa určí z
 1. celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo
 2. celkovej predpokladanej hodnoty tovaru alebo služieb obstarávaných v priebehu 12 mesiacov po prvom plnení alebo počas platnosti zmluvy, ak je dlhšia ako 12 mesiacov.
 1. Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa zahrnie, ak ide o
 1. poisťovacie služby, aj splatné poistné a ostatné formy odmien,
 2. bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, provízie, úroky a ostatné formy odmien.
 3. súťaž návrhov, aj udelené ceny za návrhy a udelené odmeny účastníkom.
 1. Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o 
 1. zmluvu uzavretú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 48 mesiacov, sa zahrnie celková predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy,
 2. zmluvu uzavretú na určitý čas dlhší ako 48 mesiacov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas, sa zahrnie 48-násobok mesačnej platby.
 1. Predpokladaná hodnota koncesie na účely ZVO je predpokladaný celkový obrat bez dane  z pridanej hodnoty, ktorý má dosiahnuť koncesionár počas trvania koncesnej zmluvy v súvislosti s protiplnením za stavebné práce a služby tvoriace predmet koncesie, vrátane hodnoty tovaru poskytnutého verejným obstarávateľom, ktorý s týmito stavebnými prácami alebo službami súvisí a vzťahuje sa k času, keď sa oznámenie o koncesii posiela na uverejnenie alebo k času začatia zadávania koncesie, ak sa uverejnenie takéhoto oznámenia nevyžaduje.
 2. Predpokladaná hodnota koncesie sa určí použitím objektívnej metódy určenej v koncesnej dokumentácii. Do predpokladanej hodnoty koncesie sa zahŕňajú najmä:
 1. všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia koncesnej zmluvy,
 2. poplatky a pokuty od užívateľov stavby alebo služby, okrem príjmov vybraných v mene verejného obstarávateľa,
 3. platby alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme poskytnuté verejným obstarávateľom koncesionárovi vrátane kompenzácie za dodržiavanie povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme a príspevkov na verejné investície,
 4. granty alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme od tretích strán za plnenie koncesnej zmluvy,
 5. príjmy z predaja aktív, ktoré sú súčasťou koncesie,
 6. hodnota tovaru a služieb, ktoré verejný obstarávateľ poskytne koncesionárovi, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb,
 7. akékoľvek odmeny alebo platby záujemcom alebo uchádzačom.
 1. Zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej, ak by výsledkom tohto postupu bolo
 1. zníženie predpokladanej hodnoty pod finančné limity podľa ZVO,
 2. vyhnutie sa zverejneniu oznámenia alebo výzvy na predkladanie ponúk, alebo
 3. vyhnutie sa podaniu námietok podľa § 170 ods. 7 ZVO.
 1. Súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní sú informácie a podklady, na základe ktorých určil verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu.

§ 4

Koordinácia a riadenie procesu verejného obstarávania

 v podmienkach mesta Šaľa

 1. Koordináciu a riadenie procesu verejného obstarávania v podmienkach mesta Šaľa zabezpečuje referát právny a verejného obstarávania. Cieľom je dodržanie základných princípov verejného obstarávania v súlade s § 10 ZVO.
 2. Referát právny a verejného obstarávania na účely uvedené v odseku 1 tohto paragrafu zabezpečuje nasledovné:
 1. koordinuje a riadi proces verejného obstarávania mesta Šaľa a jeho organizačných zložiek vrátane ukladania úloh správcom rozpočtových položiek v oblasti verejného obstarávania,
 2. koordinuje a riadi proces plánovania verejného obstarávania za účelom zabránenia delenia zákaziek a výberu efektívnych postupov a metód verejného obstarávania,
 3. na základe schváleného plánu verejného obstarávania a predložených podkladov zo strany zodpovedných zamestnancov realizuje verejné obstarávanie nadlimitných zákaziek, verejné obstarávanie zjednodušeným postupom pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou na bežne dostupné tovary a služby a verejné obstarávanie bežným postupom pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou výzvou na predkladanie ponúk prostredníctvom elektronickej platformy,
 4. na základe podkladov od zodpovedných zamestnancov zasiela referencie (potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby) do informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je ÚVO.
 5. na požiadanie jednotlivých organizačných zložiek mesta Šaľa, ako sú oddelenia, referáty, mestská polícia a mestské kultúrne stredisko posudzuje návrhy postupov a dokumentáciu všetkých zákaziek s predpokladanou hodnotou od 10.000 eur bez DPH, a to pred ich vyhlásením,
 6. zúčastňuje sa vyhodnocovania splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk ako člen komisie „bez“ práva hodnotiť,
 7. posudzuje návrhy postupov a dokumentáciu všetkých zákaziek financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ pred ich vyhlásením (okrem zadávania zákaziek externým poradcom vo verejnom obstarávaní),
 8. zabezpečuje plnenie oznamovacej povinnosti mesta Šaľa vo veciach verejného obstarávania voči ÚVO, EÚ, resp. iných inštitúcií, zabezpečuje uverejnenie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa v zmysle § 64 ZVO u zákaziek, ktoré sa realizujú prostredníctvom referátu právneho a verejného obstarávania,
 9. pre zamestnancov mesta poskytuje metodicko-poradenskú činnosť v oblasti verejného obstarávania.

§ 5

Plán verejného obstarávania

zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác

a poskytnutie služieb

 1. Plán verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb zostavuje referát právny a verejného obstarávania na základe požiadaviek oddelení a referátov mestského úradu a organizačných zložiek mesta Šaľa – mestská polícia a mestské kultúrne stredisko (ďalej len „požiadavka na VO“).
 2. Platná požiadavka na VO je tá, ktorá je vypracovaná na predpísanom formulári, podpísaná zodpovednými zamestnancami mesta, za podmienky, že má zabezpečené vecné a finančné krytie. Zamestnanec referátu právneho a verejného obstarávania (ďalej len „poverený zamestnanec RPaVO“) je oprávnený neplatné požiadavky na VO neprijať alebo vrátiť na doplnenie a prepracovanie.
 3. Poverený zamestnanec RPaVO požiada o predloženie požiadavky na VO pre nasledujúci kalendárny rok v termíne do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
 4. Zodpovední zamestnanci mesta sú povinní požiadavky na VO doručiť poverenému zamestnancovi RPaVO v listinnej aj v elektronickej podobe.
 5. Poverený zamestnanec RPaVO zosumarizuje predložené požiadavky na VO a  takto spracované požiadavky vo forme plánu VO predloží na schválenie mestskému zastupiteľstvu (ďalej len „MsZ“).
 6. V prípade, ak po schválení plánu verejného obstarávania MsZ, vznikne potreba na dodanie T, uskutočnenie SP alebo poskytnutie S, ktorá nebola zahrnutá do plánu verejného obstarávania, zodpovední zamestnanci mesta doručia požiadavku na VO poverenému zamestnancovi RPaVO, ktorý ju doplní do plánu verejného obstarávania.

§ 6

Vyhlasovanie verejného obstarávania

 1. Vyhlasovanie verejného obstarávania sa uskutočňuje až po schválení plánu verejného obstarávania MsZ, resp. po odsúhlasení verejného obstarávania mimoriadnej zákazky primátorom mesta. Vyhláseniu zákazky predchádza predloženie požiadavky na VO, posúdenie dokumentov – oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvy na predkladanie ponúk a spravidla schválených súťažných podkladov alebo iných dokumentov v závislosti od typu zákazky a vybraného postupu verejného obstarávania.
 2. Požiadavka na VO je podkladom pre začatie procesu verejného obstarávania, pričom sa vypracúva na formulári podľa Prílohy č. 2, resp. č. 4. Súčasťou požiadavky na verejné obstarávanie je predloženie testu bežnej dostupnosti (Príloha č. 3) a určenie predpokladanej hodnoty zákazky (Príloha č. 5).
 3. Verejné obstarávanie nie je možné vyhlásiť a uskutočniť, ak
 1. predmet zákazky nie je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne
 2. výsledok spolupráce povereného zamestnanca RPaVO so zodpovednými zamestnancami mesta dosiahnutý do piatich pracovných dní odo dňa začatia prác, je preukázateľne nedostatočný (zodpovedný zamestnanec nedoručil vysvetlenie, resp. doplnenie požadovaných údajov poverenému zamestnancovi RPaVO).
 1. Poverený zamestnanec mesta informuje prednostu MsÚ, resp. náčelníka mestskej polície o nesplnení podmienok uvedených v ods. 3 písm. a) a b), ktorí môžu podať podnet na preukázanie vážneho porušenia pracovnej disciplíny v zmysle tejto smernice.

Druhá časť

postupy zadávania zákaziek

 s nízkou hodnotou

§ 7

Priame zadanie

 1. Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú platformu, ak je splnená niektorá z nasledovných podmienok:
 1. tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak
 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu,[1]
 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúci postup pri zadávaní zákaziek s výzvou na predkladanie ponúk prostredníctvom elektronickej platformy nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania, alebo
 3. ide o výhradné práva[2] a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúci postup pri zadávaní zákaziek s výzvou na predkladanie ponúk prostredníctvom elektronickej platformy nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania.
 1. ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe; doba trvania takejto zmluvy, ako aj opakujúcich sa zmlúv nesmie súhrnne presiahnuť tri roky,
 2. ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované, a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze,
 3. ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, od správcu alebo od exekútora.
 1. Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú platformu, ak
 1. v postupe pri zadávaní zákaziek s výzvou na predkladanie ponúk prostredníctvom elektronickej platformy nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
 2. zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti[3] nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať. V tomto prípade zákazku možno zadať priamo, nie je potrebné prešetrovať dôvody, či ide o časovú tieseň alebo skutočnosti ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať.
 1. Zodpovedný zamestnanec vyhotoví záznam uvedením skutočností, podľa ktorých postupoval. Všetky doklady a dokumenty sa uchovávajú počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy, resp. vyhotovenia písomnej objednávky.

§ 8

Zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby

 1. Zadávanie zákaziek na bežne dostupné tovary a služby sa realizuje prostredníctvom elektronickej platformy a povereným zamestnancom RPaVO na základe predloženej požiadavky na VO (Príloha č. 2). Súčasťou požiadavky je aj test bežnej dostupnosti (Príloha č. 3).

 1. Verejný obstarávateľ
 1. môže predbežne akceptovať ponuku s najnižšou cenou, zverejnenú na elektronickej platforme, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar alebo služby sú zverejnené v čase akceptovania aspoň tri ponuky, alebo
 2. zadá zákazku jej zverejnením na elektronickej platforme.
 1. Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 72 hodín po predbežnej akceptácii ponuky, resp. zverejnení zákazky.
 2. Pri zákazkách podľa odseku 2) písm. a) a b) sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. Informácia o výsledku verejného obstarávania sa neposiela ÚVO.

§ 9

Postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho finančného limitu

 

 1. Finančný limit –  predpokladaná hodnota zákazky:
 1. na dodanie tovaru a poskytnutie služby je rovnaká alebo vyššia ako 10.000 eur a súčasne nižšia ako 70.000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok je limit, od ktorého je potrebné zadávať zákazku s výzvou na predkladanie ponúk,
 2. na uskutočnenie stavebných prác je rovnaká alebo vyššia ako 10.000 eur a súčasne nižšia ako 180.000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok je limit, od ktorého je potrebné zadávať zákazku s výzvou na predkladanie ponúk.
 1. Verejný obstarávateľ sa môže rozhodnúť, že použije na zadanie zákazky:
 1. vlastný prieskum

- výber dodávateľa z internetových stránok, z katalógu (nákup cez e-shop)
- prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky spojený s výberom úspešného uchádzača - dodávateľa,

 1. priame oslovenie hospodárskych subjektov – prostredníctvom elektronickej platformy bez uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku.
 1. Verejný obstarávateľ, ak postupuje podľa odseku 2) písm. b) je povinný na účely zadávania zákazky zaslať výzvu na predkladanie ponúk na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy a takisto je povinný priebeh verejného obstarávania zdokumentovať prostredníctvom elektronickej platformy.
 2. O vyhodnotení ponúk zodpovedný zamestnanec vyhotoví záznam (Príloha č. 8).
 3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia – nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov). Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO (týka sa to podozrenia, že uchádzač uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž).
 4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora a to ani v tom prípade ak subdodávateľ uchádzača má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora (v prípade ceny vyššej ako 100.000 eur bez DPH).
 5. Pri otváraní ponúk sa zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú.

§ 10

Postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou vyššieho finančného limitu

 1. Verejný obstarávateľ je povinný odoslať na uverejnenie prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy výzvu na predkladanie ponúk a uskutočňovať komunikáciu v rámci zadania zákazky s nízkou hodnotou vrátane predkladania ponúk prostredníctvom elektronickej platformy, ak predpokladaná hodnota zákazky:
 1. na dodanie tovaru a poskytnutie služby je rovnaká alebo vyššia ako 70.000 eur,
 2. na uskutočnenie stavebných prác je rovnaká alebo vyššia ako 180.000 eur.
 1. Zadávanie zákazky výzvou na predkladanie ponúk prostredníctvom elektronickej platformy sa realizuje prostredníctvom povereného zamestnanca RPaVO na základe predloženej požiadavky na VO (Príloha č. 4). Za včasné a úplné odovzdanie podkladov zodpovedá príslušný zodpovedný zamestnanec mesta.
 2. Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako
 1. sedem pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na zákazku na poskytnutie služby,
 2. deväť pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Tretia časť

povinnosti súvisiace s verejným obstarávaním

§ 11

 1. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z verejného obstarávania a uchováva ich desať rokov po uzavretí zmluvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak[4].
 2. Zodpovední zamestnanci mesta sú povinní doručiť poverenému zamestnancovi RPaVO súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadali za obdobie kalendárneho polroka, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka  (Príloha č. 9), v ktorej pre každú zákazku uvedú najmä:
 1. zmluvnú cenu,
 2. predmet zákazky,
 3. identifikáciu dodávateľa v rozsahu – obchodné meno alebo názov, adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti, IČO.
 1. Ak to nevylučujú osobitné predpisy,[5] zodpovední zamestnanci mesta sú povinní doručiť poverenému zamestnancovi RPaVO súhrnnú správu o zmluvách (Príloha č.9) so zmluvnými cenami vyššími ako 10.000 eur,  ktoré boli uzavreté za obdobie kalendárneho polroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje ZVO, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne do 60 dní po skončení kalendárneho polroka. V súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky, identifikáciu dodávateľa v rozsahu podľa odseku 2) písm. c), a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14 ZVO, na základe ktorého bola zmluva uzavretá.
 2. Zodpovední zamestnanci mesta sú povinní vyhotoviť referenciu (Príloha č. 10) najneskôr do:
 1. 30 dní odo dňa skončenia plnenia podľa zmluvy alebo jej časti, ktorá spĺňa požiadavku funkčného celku,
 2. 10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak
 1. ide o zákazku s nízkou hodnotou,
 2. ide o zákazku, na ktorú sa nevzťahuje ZVO, alebo
 3. ide o opakované plnenia a ak nebola vyhotovená referencia podľa písmena a).
 1. Nesplnenie povinnosti vyhotoviť referenciu v termínoch podľa odseku 4) tohto paragrafu sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Štvrtá časť

opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní

§12

úvodné ustanovenia

 1. Verejný obstarávateľ je podľa § 23 ZVO povinné zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.  
 2. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vymedzila konflikt záujmov nasledovne[6]:

„Konflikt záujmov znamená konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, keď má verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré by mohli nepatrične ovplyvniť vykonávanie jeho služobných úloh a povinností.“

 1. Konfliktom záujmov je situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je alebo mohol byť narušený,  prípadne ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone funkcie a plnení úloh v súvislosti s VO realizovaným verejným obstarávateľom.
 2. Konflikty záujmov nie sú to isté ako korupcia. V prípade korupcie sa zvyčajne vyžaduje dohoda aspoň dvoch partnerov a určitý druh úplatku/platby/výhody. Konflikt záujmov vzniká, keď osoba dostane príležitosť uprednostniť svoje súkromné záujmy pred svojimi služobnými povinnosťami.
 3. Konflikt záujmov v postupe VO, ktorý sa nerieši primeraným spôsobom, má vplyv na zákonnosť postupov. Vedie k  porušovaniu zásad transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a/alebo nediskriminácie, ktoré musí verejná zákazka dodržiavať v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 2 ZVO.

§ 13

Vymedzenie pojmov

 1. Konflikt záujmov – v zmysle ustanovenia § 23 ods. 2 ZVO – zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh VO, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s VO.
 2. Finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem – subjektívny záujem zainteresovanej osoby odporujúci verejnému záujmu –, ktorý možno vnímať ako ohrozenie nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO, sa týka zainteresovaných osôb (osoby zabezpečujúce proces VO a vyhodnotenie  ponúk, osoby podieľajúce sa na vypracovaní opisu predmetu zákazky, návrhu podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk a zmluvných podmienok, zamestnanci verejného obstarávateľa podieľajúci sa na vyššie uvedených činnostiach, ako aj tretie osoby, ktoré externe zabezpečujú služby vo VO alebo akékoľvek podporné činnosti vo VO, osoby s rozhodovacími právomocami, ktoré môžu ovplyvniť výsledok VO najmä z titulu svojej funkcie vedúceho zamestnanca).
 3. Zainteresovaná osoba:
 1. zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii VO alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo VO    a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii VO alebo
 2. osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok VO bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii.

§ 14

Povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu ku konfliktu záujmov

 1. Verejný obstarávateľ je povinný:
 1. skúmať možný konflikt záujmov pred realizáciou akýchkoľvek úkonov v procese VO, a  to aj opakovane (napr. v štádiu určovania predpokladanej hodnoty zákazky prieskumom trhu, v rámci trhových konzultácií, po uplynutí na predkladanie ponúk, keď sú známi uchádzači, ktorí predložili ponuky).
 2. identifikovať všetky zainteresované osoby, ktoré môžu ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania vo väzbe na možné záujmy týchto osôb, ktoré by mohli predstavovať ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s VO. Za týmto účelom určí okruh osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na príprave a realizácii VO, pričom môže ísť o zamestnancov alebo iné osoby, ktoré poskytujú podpornú činnosť v danom VO. Ide o osoby, ktoré:
 1. pripravujú opis predmetu zákazky,
 2. zaoberajú sa stanovením predpokladanej hodnoty zákazky alebo finančným rozpočtom, ktorý má byť použitý na predmet zákazky,
 3. zaoberajú sa podmienkami účasti alebo kritériami na vyhodnotenie ponúk, vrátane pravidiel ich uplatnenia, zmluvnými podmienkami, vysvetľovaním podkladov,
 4. pripravujú elektronickú aukciu alebo nastavenie softvéru, ktorý bude použitý na realizáciu VO.
 1. zaoberať sa osobitnou kategóriou zainteresovaných osôb, ktoré priamo rozhodujú o najpodstatnejších úkonoch súvisiacich s VO, t. j.:

- členovia komisie na vyhodnotenie ponúka na vyhodnotenie podmienok účasti,
- riadiaci zamestnanci verejného obstarávateľa.

 1. preverovať v každej etape VO, či nenastali nové skutočnosti zakladajúce riziko vzniku konfliktu záujmov. Ide o situácie, keď je verejnému obstarávateľovi známe, kto je uchádzačom, prípadne, kto je subdodávateľom uchádzača, a to:

- pri doručení žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov,
- pri doručení žiadosti o nápravu,

- pri otváraní ponúk a pod.

 1. požadovať od zainteresovaných osôb vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov vo vzťahu k záujemcom, uchádzačom, tretím osobám alebo subdodávateľom v danom VO.
 2. poučiť zainteresované osoby, že konflikt záujmov vo VO je možné vnímať aj na základe potvrdenia samotnej existencie určitého vzťahu. To znamená, že ak sa aj osoby subjektívne necítia byť v konflikte záujmov voči konkrétnemu uchádzačovi, tretej osobe alebo subdodávateľovi, sú vždy povinné informovať o každej skutočnosti indikujúcej objektívnu existenciu ich vzájomného vzťahu/prepojenia.
 3. zaznamenať preskúmateľným spôsobom všetky úkony uskutočnené v rámci predchádzania konfliktu záujmov.
 4. prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistí konflikt záujmov (vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie VO alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávanie konfliktu záujmov; zrušenie VO a vyhlásenie nového VO, ak konflikt záujmov u nie je možné napraviť priamo v dotknutej súťaži; vylúčenie uchádzača z VO, ak konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).

§ 15

Vyhlásenia o neprítomnosti konfliktov záujmov

 1. Každá osoba zapojená do niektorej etapy postupov VO (príprava, vypracovanie, vykonávanie alebo ukončenie) je povinná vyhlásenie podpísať a odovzdať ho osobe zodpovednej za postup VO. Ide najmä o tieto osoby:

- štatutár (primátor) verejného obstarávateľa a každá osoba, ktorej delegoval svoje povinnosti,
- zamestnanci vykonávajúci činnosti spojené s prípravou súťažných podkladov,

- členovia komisie pre vyhodnotenie podmienok účasti a pre vyhodnotenie ponúk,

- experti vykonávajúci akúkoľvek úlohu súvisiacu s prípravou súťažných podkladov a/alebo hodnotením ponúk.

 1. Zainteresované osoby sú povinné podať vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov v každej etape postupu VO (príprava, hodnotenie, ukončenie).
 2. Zamestnanec/expert zodpovedný za VO uchováva a zakladá vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov do dokumentácie z VO.

§ 16

Kontrola vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov

 1. Verejný obstarávateľ je povinný vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov preveriť. Ide o nasledovné kontroly:
 1. preventívna – na odhalenie zdanlivého/potenciálneho/skutočného konfliktu záujmov,
 2. sankčná/nápravná – na odhalenie konfliktov záujmov, uplatnenie sankcií voči príslušnej osobe a nápravu akýchkoľvek škôd spôsobených konfliktom záujmov.
 1. Ďalšie mechanizmy zamerané na kontrolu, pomocou ktorých by sa mali preskúmať vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov (kontroly vykonávané zamestnancami verejného obstarávateľa zodpovednými za vnútornú kontrolu):

- osobitné kontroly na základe informácií z vonkajších zdrojov,
- osobitné kontroly na základe oficiálnej správy, ktorá je výsledkom vykonania iných náhodných/nepriamych kontrol,

- plánované kontroly zahrnuté v ročnom kontrolnom programe založenom na analýze rizík a náhodné kontroly.

 1. Verejný obstarávateľ môže využiť na kontrolu vyhlásení o neprítomnosti konfliktu záujmov aj zdroje voľne dostupných údajov:

- obchodný register,
- internetovú databázu, ktorá poskytuje informácie o vzťahoch medzi jednotlivými spoločnosťami a ich zákonných zástupcoch a výkonných riaditeľoch.

Piata časť

záverečné ustanovenia

§ 17

 1. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 31. 3. 2022. Dňom účinnosti tejto smernice sa ruší Smernica mesta Šaľa o verejnom obstarávaní zo dňa 19. decembra 2018.
 2. Neoddeliteľnými prílohami tejto smernice sú:
 1. Príloha č. 1 – Plán verejného obstarávania
 2. Príloha č. 2 – Požiadavka na verejné obstarávanie – zjednodušený postup pre zákazky  
                         na bežne dostupné tovary a služby
 3. Príloha č. 3 – Test bežnej dostupnosti
 4. Príloha č. 4 – Požiadavka na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb
                         prostredníctvom elektronickej platformy
 5. Príloha č. 5 – Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
 6. Príloha č. 6 – Prieskum trhu pre účely určenia PHZ
 7. Príloha č. 7 – Výzva na predkladanie ponúk - vzor
 8. Príloha č. 8 – Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
 9. Príloha č. 9 – Súhrnné správy o zákazkách
 10. Príloha č. 10 – Referencia
 11. Príloha č. 11 – Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov – EŠIF
 12. Príloha č. 12 – Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov – člen komisie
 13. Príloha č. 13 – Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov – § 23 ZVO
 14. Príloha č. 14 – Forma prepojenosti

Šali dňa 25. 03. 2022

                                                                                                                  Mgr. Jozef Belický v. r.

                                                                                                                         primátor mesta

 

[1] Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon

[2] Napr. § 14 zák. č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon), § 17 zák. č. 185/2015 Z.z.

[3] Ako napr. zabezpečovanie odstránenia havárií, živelných pohrôm alebo mimoriadnych situácií, ktoré majú za následok škody na majetku, živote, zdraví, životnom prostredí alebo prerušenie, resp. obmedzenie prevádzky verejného obstarávateľa. Ďalej sú to naliehavé dôvody spôsobené krízou.

[4] §39ods.3 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2017 Z. z.

[5] Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

[6] Pozri Riadenie konfliktu záujmov vo verejnej službe: Usmernenia OECD a prax jednotlivých krajín, s. 24 – 25, http://www.oecd.org/corruption/ethics/48994419.pdf. Organizácia OECD tiež identifikovala tri typy konfliktu záujmov:

Skutočný konflikt záujmov znamená konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, keď verejný činiteľ má súkromné záujmy, ktoré by mohli nepatrične ovplyvniť vykonávanie jeho služobných úloh a povinností.

Zdanlivý konflikt záujmov vzniká v prípade, keď sa zdá, že súkromné záujmy verejného činiteľa by mohli nepatrične ovplyvniť vykonávanie jeho povinností, v skutočnosti to tak však nie je.

Potenciálny konflikt záujmov vzniká v prípade, keď má verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov, ak by verejný činiteľ v budúcnosti nadobudol príslušné (t. j. konfliktné) zodpovednosti.

Prílohy