Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.08.2022 - 11:18  //  aktualizácia: 10.08.2022 - 11:18  //  zobrazené: 876

05/2022 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 05/2022  |  dátum konania: 27.07.2022

zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavbU a dopravu

číslo: 05/2022 | dátum konania: 27.07.2022

Prítomní: Ing. Róbert Andráši,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros,  Ing. Kristián Szekeres, PhD, Peter Szalay

Neprítomní: Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. arch. Viktor Becker, Ing. arch. Andrea Belzárová, Ing. Vladimír Vicena, Mgr. Simeon Vincze

Pozvaní: Ing. Elena Matajsová, Ing. arch. Imrich Pleidel, Miroslav Políček

Program:

1. Predstavenie projektu „Vnútromestská cyklistická infraštruktúra Šaľa, I. etapa“

2. Návrhy a pripomienky

3. Diskusia

Bod č. 1: Predstavenie projektu „Vnútromestská cyklistická infraštruktúra Šaľa, I. etapa“

V súčasnosti mesto pripravuje podanie žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov z Európskej únie na realizáciu projektu „Vnútromestská cyklistická infraštruktúra, Šaľa – 1.etapa“. Z tohto dôvodu komisia ÚPVD zvolala zasadnutie, ktorého cieľom bolo oboznámenie sa s pripravovaným projektom. Na zasadnutie bola pozvaná Ing. E. Matajsová, referentka investičných činností, ktorá zastrešuje projekt vnútromestskej cyklistickej infraštruktúry. Pozvanie na zasadnutie prijal  Ing. arch. I. Pleidel, zmluvný architekt mesta a Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností. Ing. E. Matajsová  podrobne a vecne predstavila pripravovaný projekt. Vysvetlila hlavnú myšlienku, ktorú mesto sledovalo pri návrhu cyklistickej trasy. Snahou mesta je postupne vytvoriť na území  mesta  funkčný okruh cyklistickej infraštuktúry. V projekte je riešená  I. etapa cyklotrasy, ktorá nadväzuje na novovyznačený cyklochodník na ul. SNP pri železničnej stanici a bude pokračovať cez mesto s vyústením pri hrádzi  rieky Váh na Školskej ulici. Návrh zohľadňuje vlastnícke vzťahy mesta a možnosti šírkového usporiadania v jednotlivých uliciach. Predložený projekt predstavuje zatiaľ I. etapu cyklistickej infraštruktúry, v budovaní ktorej chce mesto pokračovať v závislosti od ďalších výziev nadriadených orgánov a poskytnutých dotácií EÚ. Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy existujúcich miestnych komunikácií a následnú realizáciu cyklochodníkov. Cyklochodníky budú navrhnuté v zastavanom území mesta Šaľa, ako obojsmerné cyklochodníky, vo výnimočných prípadoch, kde to neumožňuje priestorové usporiadanie, jednosmerné cyklochodníky. Trasa cyklochodníkov bude v súbehu, v spoločnom koridore s miestnymi komunikáciami, prioritne s chodníkmi, kde to neumožňuje šírkové usporiadanie v súbehu s cestami, v úsekoch, kde nie je možné upraviť usporiadanie dopravy miestnych komunikácií pre zriadenie cyklochodníka, je prípustné aj prerušenie cyklochodníka. Pri riešení cyklochodníkov sa budú maximálne využívať existujúce stavebné konštrukcie, s ich stavebnými úpravami, rekonštrukciami, v odôvodnených prípadoch, kde to neumožňuje priestorové usporiadanie, tak rozšírením existujúcich chodníkov. Konštrukčné a materiálové riešenie rozširujúcich častí bude navrhnuté v zhode s pôvodnou konštrukciou a nová krycia vrstva plochy chodníka. Súčasťou návrhu je aj riešenie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry ako stojany na bicykle, servisné stojany, prípadne prístrešok na bicykle a pod. pri vybraných objektoch (napr. škola, budova MsÚ, cintorín atď.), sadové úpravy dotknutého územia v prípade výrubu a náhradná výsadba. Návrh cyklochodníkov je riešený v súlade s Územným generelom Šaľa zverejneným na www.sala.sk.

Riešené územie – trasy I.etapy:

  1. začiatok – ul. SNP (v priestore križovatky s ul. Bilická) – chodník na ul. Kráľovská (pri zadných vchodoch do sedempodlažných bytových domou ul. Novomeského) – okružná križovatka (OK ul. Hlavná, Kráľovská, Vlčanská) – ul. Vlčanská – okružná križovatka (OK ul. Vlčanská, Dolná, Družstevná) – ul. Dolná –  RK kostol – Nám. Sv. Trojice (budova MsÚ) – ul. P.Pázmaňa – cez vnútroblok CMZ – ul. Mostová, NC BILLA – pozdĺž nájazdu na most ul. SNP po objekt Domu Kultúry - ukončenie
  2.  začiatok križovatka ul. Vlčanská a ul. Jarmočná – ul. Krátka po objekt Základnej škola J.C.Hronského na ul. Krátkej - ukončenie
  3. Začiatok - okružná križovatka (OK ul. Hlavná, Kráľovská, Vlčanská) – ul. Hlavná po areál Mestského cintorína – ukončenie
  4. Začiatok okružná križovatka (OK ul. Hlavná, Kráľovská, Vlčanská) – ul. Hlavná cez záchytné parkovisko resp. priľahlé priestory pred prevádzkami, pešiu zónu – po Nám. Sv. Trojice (budova MsÚ) ukončenie – ( napojenie na trasu 1)

Po predstavení projektu sa do diskusie zapojila verejnosť, zmluvný architekt mesta a členovia komisie. Návrh cyklotrasy sa stretol s kladným hodnotením ako členov komisie, verejnosti, tak aj zmluvného architekta mesta. P. Ivan Vlk, na úvod svojho vstupu uviedol, že je spracovaním projektu príjemne prekvapený. V rámci diskusie odzneli nasledovné otázky a pripomienky:

Pripomienky verejnosti:

- v prípade riešenia spoločnej združenej trasy cyklochodníka s chodníkom pre peších, oddeliť  napríklad obrubníkom (zeleným pásom) chodník pre peších od cyklochodníka, dôvodom je, aby chodci a cyklisti neprechádzali z jedného pruhu do druhého

-na ul. Školskej, pešej zóne vyznačený pás cyklochodníka vyvýšiť na úroveň komunikácie, resp. dlaždenej spevnenej plochy

-v úseku na centrálnej mestskej zóne  pred záchytným parkoviskom, upozorniť motoristov dopravným značením, že vchádzajú na záchytné parkovisko so zdieľanou komunikáciou s cyklochodníkom, dopravné značenie len piktogramami na povrchu vozovky je nepostačujúce (obdobne dopravným značením zdôrazniť a upozorniť aj na iných úsekoch motoristov na vyznačený cyklochodník)

-Úsek cyklochodníka v okružnej križovatke pri Olympii nie je bezpečný, navrhuje inú náhradnú trasu

-Cyklostojany – najmä pri areáloch (v areáloch škôl) riešiť ako prestrešené a uzamykateľné cyklostojanv

-na trase ul. Jarmočná – preložiť polohu chodníka pre peších a cyklochodníka (ponechať chodník pre peších v pôvodnej polohe) – v priestore parkoviska pred reštauráciou RICO

-p. Vlk navrhol viesť cyklotrasu s výškovým rozdielom oddelením obrubníkom, ako vhodnejšiu alternatívu z troch možných alternatív vedenia cyklotrasy podľa  Technického predpisu TP 085

Pripomienky zmluvného architekta mesta Ing. arch. I. Pleidela:

-krížny cyklochodník cez centrálnu mestskú zónu – od knižnice po napojenie na pešiu zónu v priestore ul. Budovateľskej preložiť do polohy pred budovy – predajne, banky, služby na ul. Hlavnej, rozšíriť existujúcu spevnenú plochu smerom do zelene – pred vstupmi do budov ponechať chodník pre peších, smerom do zelene situovať cyklochodník

-v trase medzi objektom kvetinárstva, knižnice a objektom Andrea Shopu zameniť polohu chodníka pre peších a cyklochodníka, teda aby pri fasáde objektu kvetinárstva, knižnice viedol chodník pre peších a nie cyklochodník

-na Pešej zóne vyznačiť cyklochodník piktogramami a nie ako súvislý zelený pás

-zredukovať počet cyklostojanov

Pripomienky členov komisie:

Peter Szalay – odporúča zvážiť doplnenie verejného osvetlenia v úseku za bytovým domom ul. Novomeského (od napojenia na cyklochodník ul. SNP po OK pri Olympii, situácia č.1.1)

Po ukončení diskusie sa dohodlo, že pripomienky a návrhy budú zaslané projektantovi cyklotrasy na odborné posúdenie.

Komisia ÚPVD o predloženom návrhu nehlasovala.

Komisia ÚPVD odporúča mestu a odborným pracovníkom mesta predložiť projektantovi vznesené pripomienky a na základe odborného  posúdenia  projektanta, relevantné pripomienky zapracovať do projektu.

Za správnosť zodpovedá: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá