Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.02.2020 - 08:38  //  aktualizácia: 12.02.2020 - 08:42  //  zobrazené: 784

Ponuka prenájmu záhrady OSS

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa ako správca nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Šaľa ponúka na základe ustanovení zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe ustanovení § 9 Zásad hospodárenia s majetkom mesta v platnom znení ponúka na prenájom nasledovný majetok:

 

1. Predmet prenájmu a účel využitia:

           Predmetom nájmu je pozemok - záhrada prislúchajúca k Dennému centru č. 2 na Kráľovskej ul. 35 v Šali, pozemok parc. č. 1937/1 o celkovej výmere 1 046 m2 zapísaná v KN pre obec a k. ú. Šaľa, na katastrálnom odbore Okresného úradu Šaľa.

           Vlastníkom predmetu nájmu je mesto Šaľa, ktoré ho zverilo do správy mestom zriadenej príspevkovej organizácie - Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa.

           Prenajatý pozemok môže nájomca využívať výlučne na poľnohospodársku malovýrobu.


2. Doba nájmu:

Určitá – od 01.03.2020 do 31.12.2024

 

3. Cena:

            Výška nájomného podľa prílohy č. 1 Zásada hospodárenia s majetkom mesta v platnom znení pre pozemky využívané na záhradkárske účely je 0,165 eur za 1 m2 na rok.

            Nájomné za celú prenajatú plochu je 172,59 eur za rok.

 

4. Obhliadka predmetného majetku:

            Záujemcovia si môžu predmet nájmu obhliadnuť. Termín a čas obhliadky je potrebné vopred telefonicky dohodnúť s p. Máriou Kurz, tel. 7706084.

 

5. Predloženie žiadosti:

            Záujemcovia predložia žiadosť podľa prílohy tejto ponuky podpísanú fyzickou osobou alebo štatutárnym zástupcom právnickej osoby. Cenovú ponuku môžu predložiť záujemcovia osobne alebo poštou na adresu: Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, Horná ul. 11, 927 01 Šaľa, prípadne zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: oss@sala.sk.

            Žiadosť môžu záujemcovia predložiť najneskôr v termíne do 29. februára.2020 na priloženom formulári žiadosti.  

            Súčasťou žiadosti písomnej žiadosti je súhlas so spracovaním osobných údajov a čestné prehlásenie, že žiadateľ má vyrovnané všetky záväzky voči mestu Šaľa, štátu a poisťovniam. Podnikatelia a právnické osoby uvedú IČO, DIČ, predložia kópiu výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra, prípadne ak sa jedná o iný spôsob registrácie (povolenie vydávané VÚC a pod.).

Prílohy

ziadost_najom

(pdf - 273.71 kB)