Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 06.07.2011 - 09:34  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:26  //  zobrazené: 1760

08/2011 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 08/2011  |  dátum konania: 30.06.2011  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplniť do písmena F. Právne záležitosti materiál F 3/8/2011 Rekonštrukcia MK Záhradnícka v Šali

Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 10
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 2
Presunúť prerokovanie materiálu číslo A 2/8/2011 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK z písmena A. Informačné materiály a správy do písmena C. Hospodárenie mesta za materiál číslo C 6/8/2011.

Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 10
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 3

Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 4
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Marián Antal, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 5
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 9
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo A 1/8/2011 -  Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 8/2011 ? I. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka ? zmeniť v bode č. 3 uznesenia termín na septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ,
C. schvaľuje
presun termínov plnenia úloh:
1. Z uznesenia MsZ č. 6/2010 zo dňa 28. októbra 2010
úloha č. IV. B:
Pripraviť vyhlásenie a návrh nových súťažných podmienok VOS ?O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali ? IV.?
T: 1. zasadnutie MsZ v roku 2012
Z: prednostka MsÚ

2. Z uznesenia MsZ č. 3/2011 zo dňa 24. marca 2011
úloha č. II. D1:
Predložiť novelu VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008, VZN č. 16/2008 a VZN č. 2/2010, v § 9 bod 17 so zapracovaním nasledovných princípov:
a) ponechať len kritérium finančný objem, ktorý by mal byť nižší ako je v súčasne platnom znení VZN,
b) konkrétnu sumu navrhnúť po analýze zmluvných kontraktov na dodanie tovarov, prác a služieb za predchádzajúce obdobie, s cieľom zvýšiť počet kontraktov, ktoré budú podliehať schváleniu MsZ a tak obmedziť v budúcnosti možnosti na opakovanie nedostatkov uvedených v predloženej správe.
T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011
Z: prednostka MsÚ

3. Z uznesenia MsZ č. 4/2011 zo dňa 14. apríla 2011
úloha č. II. D6:
Novelizovať interný predpis Zásady informovania v meste Šaľa.
T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011
Z: prednostka MsÚ

4. Z uznesenia MsZ č. 6/2011 zo dňa 19. mája 2011
úloha č. X. C:
Aktualizovať interný predpis mesta ?Smernica mesta Šaľa o verejnom obstarávaní?  v znení zmien a doplnkov s ohľadom na novelu zákona o verejnom obstarávaní
a ?Smernicu verejného obstarávateľa pre zákazky s nízkou hodnotou? vydanú primátorom mesta.
T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011
Z: prednostka MsÚ

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo A 3/8/2011 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011

Uznesenie č. 8/2011 ? II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo A 4/8/2011 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2011, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu

Uznesenie č. 8/2011 ? III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2011, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2011, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo A 5/8/2011 - Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR

Uznesenie č. 8/2011 ? IV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča ? doplniť do predloženého návrhu uznesenia bod C. ukladá
- informovať mestské zastupiteľstvo o splnení prijatých opatrení vyplývajúcich z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu.
- T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011       Z: hlavná kontrolórka

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR,
B. berie na vedomie
správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR,
C. ukladá
informovať mestské zastupiteľstvo o splnení prijatých opatrení vyplývajúcich z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu.
T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011       Z: hlavná kontrolórka

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,


Materiál číslo A 6/8/2011 - Informácia o čerpaní kontokorentného úveru prijatého
z UniCredit Bank, a.s. k 30.06.2011 

Uznesenie č. 8/2011 ? V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o čerpaní kontokorentného úveru prijatého z UniCredit Bank, a.s.
k 30. 06. 2011,
B. berie na vedomie
informáciu o čerpaní kontokorentného úveru prijatého z UniCredit Bank, a.s.
k 30. 06. 2011.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,


Materiál číslo B 1/8/2011 - Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Šaľa a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa ? zmeny a doplnky č. 3

Uznesenie č. 8/2011 ? VI. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Jozefa Mečiara)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Šaľa a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa ? zmeny
a doplnky č. 3,
B. schvaľuje
zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Šaľa podľa schválených lokalít
a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2011 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa ? zmeny a doplnky č. 3,
C. ukladá
spracovať čistopis zmien a doplnkov ÚPN mesta Šaľa v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania a schválených pripomienok.
T: 20. 07. 2011                                                                 Z: prednostka MsÚ

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,


Materiál číslo B 4/8/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa

Uznesenie č. 8/2011 ? VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa v predloženom znení.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,


Materiál číslo B 5/8/2011 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

Uznesenie č. 8/2011 ? VIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa, 
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa, v predloženom a doplnenom znení. 

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,


Materiál číslo B 6/8/2011 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 6/2011 ? XXIII.
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 19. mája 2011

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej ? stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 15
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 2
Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor,

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.


Materiál číslo B 7/8/2011 - Aktualizácia Uznesenia MsZ č. 4/2010 ? X. z 1. júla 2010 - výkup pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom v Šali

Uznesenie č. 8/2011 ? IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
aktualizáciu Uznesenia MsZ č. 4/2010 ? X. z 1. júla 2010 - výkup pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom v Šali,
B. schvaľuje
výkup pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom v Šali od jednotlivých vlastníkov v zmysle prílohy č. 1, v cene 5,311 Eur/m2,
C. ukladá
uzatvoriť kúpne zmluvy s jednotlivými vlastníkmi v zmysle prílohy č. 1.
T: 31. 12. 2012  Z: prednostka MsÚ

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor,


Materiál číslo C 1/8/2011 - Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2010
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2010

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej ? doplniť do uznesenia bod E. ukladá v znení:
1. vykonať analýzu zdrojov rozpočtu,
2. utlmiť rozvojové programy mesta v závislosti od zdrojových možností mesta.
T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011    Z: prednostka MsÚ

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo:1
MUDr. Igor Bečár,
Zdržalo sa: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. 8/2011 ? X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záverečný účet Mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2010,
B. schvaľuje
záverečný účet Mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2010 nasledovne:


1. plnenie rozpočtu Mesta Šaľa k 31. 12. 2010 bez finančných operácií, a to:

plnenie bežných príjmov vo výške 10 611 234 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške 10 700 202 EUR
rozdiel  -88 968 EUR

plnenie kapitálových príjmov vo výške 761 845 EUR
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške               1 349 332 EUR
rozdiel - 587 487 EUR

plnenie celkových príjmov vo výške         11 373 079 EUR
čerpanie celkových výdavkov vo výške 12 049 534 EUR
výsledok hospodárenia bežného roka (schodok)   - 676 455 EUR

2. plnenie rozpočtu Mesta Šaľa k 31. 12. 2010 s finančnými operáciami, a to:

plnenie bežných príjmov vo výške 10 611 234 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške 10 700 202 EUR
rozdiel  -88 968 EUR

plnenie kapitálových príjmov vo výške 761 845 EUR
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške               1 349 332 EUR
rozdiel - 587 487 EUR

plnenie príjmových finančných operácií vo výške     1 094 060 EUR
čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške     320 596 EUR
rozdiel 773 464 EUR

plnenie celkových príjmov vo výške 12 467 139 EUR 
čerpanie celkových výdavkov vo výške 12 370 130 EUR
prebytok 97 009 EUR

3. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to:

a) Rezervný fond
stav k 1.1. 2010 141,47 EUR
tvorbu vo výške                 57 810,70 EUR
použitie vo výške 57 810,70 EUR
stav k 31.12. 2010        141,47 EUR

b) Fond rozvoja bývania
stav k 1.1. 2010 50,63 EUR
tvorbu vo výške             9 322,54 EUR
použitie vo výške 9 322,54 EUR
stav k 31.12. 2010                    50,63 EUR

c) Sociálny fond
stav k 1.1. 2010    291,62 EUR
tvorbu vo výške 17 412,30 EUR
použitie vo výške 17 517,35 EUR
stav k 31.12. 2010        186,52 EUR

d) Fond opráv
stav k 1.1. 2010    4 454,70 EUR
tvorbu vo výške 27 463,99 EUR
použitie vo výške 27 829,52 EUR
stav k 31.12. 2010                  4 089,17 EUR

4. Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške 35 291 684 EUR

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

6. Kladný výsledok finančných operácií vo výške 773 464,- EUR navrhujeme použiť takto:
I. Úhrada schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 676 455 EUR
II. Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo so schodkom, mesto tieto prostriedky usporiada zo zostatku finančných operácii (97 009) takto :
      * 5 000,- EUR ? rodinný futbal (použije sa na úhradu faktúr)
      *565,37 EUR - nedočerpané cestovné rozpočtových organizácií (vráti RO)
      *64,76 EUR ? nedočerpaná dotácia na asistenta učiteľa (vráti sa na KŠÚ)
      *12 795,15 EUR ? vlastné príjmy rozpočtových organizácii (vrátia sa RO)

7. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 78 583,98 EUR sa pridelí v zmysle
§ 15 ods. 1. písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách do Rezervného fondu a použije sa na financovanie rozpočtových výdavkov v roku 2011 (úhrada doplatkov faktúr z roku 2010).

8. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
a) schvaľuje ročnú uzávierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2010,
b) berie na vedomie stratu OSS za rok 2010 vo výške 17 234,05 EUR, ktorú vysporiada zo svojho hospodárskeho výsledku v nasledujúcom účtovnom období, v ktorom dosiahne zisk,
C. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2010,
D. schvaľuje
záverečný účet Mesta Šaľa bez výhrad,
E. ukladá
1. vykonať analýzu zdrojov rozpočtu,
2. utlmiť rozvojové programy mesta v závislosti od zdrojových možností mesta.
T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011    Z: prednostka MsÚ

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor,


Materiál číslo C 2/8/2011 - Vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007-2013) v znení Aktualizácie (2010) ? doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2010

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej ? doplniť do uznesenia do bodu C. ukladá:
- zverejniť informácie o možnostiach investovania, na internetovej stránke mesta,
T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011    Z: prednostka MsÚ

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 1
Mgr. Alena Demková,
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej ? doplniť do uznesenia do bodu C. ukladá:
- predložiť analýzu činnosti MsKS za rok 2010 a zámery na rok 2011,
T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011    Z: prednostka MsÚ

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 1
Mgr. Alena Demková,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Poslanecký návrh MUDr. Jozefa Grella ? doplniť do uznesenia do bodu C. ukladá:
- rokovať so zdravotnými poisťovňami s cieľom definovať rajonizáciu pacientov zo Šale,
T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011    Z: prednostka MsÚ

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 1
Mgr. Alena Demková,

Poslanecký návrh MUDr. Jozefa Grella bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča ? doplniť do uznesenia bod D. odporúča:
- primátorovi mesta, na základe požiadaviek z rokovania Mestského zastupiteľstva v Šali, požiadať o stanovisko Nitriansky samosprávny kraj a lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja k prístupu a poskytovaniu zdravotnej starostlivosti občanom mesta Šaľa zo strany nemocníc v Nových Zámkoch a Nitre.
T: ihneď         

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 1
Mgr. Alena Demková,

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

Uznesenie č. 8/2011 ? XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007-2013) v znení Aktualizácie (2010) ? doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2010,
B. berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007-2013) v znení Aktualizácie (2010) ? doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2010,
C. ukladá
1. pripraviť nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa 2012-2016 vo vlastnej réžii v spolupráci s odbornými komisiami pri MsZ,
T: 2012                                                                                              Z: prednostka MsÚ
2. zverejniť informácie o možnostiach investovania na internetovej stránke mesta,
T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011    Z: prednostka MsÚ
3. predložiť analýzu činnosti MsKS za rok 2010 a zámery na rok 2011,
T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011    Z: prednostka MsÚ
4. rokovať so zdravotnými poisťovňami s cieľom definovať rajonizáciu pacientov zo Šale,
T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011    Z: prednostka MsÚ
D. odporúča
primátorovi mesta, na základe požiadaviek z rokovania Mestského zastupiteľstva v Šali, požiadať o stanovisko Nitriansky samosprávny kraj a lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja k prístupu a poskytovaniu zdravotnej starostlivosti občanom mesta Šaľa zo strany nemocníc v Nových Zámkoch a Nitre.
T: ihneď         

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 1
Mgr. Alena Demková,


Materiál číslo C 3/8/2011 - Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za apríl 2011

Uznesenie č. 8/2011 ? XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za apríl 2011,
B. berie na vedomie
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za apríl 2011.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský
Počet neprítomných: 1
Mgr. Alena Demková,


Materiál číslo C 4/8/2011 - Návrh platu primátora mesta Šaľa

Uznesenie č. 8/2011 ? XIII. (alternatíva č. 1)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh platu primátora mesta Šaľa,
B. súhlasí
s platom primátora mesta Šaľa MUDr. Martina Alföldiho s účinnosťou od 01. 06. 2011 podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. t. j. vo výške 2 223,- Eur.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Alena Demková, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo C 6/8/2011 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011

Uznesenie č. 8/2011 ? XIV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča ? doplniť do uznesenia bod C. ukladá v znení:
- predložiť správu o súdnom spore so spoločnosťou SATES a. s.
T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011        Z: hlavná kontrolórka

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa  na rok 2011,
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa  na rok 2011 nasledovne:
Bežné príjmy:                                            11 201 558 EUR
Bežné výdavky:                                  11 201 402 EUR
Rozdiel:                                                          156 EUR

Kapitálové príjmy: 3 863 131 EUR
Kapitálové výdavky:  3 138 578 EUR
Rozdiel: 724 553 EUR
   
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 064 689 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     14 339 980 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:   724 709 EUR

Príjmové finančné operácie: 193 612 EUR
Výdavkové finančné operácie:             553 071 EUR
Rozdiel: - 359 459 EUR

Rozpočet na rok 2011 celkom:
Príjmy celkom: 15 258 301 EUR
Výdavky celkom: 14 893 051 EUR
Rozdiel celkom: 365 250 EUR
C. ukladá
predložiť správu o súdnom spore so spoločnosťou SATES a. s.
T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011        Z: hlavná kontrolórka

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Mgr. Alena Demková, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo A 2/8/2011 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej ? doplniť do uznesenia bod C. ukladá v znení:
- vyvodiť za zistené porušenia, ktoré vyplynuli z kontroly, dôsledky voči zodpovedným zamestnancom a následne o nich informovať mestské zastupiteľstvo.
T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011       Z: prednostka MsÚ

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Alena Demková, Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. 8/2011 ? XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. Správu z následnej finančnej kontroly uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v meste Šaľa,
2. Správu z následnej finančnej kontroly zúčtovania finančných prostriedkov mesta poskytnutých v roku 2010 z rozpočtu mesta v zmysle VZN o poskytovaní dotácií,
B. berie na vedomie
A. Správu z následnej finančnej kontroly uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v meste Šaľa s prijatými opatreniami,
B. Správu z následnej finančnej kontroly zúčtovania finančných prostriedkov mesta poskytnutých v roku 2010 z rozpočtu mesta v zmysle VZN o poskytovaní dotácií s prijatými opatreniami.
C. ukladá
vyvodiť za zistené porušenia, ktoré vyplynuli z kontroly, dôsledky voči zodpovedným zamestnancom a následne o nich informovať mestské zastupiteľstvo.
T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011       Z: prednostka MsÚ

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo D 1/8/2011 - MUDr. Alexander Štítnický, Hliník 45, Šaľa ? prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2011 ? XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo finančnej situácii mesta,
2. bol zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnený dňa 01. 06. 2011,
C. schvaľuje
prevod majetku mesta - pozemku so spevnenými plochami, chodníkom a zeleňou pred objektom psychiatrickej ambulancie na Nemocničnej ul. v Šali, časť CKN parc.
č. 2077/13 a časť parc. č. 2056/1 v k. ú. Šaľa o celkovej výmere cca 351 m2 (výmera bude upresnená GP) do výlučného vlastníctva MUDr. Alexandra Štítnického, trvale bytom Šaľa, Hliníkova 45, v cene 59,749 Eur/m2, t. j. v celkovej sume cca 20 971,90 Eur.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 2/8/2011 - SVB a NP ?Centrum?, M. M. Hodžu, Šaľa; SVB a NP ?Máj?, 1. mája, Šaľa; SVB a NP ?H 55?, M. M. Hodžu, Šaľa ? žiadosť o uzavretie prechodového trojuholníka 

Uznesenie č. 8/2011 ? XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o uzavretie prechodového trojuholníka pri obytnom dome,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prenájmu pozemku za účelom uzavretia prechodového trojuholníka z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúci v ochrane majetku spoločenstiev na ul. M. M. Hodžu a 1. mája v Šali, časť parc. č. 2338/1 o výmere cca 112 m2 v cene v zmysle VZN č. 6/2007, t. j. 0,099 Eur/m2/rok, t. j. pri výmere cca 112 m2 je cena prenájmu
vo výške cca 11,08 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ?Centrum?, ?Máj? a ?H55?, zastúpené predsedami spoločenstiev.
Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 3/8/2011 - SVB a NP ?Hurbanova 911?, Hurbanova, Šaľa; SVB a NP ?Hurban?, Hurbanova, Šaľa; SVB a NP ?8. mája 909/19?, 8. mája, Šaľa ? žiadosť
o uzavretie prechodového trojuholníka

Uznesenie č. 8/2011 ? XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o uzavretie prechodového trojuholníka pri obytnom dome,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prenájmu pozemku za účelom uzavretia prechodového trojuholníka z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúci v ochrane majetku spoločenstiev
na Hurbanovej ul. a 8. mája v Šali, časť parc. č. 2338/1 o výmere cca 112 m2 v cene v zmysle VZN č. 6/2007, t. j. 0,099 Eur/m2/rok, t. j. pri výmere cca 112 m2 je cena prenájmu vo výške cca 11,08 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ?Hurbanova 911?, ?Hurban? a ?8. mája 909/19?, zastúpené predsedami spoločenstiev.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo D 4/8/2011 - SVB a NP ?SNP 5?, SNP, Šaľa; SVB a NP ?8. mája 907?,     8. mája, Šaľa; SVB a NP ?8. mája 908?, 8. mája, Šaľa ? žiadosť o uzavretie prechodového trojuholníka

Uznesenie č. 8/2011 ? XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o uzavretie prechodového trojuholníka pri obytnom dome,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prenájmu pozemku za účelom uzavretia prechodového trojuholníka z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúci v ochrane majetku spoločenstiev na ul. SNP a 8. mája v Šali, časť parc. č. 2338/1 o výmere cca 112 m2 v cene v zmysle VZN
č. 6/2007, t. j. 0,099 Eur/m2/rok, t. j. pri výmere cca 112 m2 je cena prenájmu vo výške cca 11,08 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ?SNP 5?, ?8. mája 907? a ?8. mája 908?,  zastúpené predsedami spoločenstiev.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 5/8/2011 - Richard Kovács, Rímska 2137/1, Šaľa ? žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania na nedoplatku za nájom bytu

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania na nedoplatku za nájom bytu,
B. schvaľuje
odpustenie poplatku z omeškania vo výške 100 % pre Richarda Kovácsa, Rímska 2137/1, Šaľa.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 1
Mgr. Július Morávek,
Proti hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 2
Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 6/8/2011 - Anna Kubíková, Letná 569/1, Šaľa ? žiadosť o  odpustenie poplatku z omeškania na nedoplatku za nájom bytu

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania na nedoplatku za nájom bytu,
B. schvaľuje
odpustenie poplatku z omeškania vo výške 100 % pre Annu Kubíkovú, Letná 569/1, Šaľa.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 6
RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 7/8/2011 - Zoltán Győry, ul. Germánska 2200/1, 927 05  Šaľa ? žiadosť o splácanie kúpnej ceny za nebytové priestory v COV formou splátkového kalendára

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o predaj nehnuteľnosti na splátky,
B. schvaľuje
splátkový kalendár na úhradu kúpnej ceny vo výške 10.469,39 Eur za nebytové priestory v objekte COV Šaľa, mestská časť Veča
I. nebytový priestor č. C2/6 obchodný priestor o celkovej výmere 13,50 m? na poschodí vchodu č. 11 bloku C prevádzkovej budovy súp. č. 1854 na parc. č. 3080/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 348 m?
podiel na spoločných častiach a zariadeniach a  príslušenstve prevádzkovej budovy
súp. č. 1854 v 2259/544827-tin
podiel na pozemku parc. č. 3080/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 348 m? vo výške 2259/544827-tin,
II. nebytový priestor č. C2/13 obchodný priestor o celkovej výmere 25,26 m? na poschodí vchodu č. 11 bloku C prevádzkovej budovy súp. č. 1854 na parc. č. 3080/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 348 m?
podiel na spoločných častiach a zariadeniach a  príslušenstve prevádzkovej budovy súp. č. 1854 v 3435/544827-tin
podiel na pozemku parc. č. 3080/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 348 m? vo výške 3435/544827-tin
a príslušenstvo nebytového priestoru č. C2/6 a č. C 2/13
tak, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu:
v 19 splátkach (júl 2011 až december 2012), úročenou úrokovou sadzbou 5 % p.a. s tým, že v prípade nezaplatenia splátky v stanovenom termíne bude táto úročená úrokmi z omeškania v zmysle platných právnych predpisov (uvedený v prílohe č. 1 tohto uznesenia). Vklad do katastra nehnuteľností bude podaný do 5 dní po uhradení celej kúpnej ceny.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 6
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 7
Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 8/8/2011 - FARMA MAJCICHOV, a. s. ? návrh na doriešenie právneho vzťahu k užívaným pozemkom

Uznesenie č. 8/2011 ? XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doriešenie právneho vzťahu k užívaným pozemkom v majetku mesta - prenájom majetku mesta, k poľnohospodárskej pôde v lokalite ?Trnovecký klin?,


B. schvaľuje  
prenájom poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Šaľa v lokalite ?Trnovecký klin? vedenej v KN reg. E na LV č.1 a to:
parc. E KN č. 2227 o výmere       8 319 m2
parc. E KN č. 2228 o výmere      489 m2
parc. E KN č. 2229 o výmere 13 451 m2
spolu výmera                             22 259 m2,
v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a zmene niektorých zákonov, v cene nájmu 99,58 Eur/ha, t. j. za celú výmeru 221,65 Eur/rok, v prospech FARMY MAJCICHOV, a.s. so sídlom 919 22 Majcichov 50, na obdobie 10 rokov, so začiatkom nájmu od 01. 01. 2011 (odkedy a.s. prevzala časť podniku ?Prevádzku č. 2 - Ostatné? od FARMY JATOV, spol. s r.o. ).
Táto cena nájmu bude použitá i pri vysporiadaní užívania ďalšej poľnohospodárskej pôdy v tejto lokalite vo výmere 200 792 m2, na obdobie od 01. 01. 2011 po zber úrody (agrotechnický termín zberu plodiny je 15. 10. 2011).

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
 Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 9/8/2011 - Návrh na odsúhlasenie kúpnej ceny za predaj pozemku pred Spoločenským domom v Šali - Veči formou splátkového kalendára v zmysle Uznesenia
č. 3/2011 ? XIII.

Uznesenie č. 8/2011 ? XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odsúhlasenie kúpnej ceny za predaj pozemku pred Spoločenským domom v Šali - Veči formou splátkového kalendára v zmysle Uznesenia č. 3/2011 ? XIII.,
B. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k.ú. Šaľa - výkup pozemkových nehnuteľností vedených v KN E na LV č. 3787 a to parc. č. 145, zastavané plochy a nádvoria o výmere 680 m2 a parc. č. 146/1, orná pôda o výmere 554 m2
v spoluvlastníckom podiele 1/1 (podľa GP č. 17-05/2010 ako novovytvorené parcely KN C č. 3201/5, 3202/4 a 3201/4, ostatná plocha), spolu výmeru 1 234 m2 od Márii Molnárovej rod. Peőczovej, bytom Dunajská Streda, ul. Táborová 744/6, za jednotkovú cenu podľa ponuky vlastníčky, t. j. 30 Eur/m2, t. j. za celú výmeru spolu 37 020 Eur, bez požiadavky na úhradu za predchádzajúce užívanie s tým, že zmluvné strany hradia vzniknuté poplatky spojené s prevodom nehnuteľností v 1/2
2. splácanie kúpnej ceny formou splátkového kalendára, v 4 splátkach nasledovne:
1. splátka 9 255 Eur, pri podpise KZ
2. splátka 9 255 Eur, do 31. 12. 2011
3. splátka 9 255 Eur, do 31. 03. 2012
4. splátka 9 255 Eur, do 30. 06. 2012
3. zriadenie záložného práva na predmet prevodu, t. j. na novovytvorené parcely KN C
č. 3201/5, 3202/4 a 3201/4, v prospech predávajúcej Márii Molnárovej rod. Peőczovej, bytom Dunajská Streda, ul. Táborová 744/6, do doby splatenia celej kúpnej ceny.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 10/8/2011 - OZ Zatúlané psíky Šaľa, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 719 ? žiadosť o prenájom pozemku

Uznesenie č. 8/2011 ? XXII. (alternatíva č. 1)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti OZ Zatúlané psíky Šaľa o prenájom pozemku,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prenajať poľnohospodársku pôdu v k. ú. Šaľa v lokalite pri ČOV, vedenej v KN reg. C na LV č. 1 a to časť parc. č. 5181/67, orná pôda o výmere cca 220 m2, časť parc. č. 5181/44, orná pôda o výmere cca 490 m2, časť parc. č. 5181/45, orná pôda o výmere cca 490 m2, spolu cca 1 200 m2 (výmeru upresní GP), ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, bod 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, spočívajúci v zriadení útulku pre opustené a týrané zvieratá,
za symbolickú cenu 1 Eur/celá výmera/rok, s dobou nájmu 10 rokov, so začiatkom nájmu od 01. 01. 2012.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 11/8/2011 - BETALOV s.r.o., Hlavná 45/26, 927 01  Šaľa ? spôsob určenia nakladania s majetkom mesta

Uznesenie č. 8/2011 ? XXIII. (alternatíva č. 1)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
spôsob určenia nakladania s majetkom mesta,
B. schvaľuje
1. zverejniť zámer priameho predaja majetku mesta v k. ú. Šaľa vedeného na LV
č. 7012:
- nebytový obchodný priestor D1/4 o celkovej výmere 9,30 m2 v polyfunkčnej budove COV, súp. č. 1854, na prízemí bloku D, nachádzajúci sa na CKN parc.
č. 3080/18, vrátane prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v rozsahu 1368/544827,
- spoluvlastnícky podiel v rozsahu 1368/544827 na pozemku CKN parc. č. 3080/18,
s tým, že podaná cenová ponuka musí byť v minimálnej celkovej cene 1 707 Eur
(1 434 Eur za obchodný priestor a 273 Eur za pozemok),
2. doručené cenové ponuky následne predložiť na zasadnutie MsZ, ktoré podané cenové ponuky vyhodnotí,
C. ukladá
1. uverejniť oznámenie na predkladanie cenových ponúk na priamy odpredaj nehnuteľností:
- nebytový obchodný priestor D1/4 o celkovej výmere 9,30 m2 v polyfunkčnej budove COV, súp. č. 1854, na prízemí bloku D, nachádzajúci sa na CKN parc.
č. 3080/18, vrátane prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v rozsahu 1368/544827 v min. cene 1 434 Eur,
- spoluvlastnícky podiel v rozsahu 1368/544827 na pozemku CKN parc. č. 3080/18 v min. cene 273 Eur.
T: 04. 07. 2011 Z: prednostka MsÚ
2. podané cenové ponuky predložiť na vyhodnotenie na zasadnutie MsZ
T: zasadnutie MsZ september 2011 Z: prednostka MsÚ

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo D 12/8/2011 - Ivan Marček, ul. Gen. L. Svobodu 1935/7, Šaľa ? spôsob určenia nakladania s majetkom

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.


Materiál číslo F 1/8/2011 - Návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali -

Uznesenie č. 8/2011 ? XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali,
B. schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský


Materiál číslo F 2/8/2011 - Návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Uznesenie č. 8/2011 ? XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský


Materiál F 3/8/2011 ? ?Rekonštrukcia MK Záhradnícka v Šali?

Uznesenie č. 8/2011 ? XXVI. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča ? doplniť do uznesenia bod B. ukladá
1. preskúmať možnosť vyvodenia dôsledkov voči projekčnej organizácii VISIA, s.r.o. za spôsobenú škodu mestu a v budúcnosti na všetky zmluvy o dielo s projekčnými organizáciami aplikovať požiadavku na preukázanie poistenia zodpovednosti za škody, vo výške úmernej k objemu investícií, na ktoré sa projekt realizuje,
2. informovať mestské zastupiteľstvo o realizácii postupných krokov a o výsledku verejného obstarávania.
      T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011      Z: prednostka MsÚ)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. súhlasí
1. s uskutočnením verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na naviac práce vzniknuté na diele ?Rekonštrukcia MK Záhradnícka v Šali? a úpravu pôvodného predmetu zmluvy bez jeho predchádzajúceho zaradenia   do plánu verejného obstarávania a schválenia nariadenia na vykonanie verejného obstarávania mestským zastupiteľstvom,
2. s menovaním hodnotiacej komisie primátorom mesta bez jej schválenia mestským zastupiteľstvom,
3. s uzatvorením zmluvy o dielo na naviac práce vzniknuté na diele ?Rekonštrukcia MK Záhradnícka v Šali? a úpravu pôvodného predmetu zmluvy bez jej predchádzajúceho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Šali, ktorou sa zvýši celková cena diela o najviac 15 % z pôvodnej ceny diela,
B. ukladá
1. preskúmať možnosť vyvodenia dôsledkov voči projekčnej organizácii VISIA, s.r.o. za spôsobenú škodu mestu a v budúcnosti na všetky zmluvy o dielo s projekčnými organizáciami aplikovať požiadavku na preukázanie poistenia zodpovednosti za škody, vo výške úmernej k objemu investícií, na ktoré sa projekt realizuje,
2. informovať mestské zastupiteľstvo o realizácii postupných krokov a o výsledku verejného obstarávania.
      T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2011      Z: prednostka MsÚ

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo H 1/8/2011 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2011 

Uznesenie č. 8/2011 ? XXVII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka - zmeniť termín 9. zasadnutia MsZ na 22. 09. 2011)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2011,
B. súhlasí  
s predloženým návrhom na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva
na 2. polrok 2011 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa:
9. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22. 09. 2011,
10. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 03. 11. 2011,
11. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 08. 12. 2011.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marek Vrbovský

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaP

Prílohy