Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 30.11.2012 - 09:04  //  aktualizácia: 30.11.2012 - 09:06  //  zobrazené: 2779

Interpelácia ohľadne vypracovania analýzy štatistických údajov o stave hrobových miest v cintoríne vo Veči

predkladateľ: Ing. Erika Velázquezová

Vec
Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 15. novembra 2012

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
15. 11. 2012, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
- vypracovania analýzy štatistických údajov o stave hrobových miest v cintoríne vo Veči, aká je súčasná voľná kapacita klasických hrobových miest, o ktorých voľných plochách v areáli cintorína mesto uvažuje, ďalej ste požiadali o vizualizáciu, pretože nie všetky voľné plochy sú vhodné na hrobové miesta.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujem Vám nasledovné:

Od roku 2008 do októbra 2012 bolo v cintoríne Šaľa-Veča 123 pohrebov.
Pochovávalo sa do už existujúcich hrobov, ako aj do nových hrobov, neustále sa však zmenšuje počet voľných miest na pochovávanie.
Snažíme sa pochovávať do starých hrobov, ktorých sa už pozostalí vzdali alebo všade tam, kde je možné vytvoriť nové hrobové miesta, ktoré zodpovedajú rozmerom v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (resp. §12 Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku Šaľa – Veča).
V súčasnosti máme uvoľnených 6 ks 2-hrobových miest, 5 ks 1-hrobových miest a 2 detské hroby.
Pôvodne sa plánovalo pochovávanie do zeleného pásu, parcela č. 8 (viď. vizualizáciu), ktorý sa nachádza pri vchode od Základnej školy Bernolákova, ale podľa dostupných informácii sa v tejto lokalite nachádza stavebný odpad, navozený po výbuchu v Duslo a. s. Šaľa (stavebný odpad je uložený do hĺbky cca 2m a je prikrytý  navážkou zeminy o hrúbke cca 1 m). Pochovávanie v týchto miestach by bolo komplikované. 

Približne 30 voľných hrobových miest sa nachádza vedľa kostola, parcela č. 2 (viď. vizualizáciu), a cca 30 voľných hrobových miest za požiarnou zbrojnicou, parcela č. 3 (viď. vizualizáciu). Zelený pás, ktorý sa nachádza za domom smútku, parcela č. 4 (viď. vizualizáciu), bude využitý na urnové miesta, nakoľko rozmerovo pás nezodpovedá veľkosti hrobového  miesta. 

 

  • SItuačka