Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.11.2021 - 15:11  //  aktualizácia: 23.11.2021 - 15:12  //  zobrazené: 2362

07/2021 zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 07/2021  |  dátum konania: 18.11.2021

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Irina Kostová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., PhDr. Margaréta Zozuľáková,            Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Renáta Zelezníková, RSDr. Peter Gomboš

 

Neprítomná: Mgr. Dominika Jarošová (ospravedlnená)

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 10 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 19/2021.

 

3. Bytové otázky

 

 1. Obsadenie uvoľneného 3 – izbového bytu č. 23 na 2. poschodí, na ul. Rímska 3 v Šali - Veči.

 

      Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

      Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10.

 

      Uznesenie č. 20/2021

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 3 – izbového bytu č. 23, na 2. poschodí,          na ul. Rímska 3  v Šali - Veči,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Marekovi Eiselle a Kristíne Toriškovej, trvale bytom Močenok, Rokošová 221,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Denis Vanek a Lea Kubičková, trvale bytom Šaľa, 8. mája 19,
 2. Kristína Kollerová, trvale bytom Selice, Vážska 858/70.

 

 1. Obsadenie uvoľneného 1 – izbového bytu č. 70 na 3. poschodí, na ul. Kráľovská 2551/4G v Šali.

 

      Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

      Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10.

 

      Uznesenie č. 21/2021

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 1 – izbového bytu č. 70, na 3. poschodí,          na ul. Kráľovská 2551/4G  v Šali,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Romanovi Lakatošovi a Kristíne Lakatošovej, trvale bytom Šaľa, Hlavná 3/9,
 3.  komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu                    vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Tibor Vincze a Žofia Vinczeová, trvale bytom Neded 15.

 

 1. Žiadosť o prednostné pridelenie bytu Dominika Anyalaia, trvale bytom Galanta a Andrey Anyalaiovej Kovalčíkovej,  trvale bytom Šaľa.

 

Členovia komisie sa oboznámili s uvedenou žiadosťou, keďže však nastala zmena v skutočnostiach uvádzaných v uvedenej žiadosti a pominuli dôvody na prednostné pridelenie bytu, komisia sa žiadosťou ďalej nezaoberala.

 

 1. Obsadenie uvoľneného 1 – izbového bytu č. 60 na 1. poschodí, na ul. Kráľovská 2551/4G v Šali.

 

      Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

      Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10.

 

      Uznesenie č. 22/2021

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 1 – izbového bytu č. 60, na 1. poschodí,      na ul. Kráľovská 2551/4G  v Šali,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Eve Kovalčíkovej a Silvii Novákovej, trvale bytom Šaľa, Dlhoveská 1406/63,
 3.  komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu                    vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Michal Toma, trvale bytom Šaľa, Čsl. armády 16.

 

 1. Určenie náhradníkov pre pridelenie 1 – izbových bytov.

 

      Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

      Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10.

 

      Uznesenie č. 23/2021

 

 1.  komisia odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov pre pridelenie 1 – izbových  bytov z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Tibor Kurina, trvale bytom Sládkovičovo, Sereďská 314/11,
 2. Štefánia Strusková, trvale bytom Veľké Lovce 131.

 

 

5. Rôzne

 

   V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

 

 

6. Záver

 

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šali dňa 22. 11. 2021  Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie