Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2016 - 14:39  //  aktualizácia: 14.09.2016 - 14:39  //  zobrazené: 927

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

 zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,
 ktorá sa uskutoční dňa
19. septembra 2016
so začiatkom o 16.30  hod. v zasadačke MsÚ

Program:

1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok  2016 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat
2. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2016
3. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 07. 2016
4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016
5. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017
6. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2016
7. Ekonomická náročnosť zriadenia nového právneho subjektu, ktorý by zabezpečoval pre mesto Šaľa komunálne činnosti
8. Jozef Pál a Eva Pálová, Cintorínska 1938/8, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
9. Žaneta Nagyová, Hlavná 4/13, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10. BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava 821 02 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
11. Alexander Boltenkov, Nešporova 1007/3, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
12. PaedDr. Jaroslav Kučera a Mgr. Eva Kučerová, Hollého 1925/5, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13. Tibor Tóth a Alžbeta Tóthová, Gen L. Svobodu 1937/8, Šaľa – prevod pozemku         z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14. Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa v lokalite Trnovecký klin, za pozemok časť parcely KN C č. 1238/1 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Švermovej ul.       v Šali pre Rolanda Latiku, Agátová 20, Šaľa
16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Samuela Bucha, Nad ihriskom 1755/3,  951 31  Močenok
17. Jozef Szabó, Hlavná 11/4, Šaľa – ponuka na predaj stavby „Stánok – kiosk“ súpisné číslo 2411
18. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. J. Kollára
v Šali formou obchodnej verejnej súťaže
19. Analýza nájmu mestskej športovej haly s alternatívnymi návrhmi na správu Mestskej športovej haly

 


Ing. Tibor Baran
predseda komisie


Zapísala:                                                                            
Anita Petkovová