Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.04.2023 - 11:41  //  aktualizácia: 06.04.2023 - 11:42  //  zobrazené: 973

Prečo nie dodnes na mestskej stránke zverejňovaný rozpis ambulantnej starostlivosti

predkladateľ: Ing. Ingrid Kántorová

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 23. 03. 2023,     ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. Prečo nie dodnes na mestskej stránke zverejňovaný rozpis ambulantnej starostlivosti?
  V odpovedi na moju predchádzajúcu interpeláciu bolo uvedené, že jediným „problémom“ je získať oficiálny rozpis. Chcem preto požiadať o informáciu, či už zamestnanci MsÚ Šaľa kontaktovali lekára NSK respektíve Polikliniku NSK a požiadali o pravidelné zasielanie tohto rozpisu. Ak nie, kedy tak spravia? Kedy bude tento rozpis zverejňovaný na stránke mesta?

 1. Chcem požiadať o informáciu, či existuje možnosť na ulici Feketeházyho (čo najbližšie
  k ulici Kráľovskej) umiestnenia zastávky spojov MHD (nie nevyhnutne aj prístrešku) tak, aby prípadná nová zastávka na linke č.2 (Železničná stanica- Nemocnica - Sídlisko Váh - Veča a späť), obsluhovala aj druhú časť centra mesta? Prvú časť obsluhuje zastávka „Nemocnica“. Ak áno, aké sú potrebné kroky k tomu, aby tam mohla zastávka vzniknúť? Aké sú odhadované náklady?

 1. Aké opatrenie prijalo vedenie mesta a Mestského kultúrneho strediska, aby budúcoročný mestský ples neskončil so stratou viac ako 12 000 eur?

 1. Vzhľadom na to, že na interpeláciu podanú na februárovom zastupiteľstve som dostala odpoveď, ktorá sa len okrajovo týkala mojich otázok, chcem opätovne požiadať o odpovede na otázky týkajúce sa situácii na železničnej stanici:
 1. Mohlo by mesto kontaktovať ŽSR s otázkou, či by mali záujem o zavedenie SBS služby vo vnútorných a vonkajších priestoroch železničnej stanice čiastočne alebo úplne hradenej mestom Šaľa, aspoň počas zimných mesiacov november-február? Keďže nejde o majetok mesta, vie ŽSR ponúknuť postup, ako by to bolo právne možné?
 2. Aký je približný odhad mesačných nákladov na SBS v podobe jedného alebo dvoch členov dohliadajúcich na poriadok v najvyťaženejšom čase z pohľadu množstva cestujúcich, teda medzi 6:00-14:00 (alternatívne 4:00-12:00), vrátane víkendov.
 3. Má mesto aspoň strednodobú víziu/stratégiu ako riešiť situáciu ľudí bez domova zdržujúcich sa väčšinu času sa stanici či pred supermarketmi a čo sú kľúčové body tejto vízie v meste Šaľa?
 4. Koľkokrát a v ktorých časoch bola hliadka MsP prítomná na železničnej stanici
  v dňoch 13., 16., a 19., marca, a ako dlho sa v priestore hliadka zdržala. Zaujímajú ma len tie hliadky, pri ktorých príslušníci MsP vystúpili zo služobného vozidla. Inými slovami, koľkokrát počas týchto dní boli reálne v čakárni budovy ŽSR respektíve
  v priestoroch nástupíšť  a ako dlho sa tam zdržali? Koľko priestupkov, prípadne porušení zákona, počas týchto hliadok riešili a akým spôsobom?
 5. Pribudnú v rámci projektu smart city kamery na železničnej stanici respektíve
  v priestore novej autobusovej stanice
  , ktoré by mohli slúžiť ako prevencia, respektíve pomôcť s objasňovaním priestupkov či trestných činov?

 1. Čo je príčinou opakovaných výpadkov verejného osvetlenia vo Veči aj v iných častiach mesta? Väčšina osvetlenia bola modernizovaná, platíme tiež nemalé peniaze každý mesiac za údržbu verejného osvetlenia. Aké opatrenia sa prijali, aby sa počet týchto výpadkov znížil?

 1. Chcela by som požiadať mesto, aby vyzvalo majiteľa chátrajúcej budovy na Slnečnej ulici vo vnútrobloku (respektíve vedľa panelového domu na ulici Generála Svobodu
  8-14)
  , aby jednak prijal opatrenia na zabránenie vstupu do objektu a jednak aby zabezpečil primeraný stav budovy tak, aby neohrozovala okoloidúcich. Budova sa doslova rozpadáva. Ak tak nespraví, chcem požiadať mesto a stavebný úrad aby v rámci platných predpisov tlačili na riešenie stavu budovy. V kontexte tohto a podobných prípadov sa chcem opýtať, či mestský úrad plánuje navrhnúť zavedenie dane za schátrané budovy od 1.1.2024, ktorá by mohla dať mestu nástroj na riešenie týchto situácií. Nitra takúto daň zaviedla tento rok.

 1. Rada by som nadviazala na vaše odpovede k mojim otázkam č. 4 a 5 z predošlej interpelácie. Bohužiaľ, tieto odpovede sa netýkali jadra problému. Zo znalosti situácie je zrejmé, že na oboch uliciach sa porušuje §23 ods. 1 8/2009 Z.z. Moja otázka však nebola, či sa porušuje, ale akým spôsobom (konkrétne a v konkrétnom termíne) bude buď MsP výkonom svojich povinností, alebo mesto zmenou značenia a organizácie dopravy túto situáciu riešiť. Od mojej interpelácie som nezaznamenala žiaden posun. Poprosila by som viac konkrétnu odpoveď.

 1. Po pešej zóne v CMZ neustále jazdia autá do prevádzok tam existujúcich mimo vyhradených zásobovacích hodín, prípadne parkujú mimo vyznačeného parkoviska. Všimla som si, že na jednom okraji pešej zóny existuje (zatiahnuté) výsuvné zariadenie pre blokovanie premávky. Bolo by možné toto blokovacie zariadenie vysunúť, aby plnilo svoju úlohu? Plánuje mesto obdobné zariadenia osadiť aj na zvyšných okrajoch pešej zóny?
  Pokiaľ nie, mohla by MsP situáciu riešiť, keďže v CMZ máme bezpečnostné kamery
  a prejazdu áut zabrániť?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast a ambulantná pohotovostná služba pre dospelých (ďalej len APS) je v plnej kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja. Samosprávny kraj má na svojej webovej stránke zverejnenú oficiálnu informáciu o tom, či je na daný mesiac, na jednotlivé dni zabezpečená služba APS. Tieto rozpisy väčšinou neobsahujú mená službukonajúcich lekárov, preto sme sa obrátili na krajského lekára s prosbou o zasielanie rozpisu služieb s konkrétnymi menami službukonajúcich lekárov, resp. zdravotníckych zariadení na jednotlivé dni vo vždy aktuálnom mesiaci. Krajský lekár nám odpovedal, citujeme:  

Nitriansky samosprávny kraj zverejňuje rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby doručený organizátorom na svojom webovom sídle https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/ambulantna-pohotovostna-sluzba-v-nitrianskom-kraji  aj e-VUC: https://www.e-vuc.sk/nsk/zdravotnictvo/ambulantna-pohotovostna-sluzba-v-nsk/sala.html?page_id=127512

Rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vyhotovuje Nitriansky samosprávny kraj v súlade s ustanovením § 8a ods. 10 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby obsahuje:

-  miesto poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

-  čas poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

- zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov poskytovania
   pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v období, na ktorý sa rozpis zabezpečenia
   poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vyhotovuje.

Takto zverejňujú rozpis zabezpečenia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby všetky samosprávne kraj. Portál e-VUC obsahuje všetky údaje vyplývajúce zo zákona a nie je možné doňho vkladať údaje nad rámec zákona.

Rozpis zabezpečenia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby s konkrétnymi menami slúžiacich lekárov vyhotovuje organizátor ambulantnej pohotovostnej služby – Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa. Vzhľadom k tomu, odporúčame kontaktovať priamo organizátora ambulantnej pohotovostnej služby.

Na základe tejto odpovede sme sa telefonicky a následne aj mailom obrátili na organizátora ambulantnej pohotovostnej služby v Poliklinike NSK Šaľa, ktorý nám poskytol nasledovné stanovisko:

Dobrý deň, po rozhovore s Ing. Gabrielou Straňákovou, riaditeľkou Polikliniky NSK Šaľa je naše stanovisko k zasielaniu rozpisov služieb na APS nasledovné. Na našej oficiálnej stránke polikliniky sú verejne k dispozícii na stiahnutie aktuálne rozpisy služieb na APS pre dospelých a na APS pre deti a dorast schválené lekárom NSK prof. MUDr. Brunom Rudinským, CSc. Zverejnením rozpisu služieb podľa poskytovateľov služby (lekárov), ktorí slúžia v jednotlivé dni, by podľa nášho názoru prišlo aj k zneužívaniu APS pacientami (na ktoré sa sťažujú aj lekári). A nakoľko aj v priebehu mesiaca dochádza k výmenám poskytovateľa služby na APS, nie je možné časovo ani organizačne zabezpečovať aktuálne zverejňovanie rozpisov služieb.

Aktuálne rozpisy APS so zverejnením poskytovateľa  sú aj verejne dostupné v Poliklinike v priestoroch  ambulantnej pohotovostnej služby.

 1. Vybudovanie novej autobusovej zastávky na ul. Feketeházyho v Šali by bolo z viacerých hľadísk neefektívne. Linka obsluhujúca smer na nemocnicu má hneď nasledujúcu zastávku na SNP (pri polícii), ktorá je v dostupnosti do 200 metrov a zvyšné linky, ktoré obsluhujú tzv. druhú časť mesta majú zastávky na ul. Dolnej (záchytné parkovisko)
  a Vlčanskej (Olympia), ktorých dostupnosť do centra je porovnateľná s linkou obsluhujúcou nemocnicu.

 1. Mestské zastupiteľstvo v Šali schválilo dňa 15.12.2022 rozpočet mesta na rok 2023.

Mestské kultúrne stredisko malo vo svojom rozpočte na rok 2023 schválených 25 tisíc Eur na organizovanie Reprezentačného plesu mesta. V súlade s naším rozpočtom na Reprezentačný ples mesta sme zabezpečili program, výzdobu aj občerstvenie na ples, ktorý sa konal 13.01.2023.

Vzhľadom na úsporné opatrenia nám v januári 2023 bol rozpočet na ples znížený na
20 tisíc Eur. Program, výzdoba a občerstvenie na ples už bol objednaný, nedá sa to robiť na poslednú chvíľu.   

Celkové náklady na organizovanie plesu boli vo výške 23 554,- Eur, čiže pôvodne schválený rozpočet sme neprekročili a upravený sme prekročili o 3 554,- Eur, čo by bola výška straty z plesu. Dôležitým faktom je ale aj to, že sme mali príjmy zo vstupného
a tomboly vo výške 11 120,- Eur.

Do budúcna vidíme možnosť vo zvýšení príjmu mesta z plesu vo zvýšení vstupného na ples.

 1. Mesto Šaľa nie je vlastníkom objektu železničnej stanice. Z tohto dôvodu by bolo nehospodárne, aby z mestského rozpočtu investovalo mesto do hradenia nákladov na súkromnú SBS službu v priestoroch stanice. Chrániť bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, objekty a zariadenia v obvode železničných dráh by mala železničná polícia. Čiže dohliadnuť na efektívnu kontrolu by mali ŽSR.

Samozrejme ani mestu Šaľa nie je ľahostajné, že cestujúci, medzi ktorými je drvivá väčšina našich obyvateľov, cestuje resp. trávi čas čakania na vlak v nekomfortných podmienkach staničného priestoru, ktoré zapríčiňujú zväčša ľudia bez domova. Preto sa v krátkom čase listom obrátime na prednostu železničnej stanice Šaľa a požiadame ho o zefektívnenie kontroly a zabezpečovanie poriadku v spomínaných priestoroch.

 1. viď vyjadrenie v ods. a)
 2. Problém bezdomovectva v meste bol riešený zriadením služieb nocľahárne, ktorá bola otvorená dňa 21. 12. 2009 pre ľudí bez domova na Partizánskej ulici s kapacitou
  15 miest. Bola v prevádzke len v zimnej sezóne, v tomto režime fungovala až do marca 2016. Jej súčasťou bolo  stredisko osobnej hygieny pre ľudí bez domova. Dňa 14.11.2016 bola otvorená nocľaháreň s celoročnou prevádzkou s kapacitou 17 miest.  

Dňa 01.11.2016 bolo otvorené Krízové centrum na Partizánskej ulici. Do tohto zariadenia sa presťahoval aj útulok s kapacitou 10 miest. Útulok dovtedy mesto prevádzkovalo v trojizbovom byte v panelákovom dome na Jazernej ulici. 

Od 01.04.2017 sú služby krízovej intervencie v Krízovom centre rozšírené o nízkoprahové denné centrum, ktoré bolo zriadené vďaka zapojeniu sa OSS do Národného projektu vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a od septembra 2019 do Národného projektu Budovania odborných kapacít na komunitnej úrovni.

Mesto Šaľa sa v minulosti opakovane zapojilo do Národného projektu – terénnej sociálnej práce. V súčasnosti je mesto Šaľa  zapojené do Národného projektu – terénna sociálna práca II. Tento projekt sa realizuje od roku 2020 a bude ukončený do júna 2023. Vďaka tomuto projektu sme získali dvoch terénnych pracovníkov, ktorí sa prioritne venujú cieľovej skupine ľudí bez domova.

Terénni pracovníci vykonávajú odborný výkon sociálnej práce väčšinu času priamo v teréne. V teréne poskytujú rôzne služby, od poskytnutia deky, ošatenia, v zimnom období teplého čaju, sociálneho poradenstva, privolanie záchranných zložiek a pod. Terénni pracovníci proaktívne vyhľadávajú ľudí bez domova a pravidelne navštevujú miesta, kde žijú, alebo sa zdržiavajú. Až po zabezpečení základných životných potrieb, prelomení bariér a vytvorení dôvery motivujú ľudí k riešeniu ich sociálnej situácie. Ponúkajú im aj služby krízového centra. Nie vždy však títo ľudia pomoc prijímajú, niekedy majú záujem iba o teplé jedlo, ošatenie a pod.     

Mesto Šaľa má spracovaný strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022. V tomto roku mesto Šaľa pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 – 2030. V tomto strategickom dokumente mesta rieši pracovná skupina pre osoby v ťažkých životných situáciách aj problematiku bezdomovectva. Komunitný plán je zameraný na zvyšovanie kvality a kapacity existujúcich zariadení sociálnych služieb a rozvoj chýbajúcich sociálnych služieb. Komunitné plánovanie je dlhodobý a neustále sa rozvíjajúci proces. Je to metóda, prostredníctvom ktorej je možné na úrovni samosprávy naplánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám jej obyvateľov.

Vzhľadom na to, že mnohé mestá a obce nemajú zriadené služby krízovej intervencie pre túto cieľovú skupinu, využívajú naše služby aj občania z iných miest a obcí. Tomuto trendu však nedokážeme zabrániť, nakoľko je tendencia týchto ľudí sťahovať sa do miest, kde nachádzajú lepšie podmienky na získanie finančných zdrojov a pomoci. Veľmi dôležitým faktorom je aj čerpanie finančných prostriedkov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na čiastočné financovanie služieb krízovej intervencie, pričom žiadneho žiadateľa nemôžeme diskriminovať. V Nitrianskom kraji majú okrem nášho mesta zriadený útulok, ktorého zriaďovateľom je obec, len tri mestá (Nitra, Komárno, Šurany). So zriadením nocľahárne je to obdobné, v Nitrianskom kraji, kde zriaďovateľom je obec, majú okrem nášho mesta zriadenú nocľaháreň len štyri ďalšie mestá (Nitra, Komárno, Nové Zámky a Štúrovo). Celkovo vnímame nedostatok takýchto zariadení krízovej intervencie, nielen v Nitrianskom kraji.

 1. Mestská polícia dňa 13.3. vykonala dve kontroly priestorov železničnej stanice bez zistených porušení zákona.

Dňa 16.3. bola vykonaná jedna kontrola, počas ktorej boli z priestorov vykázané dve osoby.

Dňa 19.3. boli vykonané dve kontroly, z ktorých bola jedna bez závad a v druhom prípade boli dve osoby vykázané z priestorov.

Mestská polícia neeviduje dĺžku času zdržania sa na mieste vykonávanej kontroly, tento čas záleží od konkrétnej situácie či priestupok bol zistený, alebo je kontrola bez zistenia výskytu protispoločenskej činnosti. Po vykonaní kontroly hliadka miesto opúšťa. V prípade riešenia priestupku opustí miesto po vyriešení priestupku a zjednaní nápravy.

 1. V rámci projektu Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART v lokalite predstaničného priestoru nebude osadená žiadna kamera, pretože vybudovanie kamerového systému vrátane 7 ks statických kamier bude súčasťou realizácie projektu „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“. Najbližšia kamera z projektu „SMART“ bude osadená v súbehu ulíc Staničná, Hlavná, Diakovská – pred železničným priecestím.

 1. Pred modernizáciou verejného osvetlenia dochádzalo v priemere k 30-tim havarijným výpadkom ucelených  vetiev za rok. Momentálne sa počet výjazdov pohybuje na úrovni do päť výjazdov ročne, ak nerátame úseky, kde sa nachádza voľné vedenie. Uvedené vedenie je majetkom distribučnej spoločnosti, ktorá ho postupne modernizuje do jedného káblového zväzku. Tieto úseky, ešte so starým voľným vedením, sú vysoko citlivé na nepriaznivé počasie, ktoré spôsobuje skraty a je nutný opätovný reštart za účasti technika údržby. Náklady na pohotovosť sa od modernizácie znížili viac ako o dve tretiny.

 1. Mesto oslovilo vlastníkov predmetnej budovy ohľadom zjednania nápravy a riešenia opráv budovy, aby neohrozovali okoloidúcich. Vlastníci budovy už požiadali odbornú firmu o obhliadku, ktorá ju vykonala s tým, že v 16. týždni im predloží celkovú cenovú ponuku na nutné opravy a možný harmonogram realizácie týchto prác, o ktorom vlastníci budovy budú mesto informovať.

Mestský úrad v kontexte takýchto prípadov plánuje navrhnúť zavedenie dane z nehnuteľností za chátrajúce budovy formou návrhu všeobecne záväzného nariadenia, tento návrh bude mestskému zastupiteľstvu a verejnosti predložený na jesenné rokovanie, keďže jeho účinnosť je možná len od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

 1. Dňa 24.02.2023 bolo mestom iniciované stretnutie za účelom riešenia problémov dopravy v meste. Na základe výsledkov tohto stretnutia sa v prvej etape začala riešiť dopravná situácia aj na uvedených uliciach. Mestská polícia začala upozorňovať majiteľov vozidiel na parkovanie v rozpore so zákonom v uvedených uliciach.

 1. Vaša interpelácia bola klasifikovaná ako podnet, za ktorý ďakujeme a budeme sa ním zaoberať.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností

Mgr. Erika Kollerová, referent pre komunikáciu MsÚ Šaľa

Mgr. Miroslav Martinček, zástupca náčelníka Mestskej polície Šaľa

PhDr. Margaréta Zozuľáková, hlavný sociálny pracovník

Ing. Eliška Vargová, referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

Ing. František Botka, vedúci Mestského kultúrneho strediska v Šali