Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.10.2019 - 11:12  //  aktualizácia: 11.10.2019 - 11:13  //  zobrazené: 1599

Ohľadne výsledkov hospodárenia tenisových kurtov

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 26. septembra 2019

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 09. 2019,
ste predniesli interpelácie v znení:

 

 1. „Na minulom zastupiteľstve sme hovorili o tom, že ešte nemá mesto výsledky hospodárenia tenisových kurtov, že to ste nejak neboli schopní od nich získať, tak sa chcem spýtať, či ste to získali a ak ste to teda získali, rád by som to videl, to mi stačí na teraz nejaké hospodárenie písomne,

 

 1. druhú vec, čo by som opäť apeloval, bude to mať asi súvis s rozpravou pri východiskách rozpočtu k smetiam, opäť by som apeloval k osadeniu kamier na tie najexponovanejšie miesta, to sme si hovorili aj na ekonomickej komisii, pretože to bude jedna z vecí, ktoré bude nutné urobiť aj kvôli tomu, aby sme tie náklady ustrážili,

 

 1. ďalšia vec, v priebehu asi pol roka dvaja občania ma oslovili, že sa im stalo, že vyplatili exekúciu, je jedno či za smeti, alebo dane, to som už nezisťoval, ale keď došli na úrad po nejakom dlhšom čase, tak ešte im tá exekúcia svietila; chcem sa opýtať, kto nám pre mesto robí exekúcie, či máme jednu firmu, dve firmy, alebo ako to funguje, vlastne akým spôsobom, do akej doby, do akého času vypláca peniaze, či raz mesačne, alebo raz polročne, raz ročne, toto by ma zaujímalo,

 

 1. na základe predošlej interpelácie žiadam o informáciu, či mesto za pomoci mestského právnika a ekonomického úseku realizovalo analýzu poistných zmlúv mestských školských zariadení, ich výhodnosť či nevýhodnosť a či bolo vyvolané nejaké stretnutie za účelom zjednotenia poistných podmienok a tým získania aj lepšej ceny poistenia.“
 2. V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

   

 3. Dňa 27. júna 2019 bola predložená Mestskému zastupiteľstvu v Šali informácia o nájme tenisového areálu Tenisovému klubu Šaľa, so sídlom Pázmáňa 55/26, 927 00 Šaľa.
 4.  

  Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Šaľa na Tenisové kurty predstavuje:

  v období od 1.7.2018 do 31.12.2018 spolu vo výške 6828,00 Eur

  v období od 1.1.2019 do 30.06.2019 spolu vo výške 8985,90 Eur.                .

   

  V súlade s ustanovením ods. 2 čl. VII. Práva a povinnosti nájomcu  platnej Nájomnej zmluvy č. 335/2018 zo dňa 11.5.2018 citujem:

  Nájomca sa výslovne zaväzuje vždy k 30.6. a k 31.12. bežného roka predložiť Prenajímateľovi relevantné doklady, z ktorých bude jasne identifikovateľná výška príjmov
  zo vstupného do predmetu nájmu a súčasne sa výslovne zaväzuje celú sumu príjmov
  zo vstupného do predmetu nájmu investovať, o čom takisto predloží relevantné doklady vždy k 31.12. bežného roka.“

   

  Zástupcovia Tenisového klubu doklady predložili v júli 2019, z ktorých uvádzame:

 5. príjmy od 1.7.2018 do 31.12.2018 predstavovali 7000,00 Eur (pozn.: predložili výpisy z účtu, vklad hotovosti )
 6. Výdavky klubu, ktoré investovali do predmetu nájmu, predstavovali v období od 1.7.2018 do 31.12.2018  7057,69 Eur (vydokladované).
 7. Príjmy od 1.1.2019 do 30.6.2019 predstavovali 8050,00 Eur (pozn.: príjmové pokladničné doklady nepredložili)
 8. Výdavky klubu, ktoré investovali do predmetu nájmu, predstavovali v období od 1.1.2019 do 30.6.2019  8034,94 Eur (vydokladované).
 9.  

 10. Na osadení kamier na najexponovanejších stojiskách polopodzemných kontajnerov pracujeme. Ešte v máji boli vytypované lokality – 7 najkritickejších stojísk, konkrétne: Cintorínska  5, Nivy 3, Gen. Svobodu, Hollého 6, Slnečná 1, Narcisová 21, Narcisová 8 (Nitrianska).
 11. Predbežná cena za inštalovanie kamier na tieto stojiská je takmer 11 tis. EUR. Vzhľadom k tomu, že uvedená zákazka na tovary prevyšuje hodnotu možnosti priameho zadania, budeme realizovať prieskum na výber dodávateľa výzvou/oslovením.

  Na nastavenie parametrov súťaže však v súčasnosti preverujeme reálny časový horizont, za aký je možné tieto kamery inštalovať vrátane zriadenia odberných miest elektriny.

  V prípade, že na vybratých lokalitách bude zriadenie odberných miest elektriny a dátovej prípojky do dohľadového centra na mestskej polícii reálne ešte v tomto roku, budú rozpočtovým opatrením presunuté prostriedky z iných prvkov a vyčlenené na tieto kamery, aby sa mohli realizovať a zaplatiť ešte v tomto roku.

  Osadenie resp. premiestnenie kamery (z vedľajšieho bývalého medziskladu), ktorá by monitorovala vchod do zberného dvora, je v riešení, premiestnenie by malo byť zabezpečené v najbližších dňoch. Je to z dôvodu, že mimo otváracích hodín a v priebehu víkendu dochádza k ukladaniu nadrozmerného odpadu pred vchod zberného dvora. Ďalšiu kameru plánujeme osadiť aj priamo na zberný dvor tak, aby bolo možné monitorovať dianie na zbernom dvore.

   

 12. Exekúcie pre mesto Šaľa do roku 2016 vymáha súdna exekútorka JUDr. Eva Pálffyová, Šaľa. V roku 2017 bola uzatvorená zmluva so spoločnosťou Finlegal services, s.r.o., ktorá vymáha prostredníctvom súdneho exekútora JUDr. Ing. Jána Gaspera, Rimavská Sobota.
 13. Od roku 2018 mesto vykonáva exekúcie samé a to voči daňovým dlžníkom, ktorí sú zamestnaní alebo poberajú dôchodok zo Sociálnej poisťovne a podáva návrhy na vykonanie exekúcie na Okresný súd Banská Bystrica, ktorý prideľuje súdneho exekútora.

  Voči niektorým daňovým dlžníkom sú vedené viaceré exekúcie, jedna, dve aj tri. Ak sa daňový dlžník zamestná alebo začne splácať exekúcie, tak sa vždy začína úhradou od tej najstaršej exekúcie, takže ak vyplatí jednu, ešte stále môže mať aj ďalšie.

  Situácia, že mesto ešte eviduje exekúciu ako neuhradenú a podľa vyjadrenia daňového  dlžníka je už exekúcia uhradená, môže nastať napr. vtedy, keď si povinný (dlžník) neprevezme upovedomenie o začatí exekúcie.

  Súdny exekútor však po vydaní upovedomenia o začatí exekúcie môže zablokovať povinnému účty v banke, dôchodok v Sociálnej poisťovni resp. mzdu u zamestnávateľa.

  Banka, poisťovňa resp. zamestnávateľ zrazí dlžnú sumu (z účtu v banke, z dôchodku resp. zo mzdy) a ponechá si ju v depozite až do doby, kým mu nie je od súdneho exekútora doručený exekučný príkaz.

  Ak však nastane prípad, že oznámenie o začatí exekúcie sa nepodarí doručiť povinnému do vlastných rúk, nemôže súdny exekútor vydať exekučný príkaz a peniaze zostávajú v depozite, čiže už ich nemá ani povinný, ale nie sú ešte ani pripísané na účet exekútora.

  Tieto oznámenia o začatí exekúcie sa však v mnohých prípadoch nedajú dlžníkom doručiť,
  z dôvodu, že na danej adrese nebývajú, a väčšina má trvalý pobyt len mesto Šaľa.

  Každý daňový dlžník si môže po zistení, že mu bola vykonaná nejaká zrážka, prísť preveriť, či je exekúcia uhradená. Ak zistíme, že ešte finančné prostriedky neboli pripísané na účet mesta, telefonicky zisťujeme u súdneho exekútora stav danej exekúcie. Ak ide o daňovníka, ktorý si neprevzal upovedomenie o začatí exekúcie, dohodneme sa so súdnym exekútorom, že pošle toto upovedomenie o začatí exekúcie na mesto Šaľa a povinný si ho tu prevezme osobne a následne je vydaný exekučný príkaz, ktorým sa peniaze uvoľnia z depozitu a zašlú na účet exekútora. Exekútor je povinný preposlať vymoženú sumu mestu ako oprávnenému na účet do 7 dní od jej pripísania na účet exekútora.

   

 14. Mesto nerealizovalo analýzu poistných zmlúv mestských školských zariadení za pomoci mestského právnika a ekonomického úseku a nebolo vyvolané stretnutie za účelom zjednotenia poistných podmienok a tým získania aj lepšej ceny poistenia. 
 15.  

   

  S pozdravom

   

   Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

   

   

   

   

   

  Vypracoval:

  JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

  Ing. Edita Haládiková, referent životného prostredia

  Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania