Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 22.05.2017 - 10:54  //  aktualizácia: 22.05.2017 - 10:56  //  zobrazené: 1667

Interpelácia ohľadne športu, nakoľko ho oslovili zanietenci športu...

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 4. mája 2017

 

 

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 04. 05. 2017,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Uviedol, že chcel by interpelovať, nakoľko ho oslovili zanietenci športu; blíži sa letné obdobie, čiže viac sa budeme všetci zdržovať vonku; veľa, veľa rokov robí v oblasti, kedy hľadajú formy a spôsoby, ako našu mládež dostať na športoviská a nie k drogám a iným návykovým látkam; v tomto čase nedávnom sa stretli pri Základnej škole Murgaša so zatvorenými všetkými bránami, ktoré teda do tohto školského športového areálu vedú; vie si predstaviť, že asi bol na to dôvod, ale nevie si predstaviť, ako chceme riešiť toto obdobie, kedy sa nám od dospelých počnúc, ktorí tam behávali, futbalisti a samozrejme aj deti, alebo žiaci, ktorí tam trávili svoje odpoludnie; ihrisko minifutbalové je v nie najlepšom stave, ale nemyslí si, že to je dôvod, aby sme celý areál uzatvorili a tým môže povedať aj na všetkých športoviskách našich škôl; rád by vedel, dokedy toto celé bude trvať; myslí, že sme prijali zamestnanca tohto mesta, ktorý má na starosti športoviská našich škôl a rád sa osobne podujme, ak treba, v tejto oblasti, čo sa týka Základnej školy Murgaša, či to je už stretnúť sa
s tými, ktorí prispeli nejakou formou, či už na kosenie, atď., ale hľadajme formy, ako títo ľudia, alebo teda spôsoby, ako nadšenci športu sa môžu vrátiť na tieto športoviská a nehľadajme dôvody, ako im v tom zabrániť.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

V roku 2015 sa spoločný školský úrad snažil o sprístupnenie areálov verejnosti. Boli také informácie, že sú skupinky športovo založených obyvateľov, ktorí si chcú zašportovať. Využili sme možnosť získania správcov ihrísk cez ÚPSVaR Nové zámky a požiadali sme o schválenie dvoch správcov ihrísk cez projekt aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Správcovia boli schválení na 4 hodiny denne na dobu od 01. 06. 2015 na pol roka. 

Spropagovali sme to na webovej stránke mesta a sociálnych sieťach, zverejnili sme ich služobné mobily a od 01. 06. 2015 sa mohli obyvatelia prihlásiť na športovanie v areáloch. Počas júna sa to týkalo odpoludňajších hodín, cez prázdniny aj počas dňa. Počas celého leta sa neprihlásila ani jedna skupina. Aby sme využili správcov ihrísk, presunuli sme ich na ZŠ Bernolákova, kde sa okrem starostlivosti o areál zapojili do pomocných prác pri zriaďovaní novovznikajúcej materskej školy. S jedným zo správcov sme po dvoch mesiacoch zrušili spoluprácu pre nezodpovedný prístup k povinnostiam, druhý pokračuje ako školník na ZŠ s MŠ Bernolákova.

Otvorenie športových  areálov pre verejnosť nám prináša viac problémov ako osohu.
Citujem vyjadrenie riaditeľa ZŠ s MŠ J. Murgaša, ktoré sa uvádza v žiadosti o riešenie havarijnej situácie na multifunkčnom ihrisku:
„Existujúce ihrisko vykazuje, aj napriek priebežne realizovaným intervenčným zásahom (čiastočná sanácia oplotenia – ochranné siete, mantinelov, doplnenie chýbajúcich častí bránok, vstupných dvier) vysoké hodnoty amortizácie. V súčasnosti možno stav ihriska charakterizovať ako havarijný a výkon výchovno-vzdelávacích, záujmových, resp. ostatných mimoškolských činností zdravie ohrozujúci (viď. posudok a fotodokumentácia).

Zásadný vplyv na túto skutočnosť je potrebné hľadať predovšetkým v:
a) príliš liberálnom prístupe tzn. v „otvorení“ športoviska (všeobecne rozšírený jav spojený s podmienkami prevádzkovania ihrísk) pre potreby verejnosti bez súbežného riešenia jeho fyzickej ochrany (primárny faktor – otázka správcovstva),
b) neschopnosti nájsť v predchádzajúcom období dostatočne účinný nástroj ako eliminovať (napriek úsiliu, spolupráci s mestskou políciou, využitím kamerového systému a pod.) opakujúce sa ataky vandalov – devastácia povrchu (znečistenie tekutinami a jedlom, farbami, mastnotou – olej, nevhodnou obuvou, cigaretovými ohorkami, ostrými predmetmi a pod.), sietí (rezanie ostrými predmetmi, pálenie ohňom), bránok (odcudzenie komponentov – druhotná surovina).
Vzhľadom na to, že v minulosti slúžilo ihrisko aj verejnosti,  nárast vandalizmu spôsobil, že súčasné osvetlenie nie je vyhovujúce (rozbité osvetľovacie telesá, odcudzená kabeláž), oplotenie a mantinely neslúžia svojmu účelu a ohrozujú zdravie detí aj dospelých (vytrhané drevené bloky, kovové rámy – skelet).„

Rovnaké sú aj skúsenosti riaditeľa ZŠ J. Hollého. Pravidelne musia opravovať oplotenie, pretože nevydrží ani mesiac a verejnosť si vždy nájde cestu ako sa do areálu dostať. V areáli sa návštevníci nesprávajú podľa prevádzkového poriadku. Ničia tartanovú dráhu bicyklami a detskými  kočíkmi, vodia tam psov, pomaľovali grafitmi novú fasádu a nové plastové okná. Nepomáhajú ani kamery a frekvencia kontrol zo strany mestskej polície nie je dostatočná. Upratovačky tam pravidelne zbierajú rozbité sklo, plechovky a iné.

Spoločný školský úrad hľadal riešenie ako sprístupniť areály pre verejnosť získaním správcov a pravidelnými konzultáciami s mestskou políciou, aby sa predišlo devastácii športovísk. Školy nemajú financie ani personálne kapacity, aby strážili areály počas odpoludňajších a večerných hodín. Jediným riešením pri súčasnom stave zaobchádzania s verejným majetkom je uzavretie areálov a postup škôl podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa. Školy majú vypracované cenníky prenájmov ihrísk (cca 15 Eur/hod.) a v tom prípade vieme, kto sa na ihrisku nachádza a zodpovedá aj za správanie návštevníkov. Zároveň tieto financie slúžia  na údržbu areálov. Verejnosť však nechce žiadnu reguláciu v tomto smere, chce si prísť ako do parku a negatívne reaguje na upozornenia zamestnancov na dodržiavanie prevádzkového poriadku športovísk. 

V prípade areálov materských škôl sa takého problémy nevyskytujú, lebo rodičom je umožnené byť v areáli iba dovtedy, kým sa tam nachádza personál materskej školy.

Tento problém je dlhodobý a uvítame návrhy riešení ako dosiahnuť, aby sa nedevastoval majetok škôl a zároveň bola uspokojená aj požiadavka obyvateľov, ktorí majú seriózny záujem o šport.


S pozdravom
 

 

 


 Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vypracoval:
Ing. Erika Velazquezová, vedúca SŠÚ