Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 17.02.2023 - 10:32  //  aktualizácia: 17.02.2023 - 10:34  //  zobrazené: 1312

Ohľadne opravy plotu okolo areálu Základnej školy J. Hollého vo Veči , interaktívnych tabúľ, zdržiavanie sa problémových občanov v priestoroch železničnej stanice ...

predkladateľ: Ing. Ingrid Kántorová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 2. februára 2023

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2023,     ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. Oprava plotu okolo areálu Základnej školy J. Hollého vo Veči sa doteraz neuskutočnila, hoci bola sľubovaná už pred rokmi. Čo je dôvodom pre tento stav? Aké sú odhadované náklady potrebné na opravu/rekonštrukciu oplotenia?

 1. Koľko interaktívnych tabúľ je k dispozícii na jednotlivých základných školách v meste Šaľa? Aká je približná cena jednej takejto interaktívnej tabule a koľko sa ich plánuje nakúpiť v rokoch 2023-2025?

 1. Obyvateľom mesta čoraz viac znepríjemňuje čakanie na vlak či autobus množstvo problémových občanov zdržiavajúcich sa v priestoroch železničnej stanice v Šali. Rastie množstvo prípadov verbálneho a fyzického obťažovania, krádeží, ako aj ďalších priestupkov na stanici a v jej okolí. Mnohí občania sa v tejto časti mesta necítia bezpečne. ŽSR neukázala reálnu snahu tento problém riešiť, je tiež evidentné, že hliadky železničnej či mestskej polície nie sú žiadnym riešením. Na niektorých železničných staniciach bezpečnosť a poriadok zvýšilo najatie súkromnej bezpečnostnej služby (SBS), ktorá dohliada na poriadok. Chcem preto požiadať mesto:

a) o konzultáciu so ŽSR ohľadom možností (keďže budova stanice a okolie nie je majetkom mesta), ako by prítomnosť súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) vo vnútorných a vonkajších priestoroch železničnej stanice čiastočne alebo úplne mohlo platiť mesto Šaľa, aspoň počas zimných mesiacov november-február.

b) o približný odhad mesačných nákladov na SBS v podobe dvoch členov dohliadajúcich na poriadok v najvyťaženejšom čase z pohľadu množstva cestujúcich, teda medzi
6:00-14:00, vrátane víkendov.

c) o odpoveď na otázku, či má mesto aspoň strednodobú víziu/stratégiu ako riešiť situáciu ľudí bez domova zdržujúcich sa väčšinu času sa stanici či pred supermarketmi a čo sú kľúčové body tejto vízie v meste Šaľa.

 1. Na Školskej ul. pri Focese autá bežne blokujú jeden pruh, často stojace v protismere      a bežne ohrozujú chodcov či kolobežkárov. Aké kroky môžeme od MsP očakávať pre vyriešenie situácie? Sú plánované kroky ohľadom dodatočného značenia? Rovnaká situácia sa opakuje na tej istej ulici pred oboma školami. Akým spôsobom to bude riešené?

 1. Na M.R. Štefánika neustále nelegálne parkujú autá a blokujú prejazd ulicou, ohrozujú cyklistov. Akým spôsobom mesto plánuje situáciu riešiť? V akom časovom horizonte? Aké kroky podnikla za ostatné roky MsP pri predchádzaní situácii?

 1. V domových štvrtiach sme v minulých rokoch nezaznamenali čistenie chodníkov od snehu. Akým spôsobom si mesto plní túto povinnosť? Akým spôsobom je riešené odhŕňanie snehu na cestách, na ktorých sú nelegálne zaparkované autá, hlavne domové štvrte? Spolupracujú pracovníci s MsP? Alebo sa odhŕňa opakovane?

 1. Existuje zoznam mestských pozemkov, na ktorých sú nelegálne umiestnené rôzne súkromné stavby či sú tam nelegálne vykonané stavebné úpravy? Ak áno, poprosím o jeho sprístupnenie. Poprosím sprístupniť aj zoznam čiernych stavieb, odstránených z mestských pozemkov a zoznam výziev na odstránenie týchto stavieb za uplynulých 5 rokov. Akým spôsobom sa vykonáva dozor nad mestskými pozemkami vo vzťahu k prevencii čiernych stavieb a stavebných úprav?

 1. Radová výstavba na ul. Fraňa Kráľa aj po kolaudácii vykazuje významné nedostatky. Podľa občianskeho podnetu tam stále neboli osadené lampy, zo zeme trčia káble a bunky zariadenia stavby sú stále na mieste. Je možné, že takéto nedostatky prešli kolaudáciou? Ak áno, akým spôsobom treba postupovať, aby sa to napravilo?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. V predcovidovom období bol vypracovaný projekt na rekonštrukciu oplotenia. Predpokladalo sa použitie jednoduchej a ekonomicky výhodnej konštrukcie na už existujúci podporný betónový múrik, na ktorý sa osadia železné, pozinkované plotové vložky. Existujúce oplotenie sa malo demontovať. Betónový múrik ponechať. Na betónový múrik sa mali osadzovať železné pozinkované plotové panely výšky 143 cm a šírky 250 cm. Celkom by sa nahradilo  170 ks panelov, spolu suma 6 371,6 Eur s DPH. Toto riešenie bolo provizórne,  boli by sa vymenili len súčasné panely za novšie. Avšak počas covidu sa táto rekonštrukcia nezrealizovala z finančných dôvodov.

Pred dvoma rokmi sme sa rozhodli podať projekt na celkovú rekonštrukciu oplotenia. Projekt spracoval p. Kováčik a zahŕňal demontáž betónových múrikov, celého oplotenia, betonáž nových múrikov a inštaláciu všetkých vložiek, aj s tromi bránami v celkovej sume 35 000 Eur. Snažíme sa veľké projekty financovať z iných mimorozpočtových zdrojov, nakoľko financie na kapitálové výdavky sú veľmi obmedzené a riešime z nich hlavne havarijné stavy.

 1. Existujú interaktívne tabule jednoduchého prevedenia, pre potreby MŠ resp. 1. stupňa ZŠ, tie sú najlacnejšie (cca 560 Eur). Tabule s príslušenstvom ako napr. dataprojektor alebo vizualizér, s príslušným softvérom sú o niečo finančne náročnejšie. Od tých 1 200 Eur do 2 000 Eur sa dajú nájsť celkom slušné a kvalitné tabule. Problém je so softvérom napr. na cudzie jazyky je pomerne dosť materiálu, s ktorým sa dá pracovať na interaktívnej tabuli. Avšak niektoré predmety tento softvér taký kvalitný a bohatý nemajú a učitelia si musia materiál vyrábať samostatne. Z vlastnej pedagogickej praxe (22 rokov fyzika, informatika              a chémia) viem, že je to veľmi náročné, aby to malo požadovanú úroveň. Preto sa školy neponáhľajú s odstraňovaním klasických tabúľ. Záujem učiteľov je však aj o klasické tabule resp. keramické, na ktoré sa dá písať – rozvoj grafomotoriky, zručností dieťaťa, písanie poznámok k učivu, riešenie príkladov (matematika, fyzika, chémia), písanie textu             v slovenskom, ale aj cudzom jazyku (aby sa naše deti neodnaučili písať). Samozrejme, že všetky naše školy musia kráčať vpred a preto aj interaktívne tabule sú nevyhnutnou súčasťou tried. Keďže žiaci sú v škole pod záťažou celý deň, potrebujú pre udržanie svojej pozornosti stále nové stimuly. Čím je používanie výučbových materiálov pestrejšie            a dynamickejšie, tým je lepšia  radosť z výučby, lepšie udržanie pozornosti, lepšia angažovanosť žiakov. Interaktívna tabuľa umožňuje kreatívnejšie využitie materiálov.
  S tým celkom prirodzene súvisí zvýšenie motivácie a záujmu žiakov. Žiaci nestrácajú záujem o učivo a dokážu udržať pozornosť a venovať sa problému dlhšiu dobu. Zlepšuje sa správanie, komunikácia, ochota zapojiť sa. V školách máme odborné učebne a v každej je interaktívna tabuľa. Každá škola má možnosť zapojiť sa do projektov, v ktorých sa dajú interaktívne tabule získať. Školy si v rámci svojich prevádzkových nákladov, resp. z vlastných príjmov tabule môžu kúpiť (podľa finančných možností školy). V rámci spolupráce s Radou školy sa dajú tabule získať aj z príspevku rodičov, resp. sponzorsky.

Na slovenskom trhu je množstvo firiem, ktoré sa zaoberajú predajom interaktívnych tabúľ, od tých najjednoduchších, až po celkom luxusné kúsky (cca 6 900 Eur).

Počet interaktívnych tabúľ v našich základných školách (ku dňu 08. 02. 2023)

Základná škola

Počet  IT

ZŠ s MŠ Bernolákova

8

ZŠ J. Hollého

13

ZŠ J.C. Hronského

26

ZŠ s MŠ J. Murgaša

10

ZŠ Ľ. Štúra

8

 majú dve  interaktívne obrazovky (tie drahšie), ktoré získali sponzorsky

ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM

7

SPOLU

72

                                                      

Na základe tabuľky vidíme, že naše školy nezaostávajú a dopĺňajú si materiálno-technické vybavenie priebežne. Na školách máme 110 tried a z toho 72 má interaktívnu tabuľu. Každá škola využíva na vyučovaní aj tablety a taktiež máme v každej škole niekoľko počítačových učební, aj jazykových laboratórií, vybavených IKT a odposluchom. Mestu záleží na tom, aby vyučovanie v našich školách prebiehalo moderne a efektívne.

V roku 2023 neplánuje mesto nakupovať IT, nakoľko na kapitálové výdavky máme vyčlenených 20 000 Eur. V budúcnosti uvidíme podľa možností rozpočtu. Podporíme každú školu, ktorá má možnosť získať tabuľu z projektu resp. si ju bude chcieť zakúpiť z vlastných prostriedkov.

 1. Hliadky mestskej polície, na základe súhlasu riaditeľa OR Trnava zo dňa 10. 10. 2019       s vykonávaním kontrol v priestoroch železničnej stanice, vykonávajú kontroly počas pravidelných obchôdzok. Tieto kontroly sa vykonávali v nepravidelných intervaloch, najme v nočných a skorých ranných hodinách. Pokiaľ ľudia bez domova porušujú verejný poriadok alebo sa dopúšťajú iného protispoločenského konania, tak príslušníci mestskej polície zamedzia v jeho pokračovaní a môžu takýto skutok, pokiaľ ho je možné klasifikovať ako priestupok, riešiť v zmysle zákona o priestupkoch. V súčasnej dobe uloženie blokovej pokuty, či už za znečistenie verejného priestranstva, pitia alkoholu na miestach, kde je to zakázané, alebo za rôzne formy vzbudzovania verejného pohoršenia stráca nielen sankčný, ale i výchovný charakter, nakoľko sú si uvedené osoby plne vedomé toho, že ani v exekučnom konaní sa pokuty nedajú od nich vymôcť a trest povinnej práce sa nevzťahuje na priestupky. Z tohto dôvodu sú osoby bez domova riešené napomenutím a vykážu sa z daného miesta. Napriek snahe hliadok mestskej polície sa často stáva, že sa občania bez domova po vykázaní z miesta premiestnia na iné miesto, prípadne po odchode hliadky sa vrátia na pôvodné miesto a problém sa opakuje. Zabrániť im vo vstupe je možné iba permanentnou prítomnosťou akejkoľvek služby, ktorá by mala na takúto činnosť kompetenciu. Mestská polícia z miestne príslušných ako aj                     z personálnych dôvodov nemôže zabezpečiť trvalú prítomnosť príslušníka na železničnej stanici. Od minulého týždňa pristúpila mestská polícia k zmene vo vykonávaní kontrol z náhodných na cielené a to v časoch pred odchodmi vlakov tak, aby čakajúci cestujúci mohli bez prekážok využívať priestory stanice.

 1. Ak nie je státie alebo zastavenie na miestnej komunikácii upravené vodorovným alebo zvislým dopravným značením, tak sa uplatňuje zákon o cestnej premávke č. 8/2009  Z. z. (§ 23, 24, 25).

 1. Tu sa nejedná o nelegálne parkovanie, je to rovnaká situácia ako na vyššie spomínanej ulici, na ktorú sa vzťahuje rovnaký zákon o cestnej premávke, ktorý jasne definuje zastavenie a státie.

 1. V prípade, že zaevidujete neupravený chodník, je potrebné túto udalosť nahlásiť mailom alebo telefonicky zamestnancovi mestského úradu p. Poličekovi, ktorý zabezpečuje koordináciu zimnej údržby.

Odstavené vozidlá znemožňujú výkon zimnej údržby rovnako na cestách ako aj na chodníkoch. Riešenie takto odstavených vozidiel je zložité a časovo aj minútové zdržanie počas výkonu zimnej údržby nevyrieši nejaká sankcia uložená zo strany mestskej polície.

 1. Mesto Šaľa nevedie zoznam mestských pozemkov, na ktorých sú nelegálne umiestnené rôzne súkromné stavby, či sú tam nelegálne vykonané stavebné úpravy.

Rovnako mesto Šaľa nevedie zoznam čiernych stavieb odstránených z mestských pozemkov ani zoznam výziev na odstránenie týchto stavieb za uplynulých 5 rokov.

Dozor nad mestskými pozemkami vo vzťahu k prevencii čiernych stavieb a stavebných úprav sa vykonáva v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne v súlade s ustanoveniami platných a účinných zmlúv alebo v rámci kompetencií príslušného stavebného úradu.

 1. Spoločnosť GP Omega s.r.o, so sídlom ul. Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, realizuje stavbu „Relax obytný park“ Šaľa, m. č. Veča. Vzhľadom na to, že tento developerský projekt okrem povolenia rodinných domov zahŕňal aj vybudovanie prislúchajúcej technickej infraštruktúry (komunikácie, trafostanica, verejné osvetlenie, pripojenie na inžinierske siete ...), na túto stavbu bolo stavebným úradom, ale aj špeciálnymi stavebnými úradmi, vydaných niekoľko stavebných povolení.

Interpeláciou dotknutými sú stavebné povolenia:

SO 9.00 Verejné osvetlenie vydané stavebným úradom č. 2275/2019/SU/3460 dňa 28.11.2019

SO 2.00 Miestna obslužná komunikácia a chodníky vydané špeciálnym stavebným úradom pre miestne komunikácie č. 22797/2019/SU/3829 dňa 20.12.2019.

 • súčasťou plánovanej výstavby sú odstavné plochy pre parkovanie osobných automobilov, chodník pre peších na strane výstavby rodinných domov a miestna obslužná komunikácia smerom k hrádzi, ktorá výhľadovo bude tvoriť dopravné prepojenie s účelovou komunikáciou pozdĺž ochrannej hrádze Váhu.

Vzhľadom na to, že stavebník nepodal návrh na kolaudáciu predmetných stavebných objektov, stavebný úrad konštatuje, že stavba je v rozsahu povolených predmetných stavebných povolení rozostavaná a nie je možné ju užívať v celom rozsahu (oplotenie obslužnej komunikácie). Stavba je z časti staveniskom (bunky zariadenia staveniska), napriek užívaniu rodinných domov obyvateľmi mesta.

Podľa § 76 stavebného zákona „Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Mgr. Mariana Takáčová, vedúca spoločného školského úradu

Mgr. Miroslav Martinček, zástupca náčelníka Mestskej polície Šaľa

Miroslav Poliček, referent dopravy a technických činností

Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Ing. Eva Lukačovičová, vedúca stavebného úradu