Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.11.2020 - 11:21  //  aktualizácia: 25.11.2020 - 11:22  //  zobrazené: 1485

05/2020 zasadnutie komisie školstva

číslo: 05/2020  |  dátum konania: 12.10.2020
Dátum konania: 12.10. 2020
Miesto konania: kongresová sála MsÚ, Šaľa
 
Prítomní : Za KŠ – Ing. Marián Krištof, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, Miloš Rehák, PaedDr. Vladimír Takáč,  Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Mgr. Mariana Takáčová, Mgr. Katarína Keselyová,
Neprítomní: Mgr. Jarmila Husáriková , Bc. Dominika Jarošová, Ing. Helena Psotová,
Prítomní : Za MsŠR – Ing. Michal Malárik, Jana Feketeová, Mgr. Monika Hamarová, Mgr. Ľubica Hippová, Viera Kováčová, Ing. Marián Krištof,  Miloš Rehák, Mgr. Beata Sklenárová , Miloš Rehák, Irena Vargová, Mgr. Zita Zaťková.
Neprítomní: Mgr. Radka Putzová
 
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa
3. Diskusia
4. Aktuálne informácie
5. Záver
K bodu 1
Na úvod Ing. Marián Krištof – predseda komisie školstva pri MsZ v Šali privítal prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášania schopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky. 
Členovia KŠ a MsŠR obdržali nasledovné pracovné materiály:
Príloha 1 : Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a dôvodová správa 
Príloha 2 : Stanovisko k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaľa o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa.
 
K bodu 2
Mgr. Mariana Takáčová - vedúca SŠÚ oboznámila prítomných so znením Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaľa o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa. Vyjadrila sa ku každému paragrafu navrhovaného VZN – príloha 1.
Mgr. Mariana Takáčová – vedúca SŠÚ oboznámila prítomných s dôvodmi pre návrh znenia VZN, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe, ktorá je súčasťou  prílohy č. 1. Návrh zmeny VZN vychádza z porovnania s okolitými mestami a obcami v súlade s platnými predpismi a bol spracovaný na základe konzultácie a prerokovania s členmi Komisie školstva pri MsZ dňa 23. 09. 2020 a s riaditeľmi škôl a školských zariadení v dňoch 29. 09. – 30. 09. 2020. 
Ďalej vedúca SŠÚ oboznámila prítomných , že právnik Mesta Šaľa po formálno – právnej stránke odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šali schváliť navrhované Všeobecne záväzné nariadenie.
K bodu 3
p. Malárik -  vyjadril sa ku krúžkovej činnosti, ktoré začali svoju činnosť o 2 týždne skôr a majú veľmi dobré ohlasy zo strany rodičovskej verejnosti, keďže takmer celý druhý polrok v školskom roku 2019/2020 mali dištančné vzdelávanie. V súčasnosti vzhľadom k mimoriadnej situácii a núdzového stavu neodporúča realizovať dištančné vzdelávanie a zamestnanci by pracovali na 80%, pedagogickí zamestnanci by vykonávali  náhradnú pedagogickú činnosť. Vo zvyšovaní príspevku na čiastočnú úhradu nákladov nevidí problém.
p. Feketeová  - je toho názoru, že rodič – zákonný zástupca dieťaťa bude danú výšku príspevku akceptovať, ak chce , aby jeho dieťa daný krúžok navštevovalo a rozvíjalo sa po všestrannej stránke aj v mimoškolskej činnosti a vzdelávaní.
p. Valentínová – v súvislosti so zvyšovaním príspevku vyjadrila určité obavy, nakoľko vzhľadom k danej situácii – mimoriadne prerušenie prevádzky od 12.10. 2020 – už niektorí rodičia rušia, resp. prerušujú dochádzku, pretože im nevyhovuje dištančné vzdelávanie.
p. Takáčová – tlmočila pripomienku p. Husárikovej, že sa v tejto mimoriadnej situácii znižujú hodiny v ŠKD od 7:00 do 15:30 a pritom sa navrhuje zvyšovanie poplatkov.
Po krátkej diskusii členovia KŠ a MsŠR pri MsZ pristúpili k hlasovaniu. Návrh VZN bude uverejnený na https://sala.sk/clanok/skolsky-urad.
Uznesenie č. 1/4/2020: KŠ a MsŠR pri MsZ v Šali prerokovala a odporúča schváliť VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa  na zasadnutí MsZ dňa 29.10.2020.
Hlasovanie Komisia školstva:
Za: 8               Proti: 1                Zdržali sa: 1            Neprítomní: 1
Hlasovanie MsŠR:
Za: 10             Proti: 0                Zdržali sa: 0            Neprítomní: 1
 
K bodu 4
p. Krištof – s p. riaditeľom MeT, spol. s r. o. riešili problém týkajúci sa vyúčtovania za spotrebu tepla v školách a školských zariadeniach. P. riaditeľ , resp. jeho zamestnanci majú prístup len k výmenníkovej stanici, a potreboval by, aby mali prístup aj k regulátorom na vykurovacích zariadeniach. Navrhuje poveriť osobu – zamestnanca MeT, spol. s r. o. , ktorá by mala prístup do školy a aby regulovala teplotu.
p. Vargová – v marci 2020 na začiatku „koronakrízy“ a uzavretia škôl a školských zariadení bola podaná žiadosť, aby od 16.03. 2020 bol nastavený útlm na vykurovaní, resp. aby sa úplne vyplo kúrenie – prerušila dodávka tepla na vykurovanie škôl a školských zariadení. Avšak ešte 2 týždne po tomto termíne sa kúrilo a pritom školy a školské zariadenia boli uzavreté. Podotkla, že takáto situácia sa deje aj počas zimných prázdnin.
p. Krištof, p. Takáčová – spoločne navrhli iniciovať stretnutie riaditeľov ZŠ a ŠZ spolu s riaditeľom MeT, spol. s r. o. 
p. Takáčová – oznámila, že vzhľadom k danej mimoriadnej situácii a k núdzovému stavu sa v septembri nemohlo uskutočniť prezenčné stretnutie začínajúcich a uvádzajúcich učiteľov v rámci adaptačného vzdelávania. Taktiež sa nebude môcť realizovať Burza stredných škôl, ktorá sa každoročne konala v novembri.
A v neposlednom rade všetkých prítomných oboznámila s vydaním Rozhodnutia MŠVVaŠ SR – „ Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: 
- mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách, 
- mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času“ .
Na základe tohto „Rozhodnutia MŠVVaŠ SR p. Takáčová vydala písomné  Rozhodnutie o prerušení  prevádzky CVČ a Rozhodnutie o prerušení skupinového vyučovania v ZUŠ.
 
K bodu 5
Na záver Ing. Krištof poďakoval prítomným za účasť.
 
 
 
 
 
 
    
         Ing. Marián Krištof                                                                Ing. Michal Malárik
               predseda KŠ                                                                           predseda MsŠR
            
 
 
 
 
Zapísala:  Mgr. Katarína Keselyová
                        tajomníčka KŠ
 
 
 
Súčasť zápisnice:
Príloha 1. Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a dôvodová správa
 
Príloha 2. Stanovisko k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaľa o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa.