Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 18.12.2008 - 13:43  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 13:46  //  zobrazené: 1354

08/2008 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 08/2008  |  dátum konania: 11.12.2008  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplnenie  bodu č. 11 Marián Kisteleki a manž. Marcela, Nádražná 9, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. SNP - materiál číslo D 11/8/08

Za hlasovalo: 14
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 11
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 14
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 11
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 14
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 11
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Hlasovanie č. 4
Voľba volebnej komisie

Za hlasovalo: 14
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 11
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Hlasovanie č. 5
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 13
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 11
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo A 1/8/08 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 8/2008 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 13
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. František Botka, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 10
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 2/8/08 - Správy z kontrol vykonaných ÚHK

Uznesenie č. 8/2008 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontroly investičnej akcie „Pešia zóna Šaľa centrum – 1. etapa“,
B. berie na vedomie
     výsledky z vykonanej  kontroly.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 14
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Belický,
Počet neprítomných: 10
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 3/8/2008 - Informatívna súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v školskom roku  2007/2008 a stave v školskom roku 2008/2009

Uznesenie č. 8/2008 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo
informatívnu súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2007/2008 a stave v školskom roku 2008/2009,
B. berie na vedomie
informatívnu súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku  2007/2008 a stave v školskom roku 2008/2009.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 13
Ing. František Botka, Tibor DubisMUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, , RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo A 4/8/08 - Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie október – november 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu

Uznesenie č. 8/2008 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie október – november 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,
B. berie na vedomie
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie október – november 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 13
Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo A 5/8/08 - Informácia o plnení harmonogramu zavedenia eura v meste Šaľa

Uznesenie č. 8/2008 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení harmonogramu zavedenia eura v meste Šaľa,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení harmonogramu zavedenia eura v meste Šaľa.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 1/8/08 - Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení Dodatku č.1 zo dňa  07. 06. 2007

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
      zmenu VZN č. 9/2000
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. .../2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení Dodatku č.1 zo dňa  07. 06. 2007 v predloženom znení
C.   ukladá
       vypracovať VZN v úplnom znení
       T:  do 31.12.2008                                                                  Z: prednosta MsÚ  

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 10
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 7
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo B 2/8/08 - Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008

Uznesenie č. 8/2008 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 16/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008 v predloženom a upravenom znení.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 3/8/08 - Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 15/2001 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta


Uznesenie č. 8/2008 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2001 o prevode bytov       a nebytových priestorov v majetku mesta,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 17/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2001 o prevode bytov       a nebytových priestorov v majetku mesta v predloženom znení.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 4/8/08 - Návrh VZN mesta Šaľa o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 8/2008 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 18/2008 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 18/2008 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 14
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 5/8/08 - Návrh VZN mesta Šaľa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

Poslanecký návrh Mileny Veresovej - daň za psov v činžiakoch znížiť z 27 € na 25 €,

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 14
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Zdržalo sa: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Mileny Veresovej bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. František Botka - navrhol pri vývoze komunálneho odpadu zľavu 50 % a znížiť vekovú hranicu zo 65 rokov na 62 rokov,  

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 10
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 9
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
Milena Verešová,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Ing. Františka Botku bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. František Botka - navrhol pre občanov, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšia 62 rokov znížiť daň za psov v činžiakoch na 17 €,

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 11
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 7
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Ing. Františka Botku bol prijatý.

Uznesenie č. 8/2008 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 19/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 19/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v alternatíve č. 3.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 20
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 6/8/08 - Návrh Štatútu Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali

Uznesenie č. 8/2008 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Štatútu Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali,
B. schvaľuje
Štatút Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali v predloženom znení.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 7/8/08 - Návrh na zrušenie Uznesenia č. 7/2008-XIX. zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 06.11.2008 (vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov za ČS SHELL v Šali -Veči

Uznesenie č. 8/2008 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zrušenie Uznesenia č. 7/2008-XIX. zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 06.11.2008 (vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov za ČS SHELL v Šali - Veči),
B. ruší
Uznesenie č. 7/2008-XIX. zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 06.11.2008 (vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov za ČS SHELL v Šali - Veči).

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo C 1/8/08 - Návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2009

Uznesenie č. 8/2008 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2009,
B. schvaľuje
1. príspevok zriaďovateľa na rok 2009 pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vo výške 380 560 € (11 464 750 Sk), z toho 153 240 € (4 616 510 Sk) na výkon opatrovateľskej služby ako originálnej kompetencie mesta,
2. financovanie sociálnych služieb poskytovaných Organizáciou sociálnej starostlivosti mesta Šaľa z úhrad za sociálne služby od prijímateľov sociálnych služieb na základe zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb v súlade s ustanovením § 71, ods. 2 zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s účinnosťou od 01. 01. 2009.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. László Gyurovszky, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, , Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo C 2/8/08 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2008

Uznesenie č. 8/2008 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2008,
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 nasledovne:

Bežné príjmy:      353 900 tis. Sk (11 747 328 €)
Bežné výdavky:     330 038 tis. Sk (10 955 255 €)
Rozdiel:           23 862 tis. Sk (     792 073 €)

Kapitálové príjmy:      15 150 tis. Sk (     502 888 €)
Kapitálové výdavky:          73 112 tis. Sk (  2 426 874 €)
Rozdiel:              -57 962 tis. Sk (-1 923 986 €) 

Príjmové finančné operácie:        51 280 tis. Sk (  1 702 184 €)
Výdavkové finančné operácie:                 17 180 tis. Sk (     570 272 €)
Rozdiel:                             34 100 tis. Sk ( 1 131 912 €)

Rozpočet na rok 2008 celkom:
Príjmy celkom:                420 330 tis. Sk (13 952 400 €)
Výdavky celkom:    420 330 tis. Sk (13 952 400 €)
Rozdiel celkom:                                      0  0

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 20
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo C 3/8/08 - Informácia o odpísaní daňového nedoplatku AV-REVEX-nábytkové stolárstvo, spol. s r.o., Diakovská cesta 1243, 927 00  Šaľa

Uznesenie č. 8/2008 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o odpísaní daňového nedoplatku AV-REVEX - nábytkové stolárstvo, spol. s r.o., Diakovská cesta 1243, 927 00  Šaľa,
B. berie na vedomie
informáciu o odpísaní daňového nedoplatku AV-REVEX - nábytkové stolárstvo, spol. s r.o., Diakovská cesta 1243, 927 00  Šaľa vo výške 243 785,- Sk (8 092,17 €)

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 19
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo C 4/8/08 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 a 2011

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 a 2011

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického – navýšiť rozpočet na údržbu „malého“ futbalového štadiónu  na 150 tis. Sk,

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 15
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 4
Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického – navýšiť rozpočet na údržbu futbalového štadiónu vo Veči  na 2 mil. Sk

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 13
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického – navrhol, aby sa z rozpočtu na mesačník Šaľa presunuli finančné prostriedky vo výške 400 000,- Sk a tie rozdeliť 200 000,- Sk na televíziu a 200 000,- Sk na uverejňovanie formou reklamy v periodikách,

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 9
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického nebol prijatý.

Poslanecký návrh Mileny Veresovej – z kapitoly propagácie vynechať prostriedky určené na podpísanie zmluvy s TV KREA 

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 8
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 8
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Mileny Veresovej nebol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do investičných akcií investičnú akciu dotvorenie obradnej siene

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 15
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 2
Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,

Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – zahrnúť do investičných akcií investičnú akciu rekonštrukcia a modernizácia kongresovej sály, momentálne bez finančného krytia, s tým že finančné krytie sa vygeneruje z projektovej dokumentácie

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 10
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5
MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do uznesenia bod E. ukladá
pripraviť zoznam dotácií určených pre mládež a na mládežnícky šport, s určením ich podielu z dotácií poskytovaných FO a PO
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2009                     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 20
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. 8/2008 – XV .
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta      Šaľa na rok 2009
B. schvaľuje
1. Rozpočet mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 nasledovne:

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2009 v € :

Bežné príjmy: 12 397 829 €
Bežné výdavky: 12 191 463 €
Rozdiel: 206 366 €

Kapitálové príjmy: 3 571 433 €
Kapitálové výdavky:  3 138 817 €
Rozdiel: 432 616 €

Príjmové finančné operácie: 1 327 757 €
Výdavkové finančné operácie:             1 966 739 €
Rozdiel: - 638 982 €

Rozpočet na rok 2009 celkom:

Príjmy celkom:     17 297 019 €
Výdavky celkom:     17 297 019 €
Rozdiel celkom:                 0 €

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2009 v tis. Sk :

Bežné príjmy:      373 497 tis. Sk
Bežné výdavky:     367 280 tis. Sk
Rozdiel:          6 217 tis. Sk

Kapitálové príjmy:     107 593 tis. Sk
Kapitálové výdavky:       94 560 tis. Sk
Rozdiel:        13 033 tis. Sk

Príjmové finančné operácie:      40 000 tis. Sk
Výdavkové finančné operácie:     59 250 tis. Sk
Rozdiel:      - 19 250 tis. Sk

Príjmy celkom:     521 090 tis. Sk
Výdavky celkom:     521 090 tis. Sk
Rozdiel celkom:                0 tis. Sk

2. prijatie úveru vo výške max. 1 327 757 € (40 000 tis. Sk) na plánované investičné akcie v priebehu rozpočtového roku 2009,
3. prijatie úverového prísľubu na prijatie bankového úveru v prípade schválenia europrojektov vo výške podľa potreby na spolufinancovanie investičných akcií,
C. berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 a 2011
2. výhľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na roky 2010 - 2011
D. určuje
rozsah vykonávania zmien rozpočtu mesta v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktoré môže vykonávať primátor nasledovne:
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schválených programov rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu
b) povolenie prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtových príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu.
V ostatných prípadoch zmenu rozpočtu vykonáva MsZ v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
E. ukladá
pripraviť zoznam dotácií určených pre mládež a na mládežnícky šport, s určením ich podielu z dotácií poskytovaných FO a PO
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2009         Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
F. odporúča
zakomponovať do rozpočtu mesta výdavky vo výške 600 tis. Sk na základe schválených poslaneckých návrhov.
Navýšenie rozpočtu o 600 tis. Sk bude kryté z doúčtovania podielových daní z roku 2008.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 21
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo C 5/8/08 - Návrh Cenníka služieb - Príloha č. 1 Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali

Uznesenie č. 8/2008 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Cenníka služieb – Príloha č.1  Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali,

B. schvaľuje
cenník služieb – Príloha č.1 Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali v predloženom znení.

Hlasovanie č. 32 (hlasovanie je neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia)

Za hlasovalo: 16
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia sa uskutočnilo hlasovanie bez  hlasovacieho zariadenia (sčítavaním hlasov).

Hlasovanie sčítavaním hlasov
Za hlasovalo: 20
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 1/8/08 - Záhradkárska osada č.1 „Pri kúpalisku“ v Šali – návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k pozemkom so záhradkami

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k pozemkom v Záhradkárskej osade „Pri kúpalisku“
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 2522/1 a parc.č. 2509 až 2521, spolu o výmere cca 14 440 m2, v cene 900,- Sk/m2 (29,87 €/m2), t.j. v celkovej sume cca
12 996 000 Sk (431 388,16 €) pre jednotlivých členov ZO „Pri kúpalisku“ podľa prílohy č. 2 s tým, že presné výmery pre jednotlivých členov budú upresnené geometrickým plánom.

Hlasovanie č. 33 (skúšobné hlasovanie)
Za hlasovalo: 8
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 4
Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 8
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 3
Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár,
Proti hlasovalo: 9
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 8
Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 2/8/08 - Darina Karasová, šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku pri Spoločenskom dome vo Veči

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku pri Spoločenskom dome vo Veči
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 3205/1, v zmysle GP č. 122/2007 vytvoreného Pavlom Petrom novovytvorená parc.č. 3205/5 o výmere 674 m2, v cene
800 Sk/m2 (25,56 €/m2), t.j. v celkovej sume 539 200 Sk (17 898,16 €) za účelom výstavby rodinného domu pre Darinu Karasovú, trvale bytom Šaľa, Hliník 1903/20.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 4
Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 9
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,  Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 6
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo:2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 3/8/08 - Róbert Horváth a manž., Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Jaseňovej ul. v Šali

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – navrhla znížiť cenu pozemku na 600,- Sk/m²

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 9
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 4
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 6
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej nebol prijatý.

Poslanecký návrh MUDr., Jozefa Grella – navrhol znížiť cenu pozemku na 150,- Sk/m²

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 9
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 7
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 4
Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh MUDr. Jozefa Grella nebol prijatý.

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Jaseňovej ul. v Šali
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 614/116 o výmere cca 129 m2, v cene
1 300,- Sk/m2 (43,15 €/m2), t.j. v celkovej sume cca 167 700,- Sk (5 566,62 €) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Róberta Horvátha a Oľgy Horváthovej rod. Devátovej, obaja trvale bytom Šaľa, Jaseňová ul. č. 15, s vecným bremenom spočívajúcim v práve pešieho prechodu cez uvedenú parcelu v pásme širokom 1,5 m v prospech vlastníkov pozemkov parc.č. 614/107 až 614/115.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 8
Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 7
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 5
Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 1
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 4/8/08 - Pavol Behun a manž. Alena a spol. – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nešporovej ul.

Uznesenie č. 8/2008 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie  pozemku na Nešporovej ul.,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 2667/13, 2667/14, 2667/15 v k.ú. Šaľa, spolu o výmere 54 m2, v cene podľa hodnotovej mapy v danej lokalite 1 100,-Sk/m2, t. j. v celkovej cene 59 400,- Sk (1.971,71 €) nasledovne:
- parc. č. 2667/15 o výmere 18 m2, v sume 19 800,-Sk (657,23 €), pre Pavla Behuna a manž. Alenu, obaja trvale bytom Šaľa, Okružná 1025/18, v 1/1 do BSM,
- parc. č 2667/14 o výmere 18 m2, v sume 19 800,-Sk (657,23 €), pre Štefana Straňáka a manž. Silviu, obaja trvale bytom Šaľa, 8. mája 909/19, v 1/1 do BSM,
- parc. č. 2667/13 o výmere cca 18 m2, v sume cca 19 800,- Sk (657,23 €), pre Ladislava Nagya a manž. Evu, obaja trvale bytom Šaľa, Nešporova 1016/14, v 1/1 do BSM.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 14
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 4
Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 5/8/08 - Edita Gujberová a manž. Valter, Nešporova 1015/18, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Hlbokej ul.

Procedurálny návrh Ing. Jozefa Mečiara – stiahnuť materiál z rokovania MsZ

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 7
Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 7
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 4
Ing. László Gyurovszky,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Procedurálny návrh Ing. Jozefa Mečiara nebol prijatý.

Uznesenie č. 8/2008 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
      žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Hlbokej,

B.  schvaľuje
      zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 2181/1 o výmere cca 24 m2, v cene
1 400,- Sk/m2, spolu v celkovej cene cca 33.600,- Sk (1.115,31 €) pre Editu Gujberovú a manž. Valtera, obaja trvale bytom Šaľa, Nešporova ul. č. 1015/18, v 1/1 do BSM.

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 12
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Jozef Husárik, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 6/8/08 - Gabriel Iványi a manž. Jaroslava, Hliník 1871/21, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Fraňa Kráľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
      žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Fraňa Kráľa
B.  schvaľuje
      zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 3198/10 o výmere cca 9 m2 a časť parc. č.  3198/243 o výmere cca 15 m2, t.j. spolu 24 m2, v cene 900,- Sk/m2, spolu v celkovej cene cca 21.600,- Sk (716,98 €) pre Gabriela Iványiho a manž. Jaroslavu, obaja trvale bytom Šaľa, Hliník  č. 1871/21, do BSM.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 11
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 6
Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 4
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 7/8/08 - Karol Zadrabaj a manž. Zlatica, Nešporova 1015/24, Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku na Mostovej ul.

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
      žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Mostovej,
B.  schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 2310/1 o výmere 18 m2, v cene 1.500,- Sk/m2, spolu v celkovej sume cca 27.000,- Sk (896,23 €) pre Karola Zadrabaja a manž. Zlaticu, obaja trvale bytom Šaľa, Nešporova ul. č. 1015/24, do BSM.

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 11
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 7
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 3
Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 8/8/08 - Prehodnotenie nájomného vzťahu medzi mestom Šaľa a Mestským hokejovým klubom založeného Zmluvou o používaní ľadovej plochy v areáli Zimného štadióna č. 61A/2003/ZŠ

Uznesenie č. 8/2008 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehodnotenie nájomného vzťahu medzi mestom Šaľa a Mestským hokejovým klubom založeného Zmluvou o  používaní ľadovej plochy v areáli Zimného štadióna č.61A/2003/ZŠ,
B.  schvaľuje
úpravu výšky nájmu nebytových  priestorov v objekte šatní so sociálnymi zariadeniami na Váhovej ul. v Šali, ako aj ľadovej plochy s tribúnami na pozemku parc. č. 2529/1 v k. ú. Šaľa za symbolickú cenu 1,- Sk/mesiac, t.j. 12,- Sk/rok (0,39 €/rok), s účinnosťou od sezóny 2008/2009.

Hlasovanie č. 44
Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Mgr. Jozef Belický, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 9/8/08 - Ing. Alžbeta Sedliačiková, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku pod stavbou rodinného domu na Brezovej ul. v Šali

Uznesenie č. 8/2008 – XX. –  (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Františka Botku znížiť cenu pozemku na 478,- Sk/m²)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku pod stavbou rodinného domu na Brezovej ul. v Šali,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 663/14, podľa GP č. 39/2008 novovytvorené parcely č. 663/20, zastavaná plocha o výmere 149 m2 a 663/14, zastavaná plocha o výmere 184 m2 a časť parc. č. 663/1, podľa GP č. 70/2008 novovytvorená parc.
č. 663/24, zastavaná plocha o výmere 18 m2, spolu o výmere 351 m2, v cene 478,- Sk/m2 (15,86 €/m2), t.j. v celkovej sume 167 778,-,- Sk (5 569,20 €), pre Ing. Alžbetu Sedliačikovú, rod. Chovanovú, vdovu, trvale bytom Šaľa, Jesenského 42, v celosti.

Hlasovanie č. 45
Za hlasovalo: 12
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 8
Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 10/8/08 - Zuzana Moravčík Psotová a manž. Peter, Pionierska 20, Šaľa; Margita Kandová a manž. Oskar, Kukučínova 18, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku v areáli ZŠ Ľudovíta Štúra

Uznesenie č. 8/2008 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.  prerokovalo
      žiadosť o prenájom pozemku  v areáli ZŠ Ľudovíta Štúra,
B. schvaľuje 
prenájom pozemku v areáli ZŠ Ľudovíta Štúra za účelom zriadenia záhrady, časť parc.
č. 579/1 v k.ú. Šaľa, spolu o výmere 673 m2 v cene v zmysle VZN č.6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č.4/2008, t.j. 5,- Sk/m2/rok, spolu v celkovej cene 3.365,- Sk (111,69 €) nasledovne: 
- časť parc. č. 579/1 o výmere 423 m2 v sume 2.115,- Sk/rok (70,20 €) pre Zuzanu Moravčík Psotovú a manž. Petra, obaja trvale bytom Šaľa, Pionierska ul č. 20,
- časť parc. č. 579/1 o výmere 250 m2 v sume 1.250,- Sk (41,49 €) pre Margitu Kandovú a manž. Oskara, obaja trvale bytom Šaľa, Kukučínova 18.

Hlasovanie č. 46
Za hlasovalo: 19
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 11/8/08 - Marián Kisteleki a manž. Marcela, Nádražná 9, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. SNP

Uznesenie č. 8/2008 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. SNP,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 1330/15 o výmere 6 m2 a parc. č. 1330/16 o výmere 12 m2, t.j. spolu 18 m2, ktoré vznikli odčlenením z parc. č. 1330/1 v zmysle GP č.016/08 v cene 1.300,- Sk/m2, spolu v celkovej cene 23.400,- Sk (776,73 €) pre Ladislava Kistelekiho a manž. Marcelu, obaja trvale bytom Šaľa, Nádražná 9, do BSM.

Hlasovanie č. 47
Za hlasovalo: 14
Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 5
Mgr. Jozef Belický, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo E 1/8/08 - Voľba predsedu komisie hospodársko-finančnej a voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali

Návrh Martina Alföldiho – voliť predsedu komisie hospodársko – finančnej verejným hlasovaním

Hlasovanie č. 48
Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Návrh Martina Alföldiho, primátora mesta bol prijatý.

Voľba Ing. Jozefa Mečiara za predsedu komisie hospodársko – finančnej

Hlasovanie č. 49
Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Uznesenie č. 8/2008 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na voľbu členov komisií
B. zvolilo
1. členov komisií:
- hospodársko-finančnej:
poslanci  Kántor Marián, Ing.
   Hollý Peter, Ing.
neposlanci   Matkovič Juraj, Ing.
- školskej :
poslanci    Botka František, Ing.
Hikkel Svetozár, MUDr.
   Varsányi Jozef, Mgr.
neposlanci   Stredanská Jozefína, Mgr.
- pre strategický rozvoj:
neposlanci   Alakszová Lucia
   Belovič Alexander, Ing.
Kelecsényi Ladislav 
Mikláš Peter
- kultúrnej:
neposlanci  Černá Monika
   Miklášová Denisa
   Sztresnyáková Kristína
- územného plánovania, dopravy a životného prostredia:
poslanci  Jozef Varsányi, Mgr.
neposlanci  Becker Viktor, Ing. arch.
   Gejdoš Vladimír, Ing.
- sociálnej, pre mládež, šport a neziskové organizácie:
poslanci  Hikkel Svetozár, MUDr.
neposlanci  Jaroš Ladislav
2. predsedu komisie hospodársko-finančnej: Mečiar Jozef, Ing.

Hlasovanie č. 50
Za hlasovalo: 20
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Prílohy