Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 05.11.2021 - 10:26  //  aktualizácia: 05.11.2021 - 10:29  //  zobrazené: 1157

06/2021 zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 6/2021  |  dátum konania: 02.11.2021

Z á p i s n i c a  zo 6. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 02. 11. 2021

 

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Irina Kostová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., PhDr. Margaréta Zozuľáková, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Renáta Zelezníková

 

Neprítomní: Mgr. Dominika Jarošová (ospravedlnená), RSDr. Peter Gomboš (ospravedlnený)

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Nakladanie s majetkom mesta – byt č. 87 na ul. Narcisovej 1948/21 v Šali - Veči
 5. Rôzne
 6. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 9 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 12/2021, č. 13/2021, č. 14/2021, č. 15/2021, č. 16/2021,                    č. 17/2021, č. 18/2021

 

3. Bytové otázky

 

 1.  Žiadosť o prednostné pridelenie bytu Tibora Kurinu, trvale bytom Sládkovičovo, Sereďská 314/11.

 

Komisia sa uvedenou žiadosťou o prednostné pridelenie bytu zaoberala, keďže momentálne nie je žiadny byt uvoľnený, členovia komisie sa zhodli na tom, že žiadosti pána Kurinu nie je možné vyhovieť.

 

 1.  Žiadosť o prednostné pridelenie bytu Dominika Anyalaia, trvale bytom Galanta a Andrey Anyalaiovej Kovalčíkovej,  trvale bytom Šaľa.

 

Komisia sa uvedenou žiadosťou o prednostné pridelenie bytu zaoberala, keďže momentálne nie je žiadny byt uvoľnený, členovia komisie sa zhodli na tom, že žiadosti nie je možné vyhovieť.

 

 1.  Žiadosť o prednostné pridelenie bytu Bc. Jany Horváthovej, trvale bytom Šaľa, P. J. Šafárika 17.

 

Komisia sa uvedenou žiadosťou o prednostné pridelenie bytu zaoberala, keďže momentálne nie je žiadny byt uvoľnený, členovia komisie sa zhodli na tom, že žiadosti nie je možné vyhovieť.

 

 1.  Žiadosť o výmenu bytu Judity Sesztákovej, ktorej bol pridelený 2 – izbový byt č. 4                na ul. Kráľovskej 2489/4A, v Šali a žiada o výmenu za 3 – izbový byt.

 

Komisia sa uvedenou žiadosťou o výmenu bytu zaoberala, keďže momentálne nie je žiadny 3 - izbový byt uvoľnený, členovia komisie sa zhodli na tom, že žiadosti nie je možné vyhovieť.

 

 

4. Nakladanie s majetkom mesta – byt č. 87 na ul. Narcisovej 1948/21 v Šali - Veči

 

     Materiál predložilo Oddelenie správy majetku a zariadení mesta.

 

     Prítomní členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom.

 

     Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

     Hlasovanie: Prítomní: 9; za: 7; zdržali sa: 2

 

Uznesenie č. 19/2021

 

 1. komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šali schváliť odpredaj bytu č. 87      na ul. Narcisovej 1948/21 v Šali – Veči formou verejnej obchodnej súťaže.

 

5. Rôzne

 

   V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

 

6. Záver

 

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         MUDr. Jozef Grell

                                                                       predseda komisie

 

V Šali dňa 03. 11. 2021  Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie