Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.04.2015 - 07:41  //  aktualizácia: 10.04.2015 - 07:42  //  zobrazené: 2492

Aké sú náklady na správu mestských bytov, aké sú nedoplatky a koľko je neplatičov

predkladateľ: Ing. Róbert Andráši

Odpovede na interpelácie prednesené v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015, ktoré sa konalo dňa 26. marca 2015

 

 

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 03. 2015, ste predniesli interpelácie:

 

„Aké sú náklady na správu mestských bytov, aké sú nedoplatky a koľko je neplatičov.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

Mestské nájomné byty spravuje správcovská spoločnosť Bytkomfort, s.r.o., SNP 9, 940 60 Nové Zámky v súlade s Mandátnou zmluvou zo dňa 9.3.2005 v znení neskorších dodatkov od 1.4.2005.

 

Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta Šaľa k 31.3.2015:

 

Bytový dom na ulici

počet bytov

Poznámka

 1. Šrobára 572/9,11

32

 

Narcisová 1948/17-21

20

(1 byt do 9.1.2015 slúžil ako domov pre osam. rodičov)

Fraňa Kráľa 1866/1

20

 

Rímska 2137/1

32

 

Rímska 2138/3

32

 

Rímska 2139/5

32

 

Hlavná 2112/93,95,97

32

 

Letná 569/1

1

 

Hollého 1925/7

2

(1 byt do 9.1.2015 slúžil ako domov pre osam. rodičov)

P.J.Šafárika 377/11

1

 

Slnečná 1941/3

1

 

Jazerná 584/22

1

slúži ako ubytovňa pre bezdomovcov 

Spolu:

206

 

 

Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky účtuje:

 1. za starostlivosť o bytový a nebytový majetok 10,812 Eur vrátane DPH/ks/mesačne
 2. za vedenie bytovej agendy1545,36 Eur vrátane DPH/mesačne
 3. za sledovanie úhrad za byty v správe spoločenstiev, resp. za správu na základe inej než mandátnej zmluvy (Letná, Hollého, P.J. Šafárika, Slnečná, Jazerná a byty + nebytový priestor na Narcisovej) 8,832 Eur/ks/mesiac.

Spolu náklady za správu bytov, napr. za mesiac február 2015, predstavovali 3740,79 Eur.

 

V súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov mesto Šaľa ako vlastník jednotlivých bytov prispieva do fondu opráv a údržby bytových domov. Tieto náklady za mesiac február 2015 predstavovali spolu 2338,12 Eur v nasledovnom zložení:

 • suma 611,07 Eur za 20 bytov a 1 nebytový priestor v bytovom dome na Narcisovej 1948
 • suma 358,49 Eur za 96 bytov na Rímskej 2137, 2138, 2139 (pozn. od 1.5.2015 táto úhrada bude vo výške 3 154,75 Eur za tri bytové domy)
 • suma 1 167,26 Eur za 32 bytov na Hlavnej 2112
 • suma 201,30 Eur za byty na Letnej, Hollého, P.J. Šafárika a na Jazernej

 

Príslušný podiel za byty vo vlastníctve mesta Šaľa, na nákladoch spojených s poistením bytových domov na Letnej, Hollého, P.J. Šafárika a na Jazernej predstavujú spolu 14,80 Eur za mesiac (ide o byty v bytových domoch, ktoré sú spravované spoločenstvami, tzv. „hybridné“ bytové domy).

 

Správcovská spoločnosť Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky v súlade s Mandátnou zmluvou zo dňa 9.3.2005 pripravuje nájomné zmluvy, ktoré podpisuje primátor mesta, účtuje úhrady nájomného a úhrady za plnenia spojené s užívaním bytov, vykonáva v mene mesta súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátane príslušenstva pohľadávky, pripravuje nájomníkom výpoveď, pričom skončenie nájmu podpisuje primátor mesta. Zabezpečuje evidenciu žiadateľov o nájom, ochranu majetku, rozúčtovanie a vyúčtovanie zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytov, nepretržitú havarijnú službu. Pripravuje materiály, zmluvy na prevod vlastníctva bytov, pripravuje a predkladá materiály na komisii pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ a iné úkony spojené so správou bytov, ktoré sú vymenované v Mandátnej zmluve a v dodatkoch k nej.

 

Nedoplatky na nájomnom a úhradách za služby spojené s užívaním predstavovali k 31.12.2014 sumu 165 237,57 Eur. Pri vymáhaní pohľadávok správcovská spoločnosť postupuje nasledovne:

 • ak dlžná čiastka predstavuje výšku 1-mesačnej úhrady/predpisu nájomného a úhrad za služby spojené s užívaním správca upozorní nájomcu upomienkou,
 • ak dlžník neuhradí svoj záväzok v termíne stanovenom v upomienke, správca pošle dlžníkovi výzvu na úhradu dlhu do vlastných rúk, ako predžalobnú výzvu, zároveň vyzve telefonicky, alebo písomne za účelom prerokovania spôsobu úhrady dlhu,
 • ak pohľadávka predstavuje 3-mesačný predpis nájomného, správca zašle písomnú výpoveď nájomného vzťahu nájomníkovi, výpovedná lehota je 3-mesačná a začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola doručená nájomníkovi,
 • ak nájomca nerešpektuje rozhodnutie príslušného súdu, správca zabezpečí výkon súdneho rozhodnutia exekučným konaním.

 

 

Výška nedoplatkov a počet neplatičov nájomného k 31.12.2014

 

 

 

Bytový dom v Šali na ulici č.

Nedoplatok v EUR

Počet neplatičov - počet osôb

Bývajúci

Nebývajúci

Spolu

Bývajúci

Nebývajúci

Spolu

 1. Šrobára 9,11

1 604,02 €

4 295,65 €

5 899,67 €

5

8

13

Narcisová 17,19,21

23 523,58 €

31 960,78 €

55 484,36 €

9

7

16

Fraňa Kráľa 1

76,84 €

0,00 €

76,84 €

1

0

1

Hlavná 93,95,97

2 156,44 €

0,03 €

2 156,47 €

9

1

10

Rímska 1

26 836,10 €

9 409,97 €

36 246,07 €

10

4

14

Rímska 3

13 464,47 €

8 171,61 €

21 636,08 €

9

3

12

Rímska 5

22 729,68 €

5 533,40 €

28 263,08 €

10

1

11

Letná 1

286,71 €

0,00 €

286,71 €

1

0

1

Hollého 7

1 826,07 €

0,00 €

1 826,07 €

1

0

1

P.J. Šafárika 11

0,00 €

7 981,72 €

7 981,72 €

0

1

1

 1. Šafárika 13

0,00 €

4 644,43 €

4 644,43 €

0

1

1

Slnečná 3

10 307,18 €

0,00 €

10 307,18 €

1

0

1

Spolu:

102 811,09 €

71 997,59 €

174 808,68 €

56

26

82

 

 

Výška nedoplatku a počet neplatičov (z vyššie uvedenej tabuľky), ktorí dlžia viac ako 3-násobok mesačného predpisu úhrad nájomného a za služby spojené s užívaním

 

Bytový dom v Šali na ulici č.

Nedoplatok v EUR

Počet neplatičov - počet osôb

Bývajúci

Nebývajúci

Spolu

Bývajúci

Nebývajúci

Spolu

 1. Šrobára 9,11

855,55 €

3 660,39 €

4 515,94 €

2

3

5

Narcisová 17,19,21

23 135,21 €

31 954,64 €

55 089,85 €

5

6

11

Fraňa Kráľa 1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

0

0

Hlavná 93,95,97

909,88 €

0,00 €

909,88 €

2

0

2

Rímska 1

26 019,01 €

8 933,30 €

34 952,31 €

6

2

8

Rímska 3

12 504,48 €

7 829,48 €

20 333,96 €

3

2

5

Rímska 5

21 356,99 €

5 533,40 €

26 890,39 €

4

1

5

Letná 1

286,71 €

0,00 €

286,71 €

1

0

1

Hollého 7

1 826,07 €

0,00 €

1 826,07 €

1

0

1

P.J. Šafárika 11

0,00 €

7 981,72 €

7 981,72 €

0

1

1

P.J. Šafárika 13

0,00 €

4 644,43 €

4 644,43 €

0

1

1

Slnečná 3

10 307,18 €

0,00 €

10 307,18 €

1

0

1

Spolu:

97 201,08 €

70 537,36 €

167 738,44 €

25

16

41