Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.10.2016 - 14:05  //  aktualizácia: 20.10.2016 - 14:06  //  zobrazené: 1636

IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý dňa 28.06.2016 podal

František Tóth, Ul. Germánska 2216/8, 927 05 Šaľa, ktorého v konaní zastupuje

Ing. Jozef Draškovič, bytom Orechová č. 2269/25, 927 01 Šaľa

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia v súlade s ustanoveniami § 39, § 39a a § 39b stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 39b ods. 5 stavebného zákona v spojenom územnom konaní vydáva 

rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby

IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra

 

(ďalej len "stavba") v extraviláne mesta Šaľa, na pozemkoch register "C" parc. č.   2844/9, 2844/12 (druh pozemkov vinica), 2848/15, 2848/12 (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie), 5062/7, 5062/10 (druh pozemkov ostatná plocha) vo vlastníctve navrhovateľa s prístupovou komunikáciou, chodníkom a s pripojením na inžinierske siete cez pozemky v extraviláne mesta Šaľa register "E"  1393/101 a 1393/201 (druh pozemkov ostatná plocha) v kat. území Šaľa so súhlasom vlastníka pozemkov:

 

register “E“

    parc. č. 1393/101 a 1393/201 (druh pozemkov ostatná plocha) vo vlastníctve Mesta Šaľa.

 

V rámci stavby je riešené rozloženie pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV) pre 30 rodinných domov, vybudovanie základnej technickej infraštruktúry pre zásobovanie energiami jednotlivé rodinné domy, prístupové komunikácie s jednostrannými chodníkmi a verejné osvetlenie tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

 

Popis a členenie stavby na stavebné objekty:

SO – 01 Komunikácia

SO – 02 Rekonštrukcia prístupovej komunikácie

SO – 03 Chodník

SO – 04 Pripojovací chodník

SO – 05 Vodovod

SO – 06 Splašková kanalizácia

SO – 07 Prečerpávacia stanica

SO – 08 Tlaková kanalizácia

SO – 09 Plynovod

SO – 10 Verejné osvetlenie

SO – 11 VN vedenie – zrušenie

SO – 12 VN prípojka

SO – 13 Trafostanica

SO – 14 NN rozvody

SO – 15 Sadové úpravy

SO – 16 Slaboprúdové rozvody firmy SALAMON Internet s.r.o.

 

Celková plocha riešeného územia: 29 027 m2.

 

SO – 01 Komunikácia

    Rieši návrh novej miestnej obslužnej komunikácie MO 6,5/30 funkčnej triedy C3, ktorá bude napojená na rekonštruovanú prístupovú komunikáciu (Družstevná ulica). Napojenie je riešené s polomermi zaoblenia 7 m. Ide o obojsmernú komunikáciu s celkovou šírkou cesty 5,50 m.

    V území sú navrhované dve komunikácie navzájom obojsmerne prepojené v severnej časti pozemku.

    Komunikácia je navrhnutá ako miestna, obslužná, funkčnej triedy C3.

 

SO – 02 Rekonštrukcia prístupovej komunikácie

    Rieši návrh rekonštrukcie existujúcej miestnej obslužnej komunikácie. Po zrekonštruovaní bude komunikácia triedy MO7,5/40 funkčnej triedy C3, ktorá bude napojená na jestvujúcu mestskú cestu. Ide o obojsmernú komunikáciu s celkovou šírkou cesty 6,50 m.

    Komunikácia je navrhnutá ako miestna, obslužná, funkčnej triedy C3.

 

SO – 03 Chodník

    Chodník pre peších bude na jednej strane komunikácie. Chodník pre peších bude zo zámkovej dlažby. Šírka chodníka bude 1,5m.

 

SO – 04 Pripojovací chodník

    Pešia doprava bude napojená na pešiu dopravu v meste Šaľa pripojovacím chodníkom pozdĺž rekonštruovanej pripojovacej komunikácie na Družstevnej ulici. Šírka pripojovacieho chodníka bude 1,5m.

 

SO – 05 Vodovod

    Napojenie na verejný vodovod bude vedľa obslužnej komunikácie pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť. Pripojovací vodovod bude dimenzie DN150 z materiálu HDPE. Samotný rozvod v území bude DN100.

    Napojenie sa zrealizuje na vodovod DN100 z tvárnej liatiny. Rozšírenie po vodomernú šachtu bude zrealizované z potrubia DN100 z tvárnej liatiny. Verejná časť vodovodu bude z rúr HDPE SDR 17,6, d160x9,4 a HDPE SDR 17,6, D110x6,6.

    Napojenie rodinných domov a objektov podnikateľských aktivít na vodovod z HDPE d110x6,6 SDR17,6 bude pomocou T tvaroviek D110/32.

    Dopojenie na verejný rozvod vody DN150 sa nachádza v križovatke Družstevná ulica – Záhradnícka ulica.

    Vodovodné prípojky pre rodinné domy budú z potrubia HDPE D32x3,0. Na každom pripojení rodinných domov budú umiestnené zemné uzávery pre odstávku odberného miesta z verejného priestranstva. Prípojky pre rodinné domy budú vyvedené 1m za oplotenie pozemku a zazátkované. Trasa vodovodnej prípojky musí viesť kolmo na verejný vodovod.

    V navrhovanom území je nevyhnutné mať vodovod s rozvodom d160x9,4. Na takto zrealizovanom vodovode budú vybudované požiarne nadzemné hydranty 2ks DN100.

 

SO – 06 Splašková kanalizácia

    Splašková kanalizácia bude vedená po navrhovanom území IBV Šaľa – Pekná cesta ako gravitačná. Vedená bude južným smerom, kde bude osadená navrhovaná nová prečerpávacia stanica.

    Výtlak je potom následne realizovaný do gravitačnej kanalizácie DN400 nachádzajúcej sa na Družstevnej ulici.

    Na hlavnej vetve budú osadené revízne šachty typového charakteru z betónových skruží a s liatinovým poklopom v maximálnej vzájomnej vzdialenosti 50m.

    Gravitačná kanalizácia bude z PVC kanalizačných rúr s označením PVC dimenzie DN400.

    Kanalizačné prípojky - verejná časť budú z potrubia PVC a dimenzie DN150, budú napojené na kanalizačnú vetvu pomocou odbočiek D415/150mm vo vrchnej tretine hlavného rozvodu. Prípojka bude vyvedená 1m za oplotenie a zazátkovaná.

    Odovzdávacia revízna šachta na pozemku rodinného domu nie je predmetom tejto PD.

    Dažďové vody z komunikácie budú ponechané na vsakovanie do zelených pásov umiestnených popri komunikácii.

    Dažďové vody z budúcich rodinných domov budú odvedené do terénu v rámci pozemku rodinných domov.

 

SO – 07 Prečerpávacia stanica

    Pre prečerpávanie splaškových vôd je navrhovaná čerpacia stanica z polyesteru - typ SRT.

    Čerpacia stanica je určená k automatickému prečerpávaniu splaškových vôd, je kompaktná sklolaminátová nádrž, teleso je valcovitého tvaru opatrené vekom.

    V čerpacej stanici sú navrhované dve čerpadlá osadené na dne na kovovom sedle na konci vodiacej konzoly.

 

SO – 08 Tlaková kanalizácia

    Z navrhovanej prečerpávacej stanice je navrhovaný výtlak do gravitačnej kanalizácie DN400 z betónu nachádzajúcej sa na konci zastavaného územia obce na Družstevnej ulici. Presná poloha je zrejmá z koordinačnej situácie.

    Výtlačné potrubie z prečerpávacej stanice je navrhované z potrubia HDPE PE100 SDR17 – dimenzie d90x5,4.

 

SO – 09 Plynovod

    Územie bude napojené na verejný plynovod STL-D90, PE, PN 300 kPa ukončený na Družstevnej ulici.

    Rozšírenie verejného STL plynovodu bude z polyetylénových rúr HDPE d90x5,4 SDR 17 a HDPE d63x3,8 SDR 17. V území sú navrhované dve ulice. Posledná ulica v území bude z rúr HDPE d90x5,4 SDR 17. V predposlednej ulici bude distribučný rozvod vedený v komunikácii dimenzie a HDPE d63x3,8 SDR 17.

    Na hlavný distribučný rozvod budú následne napojené pripojovacie plynovody z potrubia PE100 SDR17 d32x2,3, ktoré siahajú od miesta napojenia na distribučný rozvod po hranicu pozemkov. Tu budú umiestnené hlavné uzávery, samostatne pre každé odberné miesto. Uzávery budú umiestnené na verejne prístupnom mieste.

    Na konci hlavných rozvodov bude odvzdušňovací ventil s vyvedením signalizačného vodiča. Skrinka s plynomerom a regulátorom sa osadí až po zrealizovaní domového plynovodu.

 

SO-10 Verejné osvetlenie

    Na osvetlenie rekonštruovanej miestnej komunikácie a komunikácie v riešenej IBV sú navrhnuté stožiare o výške 6m + výbojkové svietidlá 70W. Stožiare budú prepojené káblovým vedením AYKY 4Bx16/CYKY 4Bx10/ + uzemňovacie vedenie FeZn 10mm. Napojenie rozvodov VO sa prevedie z novonavrhnutého rozvádzača RVO, ktorý bude napojený z navrhovanej rekonštruovanej trafostanice TS.

 

SO – 11 VN vedenie – zrušenie

    Cez navrhovanú IBV Šaľa – Pekná cesta prechádza v súčasnej dobe v jeho južnej časti priečne vzdušné VN 22kVa vedenie, ktoré bude demontované.

    Dĺžka VN vedenia na zrušenie: demontované vedenie bude dĺžky 286 bm.

    Existujúce objekty nachádzajúce sa na Družstevnej ulici v podhrádzovom priestore budú napojené  NN rozvodom z navrhovanej kioskovej trafostanice EH6.

    Zemný kábel sa zaústi do navrhovanej trafostanici, trasa navrhovanej VN prípojky je zrejmá z výkresovej časti projektovej dokumentácie.

    Na oceľovom stožiari je v súčasnosti umiestnená trafostanica TS0834-028 s výkonom 50kVA, nachádzajúca sa v areály súkromnej firmy v podhrádzovom priestore. Táto trafostanicu bude demontovaná vrátane oceľového stožiara, v rámci objektu SO-11 VN vedenie na zrušenie.

 

SO – 12 VN prípojka

    Dĺžka VN prípojky bude: 192 bm.

    Nový úsekový odpínač UVEI 25/400 PPN bude osadený na existujúcom podpernom bode vzdušného VN-22kV. Prechod zo vzdušného vedenia na káblovú prípojku bude osadený s vodičmi prepätia HDA-24N/10.

    VN prípojka bude v majetku a správe ZSE Distribúcia, a.s..

    VN prípojka bude vyhotovená káblovým vedením v zemi 3x (NA2XS(F)2Y, ktorým bude napojený VN-22kV rozvádzač novej trafostanice TS1.

    Pred výkopovými prácami bude zabezpečené overenie a vytýčenie podzemných inž. sietí u ich jednotlivých správcov v trasách navrhovaných rozvodov a osadenie trafostanice, po vytýčení inž. sietí bude upresnená trasa navrhovanej prípojky.   

 

SO – 13 Trafostanica

    Transformovňa TS1 – 400 kVA, 22/0.420kV, stavba je riešená ako betónová, bloková, nadzemná transformačná stanica typu EH 6, so vstupom z verejného priestranstva.  

    Uvedená transformačná stanica má samostatný priestor pre transformátor a samostatný priestor pre VN, NN.

    Objekt je riešený s plochou strechou, súčasťou trafostanice je bleskozvod.

    Stanica bude osadená ako voľne stojaca. Prístup k vstupným dverám TS1 bude z pozemku priľahlého k trafostanici.

    Pozemok pod trafostanicou bude vo vlastníctve ZSE.

 

SO – 14 NN rozvody

    Spolu NN rozvody budú: 951 bm

    Z TS budú realizované hlavné rozvody ZSE pre obytnú zónu káblami NAYY-J 4x240, ktoré budú samostatne napájať navrhované územie.

    Z trafostanice budú samostatným vývodom napojené objekty nachádzajúce sa v podhrádzovom priestore. Z rozvodnej skrine PRIS budú zásobované elektromerové skrine nachádzajúce sa na verejnom priestranstve.

    Jeden vývod z TS1 bude vyvedený na existujúce vzdušné sekundárne vedenie (NAYY-J 4x150) cez VRIS na existujúcom podpernom bode.

    Káble budú ústiť do plastových pilierových skriniek SR, umiestnenie skríň je navrhnuté tak, aby čo najmenej prekážali vjazdom a vstupom do rod. domov.

    Uzemnenie vodiča PEN v skriniach SR bude prevedené na hodnotu menšiu ako 15 Ohmov /zemniace tyče dĺžky 2m + pásik FeZn 30/4 – počet podľa potreby resp. bude prevedené pripojenie na vodič FeZn 10 pospájania stožiarov verejného osvetlenia/.

    Navrhované NN káble budú uložené v zelených pásoch, resp. pod chodníkmi a pod komunikáciami, trasy sú navrhnuté v záväznosti na projekt „Spevnené plochy a komunikácie“ s prihliadnutím na ostatné inžinierske siete.

    Pri križovaní s inými podzemnými inžinierskymi sieťami a pod cestami budú káble ukladané do chráničiek typu FXKVR veľkosti 160 pre NAYY-J 4x240, pod cestami budú uložené chráničky do hĺbky 1m.

    Káblové prípojky NN zo skríň SR do rozvádzačov merania RE tento projekt nerieši. Skrine SR sú navrhnuté tak, že každý rodinný dom, resp. odberné miesto bude napojené samostatnou prípojkou, najčastejšie typu NAYY-J 4x16 alebo 4x25 v závislosti od dĺžky a výkonu.

 

SO – 15 Sadové úpravy

    Riešené územie bolo doteraz využívané na poľnohospodársku produkciu.

    Verejná zeleň je navrhovaná ako líniová zeleň - aleje, takéto plochy sa nachádzajú pozdĺž komunikácií.

    Súkromná zeleň bude umiestnená na pozemkoch rodinných domov (nie je predmetom projektu).

    Navrhovaná zeleň bude tvoriť časť verejného priestranstva. Zeleň má spĺňať hygienické, estetické a ďalšie požadované funkcie pre čo najdlhšie obdobie.

    Plocha zelene bude cca 1750 m2.

    Z dôvodu rozšírenia existujúcej príjazdovej komunikácie a vybudovania prístupového chodníka bude nutné vykonať vyrub náletových drevín pozdĺž pripojovacej komunikácie.

 

SO – 16 Slaboprúdové rozvody firmy SALAMON Internet s.r.o.

    Sú navrhnuté ako optická prístupová sieť FTTH, pre zabezpečenie podmienok pre poskytovanie širokopásmových služieb s čo najvyššou kvalitou. 

    Navrhované sú telekomunikačné rozvody firmy SALAMON Internet.

    Ako bod napojenia optického kábla pre novovybudovanú IBV je určená poloha na konci zastavaného územia mesta Šaľa.

    Trasa výkopov pre vybudovanie primárnej a sekundárnej časti FTTH od bodu napojenia je navrhnutá ako súbežný výkop s trasou výkopov verejného osvetlenia resp. súbežným výkopom trasy s trasou hlavných rozvodov NN a rozvodov NN na pripojenie elektromerových skríň.

    Primárna časť siete FTTH sa vybuduje úložnou multirúrou, resp. zväzkom úložných trubičiek. DB 4x12/8 mm od novej deliacej spojky, ktorá bude v križovatke cesty 3. triedy č.0753 a príjazdovej komunikácie po navrhovanú skriňu PODB. Pre sekundárnu časť siete FTTH IBV ŠAĽA Pekná cesta a Technická infraštruktúra, budú použité multirúry potrebnej kapacity o priemere 5/3,5mm (DB 1x5/3,5 mm – k rodinným domom, a v hlavnej trase multirúry podľa potreby.

    Jednotlivé úložné multirúry 1x5/3,5mm k rodinným domom na strane RD budú stočené v rezerve vedľa rozvodných domových elektromerových skríň. Po dostavbe RD budú rezervy multirúr DB1x5/3,5m  ukončené v rozvádzači príslušného rodinného domu. 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1.      Stavba „IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra“, bude umiestnená tak, ako je to zakreslené v koordinačnej situácii v mierke 1:1000, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie z októbra 2016, a v súlade s podmienkami, ktoré sú uvedené v Územnom pláne (ďalej len „ÚPN“) mesta Šaľa vrátane neskorších zmien a doplnkov a súčasne s podmienkami „Územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu“.

2.      Stavba bude umiestnená na pozemkoch v extraviláne mesta Šaľa, v katastrálnom území Šaľa tak, ako je to zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke 1:1000, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb a ktorú vypracoval Ing. Jozef Draškovič, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo: 1096*A*1., Orechová č. 2269/25, 927 01 Šaľa.

3.      Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle § 44 stavebného zákona, s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby.

4.      Pri spracovaní ďalšieho stupňa PD budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia a vyhlášky MŽP č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

5.      Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovať aj výkresy všetkých druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby (elektroinštalácia, plynoinštalácia, vodoinštalácia, kanalizácia, vykurovanie) a taktiež projekt požiarnej ochrany, statické posúdenie stavby.

6.      Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

Stavba IBV Šaľa – Lokalita Pekná cesta a Technická infraštruktúra sa nachádza v nezastavanom území extravilánu mesta Šaľa. Riešené územie je vymedzené zo severnej strany hrádzou popri rieke Váh. Z južnej strany sa nachádza obecná komunikácia. Zo západnej a východnej strany sa nachádzajú pozemky pre poľnohospodársku produkciu.

Celková plocha riešeného územia je 29 027 m2.

Navrhovaná IBV Šaľa – Pekná cesta a Technická infraštruktúra bude mať 30 rodinných domov.

 

Regulácia navrhovaného územia:

Zastavovacie podmienky:

Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb sú spracované v súlade s platnou legislatívou – so stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

 

Umiestnenie stavieb na pozemkoch:

Umiestnenie stavieb je určené uličnou stavebnou čiarou, stavebnou čiarou a stavebnou čiarou odporúčanou.

a)   Uličná stavebná čiara sa určuje na 6 m od hranice pozemku.

    Určuje polohu rodinného domu vzhľadom k hranici stavebného pozemku zo strany hlavného prístupu resp. príjazdovej komunikácie k RD. Je prienikom prevažujúcej plochy hlavného priečelia budovy či stavby s pôdorysnou rovinou stavebného pozemku. Pred objektom garáže sa následne vytvorí ďalšie parkovacie miesto.

b)   Stavebná čiara sa určuje:

    zo severovýchodnej strany pozemku na 2 m od hranice pozemku,

    z juhozápadnej strany pozemku na 5 m od hranice pozemku.

    Vymedzuje odstupové vzdialenosti v zmysle § 6 vyhlášky č. 532/2002. Stavebná čiara vymedzuje prípustnú hranicu zástavby a ohraničuje priestor, vo vnútri ktorého je možné variantne riešiť hmotové stváranie stavieb.

c)   Stavebná čiara odporúčaná sa určuje od zadnej hranice pozemku.

    Odporúča hranicu zástavby zo zadnej strany rodinného domu.

 

Podlažnosť

    V navrhovanej lokalite sa stanovuje maximálna podlažnosť rodinného domu na 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia alebo ustúpeného podlažia.

Úroveň ±0,000

    Maximálna výška osadenia ±0,000 rodinného domu voči obrubníku navrhovanej komunikácie je 0,5m.

    V prípade poloúrovňového riešenia rodinného domu výška osadenia ±0,000 voči obrubníku navrhovanej komunikácie je maximálne 1,2 m.

Parkovanie

    Na pozemku rodinného domu je potrebné zabezpečiť parkovanie pre obyvateľov a súčasne aj pre návštevy rodinného domu.

 

Celková plocha riešeného územia  29 027 m2,

Plocha pozemkov na predaj  22 697 m2,

Plocha areálových komunikácií 4 292 m2,

Plocha pripojovacej komunikácie 3 576 m2, 

Plocha pripojovacieho chodníka 861 m2,

Plocha areálových chodníkov  1 253 m2, 

Plocha zelene  1 750 m2, 

 

7.      Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktorý si to vyhradili.

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra

    Na predmetnej stavbe je potrebné zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu. KPÚ Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona. V zmysle § 39 ods. 3 pamiatkového zákona druh, rozsah, spôsob vykonávania výskumu a nakladanie s nálezmi určí podľa § 37 ods. 3 cit. Zákona KPÚ Nitra.

    Záväzné stanovisko pod č. KPUNR-2016/15429-2/50694/Pat zo dňa 30.06.2016.

    Dodržať podmienky určené v rozhodnutí o záchrannom archeologickom výskume č. KPUNR-2016/15429-4/74089/Pat zo dňa 28.09.2016.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre

    Z hľadiska hluku vo vonkajšom prostredí a miesta navrhovanej lokality je možné s umiestnením stavby súhlasiť.

    Návrh vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.

    Záväzné stanovisko č. HZP/A/2016/01731 zo dňa 20.07.2016.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

    Stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.

    Stanovisko OR HaZZ v Nitre pod č. ORHZ-NR1-508/2016 zo dňa 20.05.2016.

 

Ministerstvo vnútra SR Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát

    ODI po náležitom preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie súhlasí s predmetnou stavbou tak, ako je to vyznačené a overené ODI v prílohe priloženej PD.

    Stavebník v ďalšom stupni PD predloží projekt organizácie výstavby s návrhom prenosného dopravného značenia a projekt trvalého dopravného značenia, detaily prepojenia MO 6,5/30, f.t. na MO 7,5/40,f.t. C3 s rozhľadovými pomermi.

    ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom PD, vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

    Vyjadrenie pod č. ORPZ-SA-OPDP52-1-031/2016 zo dňa 13.06.2016.

 

Menert-therm s.r.o. Šaľa

·          V danej lokalite kde bude realizovať stavba sa nenachádzajú tepelné siete, ktoré sú k dnešnému dňu v správe našej spoločnosti.

·          vyjadrenie č. 290/2016 zo dňa 09.08.2016.

 

Mesto Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností

    Na základe Vašej žiadosti a  predloženej, upravenej a doplnenej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby „IBV Šaľa – PEKNÁ CESTA  a Technická infraštruktúra“  konštatuje, že pripomienky mesta Šaľa uvedené v predchádzajúcich vyjadreniach a konzultačných rokovaniach boli zohľadnené a doplnené v upravenej PD vrátane riešenia provizórneho pripojovacieho chodníka (SO-04) popri navrhovanej rekonštruovanej cestnej komunikácii (SO-02) v predĺžení Družstevnej ulice. Navrhované riešenie je v súlade so zásadami funkčného využívania a regulácie prevažujúceho priestorového usporiadania podľa „Územného plánu zóny (ÚPN Z) Šalianska tabuľa - lokalita pri Váhu“. V nadväznosti na konzultácie so spracovateľom uvedeného ÚPN Z SAN HUMA´90 s.r.o. Nitra konštatujeme, že drobné polohové odchýlky nemajú podstatný vplyv na funkčné využívanie a priestorové usporiadanie v rámci 1. etapy a výsledného riešenia uvedenej zóny, ako aj z hľadiska širších urbanistických nadväzností na okolie, avšak bude potrebné ich premietnuť v rámci najbližšej aktualizácie do uvedeného ÚPN Z. V tejto súvislosti Vás žiadame poskytnúť digitálne podklady riešenia predmetnej PD ÚR (koordinačnú situáciu) mestu Šaľa a spracovateľovi ÚPN Z spoločnosti SAN HUMA´90, s.r.o. Nitra.

    po preskúmaní predloženej upravenej a doplnenej PD pre účely územného konania na akciu „IBV Šaľa-PEKNÁ CESTA a Technická infraštruktúra“ v katastrálnom území Šaľa súhlasíme bez pripomienok.

    Vyjadrenia pod č. 02705/2016/OSaKČ/03044 zo dňa 08.09.2016.

 

Mesto Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

    V zmysle § 13 ods. 2 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa (ďalej ako „zásady“ v príslušnom gramatickom tvare) podzemné vedenie verejných rozvodov inžinierskych sietí ako aj prípojky inžinierskych sietí k stavebným objektom je možné umiestňovať na pozemkoch vo vlastníctve mesta v prípade, že prípojky neovplyvnia využitie pozemku na účel, ktorému je určený, resp. jeho budúce možné využitie (zelený pás, miestne komunikácie a pod.).

    Nakoľko technická infraštruktúra pre stavbu „IBV PEKNÁ CESTA“ bude zrealizovaná v zeleni a v cestnom telese,  je v súlade s citovaným ustanovením zásad súhlasím s uložením inžinierskych sietí  (vodovod, kanalizácia, verejné osvetlenie, VN prípojka, NN rozvody, rozvody firmy SALAMON Internet) na pozemkoch, vo vlastníctve mesta Šaľa, parcely registra E katastra nehnuteľností č. 1393/101, ostatná plocha a parc. č. 1393/201, ostatná plocha, vedené na LV č. 7266, v trase podľa predloženej situácie, v zmysle prílohy č. 1 k tomuto súhlasu.

    Mesto Šaľa ďalej nemá námietky voči rekonštrukcii prístupovej komunikácie, vybudovaní pripojovacieho chodníka ako aj sadovým úpravám na vyššie citovaných pozemkoch.

    Po realizácii stavby bude potrebné doručiť na Oddelenie správy majetku a zariadení mesta Šaľa, geometrický plán skutočného zamerania stavby a žiadosť o zriadenie vecného bremena na parcely vo vlastníctve mesta Šaľa. Odplata za zriadenie vecného bremena bude stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa. Zriadenie vecného bremena schvaľuje mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní.

    Mesto Šaľa, ako vlastník pozemku, na ktorom bude investor realizovať pripojovaciu komunikáciu, súhlasí a nemá pripomienky k zmene projektu. Pripojovacia komunikácia, pripojovací chodník, rozvody vody, plynu, tlakovej kanalizácie, VO, ďalej prípojky vody a VN budú riešené v mestskom pozemku a následne v pozemku investora. Trasa objektu SO – 16 Slaboprúdové rozvody firmy SALAMON Internet s.r.o., je vedená aj mimo týchto pozemkov.

    Pred stavebným konaním je potrebné predložiť žiadosť mestu Šaľa, ako dotknutého vlastníka pozemku o uzatvorenie nájomného vzťahu  ( k preukázaniu právneho vzťahu k pozemku pre účely stavebného konania). Poznamenávame, že žiadosť podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom.

    Technické riešenie a detaily samotnej pripojovacej komunikácie a VO je potrebné konzultovať so správcom p. Miroslavom Poličekom.

    Stanovisko č. 3799/2016/OSMaZM spis. č. 03710/2016 zo dňa 12.09.2016.

    Vyjadrenie pod č. 02127/2016/OSMaZM spis č. 02546/2016 zo dňa 26.5.2016.

 

Mesto Šaľa, referát dopravy a technických činností

    V zmysle § 3a, ods. 4 a § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 58 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) stavby tohto charakteru podliehajú stavebnému povoleniu vydávaného mestom Šaľa - špeciálnym stavebným úradom.

    Ďalšie stupne projektovej dokumentácie je nutné predložiť špeciálnemu stavebnému úradu a akékoľvek prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia špeciálneho stavebného úradu.

    So zmenou technického riešenia rekonštrukcie pripojovacej komunikácie predmetnej stavby cestný správny orgán nesúhlasí a požaduje odfrézovanie jestvujúcej časti prístupovej komunikácie v minimálnej hrúbke 3,5 cm s následným preasfaltovaním v celej šírke 6,5 m vrátane rozšírenej časti.

    Dodržať podmienky záväzného stanoviska pod č. 02473/2016/OSaKČ/2871-1 zo dňa 17.06.2016.

    Dodržať všetky podmienky záväzného stanoviska pod č. 02473/2016/OSaKČ/2871 zo dňa 17.06.2016.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali

Vodovod:

    Pripojením navrhovaného verejného vodovodu na existujúci verejný vodovod LT DN 100 v správe ZsVs a.s. a s dodávkou vody ZsVS a.s. súhlasí.

    Vlastníkom navrhovaného verejného vodovodu je stavebník. ZsZS, a.s. OZ Galanta nebude prevádzkovať navrhovaný vodovod.

    Dimenzia a materiál navrhovaného verejného vodovodu je DN 100, TVL v dĺžke cca 9m od napojenia na existujúci vodovod po centrálnu vodomernú šachtu, DN 160 (d 180), HDPE, v dĺžke 947 m a DN 100 (d110), HDPE v dĺžke 324 m.

    Spôsob určenia dodaného množstva vody: určeným meradlom – vodomerom DN 80 vlastníka navrhovaného verejného vodovodu, umiestneným v centrálnej vodomernej šachte, ktorá bude umiestnená tesne za bodom pripojenia na parcele č. 2848/1.

    V zmysle § 27 ods. 7 zákona 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

    Vodu pre požiarne účely zabezpečujeme iba v rozsahu kapacitných možností existujúceho verejného vodovodu na ktorý bude napojený navrhovaný verejný vodovod.

Kanalizácia:

    Vlastníkom navrhovanej verejnej kanalizácie je stavebník. ZsVS, a.s., OZ Galanta nebude prevádzkovať navrhovanú kanalizáciu.

    Dimenzia a materiál navrhovanej kanalizácie: gravitačné potrubie DN 400, PVC v dĺžke 595m a výtlačné potrubie dn 80 (d90) HDPE v dĺžke 466m.

    ZsVS a.s súhlasí s pripojením navrhovanej rozšírenej verejnej kanalizácie na existujúcu verejnú kanalizáciu DN 400 v našej správe.

    Spôsob určenia množstva odvedenej odpadovej vody žiadame zabezpečiť prietokomerom na výtlačnom potrubí.

    Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie (dažďové vody zo strechy a spevnených plôch) v mieste stavby je zakázané.

    Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.

    Vyjadrenie č. 29518/2016 zo dňa 08.06.2016.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nitra

    V lokalite IBV Šaľa – Pekná cesta parc. č. 2844/9 a 2844/12 sa naše diaľkové vodovodné potrubie nenachádza.

    Vyjadrenie č. 43787/2016/97 zo dňa 25.07.2016.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Riaditeľstvo odštepného závodu Piešťany a Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, Šaľa

    Pri umiestňovaní ostatných objektov stavby bude zachované ochranné pásmo pravostrannej ochrannej hrádze v zmysle STN 75 2102 (z jej vzdušnej strany) a to v šírke min. 10 m od vzdušnej päty hrádze – neumiestňovať žiadne pevné stavby, inžinierske siete ani oplotenie v rámci vymedzeného ochranného pásma hrádze.

    Pri umiestnení prístupovej komunikácie a oplotenia stavebných pozemkov žiadame zabezpečiť ochranné pásmo v šírke min. 5,0 m od vzdušnej päty hrádze.

    Pri prácach dbať na to aby nebolo porušené teleso a vegetačné opevnenie vodnej stavby. Stavebný resp. iný materiál uložiť mimo telesa hrádze a jej ochranného pásma.

    K vytýčeniu objektov stavby a k začiatku stavebných prác žiadame prizvať zástupcu našej organizácie, a taktiež aj k preberaciemu konaniu stavby.

    Navrhovanou výstavbou nedôjde k zásahom do DHM v správe našej organizácie.

    Projektovú dokumentáciu stavby spracovanú pre stavebné konanie bude potrebné predložiť na Správu povodia dolného Váhu Šaľa na vyjadrenie. 

    Realizácia predmetnej stavby si vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy (OÚ Šaľa, SSŽP) podľa § 27 ods. 1 vodného zákona.

    Dodržať podmienky vyjadrenia pod č. CS941/3/CZ15349/210/2016 zo dňa 02.06.2016.

 

MeT Šaľa, spol. s r. o., Šaľa

    V dotknutom území sa nenachádzajú rozvody tepla, preto nemáme pripomienky k projektu a k realizácii stavby.

    Vyjadrenie  pod č. 354/2016/SZ zo dňa 22.07.2016.

 

SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa

    SALAMON INTERNET s.r.o. s navrhovanou stavbou súhlasí.

    vyjadrenie pod č. sb 2164226 zo dňa 18.05.2016.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

    V prípade, ak sa na pozemkoch par. č. 2844/9 a parc.č. 2844/12, k.ú. Šaľa nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad  zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m2, ktoré  budú brániť vo výstavbe je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.

    K predloženej projektovej dokumentácii nemáme žiadne pripomienky. V zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z. stavbou nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia a z uvedeného dôvodu nie je k vydaniu územného rozhodnutia potrebný súhlas orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.

    Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) Stavebné objekty:

SO – 05 Vodovod

SO – 06 Splašková kanalizácia

SO – 07 Prečerpávacia stanica

SO – 08 Tlaková kanalizácia

    majú charakter vodných stavieb - v zmysle § 52 ods. 1 vodného zákona na uskutočnenie vodnej stavby je potrebné povolenie podľa § 26 vodného zákona, ktoré povoľuje špeciálny stavebný úrad.

    Vyjadrenie je súčasne záväzným stanoviskom pre stavebný orgán v stavebnom konaní.

    Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

    Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

    Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2016/004173-2 zo dňa 23.05.2016.

    Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2016/004006-2 zo dňa 18.05.2016.

    Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2016/004026-2 zo dňa 24.05.2016.

    Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2016/004016-2 zo dňa 13.05.2016.

    Rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2016/005768-5-Sta. zo dňa 22.08.2016.

    Dodržať podmienky súhlasu pod č. OU-SA-OSZP- 2016/006167-2 zo dňa 26.08.2016.

 

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

    Investor, ešte pred vydaním stavebného povolenia podá žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy na Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, priloží prílohy v súlade s ustanovením § 17 ods. 5 zákona a potvrdenie od podniku Hydromeliorácie, š.p. Bratislava o existencii hydromelioračných zariadení na dotknutých pozemkoch.

    Správny orgán následne vydá rozhodnutie o odňatí PP, v ktorom ustanoví podmienky odňatia PP. Toto právoplatné rozhodnutie bude, v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona, podkladom na vyznačenie zmeny poľnohospodárskeho druhu pozemku v katastri nehnuteľností.

    Stanovisko č. OU-SA-PLP-2016/004024-2 zo dňa 13.05.2016.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia

    Odbor krízového riadenia z hľadiska civilnej ochrany súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.

    Vyjadrenie pod č. OU-SA-OKR-2016/003986-2 zo dňa 12.05.2016.

 

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava

    Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

    Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby.

    vyjadrenie č. ASM-77-1331/2016 zo dňa 16.05.2016.

 

Hydromeliorácie, štátny podnik Bratislava

    Na parcelách riešeného územia nie sú evidované žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. – vyjadrenie č. 2838-2/120/2016 zo dňa 15.06.2016.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

    Pokrytie bilančných nárokov odberu elektrickej energie bude riešené novou kioskovou trafostanicou EH6.

    Trafostanica sa napojí na existujúce vzdušné vedenie VN cez zvislý úsekový vypínač vedenie 442 v úseku 3-4 na podpernom bode č. 85.

    NN rozvody budú riešené vyvedením výkonu dvomi podzemnými káblami typu NAYY-J 4x240 mm2. Do nových káblových vedení budú zaslučkované cca 6 kusov nových plastových pilierových skríň SR, z ktorých budú napájané elektromerové rozvádzače jednotlivých rodinných domov zapojených do lúča.

    V rámci preložky žiadame riešiť demontáž jestvujúcej vzdušnej VN prípojky pre TS0834-028 a trafostanice. Ďalej  žiadame vybudovať z navrhovanej kioskovej trafostanice novú elektrickú prípojku NN a poistkovú skriňu SR k zrušenej trafostanici.

    Predpoklad odberu el. energie zo siete energetiky: Ps = 207,5 kW.

    Vzhľadom na distribučný charakter stavby pre riešenie budovania distribučných rozvodov je potrebné uzatvoriť „Zmluvu o spolupráci“ pred vydaním stanoviska k PD na SP.

    Na demontáž vzdušnej VN odbočky , stožiarovej TS0834-028 a vybudovaním elektrickej prípojky NN a poistkovú skriňu SR z novej kioskovej trafostanice k zrušenej trafostanici bude uzatvorená „Zmluva o preložke“ pred vydaním stanoviska k PD na SP.

    Zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity a zabezpečenie možnosti pripojenia do sietí energetiky pre jednotlivé miesta spotreby bude zmluvne riešené uzatvorením „Zmluvy o pripojení odberného zariadenia do distribučnej sústavy“.

    Ďalší stupeň PD bude zaslaný na posúdenie.

    Vyjadrenie č. CD 35158/2016 zo dňa 23.05.2016.

 

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava

    V záujmovom území sa plynárenské zariadenie v správe SPP – distribúcia, a.s. nachádza.

    V ochrannom pásme plynového vedenia (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike § 79 a § 80) nie je možné umiestniť nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a podobne.

    Pri súbehu a križovaní dodržať min. odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005,          TPP 06 01.

    Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí cestou príslušných prevádzkovateľov – správcov, presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných plynárenských zariadení. Vytýčenie plynárenských zariadení v teréne vykonajú pracovníci SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, na základe písomnej objednávky.

    Zemné práce v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať výhradne ručne.

    Budúci prevádzkový tlak: 300 kPa.

    Nasledujúci stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bude predložený na posúdenie SPP-distribúcia, a.s.

    Dodržať ostatné podmienky vyjadrenia č. TD/826/PD/DK/2016 zo dňa 20.05.2016.

 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

    Existujúce zariadenia sú chránené ochranný pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

    Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

    Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:

    Vladimír Tulipán, vladimir.tulipan@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 903 723 669.

    V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

    Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

    Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

    V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

    Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

    V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

    Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ.

    Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

    Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonáva Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Juraj Červenka, juraj.cervenka@telekom.sk, +421 903 722 608

    V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

    Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

    Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.

    Žiadateľ nie je oprávnený poskytnutú informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

    Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

    Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

    Všeobecné podmienky ochrany SEK

    V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so  SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

    Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

    Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

    Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

    V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907.

    V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

    Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

    Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

    Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

    Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + - 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

    Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).

    Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

    Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).

    Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.

    Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonávané bez vedomia ST).

    V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

    V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

    Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

    Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č.661161262 zo dňa 11.05.2016.

 

Digi Slovakia, s.r.o., Šaľa /Slovak Telekom, a.s., Bratislava/

    V danej lokalite sa nenachádza ani vzdušné ani podzemné vedenie spločnosti.

    vyjadrenie zo dňa 20.05.2016.

 

Eustream, a.s.

    Podľa predloženej projektovej dokumentácie nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.

    Vyjadrenie zo dňa 18.05.2016.

 

CableNet, s.r.o. /Stavebné bytové družstvo Šaľa/

    V oblasti výstavby sa nenachádza podzemné vedenie patriace SBD Šaľa.

    S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme bez pripomienok.

    Vyjadrenie zo dňa 21.07.2016.

 

Energotel, a.s., Bratislava a SITEL s.r.o., Bratislava

    V záujmovom území telekomunikačné zariadenia v správe a majetku spol. SITEL a oznamovacie káble spol. Energotelu sa nenachádzajú.

    Vyjadrenie zo dňa 27.07.2015.

 

Ďalšie podmienky:

    Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť spracovaná oprávnenými osobami v zmysle ust. § 45 ods. 1, 2 a 4 a § 46 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi. Musí byť vypracovaná v zmysle všetkých platných právnych predpisov v súlade s ust. §§ 43, 43a - i) a nasledujúcich a § 47 – 53 stavebného zákona, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi, hlavne z hľadiska bezpečnosti, požiarnej ochrany, hygienickej nezávadnosti a ochrany životného prostredia a požiadavkami vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

    Požiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zapracované do PD pre ďalší stupeň ( projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia ).

    Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si to vyhradili a overený v zmysle požiadaviek zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

    Stavebník požiada tunajší stavebný úrad o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 140b stavebného zákona pre špeciálne stavebné úrady na povolenie dopravnej a vodnej stavby, súvisiacich s hlavnou stavbou.

    Súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie bude aj projekt sadových úprav a projekt organizácie výstavby, usporiadania staveniska a projekt organizácie dopravy počas výstavby vypracovaný osobou s príslušným odborným vzdelaním.

    Stavebník preukáže v stavebnom konaní podľa § 58 ods.2 stavebného zákona, že má k pozemkom register „E“ parc. č. 1393/101 a 1393/201 vlastnícke, alebo iné právo podľa     § 139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Pod pojmom “iné práva k pozemkom a stavbám” použitým v spojení “vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich” sa podľa povahy prípadu podľa § 139 ods.1         písm. a) stavebného zákona rozumie užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.

    Stavebné povolenie na stavebné objekty

SO – 01 Komunikácia

SO – 02 Rekonštrukcia prístupovej komunikácie

SO – 03 Chodník

SO – 04 Pripojovací chodník

 

na základe samostatnej projektovej dokumentácie bude vydávané špeciálnym stavebným úradom pre cestné stavby - Mestom Šaľa.

 

    Stavebné povolenie na stavebné objekty

SO – 05 Vodovod

SO – 06 Splašková kanalizácia

SO – 07 Prečerpávacia stanica

SO – 08 Tlaková kanalizácia

 

bude predmetom samostatného stavebného povolenia vydávaného špeciálnym stavebným úradom pre vodné stavby - Okresným úradom v Šali, Odborom starostlivosti o životné prostredie.

 

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

 

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

 

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 28.06.2016 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 23.08.2016, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. Keďže sa jedná o umiestnenie zvlášť rozsiahlej stavby ako aj o využití územia, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.

Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadlo. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods.4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

 

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia ÚPN mesta Šaľa vrátane neskorších zmien a doplnkov a súčasne „Územný plán zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu“.

Umiestnenie stavby je v súlade so schváleným územným plánom mesta Šaľa ako aj Územným plánom zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu.

Návrh bol naposledy doplnený dňa 19.10.206 o upravenú projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu stavby: projektovú dokumentáciu stavby, listy vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, splnomocnenie pre projektanta, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí, súhlas vlastníka dotknutých pozemkov a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky  a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Tunajší úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Umiestnením stavby nebude trvalo obmedzené užívanie susedných pozemkov na určený účel, stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.)

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 2  vo výške celkom 640.00 € bol zaplatený dňa 22.07.2016.

 

Príloha pre navrhovateľa:

-          overená projektová dokumentácia pre územné konanie

-          situácia v mierke 1:1500

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

         1.         František Tóth, Ul. Germánska 2216/8, 927 05 Šaľa

         2.         Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 2844/9, 2844/12, 2848/15, 2848/12, 5062/7, 5062/10 a pozemkov register "E" KN 1393/101 a 1393/201 a stavieb na nich v kat. území Šaľa

-        Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa

-        Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15  Bratislava

 1. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

 

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

         5.      Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné nám. č. 8, 969 01 Banská Štiavnica

         6.      Slovenský vodohosp. podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
 3. MO SR, správa nehnuteľného majetku, Ul. Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava

       10.       Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

       11.       Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa

       12.     Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa

       13.       Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

 1. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
 2. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa

       16.       Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný Závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

 1. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 2. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
 3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

       20.       CableNet, s.r.o., Ul. Slnečná 535/19, 924 01 Galanta

 1. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
 2. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 3. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká súp. č. 10/33, 927 01  Šaľa

       24.       MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa

       25.       SITEL, spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava

       26.       EUSTREAM, a.s., Votrubova 901/11A, 821 09 Bratislava-Ružinov

       27.       ENERGOTEL, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

 1. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 2. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 3. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 4. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

       32.       MsÚ v Šali, referát investičných činností

 

na vedomie

 1. František Tóth, Ul. Germánska 2216/8, 927 05 Šaľa

-          k spisu

 

Prílohy

d 7 situacia_schema_doprava

(pdf - 339.1 kB)