Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 20.12.2007 - 13:33  //  aktualizácia: 06.10.2011 - 13:36  //  zobrazené: 1380

09/2007 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 09/2007  |  dátum konania: 13.12.2007  |   zápisnica (pdf)

Materiál číslo A 1/9/07 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 9/2007 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení MsZ,
C. súhlasí
so zmenou termínov plnenia úloh nasledovne:
úloha č. XI. B2 z uznesenia MsZ č. 8/2007
pripraviť návrh zmien a doplnkov č. 1 k územnému plánu centrálnej mestskej zóny.
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2008              Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
úloha č. VII.C2 z uznesenia MsZ č. 2/2007
predložiť novelizáciu zásad informovania v meste Šaľa po schválení koncepcie informatizácie samosprávy,
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2008              Z: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora
D. ukladá
 predložiť koncepciu statickej dopravy v meste.
 T: 2. riadne zasadnutie MsZ 2008                         Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Tibor Mikula,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo A 2/9/07 - Komplexná informácia o projekte benchmarkingu mestských úradov

Uznesenie č. 9/2007 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
komplexnú informáciu o projekte benchmarkingu mestských úradov,
B. schvaľuje
zapojenie sa mesta Šaľa do pokračovania projektu benchmarkingu miest.

Za hlasovalo: 14
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5

Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo A 3/9/07 - Výsledky VO vyhlásených mestom k 31. 10. 2007, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien a zloženie členov komisií

Uznesenie č. 9/2007 – III.
A. prerokovalo
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom k 31. 10. 2007, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien a zloženie členov komisii,
B. berie na vedomie   
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom k 31. 10. 2007, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien a zloženie členov komisií,
C. ukladá 
predkladať pri porovnávaní výsledkov VOS vyhlásených mestom Šaľa - porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu.
T: trvale             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Ing. František Botka,  MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo A 4/9/07 - Informácia o výsledku plnení opatrení uložených na základe protokolu z kontroly dodržiavania Zmluvy o nájme a Komisionárskej zmluvy s firmou DEXA s.r.o. Nitra

Uznesenie č. 9/2007 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku plnení opatrení uložených na základe protokolu z kontroly dodržiavania Zmluvy o nájme a Komisionárskej zmluvy s firmou DEXA s.r.o. Nitra,
B. berie na vedomie
informáciu o výsledku plnení opatrení uložených na základe protokolu z kontroly dodržiavania Zmluvy o nájme a Komisionárskej zmluvy s firmou DEXA s.r.o. Nitra,

Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3

Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo A 5/9/07 - Informácia o rokovaní so spoločnosťou DUSLO a.s. o zámene pozemkov bývalého Letného kúpaliska v Šali

Uznesenie č. 9/2007 –V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o rokovaní so spoločnosťou DUSLO a.s. o zámene pozemkov bývalého Letného kúpaliska v Šali,
B. berie na vedomie
informáciu o rokovaní so spoločnosťou DUSLO a.s. o zámene pozemkov bývalého Letného kúpaliska v Šali,
C. ukladá
predložiť návrh zámennej zmluvy na rokovanie MsZ.
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2008                 Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 3
Ing. František Botka,  MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo A 6/9/07 - Informácia o prieskume k možnému etablovaniu zahraničného investora z oblasti produkcie pneumatík

Uznesenie č. 9/2007 –VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o prieskume k možnému etablovaniu zahraničného investora z oblasti produkcie pneumatík,
B. ukladá
zapracovať zámer rozšírenia priemyselnej zóny v mestskej časti Veča smerom od spoločnosti Duslo a.s. do Návrhu zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta.
C. T: 30. 6. 2008             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 19
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 2
Ján Kmeťo,  Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 1/9/07 - Návrh VZN o evidencii pamätihodností

Uznesenie č. 9/2007 –VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN o evidencii pamätihodností mesta Šaľa,
B. schvaľuje
VZN č. 8/2007 o evidencii pamätihodností mesta Šaľa v predloženom a doplnenom znení.

Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2

MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 5
MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo,  Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 2/9/07 - Pozastavenie výkonu uznesenia MsZ č. 8/2007 – XVI./5. zo dňa 15.11.2007 – vo veci prenájmu pozemku, časť parcely č. 2338/1 o výmere 1 320 m2 na ul. P. Pázmaňa v Šali pre spoločnosť INTEVO-SK s.r.o., Nitrianska 1751, Šaľa, IČO: 36 542 229

Hlasovanie o Uznesení č. 8/2007 – XVI./5., ktoré bolo prijaté na 8. MsZ dňa 15.11.2007 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doriešenie vzťahu k pozemku – žiadosti o prenájom pozemku na ul.
P. Pázmaňa v Šali,
B. schvaľuje
prenájom pozemku, časť parcely č. 2338/1 o výmere 1 320 m2 na ul. P. Pázmaňa v Šali pre spoločnosť INTEVO-SK s.r.o., Nitrianska 1751, Šaľa, IČO: 36 542 229.

MsZ   n e p o t v r d i l o   uznesenie č. 8/2007 –XVI./5 a uznesenie stráca platnosť.

Za hlasovalo: 10
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 8
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 2
Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,

Materiál číslo B 3/9/07 - Pozastavenie výkonu uznesenia MsZ č. 8/2007 – XVI./9. zo dňa 15.11.2007 – vo veci zmluvného odplatného prevodu nehnuteľnosti v k.ú. Šaľa, vedenej v  KN C na LV č.1, pozemok časť parc.č. 6/1, zastavaná plocha o výmere cca 1 000 m2 (výmeru upresní geometrický plán ) za cenu 2 610,- Sk/m2, t.j. spolu za sumu cca 2 610 000,- Sk pre RNDr. Milana Gabaríka, bytom Šaľa, ul. Družstevná 42

Hlasovanie o Uznesení č. 8/2007 – XVI./9., ktoré bolo prijaté na 8. MsZ dňa 15.11.2007 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záver hodnotiacej komisie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom výstavby polyfunkčného objektu s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti na ul. P. Pázmaňa za historickou budovou kaštieľa “,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti v  k.ú. Šaľa, vedenej v  KN C na LV č.1, pozemok časť parc.č. 6/1, zastavaná plocha o  výmere cca 1 000 m2 (výmeru upresní geometrický plán ), za  cenu 2 610,- Sk/m2, t.j. spolu za sumu cca 2 610 000,-Sk pre RNDr. Milana Gabaríka, bytom Šaľa, ul. Družstevná 42.

MsZ   n e p o t v r d i l o   uznesenie č. 8/2007 – XVI./9 a uznesenie stráca platnosť.

Za hlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová,
Proti hlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo,  Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Milena Verešová,
Zdržalo sa: 9
Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 4
Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč,

Materiál číslo B 4/9/07 - Parlament mladých - štatút
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.


Materiál číslo C 1/9/07 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2007

Uznesenie č. 9/2007 –VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2007,
B. schvaľuje
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2007 nasledovne:
Bežné príjmy:    322 610 tis. Sk
Bežné výdavky:    321 787 tis. Sk
Rozdiel:            823 tis. Sk

Kapitálové príjmy:     19 716 tis. Sk
Kapitálové výdavky:       56 480 tis. Sk
Rozdiel:     - 36 764 tis. Sk    

Príjmové finančné operácie:    45 807 tis. Sk
Výdavkové finančné operácie:                 9 866 tis. Sk
Rozdiel:        35 941 tis. Sk

Príjmy celkom:               388 133 tis. Sk
Výdavky celkom:    388 133 tis. Sk
Rozdiel celkom:                 0 tis. Sk

Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3

Ing. František Botka,  Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč,

Materiál číslo C 2/8/07 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 s výhľadom na roky 2009 a 2010
Materiál číslo C 3/9/07 - Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008


Uznesenie č. 9/2007 –IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008
B. schvaľuje
1. Rozpočet mesta Šaľa na rok 2008 so zapracovaním jednotlivých schválených poslaneckých návrhov nasledovne:
Bežné príjmy:     335 195 tis. Sk
Bežné výdavky:    327 109 tis. Sk
Rozdiel:         8 086 tis. Sk

Kapitálové príjmy:      35 900 tis. Sk
Kapitálové výdavky:      26 980 tis. Sk
Rozdiel:         8 920 tis. Sk

Príjmové finančné operácie:    0 tis. Sk
Výdavkové finančné operácie:                17 006 tis. Sk
Rozdiel:      - 17 006 tis. Sk

Príjmy celkom:     371 095 tis. Sk
Výdavky celkom:     371 095 tis. Sk
Rozdiel celkom:                0 tis. Sk
2. prijatie kontokorentného úveru vo výške max. 20 000 tis. Sk na preklenutie dočasného       nedostatku finančných prostriedkov v priebehu rozpočtového roku 2008,
3. prijatie úverového prísľubu na prijatie bankového úveru v prípade schválenia europrojektov vo výške podľa potreby na spolufinancovanie investičných akcii.
C. berie na vedomie
výhľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na roky 2009 – 2010.

Za hlasovalo: 13
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 5
Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 4
Ing. František Botka,  MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,

Materiál číslo C 4/9/07 - Návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. v likvidácii

Uznesenie č. 9/2007 –X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. v likvidácii,
B. schvaľuje
prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. v likvidácii.

Za hlasovalo: 20
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3

Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,

Materiál číslo C 5/9/07 - Návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2008

Uznesenie č. 9/2007 –XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2008,
B. berie na vedomie
návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2008,
C. konštatuje,
že MsZ schválilo príspevok zriaďovateľa na rok 2008 pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vo výške 8 mil. Sk, z toho 2,6 mil. Sk na výkon opatrovateľskej služby ako originálnej kompetencie mesta.

Za hlasovalo: 19
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4

Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,

Majetkové záležitosti
Materiál číslo D 1/9/07 - Návrh na dopredaj bytov zo VI. etapy
 

Uznesenie č. 8/2007 –XII./1.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na dopredaj bytov zo  VI. etapy,
B. schvaľuje
1. dopredaj bytu na ulici Jazernej, dom so súpisným číslom 584/22 pre:
Viktóriu Luptákovú, byt č. 65, VI. poschodie, parc.č. 985/3 v podiele 85/10 000,v cene 8 432,-Sk v súlade so Zákonom č.182/1993 Z.z. v znení Zákona č.151/1995 Z. z.
2. dopredaj bytu na ulici Jazernej, dom so súpisným číslom 584/24 pre:
Viktóriu Boršovú a Pavla Borša, byt č.32, III. poschodie, parc.č.985/3 v podiele 151/10 000, v cene 14 941,- Sk v súlade so Zákonom č.182/1993 Z.z. V znení Zákona č.151/1995 Z.z.

Za hlasovalo: 20
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,

Materiál číslo D 2/8/07 - Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom budovy súp.č. 2062 na Ul. Komenského v Šali - Veči, vrátane areálu na parc. č. 3207/1, s následnou rekonštrukciou
Predkladateľ stiahol materiál z programu rokovania.


Materiál číslo H 1/8/07 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na I. polrok 2008

Uznesenie č. 9/2007 –XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na
I. polrok 2008,
B. súhlasí
s termínmi zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na I. polrok 2008 podľa predloženého a upraveného návrhu s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa.

Za hlasovalo: 20
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3

Mgr. Jozef Belický, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,

Materiál číslo H 2/9/07 - Ustanovenie okruhu úkonov a činnosti zástupcu primátora mesta Šaľa na roky 2006 – 2010

Uznesenie č. 9/2007 –XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na ustanovenie okruhu úkonov a činností zástupcu primátora mesta Šaľa na roky 2007–2010,
B. ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šali č. 1/2007 – VII. z 1. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 22. februára 2007, ktorým MsZ schválilo okruh činnosti zástupcu primátora mesta na roky 2007–2010,
C. schvaľuje
okruh úkonov a činností zástupcu primátora mesta Šaľa na roky 2007–2010 podľa predloženého návrhu.

Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3

MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 4
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,

Materiál číslo H 3/9/07 - Komunitná nadácia - voľba členov dozornej rady, správnej rady a správcu nadácie
Predkladateľ stiahol materiál z  rokovania MsZ.

Materiál číslo H 4/9/07 - Predloženie návrhu na zapožičanie čestného názvu Základná škola Jozefa Cígera Hronského pre Základnú školu Krátka ul. č. 2, Šaľa, na Ministerstvo školstva SR


Uznesenie č. 9/2007 –XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
predloženie návrhu na zapožičanie čestného názvu Základná škola Jozefa Cígera Hronského pre Základnú školu Krátka ul. č. 2, Šaľa,
B. schvaľuje
predloženie návrhu na zapožičanie čestného názvu Základná škola Jozefa Cígera Hronského pre Základnú školu Krátka ul. č. 2, Šaľa,
C. ukladá
predložiť návrh na zapožičanie čestného názvu Základná škola Jozefa Cígera Hronského pre Základnú školu Krátka ul. č. 2, Šaľa na Ministerstvo školstva SR.
T: ihneď      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 22
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1

Tibor Dubis,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,

Materiál číslo H 5/9/07 - Vstup mesta Šaľa do „Združenia miest a obcí galantsko - šalianskeho regiónu (skrátený názov: ZMO GA-SA)“

Uznesenie č. 9/2007 –XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vstup mesta Šaľa do „Združenia miest a obcí galantsko–šalianskeho regiónu (skrátený názov: ZMO GA-SA)“,
B. ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2007 – XVI. z 5. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 4. júla 2007, ktorým MsZ súhlasilo so vstupom mesta Šaľa do Regionálneho združenia ZMOS regiónov bývalého okresu Galanta
C. schvaľuje
1. vstup mesta Šaľa do Združenia miest a obcí galantsko – šalianskeho regiónu,
2. Zmluvu o založení Združenia miest a obcí galantsko - šalianskeho regiónu a Stanovy Združenia miest a obcí galantsko - šalianskeho regiónu,
3. ročný členský príspevok 1,- Sk na obyvateľa.

Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3

Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 3
Tibor Dubis, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo H 6/9/07 - Petícia občanov za zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s V a VJM v budove na Ul. P.Pázmaňa č. 48 v Šali

Uznesenie č. 9/2007 –XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu občanov za zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s V a VJM v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48 v Šali,
B. berie na vedomie   
petíciu občanov za zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s V a VJM v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48 v Šali.

Za hlasovalo: 21
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2

Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč,

Prílohy