Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 14.12.2012 - 10:07  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:23  //  zobrazené: 1862

07/2012 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 13/12/2012

číslo: 07/2012  |  dátum konania: 13.12.2012  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Zmeniť poradie prerokovania materiálov nasledovne:
1. materiál číslo A 5/7/2012 - Plnenie koncepcie rozvoja Mestskej knižnice Jána Johanidesa
v Šali
2. materiál číslo B 1/7/2012 - Novelizácia Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali -

Doplniť do programu rokovania:
do písmena C. Hospodárenie mesta:
 materiál číslo C 4/7/2012 – Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 10. 2012
do písmena F. Právne záležitosti:
 materiál číslo F 1/7/2012 – zmluva so spoločnosťou Shin Heung Precision Slovakia s. r.o.
do písmena H. Rôzne:
 bod číslo H 3/7/2012 – Informácia k prevádzkovaniu „Nocľahárne pre bezdomovcov“

Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 10
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 2
Program ako celok

Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 10
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 10
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 10
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 5/7/2012 - Plnenie koncepcie rozvoja Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali

Uznesenie č. 7/2012 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
plnenie koncepcie rozvoja Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali,
B. berie na vedomie
plnenie koncepcie rozvoja Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo B 1/7/2012 - Novelizácia Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali

Uznesenie č. 7/2012 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
novelizáciu Cenníka služieb Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali,
B. schvaľuje
Cenník služieb Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali v predloženom znení.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo A 1/7/2012 - Správy z kontrol vykonaných ÚHK

Uznesenie č. 7/2012 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. správu z následnej finančnej kontroly výdavkov rozpočtu mesta na zabezpečenie finančného krytia preukázanej straty MHD pre dopravcu SAD a. s. Nové Zámky,
2. správu z kontroly plnenia poverovacích a odporúčacích uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
1. správu z následnej finančnej kontroly výdavkov rozpočtu mesta na zabezpečenie finančného krytia preukázanej straty MHD pre dopravcu SAD a. s. Nové Zámky,
2. správu z kontroly plnenia poverovacích a odporúčacích uznesení mestského zastupiteľstva v Šali.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo A 2/7/2012 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013

Uznesenie č. 7/2012 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo A 3/7/2012 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 7/2012 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

C. schvaľuje
presun termínov plnenia úloh z nasledovných uznesení:
1. Uznesenie č. 8/2011 – XI. písmeno C.1  zo dňa 30. júna 2011
Pripraviť nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa 2012 – 2016
vo vlastnej réžii v spolupráci s odbornými komisiami pri MsZ.
T: 1. štvrťrok 2013
2. Uznesenie č. 2/2012 – XL. zo dňa 19. apríla 2012
Predložiť ucelenú koncepciu kultúry s analýzou súčasného stavu.
T: 1. štvrťrok 2013

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo A 4/7/2012 - Správa o stave základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa podľa určených priorít

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do návrhu na uznesenie písmeno
C. schvaľuje v znení:
- predloženie návrhu optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na 2. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2013.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. 7/2012 – VI.
Mestské zastupiteľstvo
A. prerokovalo
správu o stave základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa podľa určených priorít,
B. berie na vedomie
správu o stave základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa podľa určených priorít,
C. schvaľuje
predloženie návrhu optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na 2. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2013.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo A 6/7/2012 - Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - v znení Dodatku č. 1

Uznesenie č. 7/2012 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 1,
B. berie na vedomie
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ účinného od
01. 05. 2012 v znení Dodatku č. 1.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 13
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo B 2/7/2012 - Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Šaľa

Procedurálny návrh Ing. Jozefa Mečiara – hlasovať osobitne o každej predloženej lokalite

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Procedurálny návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý.

Hlasovanie č. 14
1. lokalita – PF Časť Jozefov sever

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

2. lokalita – PF Celok Šalianska tabuľa

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

3. lokalita -  zmena funkčného využitia  územia pri Váhu (tzv. Čerešňový sad)

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

4. lokalita -  nová alternatívna lokalizácia mestského cintorína

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 8
Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 2
Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

5. lokalita – územie na východnej strane Dolnej ul. medzi križovatkou s Orechovou ul.
a železničným prejazdom

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

6. lokalita -usporiadanie funkčných plôch pri železničnej stanici

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

7. lokalita – priemyselná zóna na Diakovskej ceste medzi železničnými traťami Štúrovo – Bratislava a Šaľa – Neded

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 13
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

8. lokalita – vymedzenie trás pre peších a cyklistickú dopravu popri cestných komunikáciách v rámci a mimo zastavaného územia mesta

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Uznesenie č. 7/2012 – VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Šaľa,
B. schvaľuje
obstaranie spracovania návrhu zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Šaľa
v rozsahu prerokovaného materiálu so schválenými lokalitami.
T: 4. zasadnutie MsZ v roku 2013                                                          

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo B 3/7/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov

Uznesenie č. 7/2012 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo B 4/7/2012 - Návrh „Požiarneho poriadku mesta Šaľa“

Uznesenie č. 7/2012 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh „Požiarneho poriadku mesta Šaľa“,
B. schvaľuje
„Požiarny poriadok mesta Šaľa“ v predloženom znení.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo C 1/7/2012 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012

Uznesenie č. 7/2012 – XI. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012,
B. schvaľuje
1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012 nasledovne:
Bežné príjmy:                                            11 688 460 EUR
Bežné výdavky:                                         11 306 333 EUR
Rozdiel:                                                          382 127 EUR

Kapitálové príjmy: 3 640 369 EUR
Kapitálové výdavky:  3 777 453 EUR
Rozdiel: -137 084 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 328 829 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     15 083 786 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  245 043 EUR

Príjmové finančné operácie: 574 727 EUR
Výdavkové finančné operácie:             654 770 EUR
Rozdiel: -80 043 EUR

Rozpočet na rok 2012 celkom:
Príjmy celkom: 15 903 556 EUR
Výdavky celkom: 15 738 556 EUR
Rozdiel celkom: 165 000 EUR

2. Zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu OSS mesta Šaľa na sumu
528 000,- Eur.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, , Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo C 2/7/2012 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013
s výhľadom na roky 2014 a 2015
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015

Uznesenie č. 7/2012 – XII. (na základe poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
schvaľuje
vrátenie vlastných príjmov školám a školským zariadeniam v plnej výške.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Uznesenie č. 7/2012 – XIII. (na základe poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
schvaľuje
rozdelenie Komisie kultúry, mládeže a športu na:
- Komisiu kultúry a
- Komisiu mládeže a športu.  

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Július Bujdák, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 1
Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa  na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015,
B. schvaľuje
1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa  na rok 2013 nasledovne:
Bežné príjmy:                                            11 902 510 EUR
Bežné výdavky:                                         11 638 124 EUR
Rozdiel:                                                          264 386 EUR

Kapitálové príjmy: 3 322 545 EUR
Kapitálové výdavky:  3 406 217 EUR
Rozdiel: -83 672 EUR
   
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 225 055 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:   15 044 341 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  180 714 EUR

Príjmové finančné operácie: 565 000 EUR
Výdavkové finančné operácie:             745 714 EUR
Rozdiel: - 180 714 EUR

Rozpočet na rok 2012 celkom:
Príjmy celkom: 15 790 055 EUR
Výdavky celkom: 15 790 055 EUR
Rozdiel celkom: 0 EUR

2. výšku príspevku pre OSS na rok 2013 v celkovej sume 533 430,- EUR 
3. prijatie bankového úveru v maximálnej výške 400 000,- EUR na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte mesta na rok 2013,
4. ručenie za prijatý úver zmenkou,
5. prijatie kontokorentného úveru vo výške 465 000 EUR, 
6. ručenie za kontokorentný úver blankozmenkou.
C. berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013
s výhľadom na roky 2014 a 2015.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,

Zdržalo sa: 7
Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo C 3/7/2012 - Návrh na prijatie kontokorentného úveru

Uznesenie č. 7/2012 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prijatie kontokorentného úveru,
B. schvaľuje
1. prijatie kontokorentného úveru vo výške 450 000,- Eur,
2. ručenie za prijatie kontokorentného úveru blankozmenkou.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo C 4/7/2012 - Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 10. 2012

Uznesenie č. 7/2012 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 10. 2012,
B. berie na vedomie
vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 10. 2012.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 13
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Andráši, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 1/7/2012 - Ing. arch. Viktor Becker a Mgr. Andrea Becker, Švermova 30, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Švermovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2012 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Švermovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecného záväzného nariadenia č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v ochrane svojho majetku pred poškodzovaním cudzími osobami,
2. zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 28. novembra 2012, 15 - dňová lehota v zmysle zákona bola dodržaná,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, časť parc. v reg. C katastra nehnuteľností č. 4143/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 158 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok,
v celkovej cene 104,75 Eur/rok, pre Ing. arch. Viktora Becker a Mgr. Andreu Becker, bytom Šaľa, Švermova 30, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová,

Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 2/7/2012 - BigBarrel, spol s.r.o. Štúrova 70, Šaľa – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali, mestská časť Veča, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2012 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Hollého ul. v Šali, mestská časť Veča, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že na pozemku sú vybudované základy stavby vo vlastníctve žiadateľa,
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 28. novembra 2012,
C. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Hollého ul. v Šali, mestská časť Veča, vedeného v reg. C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parc.
č. 3080/210 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 249 m2 (výmeru upresní geometrický plán), v cene 43,152 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 53 896,84 Eur, pre spoločnosť BigBarrel, spol. s r.o., so sídlom Štúrova ul. 70, Šaľa, IČO: 36 272 035, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 17154/T, zastúpená konateľom Viktorom Voglom,
2. zriadenie predkupného práva na pozemok, časť parc. č. 3080/210 do kolaudácie stavby v prospech mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Ing. Ladislav Gáll a Ing. Zuzana Gállová, Vinohradnícka 149/1, Šaľa – prevod pozemku na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 3/7/2012

Uznesenie č. 7/2012 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d1) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza za oplotením stavby vo vlastníctve žiadateľov,
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 28. novembra 2012,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Vinohradníckej ul. v Šali, v zmysle geometrického plánu č. 02 – 07/2012, overeného Správou katastra pod č. 327/2012, pozemky v reg. E katastra nehnuteľností, vedené na liste vlastníctva č. 7266, parc.
č. 1418/102 orná pôda o výmere 16 m2, parc. č. 1418/103 orná pôda o výmere 40 m2, parc. č. 1418/104 orná pôda o výmere 40 m2, parc. č. 1418/105 orná pôda o výmere
40 m2, časť parc. č. 1418/106 orná pôda o výmere 9 m2 a časť parc. č. 1418/107 orná pôda o výmere 71 m2, spolu o výmere 216 m2 (ako novovytvorená parc. reg. C katastra nehnuteľností č. 2833/72), v cene 59,77 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 12 910,32 Eur pre Ing. Ladislava Gálla a Ing. Zuzanu Gállovú, rod. Kováčovú, obaja trvale bytom Šaľa, Vinohradnícka ul. č. 149/1, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 1
Milena Veresová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 4/7/2012 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hornej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Romana Samuela a Martinu Samuelovú, bytom Robotnícka 983/1, Šaľa

Uznesenie č. 7/2012 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hornej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. neschvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. v reg. E katastra nehnuteľností č. 1477/100 zastavaná plocha a nádvorie (v reg. C katastra nehnuteľností ako časť parc. č. 2506/1) o výmere 14 m2 pre Romana Samuela a Martinu Samuelovú.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Zdržalo sa: 1
Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 5/7/2012 - Valter Gujber VALTY, Nešporova 1015/18, Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2012 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 Zásady hospodárenia  s majetkom mesta v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v rozšírení odstavnej plochy pre motorové vozidlá z dôvodu väčšieho záujmu o poskytované služby,
2. zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa
28. novembra 2012, 15 - dňová lehota v zmysle zákona bola dodržaná,

C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 7266, časť parc. v reg. E katastra nehnuteľností č. 1478 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 (v reg. C katastra nehnuteľností ako časť parc. č. 2391), v cene 0,663 Eur/m2/rok,
v celkovej cene 13,92 Eur/rok, pre Valtera Gujbera, podnikateľa podnikajúceho pod obchodným menom Valter Gujber VALTY, IČO: 44 769 831, miesto podnikania Šaľa, Nešporova 1015/18, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Šaľa, č. živ. reg. 450-10672, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 6/7/2012 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nemocničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
MVDr. Antona Jasenovca a MUDr. Soňu Jasenovcovú, bytom Nemocničná 6, Šaľa

Uznesenie č. 7/2012 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nemocničnej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
1. zverejniť zámer prevodu pozemku na Nemocničnej ul. v Šali, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia
č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, spočívajúci v ochrane vlastného majetku, časť par. reg. C katastra nehnuteľnosti č. 2056/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 161 m2, v cene 59,749 Eur/m2, t. j. v celkovej cene cca 9 619,59 Eur, pre MVDr. Antona Jasenovca
a MUDr. Soňu Jasenovcovú rod. Hruboškovú, obaja bytom Nemocničná 6, Šaľa,
v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, s podmienkou, že pokiaľ novovybudovanú spevnenú plochu oplotí, preloží existujúci chodník vybudovaný
z betónových kociek a napojí ho na existujúci asfaltový chodník z Nemocničnej ul., na vlastné náklady,
2. oznam o zámere prevodu zverejniť až po zameraní novej hranice pozemku vzniknutej vybudovaním oplotenia chodníka.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 7/7/2012 - Paula Chatrnúchová, Šaľa, Partizánska 1028/8 – žiadosť
o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2012 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta, podľa prílohy k tomuto uzneseniu,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti
a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa na užívanie záhradky,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 28. 11. 2012,
C. schvaľuje
prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta, časť parc. č. 789/92 o výmere
176 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v sume 29,04 Eur/rok a časť parc. č. 789/72 o výmere 39 m2, v cene 0,099 Eur/m2/rok, t. j. v sume 3,86 Eur/rok, za časť chodníka, v celkovej sume 32,90 Eur/rok, ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej parc. č. 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03/2002 zo dňa 25. 07. 2002, pre Paulu Chatrnúchovú, bytom Šaľa, Partizánska 1028/8, na dobu neurčitú. 

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 8/7/2012 - Informácia o využití pozemku na Kráľovskej ul. v Šali

Uznesenie č. 7/2012 – XXIII. (na základe poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o využití pozemku na Kráľovskej ul. v Šali,
B. schvaľuje
spracovanie vyhlásenia a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 9/7/2012 - Informácia o využití areálu na Dolnej ul. v Šali

Uznesenie č. 7/2012 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o využití areálu na Dolnej ulici v Šali,
B. berie na vedomie
informáciu o využití areálu na Dolnej ulici v Šali.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo H 1/7/2012 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2013

Uznesenie č. 7/2012 – XXV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2013,
B. súhlasí
s predloženým návrhom na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva
na 1. polrok 2013 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa:
1. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 14. februára 2013,
2. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 18. apríla 2013,
3. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27. júna 2013.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 16
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo H 2/7/2012 - Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa

1. Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa,
B. schvaľuje
udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre: Základnú umeleckú školu v Šali,

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

2. Mestské zastupiteľstvo v Šali (na základe poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana)
A. prerokovalo
návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa,
B. schvaľuje
udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre: Mgr. Júliusa Morávka.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

Celé znenie prijatého uznesenia:

Uznesenie č. 7/2012 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa,
B. schvaľuje
1. udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre Základnú umeleckú školu v Šali,
2. udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre Mgr. Júliusa Morávka.

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Bod číslo H 3/7/2012 - Informácia k prevádzkovaniu „Nocľahárne pre bezdomovcov“

Uznesenie č. 7/2012 – XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
berie na vedomie,
1. že Nocľaháreň pre bezdomovcov, ktorej zriadenie bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 - XXX. dňa 27. septembra 2012 na dobu určitú od
17. 12. 2012 do 25. 03. 2013, bola daná do prevádzky dňa 12. decembra 2012
(z dôvodu nepriaznivého počasia – extrémne nízke teploty vzduchu),
2. že zmluva o výpožičke objektu bývalých dielní na Partizánskej ul. 1, na účely využitia ako Nocľahárne pre bezdomovcov, bola uzatvorená na dobu určitú od 12. 12. 2012 do
25. 03. 2013.

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Prílohy