Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 23.09.2019 - 09:51  //  aktualizácia: 23.09.2019 - 09:52  //  zobrazené: 2028

Návrh programu odpadového hospodárstva mesta Šaľa na roky 2016 – 2020

OBSAH

Úvod..........................................................................................................................................  3
1. Základné údaje.....................................................................................................................  4
1.1. Názov obce..................................................................................................................  4
1.2. Identifikačné číslo obce .............................................................................................. 4
1.3. Okres...........................................................................................................................  4
1.4. Počet obyvateľov......................................................................................................... 4
1.5. Rozloha katastrálneho územia..................................................................................... 4
1.6. Obdobie, na ktoré sa program vydáva......................................................................... 4
2. Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva .............................................  4
2.1. Druh, množstvo a zdroj komunálnych odpadov..........................................................  4
2.2. Zhodnotenie vzniku odpadov.......................................................................................  6
2.3. Nakladanie s komunálnymi odpadmi...........................................................................  7
3. Predpokladané množstvo vzniku komunálnych odpadov 
a drobného stavebného odpadu............................................................................................  9
4. Vyhodnotenie predchádzajúceho programu ....................................................................... 10
5. Záväzná časť programu....................................................................................................... 11
5.1. Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnymi odpadmi............................ 11
6. Smerná časť programu.......................................................................................................  12
7. Rozsah finančnej náročnosti programu..............................................................................  13
8. Iné....................................................................................................................................... 13
8.1. Potvrdenie spracovateľa údajov.................................................................................  13

 

ÚVOD

 

Od roku 1993 sú v Slovenskej republike (SR) v súlade so štátnou environmentálnou politikou pre potreby definovania úloh strategického a koncepčného rozvoja odpadového hospodárstva z úrovne štátu vypracúvané Programy odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR), na úrovni krajov Programy jednotlivých krajov a následne  aj Programy jednotlivých pôvodcov vrátane miest a obcí.

 

Program odpadového hospodárstva je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu.

 

POH SR na roky 2016 až 2020 je v poradí piatym národným programom stanovujúcim základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. Nakoľko je to strategický dokument, bol posúdený podľa  zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP) a následne schválený.

 

V nadväznosti na schválený  POH SR na roky 2016 – 2020 boli vypracovávané POH jednotlivých krajov na roky 2016 - 2020.

POH Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020 takisto prešiel pripomienkovaním, posudzovaním podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a následne schvaľovacím procesom a vo Vestníku MŽP SR bol zverejnený  01. 06. 2018.  Platný je od 16. 06. 2018.  Od uvedeného termínu plynie štvormesačná lehota na vypracovanie programu pôvodcov ako aj programu obcí a miest  Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020 (POH NSK).

 

POH mesta Šaľa na roky 2016 – 2020 je strategickým dokumentom v odpadovom hospodárstve vypracovávaným v súlade   s  § 10 zákona  o odpadoch    a so schváleným          POH NSK na roky 2016 - 2020. Vypracováva sa s určitým časovým sklzom až v roku 2018,  avšak v zmysle zákona o odpadoch sa programy pôvodcov ako aj programy obcí a miest vypracovávajú až po schválení POH príslušného kraja.

Zákon o odpadoch ukladá za povinnosť každej obci, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton, alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1 000, vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva.

 

V zmysle §  10 ods. 4 zákona o odpadoch je mesto povinné predložiť vypracovaný  POH do štyroch mesiacov od  vydania POH príslušného kraja (v našom prípade  do  16. októbra), príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o ŽP, na posúdenie súladu s ustanoveniami zákona o odpadoch  a so záväznou časťou POH príslušného kraja.  V prípade kladného posúdenia  je v ďalšom kroku potrebné POH mesta posúdiť v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Po kladnom posúdení príslušnými orgánmi podľa zákona o odpadoch ako aj podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP schvaľuje POH mesta na roky 2016-2020  Mestské zastupiteľstvo.

 

 

 

 1.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE

 

 

 1. Názov obce                          MESTO Šaľa

 

 1. Identifikačné číslo obce      00306185

 

 1. Okres                                   Šaľa

 

 1. Počet obyvateľov obce k 31. 12. 2017:  

 

Počet obyvateľov mesta má dlhodobo mierne klesajúcu tendenciu.

 

 •  
 1.  
 1.  
 1.  

Počet obyvateľov

 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 1. Rozloha katastrálneho územia obce

Mesto Šaľa leží na pravom a ľavom brehu dolného toku Váhu v nadmorskej výške118,8 m. Šaľa sa rozkladá na úrodnej nížine na rovine s výmerou 4 497 ha. Na ľavom brehu rieky Váh, nanízkom poriečnom vale leží mestská časť Veča, ktorá sa so Šaľou zlúčila 1. januára 1960. K mestu patrí aj osada Hetméň a Kilič.

 

 1. Obdobie, na ktoré sa program vydáva

POH mesta Šaľa sa vydáva na obdobie 5 rokov, t.j. na roky 2016 – 2020 (v súlade POH Slovenskej republikya POH Nitrianskeho kraja). Kvôli dlhšiemu schvaľovaciemu obdobiu POH SR ako aj POH NSK je posunutý aj termín spracovania a schvaľovania programu pôvodcov, teda aj  miest a obcí Nitrianskeho kraja. Pôvodcovia sú povinní predložiť POH na príslušný okresný úrad najneskôr do 16. októbra 2018.

 

 

 

 1. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

 

2.1 Druh, množstvo a zdroj komunálnych odpadov

Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Odpadom nie je látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom; špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu; odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh alebo odpad odovzdaný na použitie do domácnosti ( § 2 ods. 1 zákona o odpadoch).

Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoba alebo fyzickej osoby - podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych (§ 80 ods. 1 zákona o odpadoch).

 

 

Tabuľka č. 1: Množstvá odpadov za roky 2013 - 2017 v tonách (podrobná tabuľka)

 

 

 Názov odpadu (zneškodnené/zhodnotené)

Kód odpadu

2013

2014

2015

2016

2017

 

Komunálny odpad (KO) spolu

 

13041,12

12569,32

11487,21

10673,57

11952,59

 

Z toho zneškodnené skládkovaním (zmesový KO, objemný, uličný, drobný stavebný odpad)

20 03 01          20 03 03          20 01 07           20 03 08

9528

8777

8137

7470

7 838

 

BRO zhodnotené materiálovo kompostovaním

20 02 01

2814

3212

2912

2482

3273

 
 

Spolu triedené zložky

 

699,12

580,32

438,21

721,57

840,59

 
 

Z toho: papier zhodnotené materiálovo

20 01 01

147

121

139

292

355

 

sklo zhodnotené materiálovo

20 01 02

161

169

156

171

108

 

plasty zhodnotené materiálovo

20 01 39

124

97

98

156

179

 

Elektrodpad s NO zhodnotené materiálovo

20 01 21

12,71

13,89

11,77

18,17

11,88

 

Elektroodpad bez NO zhodnotené materiálovo

20 01 36

2,43

2,29

2,17

3,32

16,55

 

Akumulátory a batérie zhodnotené materiálovo

20 01 33

0,02

0

0

0,11

0,04

 

Staré šatstvo zhodnotené materiálovo

20 01 10

32,44

23,44

20,51

20,29

24

 

Kovy zhodnotené materiálovo

20 01 40

214,52

152,74

8,52

59,92

142,34

 

Oleje a tuky z domácností bez NO zhodnotené materiálovo

20 01 25

0

0

0

0,08

0,71

 

Ostatné triedené zložky(pesticídy, farby, znečistené obaly) zneškodnené skládkovaním

15 01 10           20 01 19

5

0,94

2,24

0,68

3,07

 
 

KO- komunálne odpady

BRO- biologicky rozložiteľné odpady

 

 

Tabuľka č. 2

Množstvá komunálnych odpadov spolu, z toho zvlášť skládkované a triedené v tonách (sumárna tabuľka)

 

Názov odpadu (zneškodnené/zhodnotené)

2013

2014

2015

2016

2017

Komunálny odpad  spolu v tonách

13041

12569

11487

10673

11952

Z toho zneškodnené skládkovaním (zmesový KO, objemný, uličný, drobný stavebný odpad) v tonách

9528

8777

8137

7470

7 838

triedené zložky spolu vrátane BRO v tonách

3513

3792

3350

3203

4114

 

Graf č. 1

 

 

 

 

 1. Zhodnotenie vzniku odpadov

Množstvo komunálnych odpadov od roku 2013 do roku 2015 malo klesajúcu tendenciu (ako to vidieť aj z tabuliek č. 1. a 2. a z grafu). Od roku 2016 je celkové množstvo odpadov ukladaných na skládku ustálené pod hranicou 8 000 ton.

V tabuľke č. 1 sú uvedené množstvá odpadov podrobne, podľa jednotlivých druhov odpadov. V tabuľke č. 2 sú uvedené celkové množstvá všetkých komunálnych odpadov spolu vrátane tých triedených. Ďalej sú tu uvedené odpady, ktoré sa ukladajú na skládku a  tie, ktoré sa triedia a nejakým spôsobom v zmysle zákona o odpadoch materiálovo zhodnocujú.  

Množstvo biologicky rozložiteľných odpadov kolíše v závislosti na poveternostných podmienkach a pohybuje sa od 2 500 ton  do 3200 ton.

Zvýšil sa podiel triedenia hlavne papiera a plastov, sklo stagnuje na približne rovnakej úrovni, až na rok 2017, kedy bolo veľa znečisteného skla na sídliskách, pričom niektoré zbery skončili na skládke ako komunálny odpad. Podobný stav so znečistením je na niektorých miestach aj pri zbere papiera a plastov, tie sa ale dotrieďujú na triediacej linke, čo však v prípade skla kvôli bezpečnosti možné nie je. Najväčšou rezervou v triedení je disciplinovanosť obyvateľov. V niektorých častiach mesta je situácia v triedení pomerne uspokojivá, v niektorých dochádza pravidelne k znečisťovaniu obsahu kontajnerov na triedený zber zmesovým odpadom.

Znečisťované sú takmer všetky kontajnerové stanovištia ukladaním veľkorozmerných odpadov, niekedy aj stavebných odpadov, ktoré by mali skončiť na zbernom dvore. Tento jav sa nedarí eliminovať ani častými kontrolami zo strany zodpovedného zamestnanca MsÚ, ani mestskej polície. Počas roka sa podarí vypátrať a sankcionovať len nepatrný počet pôvodcov nelegálne ukladaných odpadov.  

Zmesový komunálny odpad, objemný odpad a drobný stavebný odpad je ukladaný na skládku odpadov. Triedene zbierané zložky komunálnych odpadov sú zhodnocované materiálovo, len malá časť nebezpečných odpadov je ukladaná na skládku nebezpečných odpadov.

 

 1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Komunálne odpady pochádzajú z domácností od obyvateľov mesta a od právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov sídliacich na území mesta.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom  v platnom znení (ďalej len VZN).

Od 01. 01. 2017 je zmluvným partnerom mesta pre nakladanie s komunálnym odpadmi spoločnosť ENVI GEOS Nitra, s.r.o., ktorá zabezpečuje zber, vývoz a uloženie odpadu na skládku pre zmesový komunálny odpad, objemné odpady a uličné odpady. Ďalej zabezpečuje prevádzkovanie zberného dvora, kde sú okrem veľkoobjemových  odpadov zbierané aj plasty, papier, sklo, elektroodpady, drevo, staré jedlé oleje z domácností a drobný stavebný odpad.

 

 1. Zmesové komunálne odpady a objemné odpady

Zmesový komunálny odpad  od fyzických osôb - obyvateľov mesta,  vyváža sa zo sídlisk  prostredníctvom 1100 litrových kontajnerov tri krát týždenne (pondelok, stredu a piatok) a od rodinných domov prostredníctvom 120 litrových zberných nádob jeden krát týždenne podľa harmonogramu.

 

Zmesový komunálny odpad od právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov sa vyváža podľa požiadaviek týchto subjektov (možnosť vybrať si veľkosť nádoby aj frekvenciu vývozu), t.j. pre tieto subjekty je v meste zavedený množstvový zber. 

 

Zmesový komunálny odpad zo záhradkárskych osád sa vyváža prostredníctvom 1100 litrových kontajnerov jeden krát týždenne.

 

V sezóne sú na zber tohto odpadu po oboch brehoch rieky Váh na tzv. plážach umiestnené modifikované veľkoobjemové kontajnery s vývozom podľa naplnenosti.

 

Mesto v zmysle zákona o odpadoch zabezpečuje dva krát ročne zber veľkoobjemového odpadu  (jarné a jesenné upratovanie).

 

 

 1. Triedený zber komunálnych odpadov

Od roku 2016 je zákonom o odpadoch zavedený systém triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, viacvrstvové kombinované materiály (VKM)- tzv. tetra packy, a kovové obaly) prostredníctvom tzv. organizácií zodpovednosti výrobcov. Zmluvným partnerom mesta je od 01. 01. 2018 spoločnosť ELEKOS združenie, Nitra, ktoré zabezpečuje financovanie triedeného zberu v našom meste v plnom rozsahu. Samotnú realizáciu triedeného zberu zabezpečuje spoločnosť ENVI GEOS Nitra, s.r.o. Cyklický triedený zber komunálnych odpadov je v meste zavedený pre plasty, kovové obaly, VKM (viacvrstvové kombinované materiály), sklo a papier.  Na  sídliskách sa zbierajú prostredníctvom modifikovaných kontajnerov a od rodinných domov vrecovým spôsobom podľa harmonogramu.

 

Zber starého šatstva a obuvi od roku 2012 zabezpečuje spoločnosť FCC Trnava prostredníctvom 9 ks špeciálnych kontajnerov.

Zber drobného elektroodpadu  zabezpečuje spoločnosť ASEKOL SK, s.r.o. Bratislava, ktorý  koncom roku 2016 rozmiestnil a pravidelne vyprázdňuje 9 špeciálnych kontajnerov na zber drobného elektroodpadu a malých batérií z domácností.

Týmto spôsobom sa zber týchto komodít dostal bližšie k pôvodcom, teda k obyvateľom.

 

Zber starých jedlých olejov a tukov z domácností okrem zberu na zbernom dvore zabezpečuje aj spoločnosť INTA, s.r.o. Trenčín prostredníctvom zbernej nádoby na čerpacej stanici SLOVNAFT na Nitrianskej ulici.

 

Zber odpadov z domácností s nebezpečnými vlastnosťami zabezpečuje spoločnosť SPEKO Šaľa, s.r.o. Do zberného dvora uvedenej spoločnosti  môžu občania mesta bezplatne doviesť odpady s nebezpečnými vlastnosťami. Spoločnosť okrem toho zabezpečuje 2 x ročne v čase jarného a jesenného upratovania aj zber komunálnych odpadov s nebezpečnými vlastnosťami do špeciálneho zberného vozidla.

 

Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov a záhradkárskych osád spoločnosť INEX Hausgarden, s.r.o. Močenok.

 

Obyvatelia mesta majú k dispozícii zberný dvor na Ulici Fr. Kráľa, kde môžu odovzdať veľkorozmerné odpady a elektroodpad z domácností, ďalej použité jedlé oleje a tuky, papier, sklo, plasty, kovové obaly, VKM a drevený odpad z domácností. Na zberný dvor je možné doviesť aj drobný stavebný odpad, ktorý je však spoplatnený podľa váhy v zmysle zákona o odpadoch a platného VZN o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Na území mesta je prevádzkovaných niekoľko zberní druhotných surovín, z ktorých zberňa Zberných surovín Žilina, a.s. (Ulica Fr. Kráľa) a zberňa KBZ, s.r.o. Košice (Diakovská cesta) vykupujú aj odpady (kovy a papier) pochádzajúce z komunálneho odpadu.

 

 1.  PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO VZNIKU KOMUNÁLNYCH ODPADOV A DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU

 

 

V tabuľke uvádzame predpokladané množstvá odpadov pre roky 2018 – 2020, aj keď podľa zákona o odpadoch  sú programovacím obdobím pre programy odpadového hospodárstva  roky 2016 - 2020, nakoľko v čase vypracovávania POH mesta sú už známe aj údaje z rokov 2016 a 2017, ktoré sú uvedené v tab. č. 1.

 

 

Tabuľka č. 3: Predpokladané množstvá komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu v tonách v rokoch 2018 - 2020

 

 

 Názov odpadu (zneškodnené/zhodnotené)

Kód odpadu

2018

2019

2020

1

Komunálny odpad (KO) spolu          (O)

Skupina 20

11595,52

11579,6

11619,51

2

Z toho zneškodnené skládkovaním (zmesový KO, objemný, uličný, drobný stavebný odpad)      (O)

20 03 01

20 03 03

20 03 07

20 03 08

7 700

7 650

7 650

3

BRO zhodnotené kompostovaním      (O)          

20 02 01

3000

3 000

3 000

4

Spolu triedené zložky

 

895,52

929,6

969,51

5

Z toho: papier zhodnotené materiálovo   (O)      

20 01 01

350

360

370

6

sklo zhodnotené materiálovo         (O)                 

20 01 02

160

170

180

7

plasty zhodnotené materiálovo           (O)            

20 01 39

190

200

220

8

Elektrodpad s NO zhodnotené materiálovo    (N)

20 01 21

20 01 23

20 01 35

12

15

17

9

Elektroodpad bez NO zhodnotené materiálovo   (O)

20 01 36

8

10

12

10

Akumulátory a batérie zhodnotené materiálovo (N)

20 01 33

0,05

0,1

0,1

11

Staré šatstvo zhodnotené materiálovo      (O)

20 01 10

20

20

20

12

Kovy zhodnotené materiálovo                (O)

20 01 40

150

150

150

13

Oleje a tuky z domácností bez NO zhodnotené materiálovo                (O)

20 01 25

2

2

2

14

Ostatné triedené zložky(pesticídy, farby, znečistené obaly) zneškodnené skládkovaním      (N)

15 01 10

20 01 27

20 01 19

3,5

3,5

3,5

15

Vytriedené zložky spolu (riadok 3 + 4)

 

3895,52

3929,6

3969,51

16

Percento triedenia

 

33,59

33,94

34,16

 

 

 

Podľa doterajších skúseností predpokladáme, že sa množstvá zmesového komunálneho odpadu nebudú zvyšovať, ale ani nepredpokladáme v najbližších rokoch programovacieho obdobia výraznejšie zníženie jeho množstva. Takisto objemy  a množstvá triedených zložiek komunálneho odpadu budú rásť len pomaly a postupne, k čomu do značnej miery podľa nášho názoru prispeje aj skultúrnenie prostredia zberu, t.j. nové stojiská s polopodzemnými kontajnermi. Z uvedených dôvodov predpokladáme len mierny nárast percenta triedenia do konca programovacieho obdobia.

 

 

 

 1. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU

 

 1. Predchádzajúci POH mesta Šaľa na roky 2011 – 2015 predpokladal docieliť pokles množstva zmesového komunálneho odpadu a stabilizáciu, resp. zvýšenie množstva triedeného odpadu.

Tento cieľ sa podarilo naplniť, nakoľko sme zaznamenali pokles celkového množstva komunálneho odpadu z 13 041 ton v roku 2013 na 11 952 ton v roku 2017. Takisto klesli aj množstvá komunálnych odpadov ukladaných na skládku z 9528 ton na 7838 ton.

Naopak, čo je pozitívny rast, zvýšil sa podiel množstva triedených zložiek komunálneho odpadu zo 699 ton v roku 2013 na 841 ton. Z toho došlo k zvýšeniu množstva vyzbieraného papiera viac ako dvojnásobne (147 ton v roku 2013 a 355 ton v roku 2017) a pri plastoch o cca 50 ton (v roku 2013 - 124 ton a v roku 2017 - 179 ton). Množstvo pozbieraného skla stagnuje, resp. došlo k miernemu poklesu množstva hlavne z dôvodu menšieho využívania týchto obalov a používaniu iných, napr. plastových resp. VKM (viacvrstvové kombinované materiály) obalov. Zvýšil sa podiel množstva elektroodpadu aj vďaka rozmiestneniu špeciálnych zberných nádob na zber drobného elektroodpadu (v roku 2013 – 15,3 ton a v roku 2017 – 28,4 ton).

Množstvá biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov sú závislé na poveternostných podmienkach v tom-ktorom roku a pohybujú sa okolo 3000 ton (od 2500 do 3200 ton). Zber tohto odpadu sa v našom meste zabezpečuje od roku 2003 v sezóne v pravidelných intervaloch. Pozbieraný odpad sa zhodnocuje materiálovo.

K zníženiu množstva odpadu ukladaného na skládku prispelo aj rozmiestnenie 9 ks špeciálnych kontajnerov na šatstvo, z ktorých 1 ks slúži na zber šatstva pre miestnu charitatívnu organizáciu. Ročne sa prostredníctvom týchto kontajnerov pozbiera cca 23 ton šatstva a obuvi.

 

 1. V POH na roky 2011-2015 bolo prijaté opatrenie ohľadom postupného dobudovávania kontajnerových stojísk v podobe, v akej sú známe v súčasnosti, t.j. ohrádzanie stojísk. Obsahová náplň tohto opatrenia však bola zmenená smerom k budovaniu stojísk s polopodzemnými kontajnermi. V roku 2016 v tejto oblasti mesto pristúpilo k zásadnej zmene. Koncom roka 2016 bola vypracovaná Štúdia zmeny systému zberu komunálnych odpadov prostredníctvom polopodzemných kontajnerov. V intenciách Štúdie sa začiatkom roka 2017 začali prípravné práce pre realizáciu I. etapy výstavby stanovíšť s polopodzemnými kontajnermi, konkrétne na sídlisku vo Veči. Boli preverené inžinierske siete v predmetných lokalitách, následne boli vypracované projektové dokumentácie. Výstavba stojísk bola následne povolená stavebným úradom. V priebehu prípravy podalo mesto žiadosť o nenávratné financovanie časti výstavby týchto stojísk, kde bolo úspešné a získalo časť prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov. V súčasnosti sú obstaraní dodávatelia ako kontajnerov, tak aj stavebných prác a sú už aj vytýčené prvé budúce stojiská polopodzemných kontajnerov. Dňa 28. septembra boli dovezené prvé kontajnery, ktoré sa osadili na miesto dňa 01. októbra 2018 na Cintorínskej ulici. Práce na osadení všetkých stojísk by sa mali ukončiť do dvoch mesiacov.

 

 1. Ďalším opatrením z predchádzajúceho POH na roky 2011-2015 bolo monitorovaním miest s výskytom čiernych skládok predchádzať ukladaniu odpadu na týchto miestach, kontrolnou činnosťou predchádzať tzv. odpadovej turistike. V tejto oblasti sa nedarí dosiahnuť trvalý pozitívny stav. Prispievajú k tomu jednak občania bez domova, ktorí si zakladajú obydlia hlavne v lese pri Váhu. Po „vybývaní“ daného miesta sa presťahujú na iné miesto a všetko, čo tvorilo dosiaľ ich obydlie vrátane odpadkov, nechajú na pôvodnom mieste.

Ďalším problémom je vykladanie veľkorozmerného odpadu ku kontajnerom aj napriek existencii zberného dvora a predĺženiu jeho otváracích hodín. Ku kontajnerom obyvatelia vykladajú okrem starého nábytku koberce, linoleum, parkety, staré chladničky, televízory a aj stavebný odpad a tohto odpadu je hlavne v letných mesiacoch veľké množstvo.V tejto oblasti bude potrebná zvýšená kontrolná činnosť zo strany mestskej polície ako aj zvýšenie povedomia obyvateľov cestou informovanosti.

Problémom zostáva aj tzv. odpadová turistika, kedy obyvatelia priľahlých obcí dovážajú hlavne v čase jarného a jesenného upratovania odpad do rozmiestnených kontajnerov. Aj napriek kontrolnej činnosti mestskej polície sa podarilo pri vyhadzovaní takéhoto odpadu pristihnúť len jednu osobu na jeseň 2017, ktorá bola následne priestupkovo riešenáv zmysle zákona o odpadoch.

 

 1. Ďalším opatrením bola informačná činnosť, prednášky, rôzne aktivity k zvýšeniu environmentálneho povedomia. Mesto každoročne informuje obyvateľov o možnostiach zberu odpadov ako aj o harmonograme triedeného zberu farebným letáčikom, ktorý sa doručuje doporučene do každej domácnosti spolu s platobným výmerom za komunálne odpady. Súčasťou letáčika sú aj informácie o spôsobe triedenia.

Koncom roka 2017 bolo zabezpečené doručenie nového harmonogramu zberu do schránok rodinných domov pre rok 2018. Tak, ako po iné roky, aj v roku 2018 bol do každej domácnosti doručený aktualizovaný letáčik s možnosťami zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu ako aj o prevádzke zberných dvorov. V spolupráci so spoločnosťou ELEKOS, ktoré je zmluvnou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre odpady z obalov a neobalových výrobkov, bola realizovaná informačná kampaň za účelom informovania obyvateľov o dôležitostitriedenia, možnostiach triedenia v našom mesta a spôsobe triedenia. Na sídliskách boli do každého vchodu distribuované letáčiky s informáciami. Ďalej boli vyhotovené nové nálepky na kontajnery na triedený zber, ktoré obsahujú informácie o tom, čo patrí do toho ktorého kontajnera. V roku 2018 bola zahájená aj dlhodobá aktivita a to výchova detí k separovaniu cestou prednášok na školách v réžii uvedenej spoločnosti ELEKOS. V tejto aktivite sa pokračuje priebežne.

Obyvatelia sú pravidelne informovaní aj cestou web stránky mesta ako aj fb stránky mesta nielen o zbere odpadov z obalových a neobalových výrobkov, ale aj o začiatku a konci ako aj o spôsobe zberu biologicky rozložiteľného odpadu, o rozmiestnení špeciálnych kontajnerov či už na elektroodpad alebo na šatstvo, tak aj o jarnom a jesennom upratovaní, prípadne o iných aktivitách spojených s nakladaním s odpadmi.

       

 

 

 

 

 

 1.  ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU

 

 1.   Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnymi odpadmi

 

 1. Zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadov z domácností ako je papier, kovy, plasty a sklo podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností.

Opatrenie:

Postupné prebudovávanie kontajnerových stanovíšť na stanovištia s polopodzemnými kontajnermi. Tento systém zvýši kapacitu zberných nádob aj na triedené zložky komunálnych odpadov, čím sa umožní zber papiera, plastov, kovov aj skla aj z menších prevádzok sídliacich v blízkosti, resp. na sídliskách. Tieto v súčasnosti odpad triedia v menšej miere, resp. tento odpad zbierajú spolu s komunálnym odpadom.

 

 1. Zníženie množstva komunálnych odpadov zvýšením možností triedenia odpadov
 2.  

Zabezpečenie možnosti triedenia napr. drevného odpadu (starý nábytok a iný odpad z dreva a drevotriesky) na zbernom dvore tak, aby sa znížilo množstvo objemného odpadu ukladaného na skládku. Uplatňovanie triedenia aj iných zložiek komunálnych odpadov, pre ktoré budú v praxi vytvorené podmienky. Pokračovať v zbere biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov ako aj z verejnej zelene. Zároveň informovať obyvateľov o vhodnosti aj domáceho kompostovania a jeho využívania vo vlastnej záhrade.

 

 1. Zvýšenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere a o význame značiek na obaloch
 2.  

V spolupráci so zmluvnou OZV pokračovať vo vzdelávaní detí a mládeže cestou prednášok na školách, ako aj v informačných kampaniach zameraných na zvýšenie množstva vytriedeného odpadu. Zabezpečenie zvýšenie informovanosti jej obyvateľov o triedenom zbere, jeho význame a spôsobe, o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť. Informačnú kampaň realizovať cestou dostupných informačných médií (web stránka, informačné tabule, fb stránka, miestna tlač a pod.)

 

 

 1.  SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU

 

 1. Informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov komunálnych odpadov a aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné vybudovať.

V tejto oblasti sa v meste nebudú budovať nové zariadenia. Mesto má uzavretú platnú zmluvu na činnosti v odpadovom hospodárstve do roku 2027 vrátane skládkovania a zhodnotenia komunálnych odpadov.

 

 1. Údaje o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľstva v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi.

V spolupráci so zmluvnou OZV ako aj s inými partnermi mesta, ktorí participujú na chode odpadového hospodárstva mesta, bude zabezpečované informovanie obyvateľov o možnostiach a dôležitosti separovania formou letákov najmenej 2 x ročne, ďalej bude pokračovať informačná kampaň cestou prednášok na školách. Cestou dostupných informačných médií (regionálna televízia, fb stránka a web stránka mesta, informačné tabule) budeme naďalej informovať obyvateľov o dôležitosti a možnostiach separovania v meste.

 

 

 1. ROZSAH FINANČNEJ NÁROČNOSTI PROGRAMU

 

Finančná náročnosť sa odvíja od uzavretých zmlúv v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, resp. od výsledkov budúcich verejných obstarávaní.

 

 1. Zber, odvoz, skládkovanie komunálnych odpadov, prevádzka zberného dvora a nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom - ročne 520 726,90 eur ročne vrátane DPH bez zákonného poplatku. Pravdepodobne s platnosťou od 01. 01. 2019 bude schválený nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadu na skládkach. Tento poplatok sa bude odvíjať od percenta triedenia a najnižšia sadzba za uloženie komunálnych odpadov na skládku pri percente triedenia nad 30 % je navrhnutá vo výške 7 Eur. Ak by sa udržalo, resp. zvýšilo množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu, v meste by nedošlo k výraznému navýšeniu tohto poplatku (v súčasnosti je to 5,04 eur).

Vrátane zákonného poplatku to bude ročne predstavovať podľa nových sadzieb za uloženie odpadu na skládku 581 926,90 eur.

 

 1. Zber a odvoz odpadu z malých smetných nádob, zber uličného odpadu, nákup nových smetných nádob -  ročne 45 400 eur.

 

 1. Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu - ročne 100 000,- eur.

 

 1. Výstavba stanovíšť s polopodzemnými kontajnermi – ročne cca 300 000,- eur.

       V roku 2018 sa realizuje uvedená výstavba na sídlisku vo Veči.

       Výstavba v Šali by mala byť rozdelená do troch etáp. Presné náklady budú známe po ukončení jednotlivých verejných obstarávaniach na kontajnery ako aj na stavebné práce.

 

 

 1.  INÉ

 

 1. Potvrdenie spracovateľa údajov

 

 1. Meno a priezvisko alebo názov spracovateľa programu

 

Ing. Edita Haládiková, referát ŽP OSaKČ

 

 1. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu

 

Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

Prílohy