Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.06.2008 - 16:39  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:42  //  zobrazené: 1932

O finančných príjmoch, ktoré obdržal zástupca primátora Ing. Jozef Mečiar v roku 2007 od mesta Šaľa resp. od spoločností a organizácií zriadených mestom.

číslo: I08/2008

Požadované informácie: o finančných príjmoch, ktoré obdržal zástupca primátora Ing. Jozef Mečiar v roku 2007 od mesta Šaľa resp. od spoločností a organizácií zriadených mestom.

Sprístupnenie informácie:

(1) Koľko poberal Ing. Jozef Mečiar – zástupca primátora za rok 2007 (od mesta Šaľa) za funkciu zástupcu primátora:

- plat
- odmeny
- ostatné finančné náhrady

Plat (zástupca primátora nepoberá plat)

Odmeny
Zástupcovi primátora patrí za výkon tejto funkcie odmena 35% zo základnej mzdy primátora mesta, ktorá je stanovená v zmysle ustanovenia zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Vypláca sa mesačne v riadnom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov mesta.

Vyčíslenie 35%-nej odmeny zástupcu primátora v slovenských korunách:
základná mzda primátora mesta za rok 2007 = 18 761,- Sk (priemerná mesačná mzda zamestnanca v NH za predchádzajúci kalendárny rok t.j. za rok 2006) x koeficient 3,21 = 60 222,- Sk = zaokrúhlene 60 300,- Sk
35% zo sumy 60 300,- Sk = 21 105,- Sk/mesačne t.j. 253 260,- Sk ročne

Odmena zástupcu primátora vo výške 35% bola stanovená „Odmeňovacím poriadkom poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“, ktorý bol schválený na 1. riadnom MsZ dňa 22.02.2007.

Ostatné finančné náhrady
Primátor mesta Šaľa udelil zástupcovi primátora za rok 2007 finančnú odmenu vo výške 40 000,- Sk.

(2) Koľko poberal Ing. Jozef Mečiar – zástupca primátora za rok 2007 (od mesta Šaľa a spoločností a organizácií zriadených mestom) odmenu, mzdu alebo iné finančné náhrady za výkon funkcií:
- poslanca MsZ
- predsedu komisie
- člena komisie
- člena mestskej rady
- účasť v štruktúrach komunitnej nadácie
- členstvo v orgánoch spoločností a organizácií zriadených mestom

Žiadateľ: Mgr. Jozef Varsányi, Šaľa
Kompletné znenie v prílohe na stiahnutie v pdf

Prílohy