Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.07.2020 - 10:04  //  aktualizácia: 09.07.2020 - 10:04  //  zobrazené: 2269

Koľko je v Šali v súčasnosti prevádzkovaných/registrovaných herní a kasín?

predkladateľ: Ing. Tomáš Mészáros

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2020

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 25. 06. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. Koľko je v Šali v súčasnosti prevádzkovaných/registrovaných herní a kasín?
 2. Aké boli príjmy mesta z činnosti herní a kasín? Poprosím o dve sumy – jedna len samotné herne a kasína v roku 2019 a v druhej sume zahrňte aj výherné automaty nachádzajúce sa v pohostinstvách, prípadne zahrňte sem aj ďalšie príjmy z hazardu v roku 2019.
 3. Aký je počet herní a kasín v meste, ktorým sa končí licencia:
 1. v rokoch 2020-2022,
 2. v rokoch 2023-2025,
 3. po roku 2025.
 1. Koľko by stálo zavedenie živých online prenosov z rokovaní mestského zastupiteľstva mesta Šaľa, prípadne ich ročné náklady tak, aby okrem online prenosu bol pre občanov kedykoľvek dostupný aj ich záznam (cez YouTube, stránku mesta, prípadne inú službu)? Existujú technické, prípadne iné prekážky, ktoré by bránili uskutočneniu online prenosov z mestských zastupiteľstiev?

Túto otázku možno konzultovať s mestami v okolí, ktoré už majú zavedené online vysielanie zastupiteľstiev, napríklad Nitra, Trnava, Dunajská Streda, Hlohovec, Senec atď.

 1. Aké sú finančné náklady a frekvencie (ročne) rozmiestňovania veľko-objemných kontajnerov v meste Šaľa pre občanov, ktorí do nich môžu odkladať veľko-objemný odpad? Mám na mysli najmä jarné a jesenné upratovanie.

5a. Ak v meste prebieha takýmto spôsobom iba jarné a jesenné upratovanie (teda frekvencia
2x ročne), aké by boli približné náklady na rozmiestňovanie veľko-objemných kontajnerov
3x ročne/ 4x ročne/ 6x ročne. Existujú technické, prípadne iné prekážky, ktoré by zabraňovali zvýšeniu frekvencie rozmiestňovania týchto kontajnerov (berúc do úvahy zníženie umiestňovanie veľko-rozmerných odpadov ku stojiskám kontajnerov a na nelegálne skládky)?

 1. Bolo by možné umiestniť kamery v nemocničnom parku? 

2

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. V meste Šaľa je prevádzkovaných 16 herní a 1 kasíno.
 2. Do rozpočtu mesta za rok 2019 boli odvedené odvody z prevádzkovania hazardných hier vo výške 186 287,58 EUR ( videohry, rulety, stávkové hry). Mesto neeviduje v roku 2019 príjmy za výherné hracie prístroje a ani príjmy z kasín (prevádzkovanie kasína je povolené od roku 2020).
 3. Licencie nie sú v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách vydávané herniam, ale sú vydávané na  prevádzkovanie jednotlivých druhov hazardných hier v herniach a vydáva ich Úrad na reguláciu hazardných hier.
 4. Cena za jedno mestské zastupiteľstvo by vychádzala na 230 Eur. Podľa štatistík z minulých rokov, by v prípade roka 2019 bola cena za živé online prenosy 2 300 Eur
  a v prípade roka 2018 by to bolo 2 070 Eur (ceny sú uvedené podľa počtu zastupiteľstiev v danom roku). Ak by v nasledujúcom roku (t. j. rok 2021) bol rovnaký počet zastupiteľstiev, ako v minulých rokoch, tak spomínané finančné prostriedky nie sú naplánované v rozpočte. Ak by totiž zastupiteľstvo trvalo dva dni, cena sa zdvojnásobí. Mestské zastupiteľstvo totiž prebieha online formou, prostredníctvom textových  rýchlych  správ na webe mesta, ktoré sa  refreshujú  každých 15 sekúnd, (touto formou sa robia aj napr. hokejové zápasy bez video prenosu), čiže návštevník webovej stránky v čase konania mestského zastupiteľstva vie aktuálne čítať, aký je priebeh zastupiteľstva, aký bod sa prejednáva, kto  sa prihlásil do diskusie, atď. Všetko je samozrejme v reálnom čase
  s omeškaním niekoľkých minút. Technické, ani iné prekážky by nebránili uskutočneniu online prenosov.
 5. a 5a.   Zákon o odpadoch určuje frekvenciu zberu veľkorozmerného odpadu 2 x ročne. Zmluva so súčasným vývozcom  je nastavená podľa zákonnej povinnosti s frekvenciou
  2 x ročne. Jednotkové náklady na 1 tonu zberu, odvozu a uloženia na skládke pre tento zber sú 85,56 Eur. Ak je takýto odpad dovezený na zberný dvor, jednotková cena je
  78,72 Eur. Uvedený zber je náročný na organizačné zabezpečenie, nakoľko sa v troch termínoch zakaždým rozmiestňuje 20 – 23 ks kontajnerov, ktoré sa v priebehu celého termínu „upratovania“ vyvážajú priebežne (piatok, sobota a nedeľa) a následne v pondelok sa vyvezú kontajnery posledný krát a doupratujú sa miesta, kde boli kontajnery. Podľa skúseností sa veľkorozmerné odpady objavujú na stojiskách bez ohľadu na dni upratovania (niektorí obyvatelia nedonesú takýto odpad do veľkoobjemových kontajnerov, ale ho odložia na stojisko najbližšie k svojmu domovu) a je to následne aj tak potrebné pozbierať.  Tento rok bolo jarné upratovanie neskoro, na prelome mája a júna (z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19), z toho dôvodu ešte nie sú známe celkové množstvá a náklady na jarné upratovanie.
 6. V nemocničnom parku boli v minulosti prevádzané tak pravidelne plánované, ako aj námatkové kontroly. Počet prípadov protispoločenskej činnosti sa nijak nevymyká počtom prípadov na iných verejných priestranstvách. V súčasnosti pripravujeme v rámci výzvy projekt „Šaľa na ceste k Smart“, kde aj v tejto lokalite bude navrhnuté umiestnenie kamier.

 

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania

Mgr. Martin Fabián, referent informatiky

Ing. Edita Haládiková, referent životného prostredia

Mgr. Miroslav Martinček, zástupca náčelníka Mestskej polície v Šali