Domov   >  Čas a my
publikované: 06.04.2016 - 13:13  //  aktualizácia: 01.08.2016 - 13:56  //  zobrazené: 3717

Kalendár výročí osobností a udalostí júl - december 2016

JÚL

ALBINIOVÁ – JANOŠKOVÁ, Oľga – 125. výročie narodenia

14. júl 1891 Jasenová – 25. február 1980 Šaľa

Učiteľka, osvetová pracovníčka. Počas 1. svetovej vojny ošetrovateľka v poľnej nemocnici v Liptovskom Mikuláši, neskôr učiteľka na meštianskej škole v Diakovciach, od roku 1968 žila na fare v Háji, od roku 1971 v Diakovciach, kde bola kantorkou. Ako spoluzakladateľka a tajomníčka Spolku slovenskej evanjelickej diakonie rozvíjala sociálnu a charitatívnu činnosť. Venovala sa sociálnym a zdravotníckym otázkam, o ktorých uverejňovala články v časopisoch, písala i krátke prózy s výchovným akcentom a prekladala z francúzštiny, nemčiny a maďarčiny.

 

GLONČÁK, Alojz – 35. výročie úmrtia

7. september 1940 Veľké Borové – 23. júl 1981 Sereď

Metalurg, vysokoškolský a stredoškolský  učiteľ. Študoval na gymnáziu v Seredi, v rokoch  1957 – 1963 na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach, v rokoch 1963 – 1977 vysokoškolský pedagóg v Bratislave, od roku 1977 profesor SPŠ chemickej v Šali. Autor štúdií o fyzikálnej metalurgii a medzných stavoch materiálov, najmä s ohľadom na spracovanie kovov a využitie ultrazvuku, štúdie uverejňoval v odbornej tlači a v zborníkoch. Zomrel tragicky zásahom elektrického prúdu.

 

OSZTÉNYI, Leander – 105. výročie narodenia

28. júl 1911 Vlčany – 1990 Praha

Učiteľ, maliar. Po získaní učiteľského diplomu v Bratislave a v roku 1931 pôsobil ako učiteľ vo Vlčanoch a v Nedede, v rokoch 1940 – 1945 pôsobil ako učiteľ a riaditeľ školy v Seliciach. Od roku 1948 pôsobil ako samostatný výtvarný umelec v závode Karlovarský porcelán v Novej Roli. Patril medzi významných predstaviteľov československého porcelánového priemyslu. Popri maľbe na porcelán maľoval aj na plátno, najmä portréty a akvarely.

 

AUGUST

 

SVOBODOVÁ, Etela – 30. výročie úmrtia

25. november 1903 Banská Štiavnica – 3. august 1986 Trnava Spisovateľka pre deti a mládež, prozaička, dramatička, pedagogička. V rokoch 1946- 1972 pôsobila v Šali, v rokoch 1954-1960 učila na SVŠ. Zostavovateľka výberu Nedeľné besiedky s piesňami, autorka umelých rozprávok a povestí v časopisoch pre deti a detského románu.

 

FABRI, František – 290. výročie narodenia

                                   225. výročie úmrtia

 

10. august 1726 Levice – 1. október 1791 Žihárec

Veršovník. V roku 1743 vstúpil vo Viedni do jezuitskej rehole a študoval na univerzite. Pôsobil ako profesor na univerzite v Košiciach a misionár na viacerých miestach.

 

ALFÖLDI, Karol – 110. výročie narodenia

21. august 1886 Šaľa – 22. január 1979 Šaľa

Účastník ľubochnianskeho zjazdu, funkcionár robotníckeho hnutia, robotník. Vyučil sa za strojného zámočníka, pracoval ako železničný robotník. Organizátor triednych bojov, funkcionár Medzinárodného všeodborového zväzu, predsedal zakladajúcej schôdzi robotníckeho družstva Interhelpo, predseda dozorného výboru družstva, vedúci zámočníckeho odboru.

 

BOBOK, Jozef – 110. výročie úmrtia

19. marec 1837 Slovenská Ľupča – 22. august 1906 Nitra

Cirkevný hodnostár, teológ, učiteľ. Študoval na seminári v Nitre, 1862- 63 v kňazskom výchovnom ústave sv. Augustína vo Viedni. Pôsobil ako kaplán v Pohraniciach, 1863-77 profesor biskupského seminára v Nitre, 1877- 96 farár a vicearchidiakon v Močenku, od 1896 rektor biskupského seminára, správca ústavu kňazov dôchodcov v Nitre, 1889 segedínsky opát, 1896 nitriansky kanonik, žilinský, od 1900 trenčiansky archidiakon.

 

VALKOVIČ, Gustáv – 95. výročie narodenia

30. august 1921 Malé Vozokany – 21. január 1980 Nitra

Vysokoškolský pedagóg. Po absolvovaní Filozofickej fakulty UK v Bratislave stredoškolský  profesor v Komárne, v rokoch 1954 – 60 riaditeľ Jedenásťročnej strednej školy v Šali. Od roku 1960 pôsobil na Pedagogickom inštitúte ( teraz Univerzita Konštantína Filozofa ) v Nitre, v rokoch 1972 – 80 prodekan a vedúci Katedry pedagogiky PF v Nitre. Autor a spoluautor odborných monografických prác, učebných textov, štúdií a článkov.

 

SEPTEMBER

 

VYSOČÁNI ( Viszochani, Wisocsani ), František – 320. výročie úmrtia

4. október 1619 Vysočany – 7. september 1696 Trnava

Náboženský spisovateľ, univerzitný profesor. Študoval na gymnáziu v Trnave, na univerzite vo Viedni a v Grazi. Pôsobil ako učiteľ gramatiky a rétoriky, potom  misionár a kazateľ v Bratislave, po roku 1650 misionár a kazateľ v Šali, neskôr kazateľ trnavskej a košickej katedrály, profesor trnavskej univerzity, predstavený jezuitských rehoľných domov, riaditeľ seminára v Trnave. Autor náboženských spisov a univerzitných prednášok.

 

LACO, Jozef – 75. výročie úmrtia

14. apríl 1872 Ľuborča ( dnes súčasť Nemšovej ) – 1. september 1941 Dolná Súča

Entomológ, úradník, verejný činiteľ. Po maturite v roku 1892 pracoval ako pomocný  notár v Bolešove, v rokoch 1914 – 20 pôsobil v Trenčíne, 1921 – 23 vedúci notár v Trnovci nad Váhom, naposledy prednosta Matičného úradu v Bratislave. Bol aktívnym členom Prírodovedného spolku župy Trenčianskej a jedným zo zakladateľov Spoločnosti Slovenského vlastivedného múzea.

 

JURINA, Michal – 75. výročie narodenia

16. september 1941 Kapišová   - 9. februára 2013 Galanta (poch. v Šali )

Modelár, medzinárodný rozhodca v raketomodelárskych súťažiach. Raketovému modelárstvu sa venoval od roku 1977. Bol členom Model klubu Duslo Šaľa. Dvojnásobný majster Slovenska, majster sveta v raketovom modelárstve z roku 1994 a dvojnásobný strieborný medailista v raketovom modelárstve v kategórii raketoplán z toho istého roku. Pracoval ako majster odbornej prípravy na SOUCh Šaľa.

 

OKTÓBER

 

FORRÓ, P. Juraj – 445. výročie narodenia

                                   375. výročie úmrtia

1571 Sedmohradsko ( Rumunsko ) – 18. október 1641 Trnava

Náboženský spisovateľ, univerzitný profesor, jezuita. Roku 1588 vstúpil v Krakove do jezuitskej rehole, rétoriku študoval v Kaliszi, filozofiu v Olomouci, teológiu v Grazi. V rokoch 1599 – 1602 kazateľ, prefekt školy a špirituál v Šali. V rokoch 1607 – 10 žil v sedmohradskej misii, pôsobil ako rektor v Záhrebe a v Trnave, 1630 – 34 predstavený rakúskej jezuitskej rehole. V rukopisoch zanechal  tri zväzky po maďarsky písaných kázní, spolupracoval s G. Káldim  na preklade biblie do maďarčiny.

 

NOVEMBER

 

FILKORN, Eugen – 135. výročie narodenia

 

10. november 1881 Nitrianske Pravno – 5. január 1974 Nitra

Cirkevný hodnostár, politik, pedagóg, publicista. Študoval na gymnáziu v Prievidzi a v Nitre. Krátko pôsobil ako kaplán v Močenku. V Nitre pôsobil v rokoch 1905 – 15 ako kaplán a učiteľ, 1922 – 40 profesor na bohosloveckej fakulte, 1938 nitriansky kanonik, poslanec Slovenského snemu, 1949 – 1974 predseda Cirkevného súdu, po roku 1974 kanonik v Nitre. Vydával časopisy, v rokoch 1918 – 19 politicko-spoločenský týždenník Nitra. Napísal učebnice náboženstva pre stredné školy a štúdiu o nitrianskej katedrále.

 

KABINA, František – 85. výročie úmrtia

13. október 1844 Bzenica – 12. november 1931 Budapešť

Redaktor, vydavateľ, právnik. Právo študoval v Budapešti a vo Viedni. Pôsobil ako advokát, statkár v Békásmegyeri, 1919-21 riaditeľ gymnázia v Kláštore pod Znievom. V dvadsiatych rokoch žil v Šali a v Nitre. Roku 1926 sa pokúsil založiť v Nitre na Zobore ,,vodoliečebný ústav chladnej vody“. Roku 1870 prvý predseda akademického spolku Tatran vo Viedni. Popredný publicista pomatičného obdobia, vydával časopis Perun, Uhorské noviny, Hlas ľudu.

 

GRESNÁRYK (Gresznáryk), Ladislav – 135. výročie narodenia

21. november 1881 Bojnice – 29. apríl 1973 Šaľa

Poľovnícky kynológ. Po stredoškolských štúdiách pracoval ako úradník Živnostenského úverného ústavu v Šali. Ako poľovník sa už pred 1. svetovou vojnou na Žitnom ostrove venoval chovu a výcviku poľovných psov. V roku 1923 založil chovnú stanicu Šaľa, v ktorej postupne choval takmer všetky plemená poľovných psov, a tak prispel k rozšíreniu čistokrvných plemien na Slovensku, najmä  k vyšľachteniu maďarských drôtosrstých stavačov. Bol riaditeľom banky. Na budove mestského úradu má umiestnenú pamätnú tabuľu.

 

NYULASSY, Ľudovít – 205. výročie narodenia

30. november 1811 Nitra – 8. júl 1892 Nitra

Maliar, advokát. Právo vyštudoval v Budapešti. Pôsobil v Nitre. Maliar-autodidakt. Maľoval oltárne obrazy pre kostoly v Nitre, v Močenku, portréty a krajinky z okolia Nitry. Jeho diela sú zastúpené v Nitrianskej galérii, v SNG v Bratislave a v Nemzeti Múzeu v Budapešti.

 

DECEMBER

 

GLOCK – GALÁNTHAY, Teodor – 60. výročie úmrtia

30. október 1872 Šaľa-Veča – 15. december 1956 Budapešť

Maliar, dôstojník. Pôvodne vojak z povolania, od roku 1897 študoval maliarstvo v Budapešti u prof. L. Lovasa, K. Lotza a L. Hegedűsa. Maliarstvu sa venoval aj ako aktívny dôstojník. Ako aktívny dôstojník bol v roku 1914 ťažko zranený, napokon generálny profesor Akadémie Ludovica. Maľoval bojové a žánrové scény  z vojenského života a historické kompozície. Jeho diela sú v galériách a múzeách vo Viedni, Székesfehérvári a v Múzeu umenia v Budapešti. Venoval sa aj stenografii.

 

ALMÁŠI (Almássy ), Štefan – 210. výročie narodenia

                                                    140. výročia úmrtia


23. december 1806 Veprovac – 20. február 1876 Šaľa

Cirkevný právnik, náboženský spisovateľ. Študoval na gymnáziu v Pešti, teoló-giu v Trnave. V Ostrihome pôsobil ako rímskokatolícky kaplán, od roku 1837 administrátor, od 1848 farár v Šali. Venoval sa problémom cirkevného práva. Mnohé jeho náboženské práce zostali v rukopise. Publikoval články, úvahy i anotácie, vydal modlitbové knižky a knižky duchovných cvičení.

 

POZDIŠOVSKÝ, Štefan – 110. výročie narodenia

23. december 1906 Močenok – 1. september 2007 Trenčín

Stredoškolský profesor, historik. Študoval  na Filozofickej fakulte UK v Bratislave  dejepis a zemepis. Pôsobil ako profesor na gymnáziu v Leviciach, v Liptovskom Mikuláši a v Trenčíne. V rokoch 1951- 1972 pracovník múzea v Trenčíne, 1951 – 1958 jeho riaditeľ. Napísal množstvo článkov, publikácií. Jeho meno je späté s rímskym nápisom na trenčianskej skale, ktorý preložil do slovenčiny.

 

KLUCH, Jozef – 190. výročie úmrtia

30. marec 1748 Kláštor pod Znievom – 31. december 1826 Močenok

Cirkevný hodnostár, trnavský a nitriansky biskup. Študoval na gymnáziu v Ostrihome a na univerzite v Trnave. Od roku 1808 nitriansky biskup, mecén chudobných. Podporoval bernolákovcov, venoval sa rozvoju školstva a obnove cirkevných  stavieb. Inicioval vydanie slovenského prekladu Biblie.

 

VÁJLOK, Sándor – 25. výročie úmrtia

7. november 1913 Diakovce – 31. december 1991 Budapešť

Literárny kritik, publicista. Študoval a pôsobil ako učiteľ v Košiciach, od roku 1938 žil a pôsobil v Budapešti. V roku 1940 pracoval na ministerstve kultúry, 1942 – 1948 na ministerstve zahraničných vecí, od 1949 úradník, potom podnikový  inžinier v Országos Érc- és Ásványbányáknál ( Štátne rudné a minerálne banícke závody ). Už počas stredoškolských štúdií uverejňoval kritické články v rôznych periodikách.

 

RIBOTICKÝ, Leonard – 460. výročie narodenia

1556 ? – 1912 Trnava

Kňaz, kazateľ. Študoval v kolégiu Spoločnosti Ježišovej v Šali. Pôsobil ako farár v Hlohovci, v Trnave vypomáhal v duchovnej službe hlavne ako spovedník a slovenský kazateľ, roku 1605 katedrálny kanonik, súčasne od roku 1608 až do smrti pôsobil ako rektor a slovenský kazateľ Kostola sv. Michala archanjela v Trnave. Bol výborným kazateľom, zomrel v chýre svätosti.

 

DOBOKAY, Alexander – 395. výročie úmrtia

1565 stolica  Doboka ( Rumunsko ) – 1621 Záhreb ( Chorvátsko )

Rečník, kazateľ, prekladateľ. Študoval v Bratislave a vo Viedni. Ako misionár navštívil Šaľu prvýkrát v roku 1593. V rokoch 1594 – 1595 vykonával misijnú činnosť v Ostrihome, potom pôsobil v Turci, 1597 sa dostal opäť do Šale. Bol gvardiánom domu jezuitov, v rokoch 1600 – 1608 rektor šalianskeho kolégia. Bol vynikajúcim rečníkom, mával kázne aj v obci Dlhá nad Váhom. Popri misijnej a  kazateľskej činnosti sa venoval aj prekladateľskej činnosti.

 

SZENTIVÁNYI, Zsigmond – 155. výročie narodenia

1861  – 1915 Šaľa

Zakladateľ, prvý riaditeľ a hlavný inžinier vodoregulačného družstva v Šali, kráľovský radca, Hlavným inžinierom bol 25 rokov.

 

BALAZSOVICS, Gyula – 75. výročie úmrtia

1887  – 1941 Šaľa

Lekár. Po 1. svetovej vojne sa usadil v Šali, kde pôsobil ako praktický aj detský lekár a štátny okresný lekár, hygienik, zubár, veterinár. Venoval sa osvete, organizoval  prednášky a premietal filmy o TBC, vzdelával ľudí o prevencii, kontroloval hygienu hospodárskych dvorov, zaviedol očkovanie detí proti TBC, kiahniam, osýpkam a čiernemu kašľu. Dcéra Marta ( 1917-1945) bola obeťou 2. svetovej vojny, zabila ju mína neďaleko Harmincovej budovy ( terajšie sídlo okresného úradu).Pochovaná je v samostatnom hrobe na šalianskom cintoríne hneď vedľa hrobu rodičov.

 

UDALOSTI

1251 – prvá písomná zbierka o obci Žihárec – 765. výročie

1536 – povýšil kráľ Ferdinand I. Šaľu  výsadnou listinou na mestečko, dostala

           právo na uskutočňovanie týždenných trhov a dvoch významných jarmo-

           kov – 480. výročie

1976 – 1. septembra otvorili Strednú priemyselnú školu chemickú v Šali ( v Har-

            mincovej budove , terajšie sídlo okresného úradu ) – 40. výročie

1996 – 1. februára vyšlo prvé číslo súkromného regionálneho časopisu Slovo

            Šaľanov – 20. výročie

1996 – 24. júla sa Šaľa podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky

            stala okresným mestom – 20. výročie

 

Z dokumentov Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre spracoval

             

                                                                                                   Július Morávek

 

 

 

  • Kalendár výročí osobností a udalostí január - jún 2016