Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.05.2021 - 13:30  //  aktualizácia: 21.05.2021 - 13:30  //  zobrazené: 518

Prekrytie terasy v byte č. 58 v bytovom dome súp. č. 2256 vchod 66 na ul. Budovateľskej v Šali

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

ROZHODNUTIE

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 09.04.2021 podali

Mgr. Miloš Kraslan, bytom ul. Budovateľská č. 2256/66, 927 01 Šaľa

Ing. Erika Kraslanová, bytom ul. Budovateľská č. 2256/66, 927 01 Šaľa

 

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

 

Prekrytie terasy v byte č.  58 v  bytovom dome súp. č. 2256 vchod 66

na ul. Budovateľskej v Šali

 

(ďalej len “stavba“) na pozemkoch register "C" parc. č. 816/8 v kat. území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

 • prekrytie terasy bytového domu v byte č. 58, pôdorysných rozmerov 1,62 m x 7,50 m, výška 2,92 m,
 • konštrukcia prestrešenia bude drevená z drevených trámov, ukotvené ku stene pomocou chemickej kotvy a skrutkových spojov, strecha bude pultová, strešná krytina bude polykarbonátová,
 • v rámci stavebných prác nedôjde k poškodeniu hydroizolačnej vrstvy bytového domu a oceľového zábradlia.

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavebné úpravy budú uskutočnené podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Roman Hanák aut. Ing., Budovateľská č. 1159/10, 925 72 Selice, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

 1. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

 

 1. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002  Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

 

 1. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky: Tomáš Figura, č. 634, 900 86 Budmerice.

 

 1. Stavba bude dokončená najneskoršie do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 

 1. Pripojenie na inžinierske siete:

       nové pripojenie na inžinierske siete nebude uskutočnené.

 

 1. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

 

 1. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:
 • Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.
 • Stavebník oznámi vhodným spôsobom (vyvesením oznamu vo vstupnom priestore bytového domu) vlastníkom, resp. nájomníkom ostatných bytov, začiatok realizácie stavebných úprav.
 • Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby.
 • Stavebník je  povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“.
 • Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných   bytov, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
 • Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení  tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Stavebný úrad upúšťa podľa § 81c písm. a) stavebného zákona od kolaudácie povolených stavebných úprav.  

Odôvodnenie:

Dňa 09.04.2021 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám verejnou vyhláškou. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na predmetné stavebné úpravy. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania: Mgr. Miloš Kraslan, Ing. Erika Kraslanová, Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Budovateľskej súp. č. 2256 na pozemku register "C" parc. č. 816/8 kat. územie Šaľa, Ing. Roman Hanák, Tomáš Figura

 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. c) ods. 2  vo výške 100.00,- € bol zaplatený dňa 27.06.2019.

 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:

 

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Príloha:

 • overená projektová dokumentácia

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Mgr. Miloš Kraslan, Budovateľská č. 2256/66, 927 01 Šaľa
 2. Ing. Erika Kraslanová, Budovateľská č. 2256/66, 927 01 Šaľa
 3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. Budovateľskej súp. č. 2256 na pozemku register "C" parc. č. 816/8 kat. územie Šaľa      
 4. Ing. Roman Hanák, Budovateľská č. 1159/10, 925 72 Selice
 5. Tomáš Figura, č. 634, 900 86 Budmerice

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

na vedomie

 1. Mgr. Miloš Kraslan, Budovateľská č. 2256/66, 927 01 Šaľa
 2. Ing. Erika Kraslanová, Budovateľská č. 2256/66, 927 01 Šaľa
 3. RNDr. Milota Grausová – AMFIN, Hlavná 3/9, 927 01 Šaľa - EP

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                   vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016