Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.02.2022 - 08:27  //  aktualizácia: 16.02.2022 - 08:28  //  zobrazené: 1145

Ohľadom rekonštrukcie domu kultúry vo Veči

číslo: I01/2022

Požadované informácie citujeme:

 

„Ohľadom rekonštrukcie domu kultúry vo Veči:

 a) Prečo pri rekonštrukcii domu kultúry vo Veči v rokoch 2018-2019 nedošlo aj
       k vybudovaniu/zabezpečeniu bezbariérového vstupu do budovy?

 b) Akým spôsobom došlo pri tejto rekonštrukcii k dodržaniu/zohľadneniu § 56 – 58
       týkajúcich sa požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
       a orientácie, podľa Vyhlášky 532 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
       z 8. júla 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
       požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
       osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie?

 c)   Plánuje mesto v dohľadnej dobe (rok 2022 alebo 2023) zabezpečiť bezbariérový vstup do
       tejto budovy? Ak nie, tak čo je dôvodom?“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Na stavbu „Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa – Veča, zníženie energetickej náročnosti“ bolo vydané stavebné povolenie Obcou Močenok pod spis. č. 355/2015/SU/88 zo dňa
22. 12. 2015, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 28. 12. 2015. Platnosť stavebného povolenia bola predĺžená rozhodnutím Obce Močenok pod spis. č. 617/2017/SÚ/3507-2 zo dňa 24. 11. 2017, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 24. 11. 2017.

 

Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní,  so zmenami, ktoré si nevyžadovali osobitné konanie a boli povolené v kolaudačnom konaní. Zmeny pozostávali okrem iného:

  • z vytvorenia toalety pre imobilných
  • z vytvorenia prístupu pre imobilných, ktorý je zabezpečený cez hlavné schodisko do objektu certifikovaným technickým zariadením – schodolezom. Vybudovanie plnohodnotnej rampy pre imobilných bolo z priestorového hľadiska nerealizovateľné z dôvodu, že vzhľadom k výške vstupu do budovy pri dodržaní potrebných technických parametrov v zmysle vyhlášky a  STN by rampa zasahovala až do komunikácie pred kultúrnym domom.

 

Riešenie zabezpečenia predmetnej stavby bezbariérovým prístupom takouto formou bolo navrhnuté v spolupráci s projektantom stavby Ing. Jozefom Draškovičom. Taktiež k danému riešeniu nemali žiadne pripomienky ani dotknuté orgány, t. j. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre a Inšpektorát práce v Nitre, ktorí pri kolaudácii stavby zaujali kladné stanovisko.