Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:15  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:15  //  zobrazené: 1580

O projekte Stavebné úpravy - zníženie energetickej náročnosti

číslo: I52/2012

Požadované informácie: o projekte Stavebné úpravy - zníženie energetickej náročnosti
a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ J. Murgaša, Horná č. 22, 927 01  Šaľa:

1. Názov a adresu firmy, ktorá pripravila žiadosť o NFP na tento projekt.
2. Názov a adresu firmy, ktorá realizovala verejné obstarávanie na:
a) stavebný dozor,
b) externý projektový manažment,
c) stavebné práce v rámci tohto projektu.
3. Názov a adresu firmy, ktorá zabezpečovala stavebný dozor pri implementácii tohto projektu. Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.
4. Názov a adresu firmy, ktorá zabezpečovala externý projektový manažment pri implementácii tohto projektu. Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.
5. Názov a adresu firmy, ktorá realizovala stavebné práce v rámci tohto projektu (v prípade konzorcia viacerých firiem uveďte všetky firmy v konzorciu). Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.

Sprístupnené informácie:
1. Žiadosť o NFP v rámci ROP pripravená vo vlastnej réžii.
2. Verejné obstarávanie na:
a) stavebný dozor – obstarávanie vo vlastnej réžii,
b) externý projektový manažment – obstarávanie sa nerealizovalo, projektový manažment sa vykonával vo vlastnej réžii,
c) stavebné práce v rámci tohto projektu – obstarávanie vo vlastnej réžii.
3. Stavebný dozor pri implementácii tohto projektu zabezpečovala firma KOODIS, spol. s r.o., P. Pázmánya 49/3, 927 01  Šaľa. Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia cenových ponúk na výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby „Stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ J. Murgaša, Horná č. 22, 927 01  Šaľa“ zo dňa 3. júna 2008 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.
4. Projektový manažment realizovaný vo vlastnej réžii.
5. Stavebné práce realizovala firma Menert spol. s r. o., Hlboká 3, 927 01  Šaľa.
- Zápisnica z rokovacieho konania bez zverejnenia v zmysle §58 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na výber zhotoviteľa diela „Stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ J. Murgaša, Horná č. 22, 927 01  Šaľa“ vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany formátu A4.
- Zápisnica z 2. kola rokovacieho konania bez zverejnenia v zmysle §58 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na výber zhotoviteľa diela „Stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ J. Murgaša, Horná č. 22, 927 01  Šaľa“ vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.
- Zápisnica z 3. kola rokovacieho konania bez zverejnenia v zmysle §58 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na výber zhotoviteľa diela „Stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ J. Murgaša, Horná č. 22, 927 01  Šaľa“ vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.