Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 09.09.2004 - 12:29  //  aktualizácia: 10.10.2011 - 12:30  //  zobrazené: 3961

O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie primátora a poslancov MsZ

číslo: 03/2004  |  dátum schválenia: 09.09.2004  |  dátum účinnosti: 28.09.2004  |  stav: účinné

§ 1
Úvodné ustanovenie


Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje
1. nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
2. povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie
3. zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených zákonom č. 357/2004 Z. z. ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vrátane sankcií, ktoré možno primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.


§ 2
Základné pojmy


1. Primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva sú verejní funkcionári.
Na účely oznámenia a obmedzenia (§ 6, § 7) sa považuje primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva za verejných funkcionárov aj v období jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie.
2. Verejný záujem je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom.
3. Osobný záujem je taký záujem, ktorý prináša majetkový alebo iný prospech primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva alebo im blízkym osobám.
4. Rozpor záujmov je takou skutočnosťou, keď primátor a poslanci mestského zastupiteľstva pri výkone svojej funkcie uprednostnia osobný záujem pred verejným záujmom.


§ 3
Všeobecné povinnosti a obmedzenia


1. Primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva sú povinní pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem a zdržať sa všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto všeobecne záväzným nariadením.
2. Primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva nesmú
a) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb; to sa nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva z výkonu ich funkcie,
b) žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone verejnej funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
c) sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem prípadu, ak to pre primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva vyplýva z výkonu ich verejnej funkcie, obchodný styk so
- štátom,
- obcou,
- vyšším územným celkom,
- štátnym podnikom, štátnym fondom, s Fondom národného majetku Slovenskej republiky alebo inou právnickou osobou zriadenou štátom,
- rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou, alebo vyšším územným celkom
- rozpočtovou organizáciou
- inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obce alebo vyššieho územného celku,
d) nadobúdať majetok od štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky inak ako vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe, toto obmedzenie sa vzťahuje aj na blízke osoby primátora a poslancov mestského zastupiteľstva,
e) uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve alebo nadobúdať akcie na doručiteľa inak ako dedením,
f) používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu.
3. Primátor nesmie používať symboly, ktoré sú spojené s výkonom svojej funkcie v osobný prospech.


§ 4
Nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a činností


1. Primátor a poslanci mestského zastupiteľstva nesmú vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov.
2. Primátor nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.
3. Ak verejní funkcionári vykonávajú funkciu, zamestnanie alebo činnosť podľa ods. 1 a 2 v čase ustanovenia do verejnej funkcie, sú povinní do 30 dní odo dňa ustanovenia do verejnej funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.


§ 5
Oznámenie osobného záujmu


1. Primátor a poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí sa zúčastňujú na rokovaní mestského zastupiteľstva o veci, na ktorej majú osobný záujem, sú povinní oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní k tejto otázke vystúpia.
2. Túto skutočnosť sú povinní oznámiť aj vtedy, ak by išlo o rokovanie o veci, z ktorej by mohla mať majetkový prospech politická strana alebo politické hnutie, ktorého sú členom, a o tejto skutočnosti by vedeli.
3. Oznámenia osobného záujmu sa musia zaznamenať do zápisu alebo záznamu o rokovaní.


§ 6
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov


1. Primátor a poslanci mestského zastupiteľstva sú povinní pravidelne predkladať písomné oznámenie o vykonávaní funkcií, zamestnaní a činností, ako aj o majetkových pomeroch.
2. Primátor a poslanci mestského zastupiteľstva sú povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ňom musia uviesť:
a) či spĺňajú podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára
s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa § 4 ods. l a 2,
b) aké zamestnanie vykonávajú v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátno-zamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonávajú popri výkone funkcie verejného funkcionára,
c) aké majú funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedú, z ktorých uvádzaných funkcií majú príjem, funkčné alebo iné pôžitky,
d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní pokračujú aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára,
e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s nimi žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.
3. Okrem týchto povinností sú primátor a poslanci mestského zastupiteľstva povinní k písomnému oznámeniu priložiť potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok.
4. Majetkovými pomermi sa rozumie
- vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru,
- vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy,
- vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy, alebo
- existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy.
5. Primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva oznámenie podávajú komisii mestského zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského zastupiteľstva. Ak sú v mestskom zastupiteľstve zástupcovia politických strán
a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia
s najvyšším počtom poslancov.

6. Komisia mestského zastupiteľstva, ktorej sa podávajú oznámenia, je oprávnená v prípade pochybností o ich úplnosti alebo pravdivosti požiadať primátora a poslancov mestského zastupiteľstva o vysvetlenie. Ak táto komisia nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnená dať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu, v ktorom sa preskúma, či verejní funkcionári dosiahli prírastky z príjmov, ktoré boli nadobudnuté zákonne a boli riadne zdanené.
7. Komisia mestského zastupiteľstva, ktorej sa podávajú oznámenia, je povinná poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Nevzťahuje sa to na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti.
8. Osobné údaje primátora a poslancov mestského zastupiteľstva sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva. Nezverejňujú sa také údaje o majetkových pomeroch primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré vlastnia, alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch (vlastníctva majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorého menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy, alebo existencie záväzku, ktorej predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy.)
9. Primátor a poslanci mestského zastupiteľstva sú oprávnení poskytnúť osobné údaje svojho manžela a neplnoletých detí, ktorí s nimi žijú v domácnosti, aj bez ich súhlasu.


§ 7
Obmedzenia po skončení výkonu verejnej funkcie


1. Primátor mesta, ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, alebo v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie uzatvoril
v mene obstarávateľa zmluvu s uchádzačom vo verejnom obstarávaní vykonanom nadlimitnou metódou alebo podlimitnou metódou alebo v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie vykonával zriaďovateľskú pôsobnosť voči právnickým osobám počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie nesmie
a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu
u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy,
b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb,
c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb,
d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami,
e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb.
2. Tento zákaz sa vzťahuje aj na také rozhodnutie alebo súhlas primátora, ktorý bol nevyhnutnou podmienkou na vydanie rozhodnutia podľa ods. 1. Ak bolo rozhodnutie alebo súhlas vydaný mestským zastupiteľstvom, vzťahuje sa zákaz aj na poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý hlasoval za toto rozhodnutie alebo súhlas.
3. Komisia mestského zastupiteľstva, ktorej sa odovzdávajú oznámenia, môže rozhodnúť
o udelení výnimky zo zákazov podľa ods. 1 až 2. Výnimku možno udeliť, ak je zrejmé, že taký zákaz je neprimeraný vzhľadom na povahu konania podľa ods. 1 až 2. Udelenie výnimky je komisia povinná odôvodniť a spolu s odôvodnením zverejniť informáciu v zmysle zákona 211/2000 Z. z.
4. Primátor je povinný do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie,
a) u ktorých osôb bol zamestnaný v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
b) v ktorej právnickej osobe bol členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu,
c) ktorých právnických osôb sa stal členom, akcionárom alebo spoločníkom,
d) s ktorými osobami uzatvoril zmluvy podľa ods. 1 písm. d) alebo písm. e).
5. V oznámení podľa odseku 4 uvedie svoje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko
a adresa trvalého pobytu.


§ 8
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov


1. Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a o zamedzení rozporu záujmov ak ide o primátora a poslancov mestského zastupiteľstva vykonáva mestské zastupiteľstvo.
2. Mestské zastupiteľstvo začne konanie podľa ods. 1
a) z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár
v oznámení podľa § 6 alebo § 7 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje alebo že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto VZN alebo zákonom, alebo
b) na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je zrejmé, kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára sa týka, a čo sa namieta.
3. Ak sa konanie uskutočňuje z iniciatívy mestského zastupiteľstva, konanie je začaté dňom, kedy mestské zastupiteľstvo urobilo prvý úkon voči verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa konanie vedie. Ak sa konanie začína na podnet, dňom začatia konania je deň doručenia podnetu mestskému zastupiteľstvu.
4. Mestské zastupiteľstvo umožní verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa vyjadril k podnetu; ak je to potrebné, vykoná ďalšie dokazovanie.
5. Mestské zastupiteľstvo je povinné rozhodnúť vo veci do 60 dní odo dňa keď konanie začalo. Toto rozhodnutie doručí verejnému funkcionárovi, proti ktorému konanie smeruje, a doručí sa aj tomu, na čí podnet sa koná. Rozhodnutie mestského zastupiteľstva sa doručí aj primátorovi mesta.
6. Ak sa v konaní preukázalo, že primátor a poslanci mestského zastupiteľstva nesplnili alebo porušili povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto VZN alebo zákonom, alebo v oznámení podľa § 6 alebo § 7 uviedli neúplné alebo nepravdivé údaje, rozhodnutie obsahuje výrok, v ktorom sa uvedie, v čom je konanie alebo opomenutie v rozpore s týmto VZN alebo zákonom, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj povinnosť zaplatiť pokutu podľa ods. 10.
7. Ak sa rozhodnutím podľa ods. 6 vysloví, že primátor a poslanci mestského zastupiteľstva vykonávajú funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom verejnej funkcie podľa Ústavy Slovenskej republiky, tohto VZN alebo zákonov, súčasťou rozhodnutia je aj povinnosť bezodkladne zanechať takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť.

8. Rozhodnutím podľa ods. 6 sa vysloví strata mandátu alebo strata verejnej funkcie, ak
a) sa v predchádzajúcom konaní proti primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva právoplatne rozhodlo, že nesplnili alebo porušili povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto VZN alebo zákonom, alebo v oznámení podľa § 6 alebo § 7 uviedli neúplné alebo nepravdivé údaje,
b) primátor a poslanci mestského zastupiteľstva nepreukázali spôsobom ustanoveným týmto VZN pôvod svojich majetkových prírastkov, najmä ak ide o taký majetkový prírastok, ktorý primátor a poslanci mestského zastupiteľstva vzhľadom na svoje príjmy oznámené podľa § 6 ods. 2 písm. d) nemohli dosiahnuť.
9. Vzhľadom na závažnosť rozhodnutia, rozhodnutie musí byť prijaté najmenej nadpolovičnou väčšinou členov mestského zastupiteľstva , inak to znamená, že sa konanie zastavuje.
10. Pokuta sa ukladá
a) v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti podať oznámenie podľa § 6 v lehote ustanovenej v § 6,
b) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár uvedie v oznámení podľa § 6 neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov,
c) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podľa § 7,
d) v sume zodpovedajúcej šesťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podľa § 4, alebo
e) v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podľa § 3.
Suma pokuty zodpovedajúca mesačnému platu verejného funkcionára až po dvanásťnásobok mesačného platu je odvodená od závažnosti porušenia povinnosti verejného funkcionára.
11. Výnos z pokút zaplatených verejnými funkcionármi je príjmom rozpočtu mesta.
12. Ak sa však v konaní nepreukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto VZN alebo zákonom, alebo v oznámení podľa § 6 alebo § 7 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje mestské zastupiteľstvo rozhodne o zastavení konania. Na prijatie platného rozhodnutia o zastavení konania je potrebná najmenej trojpätinová väčšina prítomných členov mestského zastupiteľstva, také rozhodnutie je konečné. Konanie sa zastaví aj vtedy, ak sa verejný funkcionár pred hlasovaním o rozhodnutí vzdá svojej funkcie.
13. Rozhodnutie obsahuje osobné údaje verejného funkcionára v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska a funkciu.


§ 9


1. Verejní funkcionári môžu proti rozhodnutiu mestského zastupiteľstva do 15 dní od
doručenia rozhodnutia, ktorým bola vyslovená strata mandátu alebo funkcie alebo ktorým
bola uložená pokuta, podať návrh na preskúmanie rozhodnutia na Ústavný súd Slovenskej
republiky. Podanie návrhu má odkladný účinok.
2. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tom návrhu do 60 dní odo dňa jeho
doručenia. Konanie o preskúmaní takého rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej
republiky upravujú ustanovenia osobitného zákona.


§ 10


1. Ak mestské zastupiteľstvo rozhodne o povinnosti zanechať funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorých výkon je nezlučiteľný s výkonom verejnej funkcie podľa tohto VZN alebo zákona, sú primátor a poslanci mestského zastupiteľstva povinní do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ich vykonávanie skončiť alebo urobiť zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu a oznámiť to mestskému zastupiteľstvu, ktoré rozhodnutie vydalo.
2. Ak verejný funkcionár nesplní povinnosti podľa ods. 1, znamená to, že dňom uplynutia lehoty podľa ods. 1 sa vzdal funkcie verejného funkcionára.
3. Mestské zastupiteľstvo je oprávnené podať návrh na výkon rozhodnutia.


§ 11
Spoločné a záverečné ustanovenia


1. Na ochranu osobných údajov primátora a poslancov mestského zastupiteľstva a iných osôb, ktoré sa spracúvajú, poskytujú alebo zverejňujú podľa tohto VZN, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
2. Ak primátor a poslanci mestského zastupiteľstva vykonávajú k 1. júlu 2004 funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je podľa tohto VZN nezlučiteľná s ich funkciou verejného funkcionára, sú povinní do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto VZN ich vykonávanie skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu.
3. Návrh VZN bol na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia zverejnený spôsobom
v meste obvyklým a na internetovej stránke mesta 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva, t. j. dňa 25. augusta 2004.
4. VZN č. 4/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva bolo schválené uznesením MsZ č. 4/2004, časť VI.,
9. septembra 2004.
5. Toto VZN bolo vyvesené v úradnej tabuli dňa 13.septembra 2004, účinnosť nadobúda
15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta, t. j. 28. septembra 2004.

Prílohy