Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.11.2021 - 11:40  //  aktualizácia: 24.11.2021 - 11:40  //  zobrazené: 1199

05/2021 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 05/2021  |  dátum konania: 27.10.2021

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková,                            Mgr. Radovan Földvári, Ing. Gabriela Braníková , Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Petronela Viždáková, Ing. Peter Sűss, Ing. Martin Klačko

 

Prizvaní: Ján Komjáthy

Neprítomní: PhDr. Marián Šperka, Miloš Rehák

Verejnosť: Samuel Szarka

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Vyhodnotenie jesenného upratovania
  4. Úvod do aktivity v meste Šaľa „Zdravé starnutie – zdravý spôsob života“
  5. Rôzne
  6. Záver

 

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

 

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Ján Komjáthy z MsP informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac október. Za toto obdobie bolo spolu 442 priestupkov z čoho najväčšiu časť tvorili priestupky o cestnej premávke (230), verejného poriadku (51) a porušovanie VZN (25). MsP uložila v tomto mesiaci 134 pokút v celkovej sume 1 740 €. Ján Komjáthy ďalej informoval komisiu, že aj naďalej využívajú kamerový systém k riešeniu priestupkov.

Na predchádzajúcom zasadnutí komisie sa jej členovia zhodli, že by bolo vhodné zabezpečiť bezpečný prechod detí v ranných hodinách cez priechod pre chodcov na ul. Kráľovská. Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš uviedol, že daný priechod pre chodcov prejednali aj na rade školy. Ján Komjáthy  informoval komisiu, že v súčasnosti MsP hľadá dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní pomôcť, keďže na zabezpečenie všetkých priechodov nemá MsP dostatočné kapacity.  

 

UZNESENIE č. VI/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

3. Vyhodnotenie jesenného upratovania

Ing. Petronela Vižďáková informovala komisiu o výsledkoch jesenného upratovania v meste v tomto roku. V mestskej časti Šaľa I bolo počas jesenného upratovania vyvezeného 63,96 tony odpadu, v mestskej časti Šaľa II 76,7 tony odpadu a vyhodnotenie mestskej časti Veča ešte nie je ukončené. Spolu sa očakáva cca 320 ton vyvezeného odpadu, čo znamená oproti roku 2020 výrazný pokles. V minulom roku bolo počas jesenného upratovania vyvezeného 411 ton odpadu. Pokles vyvezeného odpadu bol zaznamenaný aj počas jarného upratovania. V roku 2021 bolo vyvezeného 287 ton odpadu a v roku 2020 329 ton.

Ing. Róbert Andráši uviedol, že mu prišlo počas jesenného upratovania množstvo sťažností od občanov, že naplnené kontajnery nie sú vyvážané dostatočne často. Ing. Petronela Vižďáková odpovedala. Že opäť boli kontajnery preplnené odpadom, ktorý patrí na zberný dvor. V prípade naplneného kontajnera sa majú občania obrátiť na zástupcu spoločnosti ENVI-GEOS, p. Szijjárta. Kontakt na neho je zverejnený na webovej stránke mesta. Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš uviedol, že najväčšou príčinou preplňovania kontajnerov je odpad, ktorý tam vyvážajú občania z iných obcí. Ďalej sa informoval, či mesto plánuje avizovanú zmenu vývozu odpadu. Ing. Petronela Vižďáková odpovedala, že zvažuje viacero možností.

Ing. Petronela Vižďáková informovala komisiu o pokračovaní výstavby polopodzemných kontajnerov. V súčasnosti pribudli tri stojiská, jedno na ul. Dolná a dve na ul. P.J. Šafárika. Stojisko na ul. Dolná už slúži svojmu účelu a stojiská na ul. P.J. Šafárika sa otvárajú 1. novembra.

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš sa opýtal, v akej fáze je mesto so zberom kuchynského odpadu. Ing. Petronela Vižďáková informovala komisiu, že verejné obstarávanie ešte nie je uzatvorené. Kuchynský odpad sa bude v meste vyvážať 1-2x za týždeň.

 

UZNESENIE č. VI/2

Komisia berie na vedomie informácie o jesennom upratovaní v meste.

 

4.  Úvod do aktivity v meste Šaľa „Zdravé starnutie – zdravý spôsob života“

Členovia komisie, PHDr. Marián Šperka a Ing. Gabriela Lacková, spracovali materiál „Zdravé starnutie – zdravý spôsob života“. Členom komisie túto myšlienku prezentovala Ing. Gabriela Lacková. Majú v pláne vytvoriť menšiu skupinu ľudí, ktorá by sa pravidelne stretávala s cieľom aplikovania zdravého spôsobu života. Skupina by bola otvorená, nezáväzná, dobrovoľná a bude organizovať rôzne zaujímavé aktivity, voľne prístupné pre všetkých záujemcov, prednášky, konferencie, cvičenia, výstavy a pod. Ing. Gabriela Lacková ďalej uviedla, že skupina nebude vekovo obmedzená a ako vhodný priestor pre stretávanie bude slúžiť CVČ v Šali.

 

5.Rôzne

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš položil otázku ohľadom postupu prác na rekonštrukcii cestných komunikácií v meste. Ing. Róbert Andráši, ktorý je zároveň predsedom komisie územného plánovania, výstavby a dopravy, informoval komisiu o problémoch, ktoré vznikajú pri rekonštrukcii. Jedná sa najmä o zdržanie prác z dôvodu vozidiel parkujúcich na mieste rekonštrukcií. V riešení daných problémov je súčinná aj mestská polícia. Práce však stále pokračujú. Ing. Peter Süss informoval členov komisie o probléme, ktorý vznikol na ulici ČSĽA, kde sa pod strojom prepadla časť vozovky a na mieste je potrebné vyriešiť problém s kanalizáciou. Stavebníkov za ich prácu pochválil.

 

6.Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                             predseda komisie

 

 

Zapísal: Ing. Martin Klačko