Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.11.2007 - 14:59  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:42  //  zobrazené: 1860

09/2007 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 09/2007  |  dátum konania: 19.11.2007

Prítomní: MUDr. Grell,  p. Veresová,  Mgr. Zozuláková,  Ing. Vičíková, RSDr. Gomboš,  Mgr. Šperka, MUDr. Bečár, p. Valent
Ospravedlnení:  JUDr. Marinčák, Mgr. Mika, Ing. Topercerová, Ing. Galbavá,
Neprítomní: MUDr. Kromerová
Ďalej prítomní:  PhDr. Kuklovský

Prezenčná listina tvorí prílohu  zápisnice.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2008 na referáte sociálnej starostlivosti
3. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2008 na referáte športu
4. Prerokovanie žiadostí športových klubov
5. Prerokovanie žiadosti z referátu bytov
6. Rôzne
7. Záver

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie MUDr. Jozef Grell,  ktorý  privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné a pristúpil k rokovaniu.
Materiály k uvedeným bodom programu boli členom komisie  odoslané elektronickou poštou dňa 15.11.2007.

k  b o d u    č. 2

Zámerom programu sociálnej starostlivosti je skvalitnenie života a zmiernenie handicapu sociálne slabších, zdravotne postihnutých občanov a neprispôsobivých občanov. Cieľom programu je prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie starších, rodiny s deťmi a ďalšie skupiny sociálne odkázaných občanov formou poskytnutia jednorazových dávok občanom v hmotnej núdzi, organizovaním charitatívnych podujatí v meste a poskytovaním príspevkov v zmysle VZN č.3/2007 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
V roku 2008  je plánované jednotlivým skupinám občanov poskytnúť dávky v hmotnej núdzi a príspevky nasledovne:
• starostlivosť o starých občanov      300.000,-Sk
• starostlivosť o rodinu s deťmi      140.000,-Sk
• starostlivosť o občanov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť    90.000,-Sk
• príspevok na dopravu do detského domova ,  podpora rodiny                    150.000,-Sk
• všeobecný materiál ( pozvánky)             3.000,-Sk
• príspevok na stravovanie dôchodcov                   15.000,-Sk
Spolu: 698.000,-Sk.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
U z n e s e n i e č. 86/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2008 na položke referátu sociálnej starostlivosti a odporúča tento návrh predložiť do MsZ.

k  b o d u  č. 3

Cieľom programu je:
1) Zapojiť do športových aktivít hlavne mládež, organizovať pravidelné športové súťaže pre základné ako i pre stredné školy a zapojiť aj širokú verejnosť
2) V spolupráci s partnerskými mestami pripraviť letné a zimné rekreačné pobyty doma
       i v zahraničí s cieľom spoznať kultúry jednotlivých krajín
3) V rámci vypracovaného Strategického plánu ekonomického rozvoja mesta Šaľa podporovať šport v meste

Mládež a šport -športové podujatia      návrh: 100 tis. Sk
 Vyhlásenie najúspešnejších športovcov
 Medzinárodný hokejový turnaj (Telč – Šaľa)
 športové podujatia s partnerskými mestami Oroszlány, Konskie, Telč,
 letné tábory v partnerských mestách
 na kolesách proti rakovine, plávanie otužilcov vo Váhu

mládež a šport – všeobecný materiál     návrh: 20 tis. Sk
tlačivá, pozvánky, propagačný materiál, fotografické služby

transfér pre Aquasport       návrh: 2 500 tis. Sk

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
U z n e s e n i e č. 87/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča  návrh rozpočtu na položke mládež a šport navýšiť o sumu 100 tis. Sk z dôvodu poddimenzovanosti rozpočtovanej sumy finančných prostriedkov na účely športových akcií, kde sa ako spoluorganizátor resp. organizátor podieľa Mesto Šaľa.

k  b o d u  č. 4

1. Žiadateľ: Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa, Nitrianska 1727/1
Podujatie: Účasť mužstva žien  na Lige Majstrov v Macedónsku
Deň: 7.8. – 15.8.2007
Výška požadovanej dotácie: 125000,-Sk( 50% z celkových nákladov)

Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa, Nitrianska 1727/1, Šaľa podal dňa 31.7.2007 žiadosť o poskytnutie finančnej podpory na účasť mužstva žien  na Lige Majstrov v Macedónsku. Dňa 18.10.2007 doplnil žiadosť o projekt  v zmysle VZN č.17/2001 o poskytnutie dotácie. Majstrovstva sa konali v dňoch 7.8.2007 -15.8.2007. Vzhľadom nato, že akcia je dosť finančne náročná  požiadali o čiastočnú dotáciu  125 000,-Sk  (50 % z celkových nákladov ) .

Stanovisko Odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry:

Projekt – žiadosť o poskytnutie dotácie predložený FK Slovan Duslo Šaľa splnil dodatočne kritéria VZN č.17/2001. Vzhľadom na to, že pôvodná žiadosť neobsahovala vlastný projekt nemohla byť posudzovaná ako kompletná, bola vrátená žiadateľovi na opätovne doplnenie (august 2007). Doplnený projekt však bol predložený OŠSV a K omeškane, preto bolo možné spracovať projektovú agendu až v neskoršom termíne október -november 2007.
Z požadovanej sumy 125 000,-Sk po posúdení OŠSV a K odporúča schváliť dotáciu len vo výške 60 000,-Sk
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 4
Proti: 2
Zdržal sa : 2
U z n e s e n i e č. 88/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča  poskytnúť dotáciu vo výške 60 000,-Sk z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 17/2001 pre Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa na podujatie účasti mužstva žien  na Lige Majstrov v Macedónsku.

2. Žiadateľ: Klub športových potápačov Tritón Šaľa
Nákup materiálno technické vybavenie: nákup športovej výstroje
Výška požadovanej dotácie: 30.000,-Sk

Klub športových potápačov Tritón Šaľa sa vo svojej činnosti v plnom rozsahu zameriava na aktivity spojené s činnosťou s deťmi a mládežou. V tejto činnosti dosahuje mimoriadne výsledky na celoslovenskej resp. medzinárodnej úrovni.

Stanovisko Odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry
V zmysle VZN č. 17/2001 o poskytovaní dotácií žiadateľ splnil požadované kritériá. OŠSV a K odporúča schváliť dotáciu v požadovanej výške na nákup výstroje( monoplutvy) pre zvýšenie športového rastu reprezentantov Slovenska, členov dotknutého klubu.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
U z n e s e n i e č. 89/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča  poskytnúť dotáciu vo výške 30 000,-Sk z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 17/2001 pre Klub športových potápačov Tritón Šaľa na nákup športovej výstroje.

k  b o d u  č. 5

Ján Jašik, bytom Šaľa, Hlavná 2112/95, 2-izb. byt a Radka Tabačeková, bytom Šaľa, Hlavná 2112/93, 3- izb. byt - žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
U z n e s e n i e č. 90/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča  vzájomnú výmenu medzi Jánom Jašíkom, bytom Šaľa, Hlavná 2112/95 2- izbový byt a Radkou Tabačekovou, bytom Šaľa, Hlavná 2112/93 3-izbový byt.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, MUDr. Jozef Grell, predseda komisie sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil  zasadnutie komisie.