Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.09.2023 - 14:32  //  aktualizácia: 20.09.2023 - 14:32  //  zobrazené: 656

05/2023 zasadnutie komisie školstva

číslo: 05/2023  |  dátum konania: 12.09.2023

Dátum konania: 12.09. 2023

Miesto konania: zasadačka na 1. poschodí MsÚ v Šali

Začiatok konania: 15:30 hod

Koniec konania: 16:45hod.

Prítomní za KŠ:

Miloš Rehák, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Nora Valentínová DiS. art.

Neprítomní za KŠ:

Mgr. Dominika Jarošová,  PaedDr. Vladimír Takáč.

Tajomníčka KŠ: Mgr. Katarína Keselyová

Hosť: Mgr. Mariana Takáčová – vedúca SŠÚ

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie, privítanie členov KŠ
 2. Informácia o organizačnom a personálnom zabezpečení škôl  na začiatku šk. r. 2023/2024
 3. Informácia o školských aktivitách v čase letných prázdnin
 4. Aktuálne informácie
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

K bodu 1

Miloš Rehák – predseda Komisie školstva privítal všetkých prítomných členov komisie školstva a skonštatoval, že KŠ je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka elektronicky.

K bodu 2

Vedúca SŠÚ, Mgr. M. Takáčová informovala prítomných o organizačnom a personálnom zabezpečení škôl  a školských zariadení na začiatku šk. r. 2023/2024 nasledovne:

Počet PZ v ZŠ: 213

Počet PZ a OZ v MŠ: 90, z toho 73 učiteliek, 13 pedagogických asistentov, 1 logopéd, 1 školský psychológ a 2 pomocní vychovávatelia .

Počet PZ v ZUŠ: 39

Počet PZ v CVČ: 8

Počet nepedagogických zamestnancov v  je 53,5 a v  je 25.

V školských jedálňach ZŠ bude v tomto školskom roku pracovať 30 nepedagogických zamestnancov a v školských jedálňach MŠ bude pracovať 24 nepedagogických zamestnancov.

v celom okrese Šaľa sa otvorí 115 tried s predpokladaným počtom žiakov 2204 a 33 oddelení ŠKD.

V deviatich štátnych mestských MŠ sa otvorí 33 tried s  počtom detí 706.

Počet tried a detí v MŠ

v školskom roku 2023/2024

P.č.

Názov školy

Počet tried

Počet detí

1.

MŠ pri ZŠ Bernolákova, Šaľa

3

43

2.

MŠ Budovateľská, Šaľa

3

67

3.

MŠ Družstevná, Šaľa

4

91

4.

MŠ Hollého, Šaľa

8

186

5.

MŠ pri ZŠ  J. Murgaša, Šaľa

2

41

6.

MŠ Okružná, Šaľa

4

89

7.

MŠ 8.mája, Šaľa

4

87

8.

MŠ P. J. Šafárika, Šaľa

4

81

9.

MŠ pri ZŠ P. Pázmánya s VJM , Šaľa

1

21

 

SPOLU

33

706

Počet žiakov 1. ročníka

v školskom roku 2023/2024

Základná škola

Trieda / počty

SPOLU

1. A

1. B

1. C

 

ZŠ s MŠ Bernolákova

20

0

0

20

ZŠ J. Hollého

25

25

0

50

ZŠ J.C. Hronského

20

20

9

49

ZŠ s MŠ J. Murgaša

16

17

16

49

ZŠ Ľ. Štúra

19

18

20

57

ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM

17

0

0

17

SPOLU

117

80

45

242

             

K bodu 3

V každej škole a školskom zariadení sa zrealizovali nutné opravy, prípadne malé rekonštrukcie hlavne z vlastných ušetrených finančných zdrojov.

Ešte pred ukončením školského roka sa v prístavbovej časti CVČ uskutočnila rekonštrukcia vstupnej haly.

V ZUŠ nastal havarijný stav (v troch triedach bol prerušený prívod vody) a odbornou diagnostikou bolo zistené upchatie vodovodných potrubí zasypaním. Poruchu odstránili na vlastné náklady.

Riaditeľky a riaditelia v závere konštatovali, že školy a školské zariadenia sú organizačne aj personálne pripravené k otvoreniu nového školského roka 2023/2024 i napriek žiadaným, resp. nečakaným personálnym zmenám. V CVČ nenastali žiadne personálne zmeny.

Takmer v každej materskej škole sa zrealizovali nutné opravy, prípadne malé rekonštrukcie hlavne z vlastných zdrojov, resp. finančných zdrojov z projektov:

 • výstavba nového detského ihriska v MŠ pri ZŠ J. Murgaša,
 • oprava kanalizácie v MŠ Budovateľská a v MŠ pri ZŠ P. Pázmáňa s VJM,
 • inštalácia nového zabezpečovacieho systému (alarmu) v MŠ Budovateľská,
 • vybudovanie tienenia nad pieskoviskami a hmloviska na osviežovanie v MŠ Hollého z FP, ktoré získali z TESCO projektu,
 • dobudovanie parkoviska v MŠ P. J. Šafárika aj v MŠ Družstevná,
 • vybudovanie hmatovej steny v areáli školského dvora MŠ P.J. Šafárika,
 • rekonštrukčné práce na havárii kanalizačného potrubia v MŠ Družstevná.

Dve materské školy – P.J. Šafárika a Družstevná požiadali o výrub stromov ohrozujúcich život a bezpečie detí na školskom dvore.

Ešte je potrebné a nutné renovovať herné prvky v areáli školského dvora, opraviť elektroinštaláciu v MŠ Okružná ( nesvieti svetlo v niektorých triedach ), zakúpiť nový sporák, opraviť atiku na streche a nefungujúci bleskozvod v MŠ Hollého, zakúpiť nový sporák  a urobiť odsávanie v MŠ P. J. Šafárika

Riaditeľky a riaditelia v závere konštatovali, že školy a školské zariadenia sú organizačne aj personálne pripravené k otvoreniu nového školského roka 2023/2024 i napriek nečakaným personálnym zmenám.

K bodu 4

 • 22.08. a 30.08. 2023 prebehli dve pracovné porady s riaditeľmi ZŠ, MŠ, CVČ a ZUŠ,
 • RÚŠS v Nitre zorganizoval tri pracovné porady pre riaditeľov ZŠ – 08.09. 2023, MŠ – 18.09. 2023 a školské úrady – 21.09. 2023,
 • 12.09. 2023 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zamestnancov CVČ k novému štátnemu výchovnému programu
 • 19.09.2023 sa uskutoční pracovné stretnutie riaditeľov škôl, koordinátorov prevencie drogových záležitostí ( p. Šperkom, p. Gomboš ) a zástupcov Mestskej polície a Okresného riaditeľstva Policajného zboru
 • 20.09. 2023 sa uskutoční Slávnostné privítanie prvákov mestských ZŠ so začiatkom o 9:00 hod. v MsKS v Šali,
 • 22.09. sa uskutoční už 6. ročník v celookresných bežeckých pretekoch „Beh okolo Ameriky“, ktorý organizuje ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom v spolupráci s obcou Trnovec nad Váhom a DO Fénix Trnovec nad Váhom so začiatkom o 16:00 hod., registrácia na preteky je online na portáli: https://www.kril.sk/registracia/behokoloameriky
 • 17.10.2023 organizujeme v spolupráci s NIVAMom Informačný seminár k novému školskému kurikulu pre riaditeľov škôl a školských zariadení okresu Šaľa,
 • Mestské MŠ a ZŠ zasielajú Spoločnému školskému úradu aktuálne údaje o počtoch detí a žiakov z UA, a to dvakrát do mesiaca ( k 15. a 30. dňu v mesiaci ).

K bodu 5

Ing. Malárik, riaditeľ CVČ, informoval prítomných o letných celodenných táboroch v CVČ. Tak ako po iné roky aj tento rok v mesiacoch júl – august sa realizovalo 8 turnusov týždenných letných táborov s rôznym zameraním. Týždenne navštevovalo denný tábor cca 50 detí, dopyt prevyšoval ponuku, avšak z kapacitných a priestorových dôvodov nemohli prijať všetkých záujemcov. Okrem toho ešte dvakrát týždenne sa priestory CVČ využívali na športový tréningový krúžok Taekwondo a na divadelné stretnutia DDS Materinky. Okrem týždňových táborov sa v CVČ uskutočnil aj týždenný seminár s aktivitami zameranými na tému „Šikanovanie“ v spolupráci s ÚPSVaR v Šali.

Mgr. Hamarová, riaditeľka ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM informovala členov komisie o dennom tábore pre deti a žiakov ich školy, ktorý sa realizoval v čase letných prázdnin od 01.07. do 04.07. 2023.

Mgr. Takáčová, vedúca SŠÚ, predložila aktuálne informácie zo stretnutia členov Asociácie centier voľného času Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 12.09. 2023 v Bratislave. Činnosť CVČ Tip-Top v Šali ako aj spolupráca zriaďovateľa s centrom voľného času bola veľmi pozitívne ohodnotená.

K bodu 6

Prítomní členovia komisie školstva diskutovali k jednotlivým bodom programu priebežne.

Mgr. Takáčová predniesla požiadavku riaditeľov mestských škôl a školských zariadení, aby sa priority na investičné akcie najprv prerokovali s riaditeľmi ZŠ, MŠ, resp. ich prizvali na zasadnutie KŠ.

Mgr. Hamarová sa poďakovala za výrub starých, život a bezpečie detí ohrozujúcich stromov a za promptné zabezpečenie opravy poškodeného schodiska v areáli elokovaného pracoviska MŠ s VJM v Šali. Ďalej požiadala o pravidelnú kosbu vyššie menovaného areálu.

Mgr. Valentínová, DiS. art. tiež podala žiadosť o výrub tzv. „náletových“ drevín.

K bodu 7

Na záver p. Rehák poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie KŠ o 16:45 hod.

                                                                                                      Miloš Rehák

                                                                                                      Predseda KŠ

Za správnosť:   Mgr. Katarína Keselyová

                                  Tajomníčka KŠ