Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 03.11.2021 - 11:23  //  aktualizácia: 03.11.2021 - 17:34  //  zobrazené: 1557

06/2021 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 06/2021  |  dátum konania: 26.10.2021

číslo: 06/2021 | dátum konania: 26.10.2021

 

Prítomní: Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. arch. Andrea Belzárová, Ing. arch. Viktor Becker, Ing. Ivan Kováč, , Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Ing. Kristián Szekeres, PhD, Ing. Vladimír Vicena

Neprítomní:  Mgr. Simeon Vincze

Hostia: Ing. Gabriela Lacková, Samuel Szarka

 

Program:

 

1. Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)  

2. Voľné témy podľa návrhu členov komisie

3. Diskusia
 

Bod č. 1

Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

1.1.

Komisia sa stručne oboznámila s návrhom VZN o miestnom poplatku za rozvoj mesta – materiál B1/5/2021. Komisia hlasovala o materiáli č. B1/5/2021:

Prítomní: 10

Za: 8

Proti: 1

Zdržal sa: 1

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj mesta.

1.2.

Komisia sa  v krátkosti oboznámila s výberom vecne príslušných tém z materiálov prekladaných na MsZ,  ktoré sa týkali vybraných majetkových záležitostí:

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Ing. Dezidera Reháka a manželku, Šaľa

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Vladimíra Rosypala a manželku, Šaľa

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Barbora Botková a Branislav Botka, Šaľa Veča  návrh

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Peter Čimbora, Šaľa  návrh

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Alexej Eliáš, Šaľa

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Rodan Špendla,pri Povodí, Šaľa, návrh

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Attila Bozsaky a manž., Šaľa-Veča  návrh

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Jaroslava Ižáka a manželku Miriam Ižákovú, Šaľa

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre MUDr. Ondreja Hajdúka

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta  pre Štefana Dömeho a manž. Valériu Dömeovú, Šaľa

-prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre DAVIPO, s.r.o. JUDr.Viliam Pogran(pri Pepperi)

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta – vecné bremeno – ZsE Distribučná (trafo pri Pepperi)

- Branko Pistovič CITY Cafe - žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta na Letnú terasu (60 m2) na Pešej zóne, ktorá je súčasťou CMZ. Pred realizáciu terasy, je potrebný súhlas odborných zložiek mesta s riešením, ktoré musí byť  v súlade s regulatívami UPN-CMZ.

1.3.

Komisia sa oboznámila so žiadosťou o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali (pri bývalom KAZAČKU),  spoločnosti Šala Invest spol. s.r.o., Jesenského 320/31, Práznovce 955 01. Komisia kladne hodnotila, že Investor upravil Projektovú dokumentáciu - Polyfunkčný objekt SALIS Park, a parkovanie umiestnil na vlastnom pozemku. V súčasnosti žiada o prenájom 42m2, ktorý sa týka len prístupového chodníka a vjazdu na pozemok investora z účelovej komunikácie na Krížnej ul. Komisia dáva návrh mestu – sprejazdniť účelovú komunikáciu na Krížnej ul. z dôvodu

Zachovania plynulosti dopravy na Dolnej ul.

Komisia  o horeuvedených  materiáloch nehlasovala.

  1.  

Ďalšia téma bola Parkovacia politika. Bolo by potrebné vyčleniť v rozpočte financie na spracovanie Koncepcie parkovania. Mesto však nemá dostatok financií. K.Szekeres navrhol, či nezriadiť Komisiu odborníkov na dopravu, ktorá bypodrobnejšie preštudovala závery UDG, rozdelenie na zony a navrhla další postup. P.Andráši, že bolo by dobre požiadať o radu a pomoc mesto, kde parkovacia politika funguje. Príklad mesto Nitra – parkovné cez SMS. Bolo by treba začať spoplatnením parkovania v meste. V centre mesta sa nedá vôbec zaparkovať. Problém s vyberaním poplatku je aj pri európskych dotáciách. T.Meszáros povedal, že s M.Políčkom hľadajú možnosť ako spoplatnenie v centre mesta vyriešiť. Najprv spoplatniť parkovanie v centre a postupne prejsť k rezidenčnému parkovaniu. Neriadené parkovanie pokutovať. Napr. na Budovateľskej pri Fajke sa nedá niekedy vôbec vyjsť.

 

Bod č. 2 a 3

Voľné témy podľa návrhu členov komisie a Diskusia

2.1.

Členovia boli informovaní o prebiehajúcich mestských investíciách. Prebieha rekonštrukcia KD, Rekonštrukcia komunikácií, budovanie Kolumbárií na cintoríne, začne sa zatepľovať Telocvičňa, dielňa a jedáleň na ZŠ L. Štúra na Pionierskej ul. Investície by mali byť hotové do konca tohto roka, okrem ZŠ.

2.2.

Ďalej sa V. Vicena zaujímal o odťahy nepojazdných vozidiel v meste za posledné 2 roky a počet uložených pokút za nedovolené parkovanie.

Oslovili sme mestskú políciu, ktorá nám poslala  odpoveď (Mgr. Miroslav Martinček, zástupca náčelníka MsP Šaľa):

- Mestská polícia Šaľa za obdobie posledných dvoch rokov (od 1.10.2019 do 30.9.2021) zaevidovala celkovo 3586 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Z tohto počtu bolo v blokovom konaní vyriešených 2171 priestupkov.

- Porušenie ustanovenia zakazujúceho státie na chodníku bolo za rovnaké obdobie evidované v 194 prípadoch a v blokovom konaní bolo vyriešených 118 prípadov.

- Porušenie ustanovenia zakazujúceho státie na verejnej zeleni bolo evidované v 255 prípadoch a z toho bolo v blokovom konaní vyriešených 157 prípadov.

 

Ohľadne dlhodobo stojacich, nepojazdných vozidiel a vrakov môžem uviesť toľko, že v priebehu posledných 2 rokov bolo hliadkami MsP evidovaných 42 takýchto vozidiel, ktoré boli postúpené na príslušné oddelenie MsÚ na doriešenie. Samotný odťah následne realizuje určený zamestnanec MsÚ p. Políček. Za toto obdobie okrem spomenutých 42 postúpených vozidiel vyriešila MsP ďalších 14 prípadov nepojazdných vozidiel formou zistenia majiteľa, ktorí následne nepojazdné vozidlá odstránili. Ohľadom riešenia priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky by som ešte rád doplnil, že vzhľadom na pandemickú situáciu sme v roku 2020 značne obmedzili dokumentovanie takýchto priestupkov prostredníctvom kamerového systému mesta s následným riešením formou predvolávania priestupcov. Tieto situácie sme riešili vysielaním hliadky na takto zistené priestupky. Hliadky napriek snahe nedokázali každý jeden oznámený priestupok riešiť na mieste z dôvodu plnenia iných pracovných úloh a povinností.

 

 

Za správnosť zodpovedá: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá