Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.10.2016 - 12:39  //  aktualizácia: 20.10.2016 - 12:40  //  zobrazené: 915

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

 

 zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktorá sa uskutoční dňa

24. októbra 2016

so začiatkom o 16.30  hod. v zasadačke MsÚ

 

Program:

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

 2. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2016

 3. Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2017

 4. Návrh na podanie a spolufinancovanie projektu „Interaktívne multifunkčné ihrisko“

 5. Norbert Brand, Slnečná 1941/1, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 6. Územný spolok Slovenského červeného kríža v Šali – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 7. Štefan Szabados, 925 03  Horné Saliby č. 286 – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 8. Róbert Csicsola, Nivy 1489/6, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 9. Úprava nájomnej zmluvy s Františkom Madarászom, Hollého č. 1844/14, 927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 10. Úprava nájomnej zmluvy s Mgr. Vladimírom Šimončíkom, Fr. Kráľa č. 1866/1,
  927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 11. Úprava nájomnej zmluvy s Ľubošom Jarošom a Ildikó Jarošovou, Nitrianska
  č. 1934/14, 927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 12. Úprava nájomnej zmluvy s Jozefom Kerékom, L. Novomeského č. 772/6, 927 01 Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 13. Samuel Buch, Nad ihriskom 1755/3, Močenok – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 14. Matej Klement – Autoškola – Profesionál, Šafárikova 442/15, Galanta – usporiadanie právnych vzťahov pozemkov

 15. Ladislav Smatana, trvale bytom Cabaj 191 a Helena Smatanová, trvale bytom Kráľová nad Váhom 738 – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali

 16. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Švermovej ul. v Šali (za bývalou pekárňou)“

 17. DTN, s.r.o., P. Pázmaňa č. 49/3, Šaľa – ponuka na odpredaj pozemku v Obytnej zóne Šaľa – BILICA SEVER, vrátane stavebných objektov SO 201 Miestne komunikácie, SO 202 Rozšírenie účelovej komunikácie a SO 401/2 Verejné osvetlenie

 

 

 

 

Ing. Tibor Baran

predseda komisie

 

 

Zapísala:                                                                            

Anita Petkovová