Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.10.2016 - 09:00  //  aktualizácia: 06.10.2016 - 09:01  //  zobrazené: 1448

Telekomunikačné rozvody firmy Salamon Internet, s.r.o.

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 a § 38 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 28.04.2016 podala spoločnosť

Salamon Internet, spol. s r. o., IČO: 341 491 39, Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa,

ktorú v konaní zastupuje spoločnosť PeTEXO, s.r.o., IČO: 46 243 551, so sídlom                               Ul. Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona, § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   l í n i o v e j   s t a v b y

 

Telekomunikačné rozvody firmy Salamon Internet, s.r.o.

 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v kat. území Šaľa a Kráľová nad Váhom za účelom zabezpečenia širokopásmových služieb s čo najvyššou kvalitou v pripravovaných lokalitách na bývanie a existujúcich lokalitách na bývanie.

Popis stavby:

SO – 01 Telekomunikačné rozvody

 • Navrhovaná trasa začína v hlavnej rozvodni firmy umiestnenej v budove Salamon Internet na Ul. Partizánskej. Rozvod bude vedený po Ul. Hlbokej a Kráľovská.

 • Na Ul. Kráľovská budú napájané objekty Strednej odbornej školy.

 • Rozvod bude ďalej vedený popri ceste I/75, kde bude dopojená navrhovaná lokalita Obytná zóna Šaľa, Bilica Sever.

 • Ďalej trasa prekrižuje cestu I/75 pretláčaním a bude pokračovať popri ceste III/1365 spájajúcej mesto Šaľa a obec Kráľová nad Váhom.

 • V mieste križovatky a napojenia lokality IBV Dostihová dráha bude pripravené napojenie telekomunikačných rozvodov pre túto lokalitu.

 • Ďalej bude telekomunikačný rozvod vedený popri ceste III/1365 až do obce Kráľová nad Váhom, kde bude ukončený pred uzavretou zástavbou rodinných domov.

 • Celková dĺžka navrhovanej trasy 2 034m.

   

  Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ust. § 39 a 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovujú tieto podmienky:

   

 • Architektonické, urbanistické a technické:

 • Stavba bude umiestnená na pozemkoch v kat. území Šaľa, v súlade so situáciou umiestnenia v mierke 1:3500 vypracovanou Ing. Jozefom Draškovičom, 1096 *A*1 autorizovaným stavebným inžinierom.

   

  Právo k pozemkom na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby:  

 • Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom

   

  Priestorové a výškové  umiestnenie objektu:

 • Trasa pripojenia bude vedená na verejnom priestranstve, v chodníku, v okraji komunikáciíalebo v zelenom páse vo výkope (hĺbka uloženia je od 0,65m do 1,2m podľa miesta uloženia).

   

 • Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:

  Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005-Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

   

 • Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

   

  Krajský pamiatkový úrad v Nitre

 • V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

 • Dodržať podmienky záväzného stanoviska KPUNR-2016/9360-3/42260/Pat/F zo dňa 02.06.2016.

   

  Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 • Trasu telekomunikačného rozvodu vedenú v súbehu s cestou I/75, požadujeme umiestniť mimo hlavný dopravný priestor (iné riešenie je potrebné konzultovať so správcom cesty – SSC IVSC Bratislava).

 • Križovanie HDPE rúry s cestou I/75 požadujeme realizovať kolmo na os komunikácie pretláčaním, bez zásahu do vozovky. Hĺbka uloženia pod cestou musí byť v zmysle STN 73 6005, tab. 3.

 • Dĺžka chráničiek musí byť navrhnutá tak, aby ich konce presahovali min. 0,25m do montážnych jám.

 • Cieľové a štartovacie jamy budú umiestnené mimo teleso cesty I/75 a mimo cestný pozemok.

 • Všetky podmienky správcu cesty I/75 – SSC IVSC Bratislava budú dodržané pri spracovávaní PD k stavebnému povoleniu.

 • PD pre súbeh a pretláčanie cesty I/75 bude spracovaná ako stavebný objekt v rámci celkovej PD stavby a bude obsahovať všetky potrebné podklady pre posúdenie a následné povolenie na zvláštne užívanie.

 • Z dôvodu, že stavba je v časti situovaná v ochrannom pásme cesty I/75 je potrebné v štádiu prípravnej dokumentácie (pred vydaním územného rozhodnutia) v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadať tunajší úrad o povolenie výnimky činnosti v cestnom pásme cesty I/75.

 • Pred realizáciou stavby je stavebník povinný požiadať tunajší úrad o:

 • Vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/75 kde uvedie km v ktorom dôjde k zásahu do cestného telesa resp. jeho pridruženého priestoru,

 • Vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/75 počas realizácie stavby ( v prípade potreby),

 • Určenie dočasného dopravného značenia použitého počas realizácie stavby ( v prípade potreby).

 • Dodržať podmienky stanoviska č. OU-NR-OCDPK-2016/026135 zo dňa 23.05.2016.

   

  Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 • V zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. sa ochranné pásmo nezriaďuje.

 • Odpoveď č. OU-NR-OCDPK-2016/033504 zo dňa 02.08.2016.

   

  Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

 • Investor, resp. dodávateľ stavby zabezpečí, aby bolo so vzniknutými odpadmi naložené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a s ním súvisiacimi platnými právnymi predpismi

 • Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zákona tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

 • Pri výkopových prácach dodržať ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií. (Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm a 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad 500 mm.)

 • Dodržať podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2016/002872-2 zo dňa 01.04.2016.

 • Dodržať podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2016/002861-2 zo dňa 06.04.2016.

 • Dodržať podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2016/002962-2 zo dňa 07.04.2016.

   

  Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

 • Investor, pred samotným započatím prác podľa predloženého zámeru, podá žiadosť na Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor a priloží prílohy uvedené v § 18 ods. 2 zákona, na základe ktorého mu bude vydané stanovisko.

 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-PLO-2016/003049-2 zo dňa 05.04.2016.

   

  Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia

 • Súhlasí bez pripomienok na základe záväzného stanoviska č. OU-SA-OKR-2016/003481-2 zo dňa 20.04.2016.

   

  Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií

 • Telekomunikačné rozvody, ktoré sú navrhnuté v súbehu s cestou III/1365, umiestniť čo najďalej od spevnenej časti vozovky, min. 1m za cestnú priekopu, aby výkopom nebola ohrozená stabilita a odvodnenie telesa cesty,

 • Križovanie telekomunikačných rozvodov s cestou III/1365 realizovať výlučne technológiou pretláčania bez zásahu do konštrukcie vozovky cesty,

 • Štartovaciu a cieľovú jamu pre pretláčanie chráničky pre telekomunikačné rozvody situovať mimo teleso cesty, za vonkajšie hrany cestnej priekopy,

 • Pretláčanie zrealizovať pod telesom cesty III/1365 – kolmo na jej os v hĺbke, ktorú určí správca cesty, pričom jej konce musia presahovať min. 1,5 m za krajnicu cesty,

 • Spätnú úpravu narušeného cestného telesa navrhnúť výkopovou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách hrúbky max. 30 cm, pričom žiadame dodržať existujúcu hĺbku priekopy, aby bola zachovaná funkčnosť odvodnenia cestného telesa,

 • Pred realizáciou stavebník predloží:

 • Priečne rezy cesty III/1365 v miestach súbehu s telekomunikačnými rozvodmi s vyznačením umiestnenia od spevnenej časti cesty,

 • Priečny rez v mieste pretláčania mimo cestného telesa bez zásahu do spevnenej časti vozovky a krajnice cesty III/1365.

 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. CS 4259/2016,CZ 8479/2016 zo dňa 21.04.2016.

   

  Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií     

 • Dodržať podmienky stanoviska č. OU-SA-OCDPK/2016/002890-S zo dňa 30.03.2016.

   

  Slovenská správa ciest, Bratislava

 • Našich záujmov sa trasa optického kábla, vedená v súbehu s cestou I/75:

 • Po pravej strane cesty I/75 (ŠA-NZ) pri vjazde do mesta,

 • Po ľavej strane cesty I/75 (ŠA-NZ) na Ul. Kráľovská,

 • Po ľavej a pravej strane cesty I/75 na Ul. Štúrova a 4 x križovaním cesty I/75.

 • K predloženej PD dávame nasledovné stanovisko:

 • Výkopovú ryhu trasy káblového vedenia v súbehu s cestou I/75 žiadame viesť mimo komunikáciu a mimo cestný pozemok, t.j. v min. vzdialenosti 0,5m za pätou násypu a min. 0,5m za obrubníkom.

 • Križovanie kábla s cestouI/75 bude uskutočnené kolmo na os cesty bez zásahu do vozovky cesty I/75.

 • Umiestnenie pretláčacích jám bude mimo teleso cesty a mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 0,5m (bližšie steny) za pätou násypu a za obrubníkom.

 • Dĺžka chráničky bude min. 1,20m od nivelety cesty po vrch chráničky.

 • Stanovisko SSC k stavebnému povoleniu a súhlasu na zvláštne užívanie ciest vydáme až po doručení projektovej dokumentácie súbehu a križovania cesty I/75 v rozsahu: technická správa, situácia širších vzťahov, situácia súbehu a križovania cesty I/75 s vyznačením minimálnych vzdialeností od telesa cesty I/75 (od päty násypu a od obrubníka), vzorové priečne rezy cesty I/75 súbehu a priečne rezy cesty v mieste križovania s vyznačením konfigurácie terénu a vzdialeností výkopových jám od telesa cesty I/75 a v koordinácii s ostatnými IS.

 • Dodržať podmienky stanoviska č. 6927/2016/6170/11767 zo dňa 21.04.2016.

   

  Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

  Stredisko správy a údržby, Nové Zámky

 • Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 188/2016 zo dňa 02.06.2016.

   

  MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa

 • ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej dokumentácie.

 • Vyjadrenie č. ORPZ-SA-OPDP52-1-014/2016 zo dňa 05.04.2016.

   

   

   

  Hydromeliorácie, štátny podnik Bratislava

  v k.ú. Kráľová nad Váhom

  Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať následné podmienky:

 • Križovanie optickej trasy so závlahovým potrubím a so závlahovým potrubím – vetvou „A11“ navrhnúť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z roku 1983.

 • Pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie závlahového potrubia v teréne zástupcu Hydromeliorácie, š.p. Šaľa – kontaktná osoba Ing. Neštrák,

 • telekomunikačné rozvody v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky min. 0,3 m pod závlahové potrubie.

 • K ukončeniu prác pri križovaní prizvať zástupcu Hydromeliorácie š.P., ktorý protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie križovania.

 • Pred zasypaním križovania prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom v stavebnom denníku) odsúhlasia vykonanie križovania.

 • V prípade poškodenia majetku štátu, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.

 • Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 1973-2/120/2016 zo dňa 05.04.2016.

   

  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa

 • V priložených situáciách je v záujmovom území informatívne zakreslený verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe ZsVS, a.s. Vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie Vám zabezpečíme na základe záväznej objednávky tel.: 031 773 7506.

 • Podľa § 19, odst.5 zákona č. 442/2002, Z. z. pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácii sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: -1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm.

 • V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

 • V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop.

 • Investor nových terénnych úprav, rekonštrukčných a iných stavebných prác, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu, je povinný po dohode so správcom vykonať neodkladne na svoj náklad prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných zariadení objektov verejného vodovodu a kanalizácie novému stavu, v zmysle §27 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach.

 • Upozorňujeme, že v zmysle §3 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z. z. za verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné a revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej nehnuteľnosti, preto o určenie ich polohy treba požiadať vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. 11533/2016/10 zo dňa 29.02.2016.

   

  SPP- distribúcia a. s., Bratislava

 • V záujmovom území sa plynárenské zariadenie v správe SPP – distribúcia, a.s. nachádza.

 • V ochrannom pásme plynového vedenia (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike § 79 a § 80) nie je možné umiestniť nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a podobne.

 • Pri súbehu a križovaní dodržať min. odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005. TPP 06 01.

 • Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí cestou príslušných prevádzkovateľov – správcov, presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných plynárenských zariadení. Vytýčenie plynárenských zariadení v teréne vykonajú pracovníci SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, na základe písomnej objednávky.

 • Zemné práce v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať výhradne ručne.

 • vyjadrenie zo dňa 24.02.2016.

   

  Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

 • Pred začatím prác žiadame objednať vytýčenie podzemných vedení v správe Západoslovenská distribučná, a.s.

 • Pri zemných prácach žiadame nenarušiť stabilitu podperných bodov a uzemňovaciu sústavu el. vedenia,

 • Križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 33 3300,

 • Pred zakrytím výkopov žiadame prizvať zodpovedného pracovníka ZSD, a.s. na obhliadku,a spísať zápis ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní spolu s plánom skutočného vyhotovenia.

 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. CD 32516/2016 zo dňa 23.05.2016.

   

  Slovak Telekom, a. s. Bratislava, DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

 • Pred začatím zemných prác stavebník požiada o vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

 • Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ (stavebník) povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia.

 • Dodržať ostatné podmienky vyjadrenie č. 6611605041 zo dňa 25.02.2016.

   

  MeT Šaľa, spol. s r. o.

 • Križovanie súbehu s našimi sieťami riešiť v zmysle STN 736005 kolmo na naše rozvody a uloženie pod teplovodný kanál,

 • Dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla a teplovodných šácht v zmysle §36 zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších zneniach.

 • Ochranné pásmo je v zmysle zákona priestor v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb a majetku.

 • Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie.

 • Táto vzdialenosť je:

 • V zastavanom území na každú stranu 1m.

 • Mimo zastavaného územia na jednu stranu 3m a na druhú stranu 1m, podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla.

 • V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MeT Šaľa spol. s.r.o., zakázané vykonávať:

 • Činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby, alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdravie osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, prejazdy ťažkých mechanizmov).

 • Stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.

 • Stavebník pred začatím prác požiada o vytýčenie sietí, aby na týchto sa zabránilo k prejazdom ťažkých mechanizmov!

 • Stavebník pred začatím prác požiada o vytýčenie sietí,

 • Pri každom križovaní prizvať zástupcu spoločnosti MeT Šaľa, ktorý odobrí v stavebnom denníku riešenie kolíznych miest s teplovodom jeho podlezením.

 • Dodržať podmienky vyjadrenia č.

   

   

   

  SITEL s.r.o.  Košice

 • Pri realizácii plánovanej stavebnej akcie nedôjde k styku s PTZ telekomunikačnej siete spoločnosti SITEL s.r.o.

 • Vyjadrenie č. 1288/2016/KE zo dňa 14.04.2016.

   

  DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Šaľa

 • V danej lokalite sa nenachádzajú káblové vedenia našej spoločnosti.

 • < >

  Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava

 • Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

 • Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

 • Upozorňujeme, že:

 • Vo vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia.

 • Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

 • Pred začatím zemných prác a vyznačenie polohy priamo na povrchu terénu objednať u správcu / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /

 • Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej m ( na každú stranu od vyznačenej polohy

 • Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.

 • Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

 • Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.

 • Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

 • Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ .

 • Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

 • Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

 • Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

 • Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke o existencii

 • Dodržať podmienky vyjadrenie č. BA-01098/2016 o dňa 13.04.2016.

   

  Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava

 • Neprerušiť premávku na ceste I/75.

 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. ASM-77-843/2016 zo dňa 04.04.2016.

   

  Energotel, a.s. Bratislava

 • V záujmovom území neprichádza k styku s inžinierskymi sieťami v správe Energotel, a.s.

 • Vzhľadom nato nemáme k Vašej žiadosti žiadne pripomienky.

 • Vyjadrenie č. 2016/ÚPÚ zo dňa 20.04.2016.

   

  Mesto Šaľa, referát životného prostredia

 • Pri výstavbe nedôjde k výrubu drevín.

 • Stavebník zabezpečí, aby pri výkopových prácach nedošlo k obnaženiu, následne k porušeniu koreňovej sústavy okolitých drevín, ktoré nebudú zasahovať do trasy stavby a je potrebné dbať na to, aby nedošlo k mechanickému odretiu a poškodeniu kôry,

 • V prípade, že dôjde k vyhynutiu dreviny z dôvodu výkopových prác nezasahujúcich do trasy stavby, orgán ochrany prírody môže uložiť pokutu za poškodzovanie drevín (§ 47 ods. 1 a § 90 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

 • V prípade výrubu drevín je potrebné sa obrátiť na Okresný úrad v Šali, odbor starostlivosti životné prostredie, ktorý je kompetentný vydávať súhlasy na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa.

 • Vyjadrenie zo dňa 26.08.2016.

   

  Mesto Šaľa,  referát dopravy a technických činností

 • V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včaspožiadať Mesto Šaľa - referát o dopravy a technických činností povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).

 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. 01297/2016/OSaKČ/02282 zo dňa 05.05.2016.

   

  Mesto Šaľa, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 • V chodníkoch, alebo v zelených plochách popri miestnych komunikáciách sa HDPE rúra uloží do káblovej ryhyo  rozmeroch 30 cm (šírka), 65 cm (hĺbka). Pred výkopom ryhyv priestoroch Hlbokej ul. upozorniť vlastníkov rodinných domov (ďalej RD) na výkopové a búracie práce pred ich RD (vstupy a vjazdy do RD), preveriť s nimi individuálne prípadné križovanie navrhovaného rozvodu s prípojkami inžinierskych sietí k ich RD.

 • Výkopy musia byť zabezpečené; pozdĺžne výstražným pásom, priečne lávkami pre peších. Porušený povrch komunikácií a chodníkov bude po výstavbe uvedený do pôvodného stavu a odovzdaný protokolárne správcovi miestnych komunikácii p. Miroslavovi Políčekovi (tel. kontakt 0911727871).

 • Križovanie trasy s cestou I. a  III. triedy, resp. s miestnymi a účelovýmikomunikáciamis  upraveným pevným povrchom bude vykonané pretlačením chráničky DN 75 PVC s presahom 1m na každú stranu cesty v hĺbke 90 cm, do ktorej sa rúra HDPE zatiahne. Ku križovaniu trasy telekomunikačných rozvodov s cestami I. a III. triedy je potrebné doložiť stanovisko správcov.

 • Pri výkopových prácach je potrebné dbať na to, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu koreňových sústav drevín, ktoré rastú v blízkosti trasy siete, postup prác je potrebné konzultovať so správcom mestskej zelene Ing. Gabrielou Braníkovou (kontakt 0911500060). Ryhy vedené v zeleni budú po spätnom zasypanía zhutnení opätovne zatrávnené.

 • V prípade výrubu drevín je potrebné obrátiť sa na Okresný úrad v Šali, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je kompetentný vydávať súhlasy na výrub drevín rastúcich na pozemkoch

 • V miestach súbehu a križovania navrhovaných rozvodov s verejným osvetlením požiadajte o vytýčenie  káblov verejného osvetlenia správcu p. Miroslava Polička pri realizácii rozvodov v týchto miestach je potrebné dodržať normu STN 73 6005 o  minimálnych vzdialenostiach medzi jednotlivými inžinierskymi sieťami.

 • Pripomienky k dokumentácii odmestskej obchodnej spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. Vám zasielame v samostatnej prílohe č.1 k nášmu stanovisku.

 • V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších zmien sa v prípade verejných rozvodov IS zriaďuječasovo neobmedzené vecné bremeno pre vlastníka siete. Žiadosť o zriadenie vecného bremena schvaľuje mestské zastupiteľstva v Šali. Odplata za zriadenie vecného bremena sa určí jednorázovo a vychádza spravidla z hodnoty pozemku podľa dolnej hranice intervalu príslušného cenového bloku hodnotovej mapy mestaŠaľa vynásobenej koeficientom 0,25 z výmery pozemku v závislosti na dĺžke uloženia IS a šírke ochranného pásma prislúchajúceho k IS.

 • Stanovisko č. 03044/2016/OSMaZM spis. č. 03049/2016 zo dňa 19.07.2016.

 

Slovenský pozemkový fond Bratislava

 • Stavebník na dotknutom pozemku v zastavanom území obce najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do KN o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením.

 • K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF,

 • Po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

 • Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný susedné pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s pozemkami SPF.

 • Vyjadrenie č. SPFZ/2016/0094355 zo dňa 27.09.2016.

   

  Obec Kráľová nad Váhom

 • K dokumentácii na územné konanie nemá pripomienky,

 • Nemá námietky proti vydaniu územného rozhodnutia za podmienok:

 • Prípadné rozkopané, narušené chodníky a spevnenéplochy investor upraví celoplošne,

 • Rozkopané zelené plochy a priestranstva po ukončení prác dá do pôvodného stavu,

 • Skládku odpadu vznikajúceho počas výstavby investor zriadi mimo územia obce.

 • Vyjadrenie zo dňa 08.08.2016.

   

  Stavebné bytové družstvo Šaľa

 • S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme bez pripomienok.

 • Vyjadrenie zo dňa 04.04.2016.

   

  V územnom konaní námietky účastníkov konania neboli vznesené.          

  Pripomienky dotknutých orgánov, ktoré sa týkali umiestnenia stavby boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

   

  Upozornenie:

  Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

   

  Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

  Odôvodnenie:

  Dňa 28.04.2016 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

   

  Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

  Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.

   

  Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 31.05.2016, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

   

  Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

   

  Na ústnom pojednávaní boli zistené skutočnosti, na základe ktorých návrh neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní, a preto správny orgán listom zo dňa 15.07.2016 pod                                                spis. č. 02961/2016/SU/02246 vyzval navrhovateľa na doplnenie svojho podania podľa § 37 stavebného zákona a § 3 vyhlášky 453/2000Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a prerušil konanie.

   

  Stanoviská oznámili:

 • Krajský pamiatkový úrad v Nitre

 • Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

 • Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

 • Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia

 • Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií

 • Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 • Slovenská správa ciest, Bratislava, IVaSC

 • Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby, Nové Zámky

 • MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa

 • Hydromeliorácie, štátny podnik Bratislava

 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa

 • SPP- distribúcia a. s., Bratislava

 • Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

 • Slovak Telekom, a. s. Bratislava, DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

 • MeT Šaľa, spol. s r. o.

 • SITEL s.r.o.Košice

 • DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Šaľa

 • Michlovský, spol. s r.o. Piešťany /ORANGE SLOVENSKO a.s./

 • Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava

 • Energotel, a.s. Bratislava

 • Mesto Šaľa, referát životného prostredia

 • Mesto Šaľa,referát dopravy a technických činností

 • Mesto Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 • Slovenský pozemkový fond Bratislava

 • Obec Kráľová nad Váhom

 • Stavebné bytové družstvo Šaľa

   

  Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

  Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

  Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

   

  Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

   

  Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

   

  Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

   

   

  Poučenie o odvolaní:

  Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

  Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

  Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

  Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

   

  Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.

   

  Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

   

  Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

   

  Poplatok:

  Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2)  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 28.04.2016.

   

  Príloha pre navrhovateľa:

 • overená projektová dokumentácia pre územné konanie

 • situácia v mierke 1: 3500

  Doručí sa:

  účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
 2. Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71 + 2 x verejná vyhláška
 3. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 2686/1, 2687, 2684, 2704, 2181/1, 2415/18, 5029/1, 5028, 5024/4, 5024/3, 5031, 5023/1, 5019/5, 1959/6, 1394, 1393/7, 2415/2 a vlastníci pozemkov registra "E" KN parc. č. 176, 1478, 1479/100, 1479/200, 1505/200, 1506/200, 1507/200, 1508/200, 1509/200, 1510, 1511, 1575/2, 1479/200, 1579/2, 1579/1, 1578, 1577, 1576/2, 1576/1 a stavieb na nich v kat. území Šaľa a na pozemku register "C" KN parc. č. 3303 v kat. území Kráľová nad Váhom

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní,

Obec Kráľová nad Váhom – zverejnenie po dobu 15 dní,

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní,

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
 2. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 3. MO SR, správa nehnuteľného majetku, Ul. Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
 4. Eustream, a.s., Ul. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
 5. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
 6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01Šaľa

 7. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

 1. Okresný úrad pre CD a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
 2. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
 3. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
 4. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
 5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava
 6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
 7. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
 8. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta č. 36, 817 15 Bratislava
 9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 10. Stavebné bytové družstvo Šaľa, Horná súp. č. 926/1, 927 01  Šaľa
 11. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
 12. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
 13. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
 14. MsÚ v Šali - referát dopravy a technických činností
 15. MsÚ v Šali - referát životného prostredia
 16. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

na vedomie

Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa

 • k spisu

 

Prílohy

Situácia

(pdf - 812.21 kB)