Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.02.2020 - 13:14  //  aktualizácia: 03.02.2020 - 13:15  //  zobrazené: 1160

Mzdy a odmeny jednotlivých volených predstaviteľov mesta Šaľa (primátor, zástupcovia primátora a mestskí poslanci) za rok 2019 - mzda primátora a zástupcov primátora, odmeny za mestské zastupiteľstvo, mestské komisie, výbory mestských ča

číslo: I4/2020

Požadované informácie:

 

  1. Mzdy a odmeny jednotlivých volených predstaviteľov mesta Šaľa (primátor, zástupcovia primátora a mestskí poslanci) za rok 2019 - mzda primátora a zástupcov primátora, odmeny za mestské zastupiteľstvo, mestské komisie, výbory mestských častí a sobášenie prípadne ďalšie odmeny spojenej s výkonom týchto funkcií.
  2. Má mesto Šaľa povinnosť/možnosť zverejniť mzdy/odmeny jednotlivých konateľov mestskej spoločnosti MET Šaľa a odmeny pre členov dozornej rady a valného zhromaždenia za rok 2019? Ak áno, sú tieto informácie dostupné verejnosti (napríklad prostredníctvom žiadosti o informácie), prípadne mestským poslancom?
  3. Aké boli náklady mesta na prevádzku zimného štadióna počas zimnej sezóny 2018/2019 (typicky december 2018 - apríl 2019) a aká suma sa vyzbierala na vstupnom na zimný štadión? Pokiaľ nie sú náklady dostupné v tomto termíne, tak poprosím zaslať informácie ohľadom nákladov a vstupného za roky 2018 a 2019.

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. Mzda za rok 2019:

Primátor                        58 438 Eur

Zástupca primátora       12 863 Eur

Zástupca primátora       12 863 Eur

 

Mestské zastupiteľstvo v Šali – Odmeny poslancov za 1. polrok 2019 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 1 strana A4.

Mestské zastupiteľstvo v Šali – Odmeny poslancov za 2. polrok 2019 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 1 strana A4.

Odmeny sobášiacim za rok 2019:

Mgr. Jozef Belický                        191 Eur

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.     292 Eur

Peter Hlavatý                                 401 Eur

Ing. Tibor Baran                            289 Eur

Bc. Dominika Jarošová               1 101 Eur.

 

 

  1. Mesto nemá povinnosť sprístupniť požadované údaje z dôvodu, že tieto nie sú osobami vymedzenými v ustanovení § 9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) podľa ktorého:

 

„Povinná osoba sprístupní na účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom o fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom, poslancom obecného zastupiteľstva, predstaveným v štátnej službe, odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci, nadriadeným v služobnom pomere alebo členom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov. Podľa prvej vety sa sprístupňujú osobné údaje v rozsahu

a) titul,

b) meno,

c) priezvisko,

d) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,

e) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,

f) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo
činnosť vykonáva,

g) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon
funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo
z iného verejného rozpočtu.“

 

  1.  

Režijné náklady na prevádzku zimného štadióna

 

elektrická energia

plyn

vodné a stočné

spolu:

2018

 

 

 

december

4 453,42

1 167,00

653,14

6 273,56

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

január

3 332,80

1 286,00

593,96

5 212,76

február

6 407,90

1 247,00

823,51

8 478,41

marec

1 222,70

1 176,00

362,06

2 760,76

Spolu 1-3/2019

 

 

 

16 451,93

december

7382,2

1207,00

1219,07

9 808,27

 

 

 

 

 

Spolu 12/2018 + 1-3/2019 + 12/2019

32 533,76

         
         

Príjmy zo vstupného a krátkodobé prenájmy ľadovej plochy

 

obdobie

vstupné

prenájom

spolu príjem

 

12/2018

5 037,80

0,00

5 037,80

 

1-3/2019

 7 949,00

820,00

8 769,00

 

12/2019

4 768,60

0,00

4 768,60

 

Spolu príjmy 12/2018 +1-3/2019+12/2019

18 575,40