Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.10.2023 - 08:01  //  aktualizácia: 06.10.2023 - 08:11  //  zobrazené: 548

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 6. zasadnutia MsZ - Ing. Ingrid Kántorová

predkladateľ: Ing. Ingrid Kántorová

predkladateľ: Ing. Ingrid Kántorová

 

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 21. septembra 2023

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 21. 09. 2023, ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. Na autobusovej stanici pribudne aj budova v rámci ktorej budú dostupné verejné toalety. Chcem sa preto opýtať:

a)   kto bude prevádzkovať túto budovu?

b)   ak bude majiteľom/prevádzkovateľom mesto Šaľa, aké sú odhadované ročné náklady na prevádzku toaliet, vrátane personálu?

c)   V ktorých dňoch a hodinách budú toalety dostupné pre verejnosť? Budú dostupné bezplatne alebo za poplatok?

 1. Aké sú odhadované ročné náklady na prevádzku (vrátane údržby, personálu, energií atď.) budovy (vrátane toaliet), ihriska, osvetlenia a ďalších nových prvkov v priestore lesoparku postavených v rámci projektu “Šaľa na ceste k zmierneniu klimatických zmien”?

 1. Na ulici Hollého vo Veči parkujúce autá, vrátane dodávok čiastočne a čoraz častejšie aj úplne blokujú chodníky, pričom osoby s kočíkmi a ďalší chodci ich často musia obchádzať cez blato a trávu. 

a)   Plánuje mesto či mestská polícia vykonať nápravu na to, aby chodníky na tejto ulici mohli slúžiť predovšetkým chodcom? Ak áno, aké opatrenia budú prijaté? Prečo situácia nebola doteraz riešená? 

b)   Na ceste Hollého ulici pred materskou školou začali pravidelne parkovať autá. Cestu zužujú na jeden jazdný pruh, no najmä vytvárajú nebezpečné kolízne situácie, osobitne v čase, keď rodičia nosia deti do škôlky. Bude mesto alebo mestská situácia túto situáciu nejak riešiť? Ak áno, aké opatrenia budú prijaté? Prečo situácia nebola doteraz riešená? Ani v jednom prípade cieľom nie je pokutovať vodičov, ale zvýšiť bezpečnosť a pohodlie chodcov, najmä malých detí a rodičov s kočíkmi.

c)   Akým spôsobom bude riešiť vedenie mesta, respektíve nová parkovacia politika, parkovanie na Veči, predovšetkým na sídlisku? Pribudnú v najbližších rokoch záchytné parkoviská, parkovacie domy alebo podzemné parkoviská? Počíta sa so zjednosmernením ulíc, ak áno, odkedy?

 1. Viaceré mestá na Slovensku (Žilina, Trenčín, Trnava, Petržalka) nahradili v organizačnej štruktúre mestského úradu oddelenie dopravy referátom/oddelením/útvarom mobility. Tieto nové oddelenia sa nevenujú len parkovaniu, ale sú zamerané najmä na riadenie rozvoja trvalo udržateľnej mobility, verejnej dopravy, mikromobility. Plánuje sa obdobná kvalitatívna zmena na úrovni mestského úradu v Šali? Ak áno kedy, ak nie prečo?

 1. Na cyklotrase do Dusla opäť burina preráža na mnohých miestach asfalt. Na jar mestský úrad sľuboval riešenie tohto problému, ku ktorému v realite nedošlo. Preto sa chcem opýtať:

a)   má mesto konečne nejaký plán na komplexné riešenie problému, nie len fľakovanie? Ak áno, aké kroky sú jeho súčasťou?

b)   dokedy má zhotoviteľ stavby povinnosť riešiť reklamácie mestského úradu/mesta, respektíve dokedy je záruka na dielo?

c)   chcem požiadať aj o informáciu, či mesto naďalej nezvažuje vyvodenie  finančných či trestnoprávnych dôsledkov, napríklad voči zhotoviteľovi či stavebnému dozoru, za zanedbanie či porušovanie povinností pri výstavbe tohto diela. 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. a)   Prevádzkovateľom bude mesto Šaľa.

b) Vyberáme z finančnej analýzy predloženej k projektovej žiadosti v roku 2020:

 Energetické nároky budú ešte aj v spojitosti s prevádzkou verejných sociálnych
 zariadení. Tieto sme odvodili od výdavkov na prevádzku podobných sociálnych
 zariadení, ktoré prevádzkujeme v meste v sume: 826,04 EUR ročne.

 V rámci prevádzky riešeného územia sa predpokladá vytvorenie 2 pracovných miest,
 trieda 02. Celková cena práce za mesiac 921,70 Eur + 44,- (stravné lístky) + 9,31
 (sociálny fond). Celkové mzdové náklady na jedného zamestnanca za mesiac činia
 975,01 EUR, na dvoch zamestnancov, 1 950,02 EUR, za rok 23 400,24 EUR. Tieto
 výdavky počítame v analýze počnúc rokom 2023, teda rok nasledujúci po skončení
 stavebných prác projektu, počítame s medziročným indexom 1,5% nárastu, nakoľko sa
 očakáva aj nárast minimálnej mzdy, resp. posledná zákonná úprava platov
 zamestnancov vo verejnej správe bola skokovo 4%. V priebehu nasledujúcich rokov je
 možné očakávať podobný krok, nie je však zrejmé v ktorom roku referenčného
 obdobia, preto sú výdavky v analýze navyšované síce nižšou sumou, ale každoročne.

 Prevádzkové výdavky  - materiál: Sem pripadajú výdavky na materiál pre prevádzku
 verejných toaliet  v predpokladanej výške  3000,- eur na čistiace potreby ročne. (držiak
 na papierové uteráky, koše, rohožky, toaletný papier, mydlo, dávkovače a pod...).

 Predpokladáme zavedenie poplatkov za užívanie sociálnych zariadení. Podľa
 podobného verejného sociálneho zariadenia odhaduje príjmy na úrovni 50,00 EUR
 za týždeň (pri vstupnom 0,50 EUR), čo je pri 52 týždňoch za rok príjem vo výške
 2600 EUR.

 Celkom  výdavky cca 27227 EUR v cenách roku 2020.

c) Predpokladaná doba otvorenia bola od prvého do posledného autobusového spoja, ale
       aj prevádzková doba bude predmetom rokovania.

 1. Režijné náklady na objekt v lesoparku:

- spotreba elektrickej energie na objekt a na verejné osvetlenie 

  300 eur/mesiac – 3600 eur/rok

- vodné stočné – 50 eur/mesiac – 600 eur/rok

- vývoz komunálneho odpadu  - 800 eur/rok

Prevádzková údržba vybudovaného areálu lesoparku – odhŕňanie snehu, zametanie chodníkov, oprava zariadení detských ihrísk, oprava pitných fontán, oprava VO, oprava kamerového systému – 10 tis. Eur.

Minimálne mzdové náklady na správcu objektu cca 12 tis. Eur/rok.

 1. a)   Mestská polícia rieši státie na chodníkoch v meste Šaľa operatívne v rámci
         obchôdzkovej činnosti či už na základe vlastného zistenia, alebo na základe oznámení    verejnosti. K riešeniu týchto priestupkov pristupuje podľa ich závažnosti a svojich           personálnych možností ako na ulici Hollého, tak aj na celom území mesta Šaľa.                   Situácia ohľadom státia na chodníkoch bola na ulici Hollého riešená aj v minulosti.

b) Na ulici Hollého pred areálom MŠ sa situácia ohľadom parkovania vyriešila osadením dopravného značenia „zákaz zastavenia“. Od jej osadenia sprísnila MsP riešenia porušení státia na tomto mieste. Situácia aj na tomto mieste bola doteraz riešená podobne ako predchádzajúci problém podľa momentálnej dôležitosti a podľa svojich personálnych možností. Robí to samozrejme popri plnení aj iných dôležitých úloh vyplývajúcich zo zákona.

c)  Návrh riešenia parkovacej politiky bol prezentovaný na 6. mestskom zastupiteľstve
v Šali, ktoré sa konalo dňa 21. 9. 2023 (A3/2023). O kompletnej prezentácii bude vyhotovená zápisnica (prípadne je k dispozícii zvukový záznam). V prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť priamo na spracovateľov materiálu (Ing. Szekeres, Poliček).

 1. Mestský úrad pripravuje novú organizačnú štruktúru, ktorá bude reflektovať na nové prenesené kompetencie samosprávy, povinnosti ktoré mestu pribúdajú nielen v zmysle platných legislatívnych zmien, ale taktiež požiadaviek na zvyšujúcu sa kvalitu poskytovaných služieb občanom a zároveň zvyšujúcim sa objemom majetku v dôsledku investičnej činnosti a s tým súvisiacej prevádzky a údržby tohto majetku. Predpokladáme, že nová organizačná štruktúra nadobudne platnosť ešte v tomto roku.

 1. a)   posledná reklamácia bola odoslaná zhotoviteľovi 28. septembra 2023

b)   záruka na dielo končí vo februári 2024

c)   do 10. októbra 2023 sa má zhotoviteľ v zmysle reklamácie dostaviť na miesto diela        a v prítomnosti zástupcov mesta určiť spôsob a termín odstránenia vád diela, v prípade            neodstránenia vád mesto podnikne voči zhotoviteľovi právne kroky.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

Miroslav Poliček, referent dopravy a technických činností

Mgr. Miroslav Martinček, zástupca náčelníka Mestskej polície Šaľa

Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

Ing. Eliška Vargová, referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy