Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.04.2015 - 07:42  //  aktualizácia: 10.04.2015 - 07:43  //  zobrazené: 1865

Na ulici Jazernej sa nachádza bývalá zberňa kovového odpadu...

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš

Odpovede na interpelácie prednesené v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015, ktoré sa konalo dňa 26. marca 2015

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 03. 2015, ste predniesli interpelácie:

„Na ulici Jazernej sa nachádza bývalá zberňa kovového odpadu, tento pozemok je ohradený, opýtal sa, či ide o mestský pozemok alebo súkromný, ak ide o pozemok mesta, či sa plánuje jeho využitie.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

Zberné suroviny na Jazernej ulici v Šali sa nachádzajú na pozemku katastra nehnuteľností katastrálneho územia Šaľa, KN registra C číslo 1028/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1717 m2, evidovanom na liste vlastníctva číslo 3443, vo vlastníctve Zberných surovín a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35701986, v celosti. Na predmetnom pozemku sa nachádza stavba, výkupňa druhotných surovín, súpisné číslo 6116. Teda ide o pozemok súkromnej spoločnosti.