Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 14.12.2023 - 14:44  //  aktualizácia: 14.12.2023 - 14:45  //  zobrazené: 445

O procese verejného obstarávania na poskytnutie služby zimnej údržby v meste Šaľa a mestských častiach, ktorú vyhrala firma INEX-Hausgarden

číslo: I55/2023

Požadované informácie: o procese verejného obstarávania na poskytnutie služby zimnej údržby v meste Šaľa a mestských častiach, ktorú vyhrala firma INEX-Hausgarden (zmluva o poskytovaní služieb č. 898/2023):

  1. zoznam spoločností, ktoré sa do verejného obstarávania/súťaže prihlásili,
  2. cenové ponuky, ktoré zaslali,
  3. informáciu, či boli niektoré ponuky vylúčené (a dôvod ich vylúčenia),
  4. finálne poradie firiem a kritériá hodnotenia.

Sprístupnené informácie:

  1. Do súťaže sa prihlásili spoločnosti, uvedené v zozname záujemcov/uchádzačov, ktorý je generovaný systémom IS EVO - informačný systém elektronického verejného obstarávania (ďalej len „IS EVO“).

Boli to nasledovné spoločnosti:

AGROKOMTRADE s. r. o., Dunajský rad 130/1, 945 04 Komárno

INEX – Hausgarden s. r. o, Lipová 978/12, 951 31 Močenok

Capital Pro s. r. o, Hájska 871, 951 31 Močenok

Zoznam záujemcov/uchádzačov  - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.

 

  1. Z predložených ponúk, ktoré uchádzači zaslali verejnému obstarávateľovi bola vygenerovaná systémom IS EVO nasledovná zápisnica s cenami s DPH:

Zápisnica z otvárania ponúk - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.

  1. Nebola vylúčená žiadna ponuka.

  1. Kritériom hodnotenia bola najnižšia cena s DPH. Verejný obstarávateľ  postupoval pri vyhodnotení ponúk reverzným spôsobom t. j. hodnotená bola len ponuka, ktorá obsahovala najnižšiu cenu s DPH a tou bola ponuka  spoločnosti:

INEX-Hausgarden,  s. r. o,  Lipová 978/12, 951 31 Močenok.

Oznámenie o výsledku verejnej súťaže – zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.

Prílohy