Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 13.11.2008 - 13:50  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 13:52  //  zobrazené: 1259

07/2008 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 07/2008  |  dátum konania: 06.11.2008  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplnenie  bodu E 1/7/08 – Rekonštrukcia Mestskej rady v Šali

Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie o programe ako celku


Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie


Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice


Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Hollý,
Počet neprítomných: 5
Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 1/7/08 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 7/2008 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,
Materiál číslo A 2/7/08 - Správy z kontrol vykonaných ÚHK

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča – doplniť do uznesenia body:
C. konštatuje
pochybenie v priebehu súťaže,
D. odporúča
primátorovi mesta vyvodiť dôsledky z týchto porušení u zamestnancov, ktorí spadajú do pôsobnosti primátora,
E. ukladá
hlavnému kontrolórovi mesta preveriť autentickosť dokumentov súťaže.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 2
Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Husárik,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Poslanecký  návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

Uznesenie č. 7/2008 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. Správu z  kontroly priebehu a vyhodnotenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“,
2. Správu z  kontroly dodržiavania termínov stanovených v rozhodnutiach o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a použitia verejného priestranstva v zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a  zák. č. 135/1961 Cestného zákona,
B. berie na vedomie
výsledky z vykonaných  kontrol,
C. konštatuje
pochybenie v priebehu súťaže,
D. odporúča
primátorovi mesta vyvodiť dôsledky z týchto pochybení u zamestnancov, ktorí spadajú do pôsobnosti primátora,
E. ukladá
hlavnému kontrolórovi mesta preveriť autentickosť dokumentov súťaže.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Milena Verešová,
Zdržalo sa: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 1
Tibor Dubis,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 3/7/08 - Správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva a o účasti členov komisií na zasadnutiach komisií za roky 2007 a 2008, a návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií

Poslanecký návrh Mgr. Jozef Belický – vypustiť z uznesenia body:
C. súhlasí
s tým, aby členstvo nezaniklo členom, ktorým by malo zaniknúť v zmysle § 6 písm. d „Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“ účinného od 06.09.2007
D. vyzýva
členov komisií s nízkou účasťou na rokovaniach komisií, aby zvážili svoje časové možnosti v súvislosti so svojim členstvom v komisiách
E. schvaľuje
zmenu „Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“ v predloženom znení

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Tibor Mikula,
Zdržalo sa: 2
Tibor Dubis, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 3
Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Uznesenie č. 7/2008 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti komisií mestského zastupiteľstva a o účasti členov komisií na zasadnutiach komisií za roky 2007 a 2008, a návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií,
B. berie na vedomie
správu o činnosti komisií mestského zastupiteľstva a o účasti členov komisií na zasadnutiach komisií za roky 2007 a 2008,
C. ukladá
pripraviť voľbu členov komisií na uvoľnené miesta a voľbu predsedu komisie hospodársko-finančnej.
T: 8. riadne MsZ v decembri 2008      Z: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 4/7/08 - Správa o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do septembra 2008

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického – doplniť do uznesenia body:
C. vyslovuje nedôveru
zástupcovi primátora Ing. Jozefovi Mečiarovi,
D. žiada
hlavnú kontrolórku mesta o vykonanie kontroly plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia MsZ zo dňa 22. 02. 2007, ktorým sa stanovuje okruh činností zástupcu primátora vo vzťahu k predloženej správe.
T: 8. riadne MsZ v decembri 2008      Z: Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavný kontrolór

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 2
Ing. László Gyurovszky, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Uznesenie č. 7/2008 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do septembra 2008,
B. berie na vedomie
správu o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do septembra 2008,
C. vyslovuje
nedôveru zástupcovi primátora Ing. Jozefovi Mečiarovi,
D. žiada
hlavnú kontrolórku mesta o vykonanie kontroly plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia MsZ zo dňa 22. 02. 2007, ktorým sa stanovuje okruh činností zástupcu primátora vo vzťahu k predloženej správe.
T: 8. riadne MsZ v decembri 2008      Z: Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavný kontrolór

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 4
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo A 5/7/08 - Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie september 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu 

Uznesenie č. 7/2008 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie september 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,

B. berie na vedomie
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie september 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 20
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 1/7/08 - Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11. 10. 2007 

Uznesenie č. 7/2008 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky v znení Dodatku č.1 zo dňa 11. 10. 2007,
B. schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 13/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky v znení Dodatku č.1 zo dňa 11. 10. 2007 v predloženom znení.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 2/7/08 - Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2003 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu v znení Dodatku zo dňa 16. 12. 2003

Uznesenie č. 7/2008 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2003 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu v znení Dodatku zo dňa
16. 12. 2003,
B. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2003 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu v znení Dodatku zo dňa 16. 12. 2003 v predloženom znení.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 3/7/08 - Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Uznesenie č. 7/2008 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb,
B. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 15/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v predloženom znení.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 4/7/08 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2006-VIII. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 27. apríla 2006 (vysporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pri rodinnom dome  pre p. Veroniku  Marekovú)

Uznesenie č. 7/2008 –IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2006 – VIII. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 27. apríla 2006 (vysporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pri rodinnom dome pre p. Veroniku Marekovú),
B. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 2/2006 – VIII. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 27. apríla 2006 takto:
- v časti B schvaľuje, sa za text „zmluvný odplatný prevod nehnuteľností“ dopĺňa text „vedených v KN reg. C na LV č. 6623“
- text v bode 1 a 2 sa ruší a nahrádza sa textom „pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa parc. č. 1690/2, záhrada vo výmere 126 m2
parc. č. 1692/4, záhrada vo výmere   58 m2
parc. č. 1693/4, zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 309 m2
parc. č. 1693/5, zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 122 m2
parc. č. 1693/6, zastavaná plocha a nádvoria vo výmere   29 m2
parc. č. 1694,    záhrada vo výmere 1130 m2,
t.j. spolu výmera 1 774 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½ za cenu
10,- Sk/m2, t.j. celkom 8 870,- Sk (294,43 €) pre p. Veroniku Marekovú, rod. Tóthovú, vdovu, bytom Šaľa, ul. Bilická 1183/7“.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 5/7/08 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 1/2008 – XXV. z 1. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 7. februára 2008 (zámenná zmluva medzi mestom Šaľa a RD Šaľa)

Uznesenie č. 7/2008 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 1/2008 - XXV. z 1. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 7. februára 2008 (zámenná zmluva medzi mestom Šaľa a RD Šaľa),
B. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 1/2008 - XXV. z 1. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 7.februára 2008 takto:
- v časti B schvaľuje,  písm. b. sa opravuje celková rozloha 6 874 m2 na celkovú rozlohu 7 733 m²,
- text v zátvorke (výmera a označenie parciel v zmysle GP č. 35/2006 a GP č. 30/2007 sú uvedené v prílohe uznesenia) sa nahrádza textom (výmera a označenie parciel v zmysle GP č. 35/2006 a GP č. 34-10/2008 sú uvedené v prílohe uznesenia).

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 16
Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo B 6/7/08 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2008 - XIX. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 27. 03. 2008 (zámenná zmluva medzi mestom Šaľa a Duslom a.s.)

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického – schváliť zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti na ul. Jarmočnej a to z parc. č. 1028/1 výmeru cca 41 m² a parc. č 1028/32 výmeru cca
139 m², t.j. spolu 180 m² v cene 200,-Sk/m², t. j. v celkovej sume 36 000,- Sk (1 194,98 €) pre Ing. arch. Imricha Pleidela a manželku Oľgu, bytom Šaľa, ul. Jarmočná  1994/17.

Ing. arch. Imrich Pleidel a manželka – žiadosť o odkúpenie pozemkov na Jarmočnej ul.

Uznesenie č. 7/2008 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť Ing. arch. Imricha Pleidela a manželky o odkúpenie pozemkov na Jarmočnej ul.,

B. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti na ul. Jarmočnej časť parc. č. 1028/1 zastavaná plocha o výmere cca 41 m² (v zmysle geometrického plánu č. 34-11/2007 časť parc. č. 1028/46)  a z parc. č 1028/32 výmeru cca 139 m² (výmera bude upresnená geometrickým plánom), t.j. spolu cca 180 m² v cene 200,-Sk/m², t. j. v celkovej sume 36 000,- Sk (1 194,98 €) pre Ing. arch. Imricha Pleidela a manželku Oľgu, bytom Šaľa, ul. Jarmočná  1994/17, do BSM v celosti.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 9
Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Uznesenie č. 7/2008 –XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2008 - XIX. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 27. marca 2008 (zámenná zmluva medzi mestom Šaľa a Duslom a.s.),
B. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 2/2008 - XIX. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 27. marca 2008 takto:
      v časti B bod 1./
       - nehnuteľný majetok v k.ú. Šaľa vo vlastníctve DUSLO, a.s.
            a/ pozemky vedené v KN reg.C na LV č. 868
- za textom „parc.č. 2507/1, zastavaná plocha o výmere 12 657 m2“ sa ruší text v zátvorke (výmera upravená v zmysle geometrického plánu č. 89/2007)
- ruší sa text „parc.č. 2507/9, zastavaná plocha o výmere 91 m2 (novovytvorená parcela v zmysle geometrického plánu č. 89/2007)“  
v časti B bod 1./
        - za nehnuteľný majetok v k.ú. Šaľa vo vlastníctve mesta Šaľa
              b/ pozemok vedený v KN reg. C na LV č. 5614
- text  „ parc.č. 1028/32, zastavaná plocha o výmere   1 784 m2“, sa nahrádza textom „ časť parc.č.1028/32, zastavaná plocha o výmere  cca 1 645 m2 (výmera bude upravená v zmysle geometrického plánu)“
      v časti B bod 2./
- text „opravy a investície do športových zariadení vo vlastníctve mesta Šaľa v celkovej hodnote finančných nákladov určenej rozdielom cien zamieňaných nehnuteľností určených znaleckými a odborným posudkom, t.j. 18 700 000,- Sk“ sa nahrádza textom „opravy a investície v určených športových objektoch a zariadeniach vo vlastníctve mesta Šaľa v celkovej hodnote finančných nákladov určenej rozdielom cien zamieňaných nehnuteľností určených znaleckými a odborným posudkom, t.j. 18 845 000,- Sk“
      časť B bod 3./ sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
3./ zriadenie záložného práva v prospech DUSLO, a.s., na nehnuteľnosti 
     v k.ú. Šaľa,  vedené  v reg.C  KN na LV č. 1
      -   budovu súp.č. 921, Športová hala na parc.č. 2424/4 s príslušenstvom
      -   pozemky    -   parc.č. 2424/4 zastavaná plocha   o výmere  3 779 m2
                              -   parc.č. 2424/3 ostatná plocha       o výmere  4 494 m2
                              -   parc.č. 2424/2 zastavaná plocha   o výmere     737 m2,  
      po výmaze záložného práva na parc.č. 2424/4 a stavbu na parc.č. 2424/4
      v prospech  spoločnosti Consult, v.o.s. Bratislava v zmysle Záložnej zmluvy
      podľa č. V 579/98 z 21.4.1998, na základe rozsudku Najvyššieho súdu  Slovenskej
                  republiky  č.j. 6 Obo 100/07, právoplatného dňom 7.12.2007,
      na zabezpečenie záväzku mesta Šaľa podľa bodu B 2
     v časti C
- text „zmluvu o budúcej zámennej zmluve a následne zámennú zmluvu a záložnú zmluvu s predloženými úpravami.“ sa nahrádza textom „zámennú zmluvu, záložnú zmluvu a zmluvu o spolupráci.“ 

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 5
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo C 1/7/08 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej - navýšiť kapitolu údržba MsÚ o 100 000,- Sk na rekonštrukciu sobášnej siene.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula,

Zdržalo sa: 6
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. 7/2008 –XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 nasledovne :

Bežné príjmy:     351 367 tis. Sk (11 663,25 tis. €)
Bežné výdavky:    338 204 tis. Sk (11 226,32 tis. €)
Rozdiel:          13 163 tis. Sk (     436,93 tis. €)

Kapitálové príjmy:     67 670 tis. Sk (  2 246,23 tis. €)
Kapitálové výdavky:        75 507 tis. Sk (  2 506,37 tis. €)
Rozdiel:               -7 837 tis. Sk (  - 260,14 tis. €)    
Príjmové finančné operácie:       11 680 tis. Sk (     387,70 tis. €)
Výdavkové finančné operácie:               17 006 tis. Sk (     564,50 tis. €)
Rozdiel:                            -5 326 tis. Sk (  -  176,79 tis. €)

Rozpočet na rok 2008 celkom:

Príjmy celkom:               430 717 tis. Sk (14 297,19 tis. €)
Výdavky celkom:               430 717 tis. Sk (14 297,19 tis. €)
Rozdiel celkom:                                    0       Sk (         0            €)   

C. ukladá
navýšiť kapitolu údržba MsÚ o 100 000,- Sk na rekonštrukciu sobášnej siene.
T: 8. riadne MsZ v decembri 2008  Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 14
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár,
Nehlasovalo: 7
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 1/7/08 - Fotoklub Šaľa – žiadosť o bezplatný prenájom, resp.
o symbolické nájomné za prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome Šaľa-Veča
 

Uznesenie č. 7/2008 –XIV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Belického – doplniť do uznesenia veľkosť prenajímaných nebytových priestorov).
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
žiadosť o bezplatný prenájom, resp. o symbolické nájomné za prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome Šaľa-Veča,
B. schvaľuje
nájomné za prenájom nebytových priestorov o výmere 89,47 m² v Spoločenskom dome Šaľa-Veča vo výške 12,- Sk/rok (0,39 €/rok), režijné náklady bude nájomca hradiť v plnej výške.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 2/7/08 - Karol Zadrabaj a manželka Zlatica, Nešporova č. 1015/24, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku

Ing. Ladislav Gáll, ako predkladateľ materiálu stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo D 3/7/08 - Ing. Jozef Schmidt s manž. a Ing. Juraj Pápay s manž. – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. M.R.Štefánika

Uznesenie č. 7/2008 –XV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Františka Botku – znížiť cenu nehnuteľnosti na 345,- Sk/m²).

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. M. R. Štefánika,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 52/3 o výmere 13 m2 a parc. č. 52/2 o výmere 5 m2, spolu o výmere 18 m2, podľa PK stavu v k.ú. Šaľa je to časť parc. č. 46/1 vedenej v PK vložke č. 3796, v cene 345,- Sk/m2 (11,45 €/m2), t.j. v sume 6 210,- Sk (206,13 €), do podielového spoluvlastníctva tak, že ½ nehnuteľnosti nadobudnú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov manželia Ing. Jozef Schmidt a Kvetoslava Schmidtová, obaja trvale bytom Šaľa, Budovateľská 7, a ½ nehnuteľnosti nadobudnú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov manželia Ing. Juraj Pápay a PhDr. Iveta Pápayová, obaja trvale bytom Šaľa, ul. M. R. Štefánika 23.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 4
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 4/7/08 - Ladislav Gasparovics a manž. Agnesa, Čierna Voda č. 377 - žiadosť o odkúpenie pozemku na Námestí Sv. Juraja

Uznesenie č. 7/2008 –XVI . (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Františka Botku – znížiť cenu nehnuteľnosti na 884,- Sk/m²)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Námestí Sv. Juraja,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov, v k.ú. Šaľa v CKN časť parc. č. 1611/1 a časť neknihovanej parc. č. 1324/2 v PK stave vedenej ako námestie, podľa GP č. 21/2008 overeného Správou katastra Šaľa pod č. 348/08, je to novovytvorená parc. č. 1611/115 o výmere 1 055 m2 a novovytvorená parc. č. 1611/116 o výmere 518 m2, spolu o výmere
1 573 m2, v cene 884,- Sk/m2 t.j. v celkovej cene 1 390 532,- Sk (46 157,20 €) pre Ladislava Gasparovicsa a manž. Agnesu, trvale bytom Čierna Voda č. 377.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 3
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 5/7/08 - Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – na odpredaj pozemku odčleneného z areálu ZŠ na Hollého ul. v Šali-Veči

Uznesenie č. 7/2008 –XVII .
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemku odčleneného z areálu Základnej školy na Hollého ulici v Šali-Veči
B. schvaľuje
1. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže (VOS) na odpredaj pozemku odčleneného z areálu ZŠ na Hollého ulici v Šali-Veči podľa predloženého návrhu,
2. podmienky VOS podľa predloženého návrhu,
3. členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu,
C. ukladá
1. vyhlásiť VOS v zmysle schválených podmienok na odpredaj pozemku odčleneného z areálu ZŠ na Hollého ulici v Šali – Veči,
T: do 12.11.2008 Z: prednosta MsÚ
2. informovať MsZ o výsledku VOS.
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009 Z: predseda komisie

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 3
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 6/7/08 - Návrh na nakladanie s prebytočným majetkom mesta Šaľa, pozemok časť parc. č. 669/2 (pri kotolni CK 32 na Orechovej ul.)

Ing. Ladislav Gáll, ako predkladateľ materiálu stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo D 7/7/08 - Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom s  následnou rekonštrukciou budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali-Veči  vrátane areálu na parc. č. 3207/1

Uznesenie č. 7/2008 –XVIII .
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
záver hodnotiacej komisie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom s následnou rekonštrukciou budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali-Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1“,
B. ukladá
1. uchádzať sa o finančné prostriedky v rámci programov na sociálne služby,
2. zapracovať náklady na vypracovanie PD na rekonštrukciu a následnú prevádzku budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali-Veči do rozpočtu mesta na rok 2009.
            T:  v zmysle zadanej úlohy                                   Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 15
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Igor Bečár,
Nehlasovalo: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 8/7/08 - Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za ČS SHELL v Šali-Veči“

Uznesenie č. 7/2008 –XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za ČS SHELL v Šali-Veči“,
B.  schvaľuje
a. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov za ČS SHELL v Šali-Veči podľa predloženého návrhu,
b. podmienky VOS uvedené v predložených súťažných podkladoch,
c. zloženie členov súťažnej komisie nasledovne:
1. poslanec:                                            Ladislav Košičár
2. poslanec:                                            Ing. František Botka                  
3. poslanec:                                            Ing. Ľubomír Stredanský
4. zamestnanec MsÚ:                             Ing. Ladislav Gáll
5. zamestnanec MsÚ:                             Ing. Božena Tóthová
6. odborník z komisií MsZ:                    Ľuboš Aláč
7. odborník z komisií MsZ:                    Ing. arch. Viktor Becker

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 9/7/08 - Prehodnotenie nájomného vzťahu medzi mestom Šaľa a Hádzanárskym klubom, založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 42/2002-ŠH v znení dodatkov č. 1 až č. 7

Uznesenie č. 7/2008 –XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehodnotenie nájomného vzťahu medzi mestom Šaľa a  Hádzanárskym klubom, založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 42/2002-ŠH v znení dodatkov č. 1 až č. 7,
B. schvaľuje
úpravu výšky nájmu bytových a nebytových priestorov v objekte Športovej haly súp.
č. 921 na ul. Hornej v Šali, na pozemku parc. č. 2424/4, vrátane hnuteľného majetku, ako aj hádzanárskeho ihriska a spevnených plôch na parc. č. 2424/3 v k.ú. Šaľa, pre nájomcu Hádzanársky klub, za symbolickú cenu 1,- Sk/mesiac, t. j. 12,- Sk/rok (0,39 €/rok) s účinnosťou od 21. 11. 2008, pri zachovaní ostatných podmienok nájmu.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 5
Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,
Materiál číslo E 1/7/08 - Rekonštrukcia Mestskej rady v Šali

Uznesenie č. 7/2008 –XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na rekonštrukciu Mestskej rady v Šali,
B. odvoláva
poslanca Ing. Jozefa Husárika z funkcie člena mestskej rady s účinnosťou od 07. 11. 2008,
C. menuje
poslanca Ladislava Košičára za člena mestskej rady s účinnosťou od 07. 11. 2008.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 2
Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo H 1/7/08 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2009

Uznesenie č. 7/2008 –XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na
1. polrok 2009,
B. súhlasí   
s termínmi zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2009 podľa alternatívy č. 1 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa - materiál číslo H 2/7/08

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho – PhDr. Veronike Novákovej udeliť ocenenie „Čestné občianstvo mesta Šaľa“

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho – nehlasovať o udelení ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre Imrich Donátha.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 2
Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 10
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 3
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho nebol prijatý.

Udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre PhDr. Milana Aľakšu

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Husárik, Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre Mgr. Františka Adama

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre POLLÁK ŠAĽA s.r.o.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Husárik, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre Zuzanu Krištofovú

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre Ladislava Beloviča

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 21
 Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre Imricha Donátha

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Znenie prijatého uznesenia ako celku:

Uznesenie č. 7/2008 –XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa,
B. schvaľuje
1/ udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre:
- PhDr. Milan Aľakša
- Mgr. František Adam
- POLLÁK ŠAĽA s.r.o.
- Zuzana Krištofová
- Ladislav Belovič
2/ udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre:
- Imrich Donáth
- PhDr. Veronika Nováková

Prílohy