Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 27.03.2007 - 10:27  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:21  //  zobrazené: 1930

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja tvoreného podľa zákona 503/2001.

číslo: I12/2006

Požadované informácie boli sprístupnené nasledovne:

Pred samotným spracovaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa bola mestskému zastupiteľstvu v septembri 2004 predložená informácia o harmonograme spracovania PH a SR mesta Šaľa. Informácia obsahovala základné východiská pre prípravu PSR a popis postupových krokov, etáp s časovým rozložením.

Mesto Šaľa malo v oblasti hospodárskej už schválený Strategický plán ekonomického rozvoja mesta Šaľa. Materiál bol spracovaný v rámci projektu USAID a bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali v apríli 2002podľa zákona č. 503 / 2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
Pre splnenie zákonných podmienok bolo potrebné vypracovať aj Program sociálneho rozvoja mesta Šaľa. Východiskom pre spracovanie tohto dokumentu bola Metodická príručka pre spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce vydaná v marci 2004 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekciou regionálnej politiky.
Pre tvorbu Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa bola zriadená Komisia pre spracovanie Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa v zložení:

- Ing. František Botka – zástupca primátora mesta Šaľa
- JUDr. Eva Gyurovszká, vedúca Odboru regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce, ÚNSK
- MUDr. Mária Jarošová, riaditeľka NsP Šaľa
- RSDr. Peter Gomboš, Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Úsek soc. vecí a rodiny
- Ing. Alžbeta Turčeková, Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Úsek zamestnanosti
- Dr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa
- PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci referátu školstva
- Gabriela Fülöpová vedúca Odd. kultúry, soc.vecí a školstva,  MsÚ
- MUDr. Ladislav Szarka, poslanec msZ, člen Komisie sociálnej, zdravotnej a pre bytové otázky pri MsZ,
- MUDr. Svetozár Hikkel, poslanec MsZ, člen Komisie sociálnej, zdravotnej a pre bytové otázky pri MsZ
- Mgr. Marián Šperka, člen Komisie sociálnej, zdravotnej a pre bytové otázky pri MsZ

Východiskom pre prácu komisie bol okrem spomenutého Strategického plánu ekonomického rozvoja mesta Šaľa aj Program rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja ako aj aktualizovaný profil mesta Šaľa.
Program sociálneho rozvoja mesta je základným strednodobým programovým dokumentom pre programové obdobie päť až  sedem rokov. Obsahuje všetky ciele a opatrenia prijaté pre dané obdobie a možno ho charakterizovať, ako program cielených opatrení, prípadne intervencií, prijatých na stimuláciu sociálneho rozvoja mesta.

V procese strategického plánovania podpory regionálneho rozvoja je dôležité, že každé strategické rozhodnutie je výsledkom konsenzu partnerov, ktorému predchádza komplexná analýza. Preto bola prizvaná tak obsiahla komisia.

Členovia komisie pre spracovanie Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa počas svojej pôsobnosti analyzovali východiskovú situáciu, definovali strednodobé ciele, určili primeranú stratégiu a vybrali vhodné aktivity na jej realizáciu. Prostredníctvom finančného riadenia navrhli finančnú podporu na realizáciu podporených aktivít, pričom následným monitorovaním a hodnotením by sa mali zabezpečiť konzistentné informácie o očakávaných a reálnych efektoch spôsobených realizáciou týchto aktivít.

Náplňou činnosti komisie bolo najmä: zhodnotenie aktuálnej stratégie rozvoja mesta, vypracovanie  analýzy súčasného stavu – oproti predpokladanému harmonogramu boli doplnené oblasti životného prostredia a bezpečnosti mesta, nakoľko tieto neboli obsiahnuté v žiadnom strategickom pláne, vypracovanie  SWOT analýzy, určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja, vymedzenie úloh, opatrení a aktivít, definovanie merateľných ukazovateľov realizácie aktivít, plán finančného zabezpečenia úloh, aktivít, stanovenie úloh a opatrení pre podporu zo zdrojov EÚ, spracovanie akčných plánov - projektových listov, inštitucionálne a organizačné zabezpečenie, kompletizácia Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa. Schvaľovanie a publikovanie Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa nasledovalo po prerokovaní návrhu Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa v jednotlivých komisiách pri mestskom zastupiteľstve, ktorých členmi sú občania mesta, odborníci za jednotlivé oblasti ako aj niektorí volení zástupcovia občanov – poslanci.

Komisia pracovala za odborného poradenstva náčelníka Mestskej polície Šaľa Petra Krokavca, vedúcej referátu životného prostredia  Ing. Edity Haládikovej, vedúcej MsKS  Ing. Slavomíry Tóthovej.
Metodické usmernenie, organizačné zabezpečenie a spracovávanie výstupov zabezpečovalo oddelenie strategického plánovania a rozvoja mesta .

Predložený návrh  bol prerokovaný v  odborných komisiách MsZ , ktorých sa dané priority dotýkajú a ich pripomienky boli zapracované do návrhu, ktorý bol predložený na rokovanie MsZ (v  komisii životného prostredia, v komisii sociálnej, zdravotnej a pre bytové otázky, v komisii mládeže a športu, v komisii kultúry a v komisii pre strategický rozvoj).

Jednotlivé komisie odporúčali mestskému zastupiteľstvu schváliť Program sociálneho rozvoja mesta Šaľa.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 28. októbra 2004 schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na verejnom zasadnutí. Následne bolo zverejnené úplné znenie kompletného a platného PSR na internetovej stránke mesta a kópie materiálu boli zaslané relevantným úradom na lokálnej a regionálnej úrovni

Mesto Šaľa v Ďalšej fáze získalo prostriedky na vypracovanie PH a SR okresu Šaľa. Spracovateľom dokumentu je Regionálna rozvojová agentúra Šaľa a v súčasnosti sa ukončuje analytická časť prác.

Žiadateľ:  Milena Verešová, Nešporova 12, 927 01  Šaľa