Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.05.2023 - 11:22  //  aktualizácia: 29.05.2023 - 11:24  //  zobrazené: 655

Jednoduchý zoznam (teda názov a miesto stavby, číslo parcely, názov a IČO investora/stavebníka – iba pokiaľ sa jedná o právnickú osobu, dátum vydania a názov dokumentu)

číslo: I20/2023

Požadované informácie: z rozhodnutí (resp. z dokumentov nahradzujúcich rozhodnutia), teda o poskytnutie základných údajov z dokumentov uvedených nižšie – stačí tabuľka alebo jednoduchý zoznam (teda názov a miesto stavby, číslo parcely, názov a IČO investora/stavebníka – iba pokiaľ sa jedná o právnickú osobu, dátum vydania a názov dokumentu) alebo rozhodnutia nižšie uvedených kópií rozhodnutí, podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), a to:

  • Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
  • Rozhodnutie o spoločnom územnom a stavebnom konaní (spoločné povolenie)
  • Stavebné povolenie
  • Ohlásenie
  • Passport,

vydaných    mestom   Šaľa   za   obdobie  od 01.  01.  2023 do 31.  03.  2023, ktoré   sa  týkajú pozemných stavieb pre právnické osoby.

Sprístupnené informácie:

Zoznam   rozhodnutí   vydaných  Stavebným  úradom  v Šali  v  období  od 01. 01. 2023 do
31. 03. 2023, ktoré sa týkajú pozemných stavieb pre právnické osoby -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.

Prílohy