Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.04.2018 - 12:34  //  aktualizácia: 06.04.2018 - 12:35  //  zobrazené: 1679

Môže mesto vybaviť, aby si majiteľ staveniska pri Kauflande urobil na svojom pozemku poriadok a tiež zabezpečiť poriadok na autobusovej zastávke v jeho tesnej blízkosti?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 22. marca 2018


V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 22. 03. 2018,
ste podali písomné interpelácie v znení:

1. Môže mesto vybaviť, aby si majiteľ staveniska pri Kauflande urobil na svojom pozemku poriadok a tiež zabezpečiť poriadok na autobusovej zastávke v jeho tesnej blízkosti?

2. Mohlo by mesto zariadiť znovuosadenie dopravnej značky “Slepá ulica“ na začiatku
ul. V. Šrobára (na rohu pri nízkom činžiaku) a vo vnútrobloku osadiť dopravnú značku “Zákaz státia“ resp. vyšrafovať celú pravú stranu vozovky pred obidvomi
7-poschodovými činžiakmi? Ako dôvod obyvatelia uvádzajú, že sú vytvorené nové pozdĺžne parkovacie miesta pri garážach, ktoré nie sú plne využívané?
V prípade vyšrafovania celej pravej strany vozovky by boli vytvorené lepšie podmienky pre vstup smetiarskej a záchrannej techniky a bolo by to tiež výhodné riešenie pre pohyb chodcov, pretože vo vnútrobloku chýba chodník.

3. Bolo by možné prehodnotiť umiestnenie kamier na ZŠ Hollého tak, aby vyhovovalo požiadavkám mestskej polície?

4. Môže mesto zabezpečiť opravu odkanalizovania vozovky na Agátovej ulici pred rodinným domom č. 17? V dôsledku vytvárania veľkej mláky totiž dochádza k pravidelnému poškodzovaniu múrika oplotenia tohto rodinného domu.

5. Mohlo by mesto opätovne vstúpiť do rokovania s majiteľom Dopravného ihriska
p. Matejom Klementom ohľadne možnosti odkúpenia areálu v prospech mesta?
S R. Andrášim sme nedávno osobne navštívili p. Klementa v Galante a súhlasil s novým rokovaním.“     


V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

1. Majiteľ pozemku bude písomne vyzvaný k uprataniu pozemku od rozptýleného odpadu. Autobusová zastávka v tesnej blízkosti staveniska je pravidelne čistená.

2. Na základe hromadnej požiadavky občanov ul. V. Šrobára a hlavne z bezpečnostných dôvodov je zámer túto slepú ulicu otvoriť a zjednosmerniť. Vo večerných hodinách je stav obsadenia parkovísk na 100%. Návrh skupinky občanov nemôže prevyšovať neúnosnú dopravnú situáciu z hľadiska odvozu komunálneho odpadu (čo je častým terčom kritiky), príjazdu záchrannej služby a hasičskej techniky.

3. V rámci projektu „Multifunkčné ihrisko“ bola nainštalovaná kamera, ktorá sníma ihrisko a je napojená na centrálny pult mestskej polície, ostatné kamery sú monitorované prostredníctvom ZŠ. Po konzultácii s firmou Salamon, ktorá kamery inštalovala, príde k prehodnoteniu možnosti napojenia na centrálny pult mestskej polície tak, aby to vyhovovalo požiadavkám mestskej polície.

4. Tvaromiestna obhliadka bola vykonaná pred vyše rokom, no prioritne boli vykonané iné opravy, ktoré vyžadovali okamžité riešenie. O termíne začatia prác v tomto roku budeme majiteľov vopred osobne informovať.

5. Mesto Šaľa môže začať rokovanie s vlastníkom dopravného ihriska, avšak nemá voľné finančné prostriedky (rozpočet na rok 2018 bol schválený v novembri 2017). Preto je možné uvažovať o odkúpení až v roku 2019, pričom finančné prostriedky by museli byť navrhnuté a schválené v rozpočte na rok 2019.


S pozdravom

 

 

  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 


Vypracoval:
Ing. Edita Haládiková, referent ŽP
Helena Kysučanová, referent dopravy a technických činností
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností
Mgr. Ján Minár, riaditeľ ZŠ J. Hollého
JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM