Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.10.2016 - 12:09  //  aktualizácia: 12.10.2016 - 09:19  //  zobrazené: 4605

IBV Šaľa - Dostihová dráha a technická infraštruktúra

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmalo v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 19.08.2016 podal
Mikuláš Mikus, bytom 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374 (ďalej len „stavebník“)
a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v súlade § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
s t a v e b n é   p o v o l e n i e
na stavbu
IBV Šaľa - Dostihová dráha a technická infraštruktúra
v rozsahu:
SO-09 Plynovod
SO-10 Verejné osvetlenie
SO-11 Prekládka vzdušného vedenia VN časť „A“
SO-12 Prekládka vzdušného vedenia VN časť „B“
SO-13 Trafostanica
SO-14 NN rozvody
SO-15 Sadové úpravy
SO-17 Slaboprúdové rozvody
(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 5024/4, 5027, 5028, 5029/22, 5029/23, 5030/2, 5033/1 (pôvodne parcela č. 5030/1), 5033/2, ďalej na pozemkoch register "C" (pozemky pre rodinné domy) parc. č. 5030/3, 5030/7, 5030/10, 5030/13, 5030/16, 5030/19, 5030/22, 5030/25, 5030/28, 5030/32, 5030/34, 5030/36, 5030/38, 5030/40, 5030/42, 5030/44, 5030/46, 5030/48, 5030/50, 5030/52, 5030/54, 5030/56, 5030/58, 5030/60, 5030/62, 5030/64, 5030/66, 5030/68, 5030/70, 5030/72, 5030/74, 5033/4, 5033/6, 5033/8, 5033/10, 5033/12, 5033/14, 5033/16, 5033/18, 5033/20, 5033/22, 5033/24, 5033/26, 5033/28, 5033/30, 5033/32, 5033/34, 5033/36, 5033/38, 5033/40, 5033/42, 5033/44, 5033/46, 5033/48, 5033/50, 5033/52, 5033/54, 5033/56, 5033/58, 5033/60, 5033/62, 5033/64, 5033/66, 5033/68, 5033/70, 5033/72, 5033/74, 5033/76, 5033/78, 5033/80, 5033/82, 5033/84, 5033/86, 5033/88, 5033/90, 5033/92, 5033/94, 5033/96, 5033/98, 5033/100, 5033/102, 5033/104, 5033/106, 5033/108, 5033/110, 5033/112, 5033/114, 5033/116, 5033/118, 5033/120, 5033/122
v katastrálnom území Šaľa, v extraviláne mesta Šaľa, druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, orná pôda a ostatná plocha vo vlastníctve a v nájme stavebníka, na účely vybudovania infraštruktúry územia pre zásobovanie energiami 91 rodinných domov.
Pre stavbu bolo vydané rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby Mestom Šaľa pod č. 05118/2015/SU/01611 dňa 30.11.2015, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 30.12.2015.
Stavba IBV Šaľa - Dostihová dráha a technická infraštruktúra sa nachádza v nezastavanom území extravilánu mesta Šaľa. Riešené územie je vymedzené zo severovýchodnej strany hrádzou popri rieke Váh. Zo severozápadnej strany je pozemok ohraničený areálom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Z juhovýchodnej strany je umiestnený areál Strednej odbornej školy. Z juhovýchodnej strany sa nachádza výbeh pre kone zo Strednej odbornej školy.  Celková plocha riešeného územia je 78 695 m2.

Stavba pozostáva zo stavebných objektov:

SO – 09 Plynovod
SO - 09.1 Distribučný plynovod
Vetva A  PE 100/SDR17, d90x5,2 223,53m
Vetva B  PE 100/SDR17, d90x5,2 277,30m
Vetva C  PE 100/SDR11, d63x5,8 286,38m
Vetva D  PE 100/SDR11, d63x5,8 298,01m
Vetva E  PE 100/SDR17, d90x5,2 321,10m
Vetva F  PE 100/SDR17, d90x5,2 178,70m
Vetva G  PE 100/SDR17, d90x5,2 205,70m
SO - 09.2 Plynové prípojky
PE 100/SDR11, d32x3,0  l=6,5m  91ks  spolu 591,5m
 Územie bude napojené na verejný plynovod STL-DN100, oceľ, PN 300 kPa vedený popri obslužnej komunikácie pre Vodárenskú spoločnosť a bude rozšírený verejný STL plynovod z rúr PE100/SDR17 d90x5,2 a rúr PE100/SDR11 d63x5,8. Distribučný rozvod bude vedený v komunikácii, na ktorý budú napojené pripojovacie plynovody z potrubia PE100 SDR11 d32x3,0 od miesta napojenia po hranicu pozemkov, s umiestnením hlavných uzáverov pre každé odberné miesto na verejne prístupnom mieste.
 Prepojové práce budú riešené bezodstávkovým spôsobom v čase mimo vykurovacieho obdobia. V mieste napojenia bude umiestnený uzáver plynu AVK DN80 s vyvedeným signalizačným ventilom.
 Na konci hlavných rozvodov bude odvzdušňovací ventil s vyvedením signalizačného vodiča, v území je navrhovaných päť miest pre vyvedenie.
 Skrinka s plynomerom a regulátorom sa osadí až po zrealizovaní domového plynovodu.

SO – 10 Verejné osvetlenie
 Na osvetlenie komunikácií sú navrhnuté 58ks žiarovo-pozinkovaných stožiarov o výške 6m + výbojkové svietidlá 70W. Stožiare budú osadené v zelenom páse popri cestnej komunikácii na betónových základoch.
 Napojenie rozvodov VO sa prevedie z nového pilierového rozvádzača RVO F402 25A/9 PO, ktorý bude umiestnený v blízkosti trafostanice TS1 na pozemku stavebníka a bude napojený z voľného vývodu NN rozvádzača trafostanice.
 Elektrická prípojka pre VO bude káblom AYKY-J 4x25, uloženým vo výkope v dĺžke cca 10m, napájanie vonkajšieho osvetlenia bude pomocou troch vetiev so samostatným istením, prvá vetva bude napájať 19 ks osvetľovacích stožiarov, druhá vetva 22ks stožiarov a 4ks pre osvetlenie prechodov a tretia vetva 17ks stožiarov a 2ks pre prechody pre chodcov.
 Na káblové rozvody VO bude použitý kábel AYKY-J 4x25 uložený v zemi, v dĺžke cca 1750m
 Osvetlenie prechodov pre chodcov bude riešené asymetrickými osvetľovacími telesami umiestnenými na stožiaroch a na výložníku s dĺžkou 3,0m podľa projektovej dokumentácie, ovládanie osvetlenia bude manuálne a automatické.

SO – 11 Prekládka vzdušného vedenia VN časť „A“
 Projekt rieši preložky dvoch VN vzdušných rozvodov 22kV typu Alfe.
 Vzdušné VN vedenie popri hrádzovom priestore typu 3x95 Alfe6, číslo linky 449-1043, uložené na betónových a oceľových priehradových stožiaroch, bude demontované od PB /podperný bod/ č. 68 po č. 72 v trase cca 280m. Stĺp PB č. 68 bude vymenený za nový betónový JB 10,5/12 a jestv. PB č. 72 za nový oceľový priehradový stĺp typu 9,5/V52. Uvedené vzdušné vedenie bude nahradené káblovým rozvodom uloženým v zemi, typu 3x(NA2XS/2Y 1x240RM/25) v trase cca 365m, rozvod bude zaslučkovaný vo VN rozvádzači navrhovanej trafostanice.
 Pod prípadnými spevnenými plochami a pri križovaní s inž. sieťami káble budú uložené v chráničkách.

SO – 12 Prekládka vzdušného vedenia VN časť „B“
 Cez pozemok prechádza v jeho južnej časti vzdušné vedenie typu 3x95 Alfe6 linka č. 1043 uložené na betónových a oceľových priehradových stožiaroch, vedenie bude demontované v trase cca 230m medzi PB č. 60 až 62.
 PB č. 60 a PB č. 62 sa vymení za nový oceľový priehradový stožiar typu 9,5/V52. Vybuduje sa prekládka VN vedenia zemným káblom typu 3x(NA2XS/2Y 1x240RM/25, medzi týmito podpernými bodmi.
 Nové káblové vedenie VN vrátane VN preložiek a trafostanica TS bude v majetku ZSD resp. podľa dohody medzi ZSD a stavebníkom, prekládky VN hradí stavebník.

SO – 13 Trafostanica
 Kiosková trafostanica TS1 630 kVA, 22/0.420kV, na zásobovanie elektrickou energiou pre navrhovanú obytnú zónu, obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 3,20m x 2,71m, výška trafostanice + 2,65m od ±0,000, kde ±0,000 je výška upraveného terénu.
 Betónová bloková nadzemná transformačná stanica typu EH 6, s prístupom z pozemku priľahlého k trafostanici, z verejného priestranstva.
 Transformačná stanica má samostatný priestor pre transformátor a priestor pre VN, NN., so samostatným vstupom z čelnej strany, svojím vyhotovením tvorí jeden konštrukčný celok.
 Spodná časť preberá funkciu základov, s otvormi pre VN a NN káble, konštrukcia skeletu je zo železobetónu vysokej pevnosti, strecha je železobetónová s miernym spádom.
 Pozemok pod trafostanicou bude vo vlastníctve ZSE.


SO – 14 NN rozvody
 Z TS1 budú realizované hlavné rozvody ZSE pre obytnú zónu káblami NAYY-J 4x240, ktoré budú samostatne napájať ucelenú časť.
 Káble budú ústiť do plastových pilierových skriniek SR s poistkovými lištovými odpínačmi do 160 a 400A o krytí IP 44/IP 20 z dodávky Hasma. Umiestnenie skríň SR bude tak, aby čo najmenej prekážali vjazdom a vstupom do rod. domov.
 Navrhované NN káble budú uložené v zelených pásoch, resp. pod chodníkmi a pod komunikáciami, trasy sú navrhnuté v záväznosti na projekt „Spevnené plochy a komunikácie“ s prihliadnutím na ostatné inžinierske siete.
 Pod spevnenými plochami a pri križovaní s inž. sieťami káble budú uložené v chráničkách.
 Káblové prípojky NN zo skríň SR do rozvádzačov merania RE tento projekt nerieši, skrine SR sú navrhnuté tak, že každý rodinný dom , resp. odberné miesto bude napojené samostatnou prípojkou, najčastejšie typu  NAVY-J 4x16 alebo 4x25 v závislosti od dĺžky  a výkonu.

SO – 15 Sadové úpravy
 Verejná zeleň bude popri hlavnej komunikácii – trávnik a aleja z juhozápadnej strany z vzrastlých stromov v počte 16 ks, celková plocha 2743m2 a ako líniová zeleň - aleje pozdĺž komunikácií medzi rodinnými domami.
 Súkromná zeleň bude umiestnená na pozemkoch rodinných domov (nie je predmetom projektu).
 Pri výstavbe technickej infraštruktúry bude potrebný výrub 5 ks vzrastlých stromov, pri výstavbe chodníka smerom na zimný štadión bude potrebný výrub náletovej zelene – krovité porasty.
 Navrhovaná náhradná zeleň bude tvoriť časť verejného priestranstva, bude spĺňať hygienické, estetické a ďalšie požadované funkcie pre čo najdlhšie obdobie

SO – 17 Slaboprúdové rozvody
 Sú navrhnuté ako optická prístupová sieť FTTH, pre zabezpečenie podmienok pre poskytovanie širokopásmových služieb s čo najvyššou kvalitou, dĺžka trasy telekomunikačných rozvodov bude 2450m.
 Bodom napojenia optického kábla je určená nová deliaca spojka optického kábla fy, SALAMON INTERNET, s.r.o., v križovatke cesty III. triedy č. 1365 (pôvodná III/0753) a príjazdovej komunikácie k lokalite IBV Šaľa – Dostihová dráha a technická infraštruktúra.
 Mikrotrubičkový systém pre následné nafukovanie optických káblov resp. vláknových zväzkov je navrhovaný systémom multirúr s príslušným počtom mikrotrubičiek.
 Trasa výkopov pre vybudovanie primárnej a sekundárnej časti FTTH od bodu napojenia bude ako súbežný výkop s trasou výkopov verejného osvetlenia resp. súbežným výkopom s trasou hlavných rozvodov NN a rozvodov NN na pripojenie elektromerových skríň.
 Jednotlivé úložné multirúry 1x5/3,5 mm k rodinným domom na strane RD budú stočené v rezerve vedľa rozvodných domových elektromerových skríň. Po dostavba RD budú rezervy multirúr DB1x5/3,5mm ukončené v rozvádzači príslušného rodinného domu.
Stavebné povolenie na stavebné objekty SO – 04 Vodovod, SO – 05 Splašková kanalizácia gravitačná, SO – 06 Prečerpávacia stanica, SO – 07 Tlaková kanalizácia a SO – 08 Prekládka tlakovej kanalizácie vydáva špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby – Okresný úrad v Šali, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
Stavebné povolenie na stavebné objekty SO – 01 Prístupová komunikácia, SO – 02 Komunikácia a SO – 03 Chodník vydáva špeciálny stavebný úrad pre cestné stavby – Mesto Šaľa.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba v rozsahu: SO – 09, SO – 10, SO – 11, SO – 12, SO – 13, SO – 14, SO – 15 a SO – 17 bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovali:
SO – 09 Plynovod
Ing. Michal Lopatka, JDArch spol. s r.o., Orechová č. 2269/25, 927 01 Šaľa, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 4424*A*5 - 1,2,4 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,
SO – 10 Verejné osvetlenie
SO – 11 Prekládka vzdušného vedenia VN časť „A“
SO – 12 Prekládka vzdušného vedenia VN časť „B“
SO – 13 Trafostanica
SO – 14 NN rozvody
Ing. Štefan Molnár – ÁBEL, 925 84 Vlčany č. 1591, Elektrotechnik špecialista pre projektovanie EZ, č. 0029 INA 2002 EZ P A,B E1.0,
SO – 15 Sadové úpravy
      SO – 17 Slaboprúdové rozvody
Ing. Jozef Draškovič, JDArch spol. s r.o., Orechová č. 2269/25, 927 01 Šaľa, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo: 1096*A*1.
Projektová dokumentácia je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, v súlade s podmienkami rozhodnutia o využívaní územia a o umiestnení stavby vydaného Mestom Šaľa pod č. 05118/2015/SU/01611 dňa 30.11.2015.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
5. Stavba bude ukončená najneskôr do 31.12.2017.
6. Celkový rozpočtový náklad stavby je cca 290 000,- EUR
7. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľ stavby bude určený vo výberovom  konaní. Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.
8. Pripojenie na inžinierske siete:
 Územie bude napojené na verejný plynovod STL-DN100, oceľ, PN 300 kPa vedený popri obslužnej komunikácie pre Vodárenskú spoločnosť a bude rozšírený verejný STL plynovod z rúr PE100/SDR17 d90x5,2 a rúr PE100/SDR11 d63x5,8.
 Z novej navrhovanej trafostanice TS1 budú realizované hlavné rozvody ZSE pre obytnú zónu káblami NAYY-J 4x240, ktoré budú samostatne napájať ucelenú časť.
 Napojenie rozvodov VO sa prevedie z nového pilierového rozvádzača RVO F402 25A/9 PO, ktorý bude umiestnený v blízkosti trafostanice TS1 na pozemku stavebníka a bude napojený z voľného vývodu NN rozvádzača trafostanice.
9. Všetky inštalačné práce musia uskutočňovať odborní pracovníci. 
10. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:
Pred uskutočnením zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami.

Krajský pamiatkový úrad Nitra:
 Na území stavby je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi.
 Stavebník je povinný dodržať podmienky záväzného stanoviska pod č. KPUNR-2014/18845-2/71972/Pat zo dňa 7.11.2014 a podmienky určené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Nitra č. KPUNR-2014/18845-4/84075/Pat zo dňa 04.12.2014.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre:
 Návrh vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.
 Záväzné stanovisko č. HZP/A/2014/03006 zo dňa 13.10.2014.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:
 S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby ORHaZZ súhlasí bez pripomienok.
 Stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a bude predložené spolu s overenou projektovou dokumentáciou pri kolaudačnom konaní.
 Stanovisko č. ORHaZZ v Nitre pod č. ORHZ-NR1-926/2015 zo dňa 21.10.2015.

Technická inšpekcia, a.s.  Bratislava:
 K dokumentácii vyhradeného technického zariadenia (plynové zariadenia skupiny B písm. g) bolo vydané odborné stanovisko č. 2376/1/2016 dňa 28.07.2016.
 Zariadenie môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
 K projektovej dokumentácii stavby v rozsahu SO-10, SO-11, SO-12, SO-13, SO-14 bolo vydané odborné stanovisko pod č. 4448/4/2016 zo dňa 20.7.2016.
 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrickom zariadení – A/c vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou. 

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitra:
 K plánovanej stavbe sa ÚNSK vyjadruje ako vlastník ciest II. a III. triedy.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. CS 1487/2015, CZ 31609/2015 zo dňa 27.10.2015, odboru dopravy a pozemných komunikácií a podmienky vyjadrenia č. CS 863/2016 a CZ 13676/2016 zo dňa 24.06.2016.

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Šaľa:
 Stavebník bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľnosti vo vlastníctve NSK.
 Miesto výkonu prác bude označené podľa platných bezpečnostných predpisov.
 Práce súvisiace s realizáciou stavebných prác budú vykonané na náklady stavebníka.
 Prípadné vzniknuté škody na nehnuteľnosti odstráni stavebník na vlastné náklady.
 Po ukončení prác budú nehnuteľnosti uvedené do pôvodného stavu.
 Realizácia stavebných prác bude vykonaná pod dohľadom odborne spôsobilej osoby.
 Počas realizácie stavby bude postupované tak, aby bol čo najmenej narušený vyučovací proces školy.
 Je potrebné dbať na dodržiavanie biologického režimu koní s dôrazom na susedné parcely, kde sa nachádzajú pasienky.
 Hraničné pozemky budú vhodne oplotené, aby nebol narušený biologický režim koní a celý výchovno-vzdelávací proces.
 Uvedené požiadavky budú zosúladené s požiadavkami zriaďovateľa NSK.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 597/2015 zo dňa 22.4.2015.

Slovenský pozemkový fond Bratislava:
 V súlade s vyjadrením SPF, Regionálneho odboru Nové Zámky pod č. SPFZ/2015/028342 zo dňa 17.3.2015, s vyjadrením SPF, Generálneho riaditeľstva Bratislava pod č. SPFZ/2015/084384 zo dňa 19.8.2015 a ďalšieho vyjadrenia Regionálneho odboru Nové Zámky pod č. SPFZ/2016/031138 zo dňa 17.3.2016 stavebník na výstavbou dotknutých pozemkoch SPF (verejný vodovod, plynovod a el. vedenie VN) najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do KN o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením.
 K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF.
 Po dokončení stavby bude pozemok daný do pôvodného stavu, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na vlastné náklady.
 Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.
 Na pozemky SPF dotknuté stavbou bola uzatvorená medzi SPF a stavebníkom Nájomná zmluva č. 03013/2015-PNZ-P41069/15.00 za účelom nepoľnohospodárskeho využitia pozemkov, k vybudovaniu prístupu na pozemky vo vlastníctve stavebníka.
 Stavebník dodrží všetky podmienky uvedené v nájomnej zmluve.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Správa povodia dolného Váhu Šaľa:
 S konštrukčným riešením pripojovacieho chodníka a jeho umiestnením do vzdušného ochranného pásma POH Váhu súhlasí.
 Z dôvodu realizácie prác periodickej údržby vegetačného opevnenia telesa ochrannej hrádze, konštrukcia pripojovacieho chodníka požadujú navrhnúť na nosnosť min. 9t.
 Pri prácach sa bude dbať na to, aby nebolo porušené teleso a vegetačné opevnenie vodohospodárskeho diela. Stavebný materiál počas výstavby objektov bude uložený mimo telesa a ochranného pásma hrádze.
 Na vytýčenie stavebných objektov stavby a na začiatok stavebných prác  bude prizvaný zástupca SVP, š.p.
 Stavbou prístupového chodníka dôjde k trvalým zásahom do pozemkov vo vlastníctve SVP, š.p. Táto skutočnosť bude zmluvne doriešená na Odbore správy majetku OZ Piešťany do doby kolaudácie stavby.
 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia pod č. CZ 10 306/2016 (49/115/2016) zo dňa 11.4.2016.

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor:
 Stavebník zabezpečí dodržanie podmienok rozhodnutia č. OU-SA-PLO-2015/007053-2 zo dňa 01.12.2015 a stanoviska pod č. OU-SA-PLO-2016/003610-2 zo dňa 26.04.2016.
 Skrývka humusového horizontu a výkopové práce vrátane manipulácie s vykopanou zeminou budú realizované podľa „Bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy (PP) a návrhu vrátenia PP do pôvodného stavu, použitej na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok vrátane uvedenia PP do pôvodného stavu“ vypracovanej RNDr. Františkom Bergendim, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 464, v apríli 2016.
 Stavebník je povinný zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu  až do doby realizácie stavby, najmä chrániť ju pred zaburinením a samo náletom drevín.
 Vstup na pozemky bude vopred dohodnutý s užívateľmi pozemkov a bude dbané na to, aby nevznikli škody na porastoch alebo budúcej úrode. V prípade, že počas výstavby vzniknú užívateľovi dotknutých pozemkov škody, stavebník je povinný škody nahradiť.
 Ukončenie výstavby a prinavrátenie poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu bude oznámené správnemu orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy. Bude predložený protokol o vykonaní a ukončení technickej a biologickej rekultivácie pôdy v zmysle vyhlášky č. 508/2004 Z.z. Za dodržanie technologického postupu vykonania skrývky PP a jej následné rozprestretie a uvedenie PP do pôvodného stavu zodpovedá zástupca investora a vlastník preberajúci skrývku humusového horizontu PP.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny
 Na základe vyjadrenia pod č. OU-SA-OSZP-2014/005140-2 zo dňa 8.9.2014 bolo vydané rozhodnutie OÚ Šaľa pod č. OU-SA-OSZP-2016/003598-6-Sta. zo dňa 13.6.2016 s právoplatnosťou dňa 7.7.2016 so súhlasom na výrub drevín a krovín rastúcich mimo les.
 Výrub drevín stavebník vykoná mimo hniezdnu sezónu v čase od 15.10.2016 do 31.3.2017.
 Stavebník uskutoční náhradnú výsadbu v súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny v termíne do 30.4.2017 a zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu.
 Stavebník dodrží ďalšie podmienky uvedené v tomto rozhodnutí.
Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva (č. OU-SA-OSZP-2014/005147-2 zo dňa  29.9.2014):
 Počas výstavby technickej infraštruktúry vzniknú odpady zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. do skupiny č. 17 - stavebné odpady a odpady z demolácií, kategória „ostatný“, ktoré budú zneškodnené uložením na skládku príslušnej stavebnej triedy.
 Stavebník zabezpečí u dodávateľa stavebných prác dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a s ním súvisiacich platných právnych predpisov.

 Štátna správa ochrany ovzdušia vydala stanovisko pod č. OU-SA-OSZP-2014/005155-2 zo dňa 11.9.2014 – stavbou nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia.

 Na uskutočnenie vodných stavieb bolo vydané stavebné povolenie pod č. OU-SA-OSZP-2016/003835-13-Dan zo dňa 17.08.2016 s právoplatnosťou zo dňa 20.09.2016.

 Na stavbu v priestore medzi štátnou cestou Šaľa – Kráľová nad Váhom a POH Váhu v úseku km 58,200 – 58,550 vodnej stavby bol vydaný súhlas ku stavbe pod č. OU-SA-OSZP-2016/006322-2 zo dňa 07.09.2016.


Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia:
 Odbor krízového riadenia z hľadiska civilnej ochrany súhlasí s vydaním stavebného povolenia (vyjadrenie č. 2014/005241-2 zo dňa 12.9.2016).

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:
(Stanovisko pod č. OU-SA-OCDPK/2016/002882-S zo dňa 29.3.2016)
 Stavba IBV Šaľa – Dostihová dráha a technická infraštruktúra – SO 01 Prístupová komunikácia sa dotýka záujmov ochrany  ciest II. a III. triedy v okrese Šaľa, konkrétne cesty č. III/1365 (pripojenie, trvalé dopravné značenia a dočasné dopravné značenie).
 K predmetnej stavbe bolo vydané pod. č. OU-SA-OCDPK/2015/003294-S a OU-SA-OCDPK/2015/003295-S zo dňa 25.11.2015 záväzné stanovisko s povolením výnimky z činnosti v ochrannom pásme cesty spolu s povolením zmeny pripojenia stavby na cestu č. III/1365.
 Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať o vydanie určenia dočasného dopravného značenia (počas realizácie stavby) a pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je potrebné požiadať o vydanie určenia trvalého dopravného značenia (trvalé dopravné značenia).
 V čase od 01.12. do 01.03. kalendárneho roka býva podľa operačného plánu zimnej údržby ciest stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest I., II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja. Túto skutočnosť je nutné zohľadniť v harmonograme stavebných prác predmetnej stavby.
 OÚ Šaľa, odbor CD a PK súhlasí s vydaním potrebných povolení stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

MV SR, OR PZ Šaľa, Okresný dopravný inšpektorát:
 ODI súhlasí s predmetnou stavbou podľa priloženej projektovej dokumentácie.
 Všetky priechody pre chodcov V 6a budú osvetlené v zmysle Vyhlášky č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
 Stavebník je povinný v čase realizácie prác zabezpečiť kontrolu stavu a správnosť osadenia dopravných značiek a dopravných zariadení. Po ukončení prác dočasné dopravné značky budú odstránené.
 ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.
 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. ORPZ-SA-OPDP52-1-015/2016 zo dňa 05.04.2016.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Stredisko správy a údržby Nové Zámky:
 Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb. ako i príslušné STN.
 RSÚC si vyhradzuje právo dohliadať na práce z hľadiska ich záujmov.
 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 166/2016 zo dňa 08.04.2016.

MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností:
 V prípade zriaďovania prípojok inžinierskych sietí na verejnom priestranstve a v dôsledku nutnosti zásahu do telesa priľahlej miestnej komunikácie je stavebník povinný včas požiadať referát dopravy o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia a podľa rozsahu prác požiadať o povolenie čiastočnej resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopravného značenia.
 Počas realizácie stavby je zakázané umiestňovať skládku zeminy na verejnom priestranstve.
 V lokalite IBV kolaudácia rodinných domov a iných stavebných objektov bude možná až po kolaudácii a po odovzdaní príjazdových komunikácií a verejného osvetlenia do správy a majetku mesta.
 So vzniknutým stavebným odpadom bude nakladané v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Pred realizáciou časti stavby SO-10 Verejné osvetlenie je potrebné kontaktovať referát dopravy a technických činností (p. Políček) a zosúladiť typ svietidla s typom požadovaným v III. etape modernizácie VO v meste Šaľa.
 Dodržať podmienky stanoviska č. 00917/2016/OSaKČ/1543 zo dňa 30.3.2016 a záznamu zo zápisnice z ústneho pojednávania zo dňa 30.9.2016.

SPP – distribúcia a.s., Bratislava:
 Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike.
 Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete.
 Stavebník je povinný pri realizácii dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01.
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávanie iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky.
 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02.
 Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
 Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/1385/PD/DK/2016 zo dňa 15.08.2016.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava:
 Preložka existujúcich VN vedení č. 1043 a spojovacieho poľa 449-1043 bude riešená podľa ustanovenia Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1613500018-ZoVP.
 Hlavné ističe pre jednotlivé rodinné domy budú dimenzované k požadovanému výkonu, trojfázové max. In = 91x25A s charakteristikou B.
 Pre zásobovanie IBV je navrhnutá TS typu EH6, ktorá bude zahustená medzi podpernými bodmi č. 68-72 na VN 449-1043.
 Technické podmienky pripojenia odberného miesta do siete energetiky sú zmluvne riešené „Zmluvou o budúcej kúpe prenajatej veci č. 1613500006 – BKPV“.
 Zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity a zabezpečenie možnosti pripojenia do sietí energetiky pre jednotlivé miesta spotreby bude zmluvne riešené s a.s. uzatvorením „Zmluvy o pripojení odberného  zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenskej distribučnej, a.s.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. CD 54306/2016 zo dňa 02.08.2016. a č. CD 54307/2016 zo dňa 04.08.2016.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, Nitra:
 V záujmovej lokalite sa nachádza diaľkové vodovodné potrubie DN 700, pred začatím stavebných prác je potrebné potrubie vytýčiť. Vytýčenie zabezpečia pracovníci útvaru prevádzky diaľkových vodovodov v Nitre.
 Dodržať ochranné pásmo v šírke, ako je uvedené v projektovej dokumentácii. V pásme ochrany je zakázané: vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k vodovodu, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
 Mimo ochranného významu má pásmo určené na bezproblémový prístup mechanizmov a na práce spojené s opravou potrubia v prípade poruchy a na ochranu majetku pred poškodením (vyjadrenie pod č. 17559/2016 zo dňa 30.3.2016).

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, so sídlom v Šali:
 S pripojením navrhovaného verejného vodovodu na existujúci verejný vodovod v správe ZsVS, a.s. a s dodávkou vody súhlasí.
 Dimenzia a materiál verejného vodovodu DN 100(d 110) materiál HDPE je dĺžky 1862 m.
 Určenie dodaného množstva vody bude určeným meradlom – vodomerom DN 80 vlastníka verejného vodovodu, umiestneným v centrálnej vodomernej šachte.
 V prípade, že prevádzkovanie verejného vodovodu bude zabezpečovať ZsVS a.s. OZ Galanta, vodovodné prípojky a vodovodné šachty budú realizované v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia“ ZsVS a.s.
 V zmysle § 27 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.
 V záujmovom území stavby existuje zásobovacie potrubie verejného vodovodu OC DN 600. Podľa § 19 os. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácií sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany:
- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
- 2,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
 V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. Pri súbehu alebo križovaní iných podzemných vedení s inžinierskymi vedeniami v správe ZsVS, bude postupované podľa STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
 S pripojením navrhovanej verejnej kanalizácie na existujúcu verejnú kanalizáciu v správe ZsVS, a.s. súhlasí.
 Vlastníkom navrhovanej verejnej kanalizácie DN 400 dĺžky 1359/85 m je stavebník.
 Spôsob určenia množstva odvedenej vody bude na základe nameraného množstva dodanej vody centrálnym vodomerom vlastníka navrhovaného verejného vodovodu.
 V prípade, že prevádzkovanie bude zabezpečovať ZsVS a.s. OZ Galanta, kanalizačné prípojky budú realizované v súlad s „Technickými podmienkami pripojenia“ ZsVS a.s.
 Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie (dažďové vody zo strechy a spevnených plôch) v mieste stavby je zakázané.
 Navrhovaná prečerpávacia stanica bude zapojená na existujúci systém MaR a ASRTP na dispečing ČOV Šaľa.
 Pred začatím výkopových prác na verejnom priestranstve stavebník zabezpečí na svoje náklady vytýčenie podzemných inžinierskych sietí ich správcami, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové povolenie od správcu verejného priestranstva resp. cesty. Spätné úpravy zabezpečí stavebník na vlastné náklady.
 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia pod č. 24821/2016 zo dňa 2.5.2016.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava:
 Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 Počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení je zakázané zriaďovať skládky materiálu a zriaďovať stavebné dvory.
 V prípade, že so zemnými prácami alebo činnosťou bude pokračovať po platnosti vyjadrenia, stavebník je povinný zemné práce zastaviť a požiadať o nové vyjadrenie.
 Stavebník je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vyjadrenia. 
 V danej lokalite sa nenachádza ani vzdušné ani podzemné vedenie spoločnosti Digi Slovakia, s.r.o., Šaľa – vyjadrenie zo dňa 23.11.2015.
 Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení pod č. 6611623318 zo dňa 2.9.2016.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava:
 Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
 Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (vyjadrenie č. ASM-90-1842/2014 zo dňa 10.9.2014).

Hydromeliorácie, štátny podnik Bratislava:
 Na parcelách riešeného územia nie sú evidované žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. – vyjadrenie č. 4013-2/120/2014 zo dňa 10.9.2014.

Mesto Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností:
 Navrhovaná stavba z hľadiska funkčného využitia a priestorového usporiadania nie je v rozpore s podmienkami vyplývajúcimi z Územného plánu (ÚPN) mesta Šaľa.
 Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ustanovení § 6 vyhlášky  č. 532/2002 Z.z.  z hľadiska vzájomných odstupov stavieb.
 Pri riešení jednotlivých RD odporúčame vyhnúť sa umiestňovaniu okenných otvorov, resp. vylúčiť priamy vizuálny a akustický kontakt zo strany RD osadených bližšie k spoločnej hranici so susedným RD (smerom na obytné miestnosti, átriá a pod.)
 Je potrebné vytvoriť podmienky, aby boli eliminované možné negatívne vplyvy na okolie, napr. v doprave, preslnení a presvetlení obytných  miestností a pod.
 Pre zabezpečenie kvality vnímania verejných priestorov a orientácie v prostredí stanoviť maximálnu výšku oplotení pozemkov RD z uličnej strany na maximálne 1,6 m od úrovne upraveného okolitého terénu.
 Vzhľadom na upustenie od vymedzenia plochy pre zariadenie základnej občianskej vybavenosti pre navrhovaný obytný celok odporúčame zvážiť možnosť vymedzenia aspoň minimálnej plochy pre detské, príp. športové ihrisko (napr. v rozsahu  1 stavebného pozemku pre rodinný dom).
 Vyjadrenia OSaKČ pod č. 06330/2014/OSaKČ/05166 zo dňa 10.11.2014 a pod č. 04946/2015/OSaKČ/04959 zo dňa 22.11.2015.

 

Mesto Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta):
 OMaZM nemá námietky voči predmetnej stavbe - vyjadrenie pod č. 02310/2015/OSMaZM zo dňa 13.5.2015.

Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany:
 V dotknutom území nedôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.
 Dodržať podmienky vyjadrenia pod č. BA- 2746/2015 zo dňa 11.11.2015.  

Energotel, a.s., Bratislava a SITEL s.r.o., Bratislava:
 V záujmovom území telekomunikačné zariadenia v správe a majetku spol. SITEL a oznamovacie káble spol. Energotelu sa nenachádzajú.

MeT Šaľa, spol  s r.o.:
 Na dotknutom území sa nenachádzajú rozvody tepla.
 Stanovisko č. 234/2016/SZ zo dňa 06.05.2016.

SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa:
 SALAMON INTERNET s.r.o. s navrhovanou stavbou súhlasí a žiada o možnosť pripokládky HDPE rúry do trasy výkopov a o súčinnosť pri uskutočňovaní stavebných prác – vyjadrenie pod č. sb 2154436 zo dňa 5.10.2015.

eustream, a.s. Bratislava:
 Nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.
 Vyjadrenie č. GIS a ITIS 553/20106 zo dňa 14.06.2016.

Ďalšie podmienky:
 Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku.
 Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebník zabezpečí jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa č. 7/2016 v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
 Stavebník ku kolaudačnému konaniu preukáže, ako naložil s odpadmi vzniknutými počas výstavby.
 Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže pri kolaudácii stavby.
 Stavebník ku kolaudácii predloží doklad o vytýčení stavby, doklady o predpísaných skúškach, geometrický plán a potvrdenie o odovzdaní geodetického zamerania na MsÚ Šaľa, referát informatiky.
 Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

11. Stavebník ku kolaudácii predloží doklady o overení vhodných stavebných výrobkov. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Tieto doklady sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavbe.

12. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

13. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom "Stavba povolená" (štítok bude stavebníkovi doručený po oznámení dodávateľa stavby na stavebný úrad).

14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
15. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží ku kolaudácii stavby.
16. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
17. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov/.
Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie:
Dňa 19.08.2016 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu v rozsahu stavebných objektov:
SO-09 Plynovod
SO-10 Verejné osvetlenie
SO-11 Prekládka vzdušného vedenia VN časť „A“
SO-12 Prekládka vzdušného vedenia VN časť „B“
SO-13 Trafostanica
SO-14 NN rozvody
SO-15 Sadové úpravy
SO-17 Slaboprúdové rozvody
na pozemkoch register "C" parc. č. 5024/4, 5027, 5028, 5029/22, 5029/23, 5030/2, 5033/1 (pôvodne parcela č. 5030/1), 5033/2, ďalej na pozemkoch register "C" (pozemky pre rodinné domy) parc. č. 5030/3, 5030/7, 5030/10, 5030/13, 5030/16, 5030/19, 5030/22, 5030/25, 5030/28, 5030/32, 5030/34, 5030/36, 5030/38, 5030/40, 5030/42, 5030/44, 5030/46, 5030/48, 5030/50, 5030/52, 5030/54, 5030/56, 5030/58, 5030/60, 5030/62, 5030/64, 5030/66, 5030/68, 5030/70, 5030/72, 5030/74, 5033/4, 5033/6, 5033/8, 5033/10, 5033/12, 5033/14, 5033/16, 5033/18, 5033/20, 5033/22, 5033/24, 5033/26, 5033/28, 5033/30, 5033/32, 5033/34, 5033/36, 5033/38, 5033/40, 5033/42, 5033/44, 5033/46, 5033/48, 5033/50, 5033/52, 5033/54, 5033/56, 5033/58, 5033/60, 5033/62, 5033/64, 5033/66, 5033/68, 5033/70, 5033/72, 5033/74, 5033/76, 5033/78, 5033/80, 5033/82, 5033/84, 5033/86, 5033/88, 5033/90, 5033/92, 5033/94, 5033/96, 5033/98, 5033/100, 5033/102, 5033/104, 5033/106, 5033/108, 5033/110, 5033/112, 5033/114, 5033/116, 5033/118, 5033/120, 5033/122, v katastrálnom území Šaľa, v extraviláne mesta Šaľa, druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, orná pôda a ostatná plocha vo vlastníctve a v nájme stavebníka.
Parcela č. 5024/4 je vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, ktorý súhlasí  s uvedenou stavbou za predpokladu, že budú splnené podmienky vyjadrenia SPF, Regionálneho odboru Nové Zámky pod č. SPFZ/2015/028342 zo dňa 17.3.2015, vyjadrenia SPF, Generálneho riaditeľstva Bratislava pod č. SPFZ/2015/084384 zo dňa 19.8.2015 a ďalšieho vyjadrenia Regionálneho odboru Nové Zámky pod č. SPFZ/2016/031138 zo dňa 17.3.2016. Na pozemky vo vlastníctve a v správe SPF dotknuté stavbou bola uzatvorená medzi SPF a stavebníkom Nájomná zmluva č. 03013/2015-PNZ-P41069/15.00 za účelom nepoľnohospodárskeho využitia pozemkov, k vybudovaniu prístupu na pozemky vo vlastníctve stavebníka na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy, od 24.12.2015.
Na umiestnenie predmetnej stavby bolo vydané Mestom Šaľa  rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby Mestom Šaľa pod č. 05118/2015/SU/01611 dňa 30.11.2015, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 30.12.2015.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 30.9.2016, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. Keďže sa jedná o povolenie líniových stavieb, oznámil tunajší úrad začatie stavebného konania v súlade s ust. § 61 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.
Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Stanoviská oznámili:
- Krajský pamiatkový úrad Nitra,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
- Technická inšpekcia, a.s.  Bratislava,
- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitra,
- Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Šaľa,
- Slovenský pozemkový fond Bratislava,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Správa povodia dolného Váhu Šaľa,
- Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor,
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
- Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia,
- Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- MV SR, OR PZ Šaľa, Okresný dopravný inšpektorát,
- Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Stredisko správy a údržby Nové Zámky,
- MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností,
- SPP – distribúcia a.s., Bratislava,
- Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, Nitra,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,
- Slovak Telekom, a.s., Bratislava,
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava,
- Hydromeliorácie, štátny podnik Bratislava,
- Mesto Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností,
- Mesto Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta,
- Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany,
- Energotel, a.s., Bratislava a SITEL s.r.o., Bratislava,
- MeT Šaľa, spol  s r.o.,
- SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa,
- eustream, a.s. Bratislava.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebník k žiadosti predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov a doklad o uhradení správneho poplatku.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
- Mikuláš Mikus;
- Mesto Šaľa, primátor;
- Slovenský pozemkový fond, Bratislava; Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra; Nitriansky samosprávny kraj, Nitra; Nitriansky samosprávny kraj - Stredná odborná škola, Šaľa; Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Banská Štiavnica; Slovenský vodohosp. podnik š.p., OZ Piešťany; Slovenský vodohosp. podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu, Šaľa; Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava; ALPEX spol. s r.o. Šaľa; Jozef Németh; Viola Némethová; 
- Ing. Jozef Draškovič; Ing. Štefan Molnár; Ing. Michal Lopatka, JDArch. spol. s.r.o., Šaľa
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).


Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g) vo výške 400,- € bol zaplatený dňa 30.9.2016.

Príloha:
- overená projektová dokumentácia


Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa   .............................


Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Mikuláš Mikus, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374
2. Mesto Šaľa, primátor, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
3. Vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:
register “C“ parc. č. 5024/4, 5027, 5028, 5029/22, 5029/23, 5030/2 (“E“ parc. č. 1467/6), 5033/1 (pôvodne aj parcela č. 5030/1), 5033/2 – dotknuté pozemky,
register “C“ parc. č. 2420/1, 5025/1, 5025/7, 5025/8, 5029/1, 5029/2, 5029/5, 5029/21,  
register “E“ parc. č. 1468, 1467/6, 1469/201, 1479/200 - susedné pozemky,
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábr. za hydrocentrálou č. 4, 949 60 Nitra
- Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda č. 69, 949 01 Nitra
- Nitriansky samosprávny kraj - Stredná odborná škola, Štúrova č. 74, 927 01 Šaľa
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné nám. č. 8, 969 01 Banská Štiavnica
- Slovenský vodohosp. podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku č. 834/2, 921 80 Piešťany
- Slovenský vodohosp. podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa
- Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- ALPEX spol. s r.o., Kráľovská č. 1/5138, 927 01 Šaľa
- Jozef Németh, Kráľovská č. 799/62, 927 01 Šaľa
- Viola Némethová, Kráľovská č. 799/62, 927 01 Šaľa
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

4. Ing. Jozef Draškovič, JDArch spol. s r.o., Orechová č. 2269/25, 927 01 Šaľa
5. Ing. Štefan Molnár - ÁBEL, 925 84 Vlčany č. 1591
6. Ing. Michal Lopatka, JDArch. spol. s.r.o., Orechová č. 2269/25, 927 01 Šaľa

dotknutým orgánom jednotlivo
7. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
8. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
10. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
11. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
(OH, ŠSOO, OPaK, VZ) Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
12. Okresný úrad Šaľa, odbor pre CD a PK, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
13. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
14. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky, Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
15. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
17. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
18. MO SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
19. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
20. ORANGE Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
21. SITEL, spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava
22. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
23. ENERGOTEL, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
24. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
25. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
26. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
27. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
28. MsÚ v Šali, referát investičných činností

na vedomie
29. Mikuláš Mikus, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374
k spisu

 

 

 

 


Mgr. Jozef Belický
primátor mesta