Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 21.03.2007 - 21:23  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 13:52  //  zobrazené: 2400

Mesto Šaľa žiadalo účelovú dotáciu na výstavbu ulice Sládkovičova v Šali (pracovný názov, lokalita Agátová)?...

číslo: I12/2005

Mesto Šaľa žiadalo účelovú dotáciu na výstavbu ulice Sládkovičova v Šali (pracovný názov, lokalita Agátová)?
Názov akcie, na ktorú Mesto Šaľa žiadalo nenávratný príspevok „Technická vybavenosť k 21 RD Agátová ul. Šaľa“.

Kedy bola žiadaná dotácia schválená a v akej výške?
Žiadosť o nenávratný príspevok bola schválená podpísaním zmluvy s MVaVP SR zo dňa 05.05.1997. Výška poskytnutého nenávratného príspevku  bola 3.075 tis. Sk.

Koľko z daného objemu finančných prostriedkov sa preinvestovalo na daný účel?
Pri realizácii stavby bola preinvestovaná celá suma nenávratného príspevku.

Žiadam uviesť aký obnos financií sa vydalo na výstavbu ulice a presne špecifikovať práce a materiál.
Celková cena diela za uskutočnené práce v rokoch 1997 – 1998 predstavuje čiastku 6.252.881,70 Sk (vrátane prepracovania PD, inžinierskej činnosti, naviac prác), ďalej v roku 2002 boli uskutočnené stavebné práce na ukončení povrchovej úpravy prepojovacej komunikácie ulíc kpt. Jaroša a Agátová v roku 2002 v cene 925.399,- Sk. Presná špecifikácia prác a použitých materiálov je zrejmá zo súpisov vykonaných prác, ktoré nie sú k dispozícii v digitálnej podobe. Z toho dôvodu budú žiadateľovi sprístupnené na nahliadnutie na Oddelení výstavby a územného rozvoja MsÚ Šaľa, prípadne na Ekonomickom oddelení MsÚ Šaľa ako súčasť daňových dokladov.

Ako sa preukazovalo čerpanie danej dotácie?
Preukazovanie čerpania nenávratného príspevku sa uskutočnilo na základe dodávateľom a stavebným dozorom investora potvrdeného súpisu vykonaných prác, ktorý bol súčasťou daňového dokladu predkladaného k preplateniu.

Aké kroky urobí mesto pre dokončenie nedokončenej ulice, na ktorú prijalo účelovú dotáciu?
Mesto Šaľa má v rámci kapitálových výdavkov rozpočtu na rok 2005 vyčlenené finančné prostriedky na ukončenie povrchovej úpravy komunikácie (predĺženie ul. Sládkovičova) s termínom ukončenia do konca roku 2005.

Aké kroky urobí ministerstvo na prešetrenie využitia účelovej dotácie?
- otázka nie je smerovaná Mestu Šaľa

Kedy podľa kolaudačného rozhodnutia mala byť ulica úplne dokončená?
Podľa kolaudačného rozhodnutia vydaného Okresným úradom v Šali – Odborom dopravy a cestného hospodárstva pod č. XII/97/22189-LU,kol. zo dňa 23.12.1997, ktorým bolo povolené užívať verejné plochy, bolo skonštatované, že miestne komunikácie sú vybudované bez konečnej úpravy – krytu, aby sa pri nasledujúcej výstavbe rodinných domov zabránilo jeho poškodeniu. Konečné úpravy mali byť zrealizované do konca októbra/1998. Stanovenie uvedeného termínu – október/1998 vyplývalo z podmienok kúpnych zmlúv, ktorými mesto Šaľa predávalo stavebné pozemky v uvedenej lokalite a z predpokladu, že k októbru /1998 budú ukončené rodinné domy minimálne v rozsahu hrubej stavby, keď sa už neočakáva veľký pohyb ťažkých stavebných mechanizmov, ktoré by povrch komunikácií poškodili. Kupujúci sa v kúpnych zmluvách zaviazali ukončiť výstavbu rodinných domov do 31.12.1998. Tento záväzok však stavebníkmi nebol dodržaný, čo bolo tiež jedným z dôvodov neukončenia povrchovej úpravy do konca októbra 1998. V súčasnosti sú stále rozostavané 2 rodinné domy a 1 rodinný dom nie je vôbec rozostavaný.
Podotýkam, že záujmom mesta bolo a vybudovaním technickej vybavenosti mesto aj vytvorilo podmienky stavebníkom pre výstavbu rodinných domov v zmluvne dohodnutom termíne, s tým, že povrchové úpravy komunikácií budú zrealizované po ukončení výstavby rodinných domov, resp. aspoň po ukončení hrubej stavby rodinných domov tak, aby bola čo najmenšia pravdepodobnosť poškodenia komunikácie pri výstavbe RD.

Ako sa využívala finančná čiastka určená na dostavbu ulice, na ktorej sa už nevykonávajú žiadne dokončovacie práce?
Odpoveď na otázku využitia finančnej čiastky na dostavbu ulice je zrejmá z odpovede na bodu 2./ a k bodu 4./. Výška nenávratného finančného príspevku nepokrývala celkové náklady stavby.

Kto je zodpovedný za odsúhlasenie, kontrolu, sledovanie účelovej dotácie na meste Šaľa a na ministerstve výstavby SR?
Odsúhlasovanie súpisu vykonaných prác a následne daňových dokladov predkladaných na MVaVP SR uskutočňoval dodávateľ – STAVECO a.s. Galanta, stavebný dozor investora – zástupca firmy KOODIS spol. s r.o. Šaľa, pracovníci Oddelenia investičných činností a technického rozvoja MsÚ Šaľa, štatutárny zástupca Mesta Šaľa – primátor mesta.

V akom časovom horizonte bude ulica odovzdaná do úžívania podľa požiadaviek stavebného povolenia?
Dňa 22.08.2005 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s dodávateľom stavby – STAVECO a.s. Galanta, s ktorým bolo dohodnuté, že stavba – ukončenia povrchovej úpravy komunikácie a verejných plôch bude realizovaná v mesiaci september-október/2005. V súčasnosti dodávateľ stavby pripravuje návrh dodatku k zmluve o dielo.

Žiadateľ: Ing. Igor Klačko, Sládkovičova 2044/47, 927 01 Šaľa