Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 27.03.2007 - 10:33  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:23  //  zobrazené: 2087

Kto a kedy schválil projekt pešej zóny.

číslo: I13/2006

Požadované informácie boli sprístupnené nasledovne:

1. Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa (ÚPN CMZ) začalo mesto obstarávať v roku 2000. Spracovateľom bol Ing. arch. Imrich Pleidel (v tej dobe bol ešte mestským architektom Ing. arch. Kamil Špendla).
Územný plán CMZ bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Šali č.4/2004 zo dňa 09.09.2004.
Architektonická štúdia - Projektová dokumentácia na úrovni projektu pre územné rozhodnutie bola spracovaná v roku 2006, spracovateľom boli Architektonický ateliér – Ing. arch. Vitko a Ing. arch. Kobák, Bratislava.
Zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bola spoločnosť TSC Consulting, spol. s r.o. – projektovanie pozemných a inžinierskych stavieb – Ing. Oto Csiba, Dunajská Streda.
Samostatné schvaľovanie tejto štúdie a PD nebolo uskutočňované, nakoľko tieto boli spracované v súlade so schváleným územným plánom CMZ. Informácie o priebehu prípravy realizácie Pešej zóny boli ústne podávané na zasadnutí komisie pre výstavbu a územné plánovanie.

2. Architektonická štúdia – PD pre územné rozhodnutie bola obstarávaná v súlade so zákonom č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní. Výberové konanie bolo uskutočnené formou predloženia cenových ponúk v rámci prieskumu trhu. Listom zo dňa 15.11.2005 boli vyžiadané tri cenové ponuky.
Projekt pre stavebné povolenie bol obstarávaný v súlade so zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorý je v platnosti od 01.02.2006. Zákon bližšie neupravuje spôsob obstarávania tovarov a služieb do sumy 1.000.000,- S bez DPH. Pred uzatvorením zmluvy na spracovanie PD – v apríli/2006 sa uskutočnili rokovania s projektantmi – Stavspol projekt s.r.o. Šaľa, SAN  HUMA 95 Nitra, TSC Consulting spol. s r.o. Dunajská Streda. Vzhľadom na krátky časový priestor na spracovanie projektu cenovú ponuku predložila len spoločnosť TSC Consulting spol. s r.o. Ďalšie dve spoločnosti pre zaneprázdnenosť neprijali našu ponuku, resp. požiadavku na predloženie cenovej ponuky. Výška cenovej ponuky TSC Consulting spol. s r.o. bola nižšia ako priemerná cena v zmysle cenníka na oceňovanie projektových a inžinierskych činností UNIKA a zároveň spôsob obstarania PD vzhľadom na jej cenu nebol v rozpore so zákonom č.25/2006 o verejnom obstarávaní.

3. Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania „užšia súťaž“ bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č.76/2006 zo dňa 20.04.2006 pod značkou 04971-MUP
Členovia komisie: Ing. Patrik Árendáš, Ing. Elena Matajsová, Miroslav Prekop
Záver komisie: Uchádzač splnil formálne náležitosti predloženia ponuky i podmienky
stanovené v súťažných podkladoch.
Komisia pre vyhodnotenie ponúk hodnotila len jednu súťažnú ponuku, ktorá bola
predložená v užšej súťaži od f. SATES, a.s., Považská Bystrica.

4. V rámci rozpočtu mesta na rok 2006 v programe „DOPRAVA“ – ciele programu - v bode č.1 je v rámci „Optimalizácie siete miestnych komunikácií a jej súčastí“ uvedená aj akcia – Pešia zóna CMZ, zároveň v tabuľkovej časti rozpočtu mesta na rok 2006 – Návrh kapitálových výdavkov na rok 2006 je akcia CMZ uvedená s nulovým finančným krytím na rok 2006. Rozpočet mesta na rok 2006 bol v takejto podobe schválený v MsZ Šaľa na zasadnutí dňa 15.12.2005.
Nakoľko bola akcia schválená s nulovým finančným krytím, uvedenej skutočnosti boli prispôsobené podmienky financovania vo verejnom obstarávaní, lehota splatnosti zákazky je na obdobie 4 rokov (od r.2007).

Žiadateľ:  MUDr. Martin Alföldi, Kukučínova 42, 927 01  Šaľa