Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 04.07.2018 - 16:35  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:10  //  zobrazené: 1506

05/2018 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 28/06/2018

číslo: 05/2018  |  dátum konania: 28.06.2018  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

M E S T O   Š A Ľ A

 

Uznesenia a hlasovania

z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali

zo dňa 28. júna 2018

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta) bez stiahnutých materiálov D 11 a D 15:

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Krištof,

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Vladimír Vicena,

 

Hlasovanie č. 2

doplniť do programu rokovania:

 • do časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 7/5/2018 - Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021,
 • do časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 8/5/2018 - Petícia za zamietnutie požiadavky na prenájom pozemku nachádzajúceho sa v areáli
  ZŠ J. C. Hronského na Krátkej ul. v Šali – za účelom podnikateľského zámeru (výstavba viacpodlažnej budovy),
 • do časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení materiál číslo B 7/5/2018 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 4/2018 – XXVII. zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. mája 2018,
 • do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 16/5/2018 - Mikulás Mikus, s.č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom – ponuka na odpredaj stavebných objektov SO-02 Komunikácia s chodníkom v Obytnej zóne Šaľa – Dostihová dráha,
 • do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 17/5/2018 - Návrh spôsobu nakladania
  s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa za pozemky
  vo vlastníctve Mikulása Mikusa, s. č.  374, 927 05 Dlhá nad Váhom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

 

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Vladimír Vicena,

 

Hlasovanie č. 3

Zmena poradia prerokovávaných materiálov:

 • materiál číslo D 6/5/2018 prerokovať pred materiálom A 8/5/2018; obidva materiály prerokovať ešte pred časťou II. Interpelácie poslancov

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Vladimír Vicena,

 

Hlasovanie č. 4

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 3

Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 1

Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Vladimír Vicena,

 

Hlasovanie č. 5

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Vladimír Vicena

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 6/5/2018 - SATOMA, s.r.o., Jesenského 12/652, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:

 • navrhol, aby po vystúpení p. riaditeľky Mgr. Husárikovej a verejnosti bola ukončená  diskusiu a pristúpilo sa k hlasovaniu

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Róbert Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 4

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Vladimír Vicena,

 

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo výstavbe bytov; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 13. júna 2018,

 1. schvaľuje
 1. prenájom pozemku, parcely číslo 1030/27, záhrada o výmere 1 814 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 8639; parcely číslo 1030/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 427 m2 a časť parcely číslo 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 230 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa, v registri „C“ katastra nehnuteľností, v cene za pozemok zastavaný stavbou vo výške 5,975 Eur/m2/rok, pri výmere 672 m2, t.j. v sume 4 015,20 Eur/rok a v cene za pozemok slúžiaci dočasne ako zariadenie staveniska vo výške 0,165 Eur/m2/rok, pri výmere 1 799 m2, t.j. v sume 296,84 Eur, spolu v sume 4 312,04 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre spoločnosť SATOMA, s.r.o., Jesenského 12/652, Šaľa, IČO: 36 361 020, s podmienkou v nájomnej zmluve na pozemok, že parkovanie bude riešené integráciou v rámci objektu,
 2. vyňatie pozemku, parcely číslo 1030/27, záhrada, vedenom na liste vlastníctva č. 8639 v katastrálnom území Šaľa, v registri „C“ katastra nehnuteľností, vo vlastníctve mesta Šaľa, zo Správy Základnej školy Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa.

 

 

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 8/5/2018 - Petícia za zamietnutie požiadavky na prenájom pozemku nachádzajúceho sa v areáli ZŠ J. C. Hronského na Krátkej ul. v Šali – za účelom podnikateľského zámeru (výstavba viacpodlažnej budovy)

Uznesenie č. 5/2018 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

petíciu za zachovanie zelene, učebne v prírode a náučného chodníka v areáli ZŠ
J. C. Hronského,

 1. berie na vedomie

petíciu za zachovanie zelene, učebne v prírode a náučného chodníka v areáli ZŠ
J. C. Hronského.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/5/2018 -

Uznesenie č. 5/2018 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Šali, schválených v r. 2017 a 2018,

 1. berie na vedomie

správu z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Šali, schválených v r. 2017 a 2018.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Róbert Tölgyesi,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 3/5/2018 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2018

Uznesenie č. 5/2018 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2018,

 1. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2018.

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Róbert Tölgyesi,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 4/5/2018 -

Uznesenie č. 5/2018 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Miroslav Gera, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 5/5/2018 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 06. 2018

Uznesenie č. 5/2018 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 06. 2018,

 1. berie na vedomie

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 06. 2018.

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Miroslav Gera, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 6/5/2018 - Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2017

Uznesenie č. 5/2018 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za
rok 2017,

 1. berie na vedomie

správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za
rok 2017.   

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 7/5/2018 - Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021

Uznesenie č. 5/2018 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021,

 1. berie na vedomie

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016      s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Jaroš,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 1/5/2018 - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky

2018 – 2022

Uznesenie č. 5/2018 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022,

 1. schvaľuje

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Tibor Baran, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 2/5/2018 - Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2017

Uznesenie č. 5/2018 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa
2015 – 2020 za rok 2017,

 1. berie na vedomie

správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa      2015 – 2020 za rok 2017.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 3/5/2018 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa

Uznesenie č. 5/2018 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa,

B.schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa. 

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 14

Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 4/5/2018 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa- Veča

Uznesenie č. 5/2018 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa - Veča,

B.schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa - Veča. 

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

Materiál číslo B 5/5/2018 - Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014

Uznesenie č. 5/2018 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014,

 1. schvaľuje

      Dodatok č. 7 k „Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v predloženom znení.

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

Materiál číslo B 6/5/2018 -

Uznesenie č. 5/2018 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

„Koncepciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018 – 2022“,

 1. schvaľuje

„Koncepciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018 – 2022“.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 6

MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo B 7/5/2018 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 4/2018 – XXVII. zo
4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. mája 2018

Uznesenie č. 5/2018 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na zmenu Uznesenia č. 4/2018 – XXVII. zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. mája 2018,

 1. schvaľuje

zmenu Uznesenia č. 4/2018 – XXVII. zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
zo dňa 10. mája 2018 nasledovne:

 • v časti B. sa ruší text „v celkovej dĺžke 270 m (v zmysle geometrického plánu
  č. 24/2018 vyhotoveného spoločnosťou GEOS-GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o.) v koridore o šírke 1 m,“  a nahrádza sa novým textom:

„v rozsahu geometrického plánu číslo 24/2018 vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEOS-GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 21. mája 2018 pod číslom 230/2018“.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 6

MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 1/5/2018 - Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2017

Uznesenie č. 5/2018 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2017,

 1. odporúča

primátorovi mesta schváliť úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške 150 593,22 Eur z ostatných kapitálových fondov.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

 

Zdržalo sa: 1

Ing. Michael Angelov,

Nehlasovalo: 1

Milena Veresová,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/5/2018 - Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2017

Uznesenie č. 5/2018 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2017,

 1. schvaľuje

záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2017 nasledovne:

 

 1. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31. 12. 2017 bez finančných operácií:

 

plnenie bežných príjmov vo výške                               15 086 194 EUR

čerpanie bežných výdavkov vo výške                          13 839 113 EUR

prebytok bežného rozpočtu                                             1 247 081 EUR

 

plnenie kapitálových príjmov vo výške                             520 618 EUR

čerpanie kapitálových výdavkov vo výške                     1 274 925 EUR

schodok kapitálového rozpočtu                                        -754 306 EUR

 

bežné a kapitálové príjmy vo výške                             15 606 812 EUR

bežné a kapitálové výdavky vo výške                          15 114 037 EUR

prebytok rozpočtu                                                           492 775 EUR

 

 1. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31. 12. 2017 s finančnými operáciami:

 

bežné a kapitálové príjmy vo výške                             15 606 812 EUR

bežné a kapitálové výdavky vo výške                          15 114 037 EUR

prebytok rozpočtu                                                              492 775 EUR

 

plnenie príjmových finančných operácií vo výške         3 592 255 EUR

čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške    3 330 310 EUR

prebytok finančných operácií                                            261 945 EUR

 

plnenie celkových príjmov vo výške                            19 199 066 EUR 

čerpanie celkových výdavkov vo výške                       18 444 347 EUR

prebytok rozpočtového hospodárenia celkom              754 719 EUR

 

 1. vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z rozpočtového hospodárenia vo výške 88 852,74 EUR nasledovne:

 

* 1 084,10 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu v Nitre na dopravné žiakov za rok 2017,

* 330,90 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie pre ZŠ J. C. Hronského z roku 2017,

* 400,02 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov spojená so starostlivosťou o nesvojprávnu osobu zverenú do opatrovníctva mesta,

* 26 693,33  EUR - účelovo viazané prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby, ktorý je mesto povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,

* 40 000 EUR- nevyčerpané prostriedky poskytnuté MV SR na projekt ZŠ Hollého – oprava strechy, odstránenie havarijného stavu,

* 17 447 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z MV SR osvetlenie prechodov pre chodcov,

* 1 897,87 EUR- účelovo viazané finančné prostriedky od zahraničných spoločností Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Euro Dabo s.r.o., ktoré neboli v roku 2015 vyčerpané a mesto ich po dohode so spoločnosťami buď vráti, alebo použije na účel, aký sa dohodnú,

* 662 EUR - grant Audiovizuálny fond na materiálne zabezpečenie pre MsKS,

* 314 EUR - grant ZsE na materiálne zabezpečenie pre MsKS,

* 23,52 EUR dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky za výkon osobitného príjemcu 

 

 1. prebytok rozpočtu vo výške 403 921,78 EUR (po vylúčení účelovo určených prostriedkov) a prebytok finančných operácií vo výške 261 944,92 EUR sa pridelí do rezervného fondu.

 

 1. Použitie rezervného fondu vo výške 665 800 EUR nasledovne:

* na financovanie dopravného generelu vo výške 50 000 EUR,

* na financovanie rekonštrukcie klientskeho centra vo výške 60 000 EUR,

* na financovanie rekonštrukcie mestského úradu vo výške 150 000 EUR,

* na financovanie stanovíšť kontajnerov 150 000 EUR

* na financovanie rekonštrukcie mestských komunikácií 150 000 EUR

* na financovanie splátok istín návratných zdrojov financovania vo výške  105 800 EUR

 

 1. Použitie fondu rozvoja bývania vo výške 50,63 EUR na financovanie rekonštrukcie mestských komunikácií.

 

 1. Vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
 1. prerokovalo rozbor hospodárenia a účtovnú závierku OSS mesta Šaľa za rok 2017,
 2. schvaľuje ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2017,

 

 1. berie na vedomie výsledok hospodárenia OSS stratu za rok 2017 vo výške             8 772,00 EUR, ktorú vysporiada zo svojho hospodárskeho výsledku
  v nasledujúcom účtovnom období, v ktorom dosiahne zisk
 1. berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2017,

 1. schvaľuje

celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2017 bez výhrad.

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 3/5/2018 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018

Uznesenie č. 5/2018 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018,

B.schvaľuje

 1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 nasledovne:

 

Bežné príjmy:                                                       17 085 917 EUR

Bežné výdavky:                                                   16 840 702 EUR

Rozdiel:                                                                     245 215 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                                 3 914 600 EUR

Kapitálové výdavky:                                              7 942 530 EUR

Rozdiel:                                                                 -4 027 930 EUR

                                                                                                                     

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:                     21 000 517 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:                  24 783 232 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                          -3 782 715 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                                   4 104 015 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                  321 300 EUR

Rozdiel:                                                                  3 782 715 EUR

 

Rozpočet na rok 2018 celkom:

Príjmy celkom:                                                  25 104 532 EUR

Výdavky celkom:                                             25 104 532 EUR

Rozdiel celkom:                                                                 0 EUR

 1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy                                                  9 540 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                              3 099 010 EUR

300 Granty a transfery                                             8 361 507 EUR

400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.            1 011 415 EUR

500 Prijaté úvery a fin. výpomoci                           3 092 600 EUR

600 Bežné výdavky                                               16 840 702 EUR

700 Kapitálové výdavky                                          7 942 530 EUR

800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.            321 300 EUR

 

 1. úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2018 v celkovej sume 637 260 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 166 310 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       470 950  EUR,

 

 1. prijatie preklenovacieho úveru v maximálnej výške 728 600 EUR v rozpočte mesta na rok 2018 a jeho viazanosť na financovanie investičných akcií financovaných z EÚ fondov a grantov,

 

 1. ručenie za prijatý úver blankozmenkou.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Michael Angelov,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 1/5/2018 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2018 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

 1. pozemok vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 3080/350, zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že na pozemku bude vybudovaná transformačná stanica na pripojenie stavby
  do sústavy verejnej elektrickej siete,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. júna 2018,

C.schvaľuje

prevod pozemku vo vlastníctve mesta, parcela „C“ KN č. 3080/350, zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, za kúpnu cenu
26,555 EUR/m2, t. j. pri výmere 40 m2 za celkovú kúpnu cenu 1 062,20 EUR, pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/5/2018 - Dušan Szudor a manželka Anna Szudorová, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2018 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

 1. pozemky vo vlastníctve mesta:
  •  
  •  
  •  

odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,
 2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. júna 2018,

C.schvaľuje

prevod pozemkov vo vlastníctve mesta:

-    parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,

-    parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,

-    parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,

   odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, v celkovej kúpnej cene 538,75 EUR, pre Dušana Szudora a manželku Annu Szudorovú, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/5/2018 - Ramadan Bajrami, bytom Rímska 2168/22, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2018 – XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku, na ktorom má žiadateľ postavené vedľajšie stavby; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. júna 2018,

C.schvaľuje

   zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na Hollého ul. v Šali, parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3080/285, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v cene 29,87 Eur/m2, v celkovej cene 298,70 Eur,
pre Ramadana Bajramiho, trvale bytom Rímska 2168/22, 927 05 Šaľa, v celosti.

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/5/2018 - Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2018 – XXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní nehnuteľností na záhradkárske účely; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
13. júna 2018; pozemky parcela číslo 2522/77, záhrada o výmere 285 m2 v celosti,  parcela číslo 2519, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 15 mv celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa
v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, a parcela číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1570 m2 v podiele 35/2174, ako aj parcela číslo  2424/11, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 604 m2 v podiele 35/2174, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa
v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8657 vo vlastníctve mesta Šaľa, sa stáva  trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

C.schvaľuje

zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemky, parcela číslo 2522/77, záhrada
o výmere 285 m2 v celosti;  parcela číslo 2519, zastavaná plocha a nádvoria o výmere
15 m2 v celosti; vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1,
a parcela číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1570 m2 v podiele 35/2174, ako aj parcela číslo 2424/11, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 604 mv podiele 35/2174, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8657 vo vlastníctve mesta Šaľa, pre Júliusa Benkőa, Okružná 1024/2, 927 01 Šaľa, v celkovej kúpnej cene 1 905,73 Eur.

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 5/5/2018 - Rudolf Mészáros a Mária Mészárosová, Jazerná 585/30, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1.  

      žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1.  

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení garážovania osobného motorového vozidla; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 13. júna 2018,

 1.  

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 942/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 100/2017, vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o., overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom pod číslom 518/2017, dňa
06. 11. 2017, ktorým bola odčlenená a novovytvorená parcela číslo 942/102, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, v cene 5,311 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene
100,91 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Rudolfa Mészárosa a Máriu Mészárosovú, Jazerná 585/30, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 3

Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,

Proti hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

 

Zdržalo sa: 3

Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek,

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Jaroš,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 7/5/2018 - Edita Hlavatá a Ján Hlavatý, Robotnícka 27, Šaľa – prechod práv a povinností zo Zmluvy č. 41/2002/ŠH o nájme nebytových priestorov zo dňa
25. 04. 2002 v znení neskorších dodatkov

Uznesenie č. 5/2018 – XXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prevod práv a povinností zo Zmluvy č. 41/2002/ŠH o nájme nebytových priestorov zo dňa 25. 04. 2002 v znení neskorších dodatkov,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v prevode práv a povinností zo zmluvy o nájme  nebytových priestorov z pôvodných  nájomcov na ich syna,
 2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle
  § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zverejnený dňa 13. 06. 2018,
 1. schvaľuje

prevod práv a povinností zo Zmluvy č. 41/2002/ŠH o nájme nebytových priestorov zo dňa 25. 04. 2002 v znení neskorších dodatkov, bufet v Mestskej športovej hale, z pôvodných nájomcov Edity Hlavatej a Jána Hlavatého, Robotnícka 27, Šaľa, IČO 34 456 333, na nového nájomcu Jána Hlavatého ml., Partizánska 10, Šaľa, IČO 44 720 751.

 

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 8/5/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcela KN „C“ č. 1247/3 a č. 1268/2 pod prístupovou komunikáciou
k novému cintorínu vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa, za pozemok KN „E“ č. 1838/4 v lokalite pri železničnej vlečke vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2018 – XXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcela KN „C“
č. 1247/3 a  č. 1268/2 pod prístupovou komunikáciou k novému cintorínu vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa, za pozemok KN „E“ č. 1838/4 v lokalite pri železničnej vlečke vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra „E“ katastra nehnuteľností č. 1838/4, orná pôda o výmere 11726 m2 zapísaná na liste vlastníctve č. 7266 v katastrálnom území Šaľa, sa stáva  trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru na zámenu pozemkov v k. ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov k prístupovej komunikácii k novému cintorínu nasledovne:

 1. vo vlastníctve mesta Šaľa:

pozemok vedený v katastri nehnuteľností registri „E“ pre katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 v lokalite pri železničnej vlečke, ako parcela č. 1838/4, orná pôda
o výmere 11726 m2, hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 32/2018 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Máriou Gašpierikovou, predstavuje 28 259,66 Eur,

 1. vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa:

pozemky vedené v katastri nehnuteľností registri „C“ pre katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 6294, parcela č. 1247/3, ostatná plocha o výmere 1007 m2 a parcela
č. 1268/2, zastavaná plocha o výmere 2676 m2, hodnota zamieňajúcich pozemkov podľa znaleckého posudku č. 32/2018 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Máriou Gašpierikovou, predstavuje 27 296,34 Eur,

hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C. uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

 

Hlasovanie č. 31

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Miroslav Gera,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 9/5/2018 - Zoltán Szabados a spol. – zriadenie vecného bremena práva uloženia vodomernej šachty na pozemku registra „C“ KN parcela číslo 789/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 5/2018 – XXIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zriadenie vecného bremena práva uloženia vodomernej šachty na pozemku registra „C“ KN parcela číslo 789/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v katastrálnom území Šaľa,

 1. schvaľuje

zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení, údržbe, oprave a iných súvisiacich prácach, vodomernej šachty vyhotovenej za účelom pripojenia na miestne rozvody vody na pozemku v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 789/1, ostatná plocha, vedená na liste vlastníctva č. 1, vo vyznačenom rozsahu v zmysle geometrického plánu
č. 28/2018, vyhotoveného spoločnosťou GEOS-GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., časovo neobmedzené, v prospech vlastníkov pozemkov v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 789/108, vedená na liste vlastníctva č. 8780; parcela číslo 789/109, vedená na liste vlastníctva č. 8779; parcela číslo 789/111, vedená na liste vlastníctva č. 8787; parcela číslo 789/112, vedená na liste vlastníctva č. 8791 a parcela číslo 789/113, vedená na liste vlastníctva č. 8795, v katastrálnom území Šaľa, za jednorazovú odplatu pre všetkých vlastníkov spolu za cenu 250,00 Eur. 

 

Hlasovanie č. 32

Za hlasovalo: 18

Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Peter Andráši,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 10/5/2018 - Patrik Paštéka a Erika Paštéková, Šaľa – zriadenie vecného bremena práva uloženia vodomernej šachty na pozemku KN registra „C“ parcela číslo789/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 5/2018 – XXV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zriadenie vecného bremena práva uloženia vodomernej šachty na pozemku KN registra „C“ parcela číslo 789/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v katastrálnom území Šaľa,

 1. schvaľuje

zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení, údržbe, oprave a iných súvisiacich prácach, vodomernej šachty vyhotovenej za účelom pripojenia na miestne rozvody vody na pozemku v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 789/1, ostatná plocha, vedená na liste vlastníctva č. 1, vo vyznačenom rozsahu v zmysle geometrického plánu
č. 50/2017, vyhotoveného spoločnosťou GEOS-GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., časovo neobmedzené, v prospech vlastníkov pozemku v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 789/116, vedená na liste vlastníctva č. 8776, v katastrálnom území Šaľa,
za jednorazovú odplatu vo výške 250,00 Eur. 

 

Hlasovanie č. 33

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 12/5/2018 - BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – prevod pozemku pod stavbou

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

prevod pozemku pod stavbou,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,

C.schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemku na ul. Váhová v Šali, vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva číslo 1,
v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 2811/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1917 m2, v cene 49,79 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 95 447,43 Eur pre spoločnosť BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A,820 09 Bratislava, IČO: 313 47 037.

 

Hlasovanie č. 34

Za hlasovalo: 2

Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár,

Proti hlasovalo: 9

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 7

Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 13/5/2018 - BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2018 – XXVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že na pozemkoch sa nachádzajú parkovacie plochy vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 13. júna 2018,

 1. schvaľuje

prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1, 
v registri „C“ katastra nehnuteľností v zmysle geometrického plánu č. 25/2018 vyhotoveného spoločnosťou Geovis s.r.o., Čalovská 20, 821 05 Bratislava a to:

 • parcela číslo 2811/25, zastavaná plocha a nádvoria o výmere   591 m2
 • parcela číslo 2811/26, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1160 m2
 • parcela číslo 2811/28 zastavaná plocha a nádvoria o výmere     34 m2
 • parcela číslo 2811/32, zastavaná plocha a nádvoria o výmere   785 m2
 • parcela číslo 2811/33, zastavaná plocha a nádvoria o výmere   401 m2
 • parcela číslo 2811/34, zastavaná plocha a nádvoria o výmere   116 m2
 • parcela číslo 2811/35, zastavaná plocha a nádvoria o výmere     54 m2

spolu o výmere 3141 m2 v cene 4,979 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 15 639,04 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre spoločnosť BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava, IČO: 313 47 037.

 

Hlasovanie č. 35

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Materiál číslo D 14/5/2018 - SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – prevod pozemkov pod stavbami vrátane priľahlej plochy

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho v znení:

 • doplniť do časti C. schvaľuje bod 2. spôsob prevodu spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela číslo 3080/48, zastavaná plocha o výmere 602 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
  č. 3976 v kúpnej cene 46,- EUR/1 m2 pre spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. so sídlom Eisteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, pri dodržaní ustan. § 140 zákona
  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

Hlasovanie č. 36

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

 

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

 

Uznesenie č. 5/2018 – XXVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemkov pod stavbami vrátane priľahlej plochy,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľa vrátane priľahlej plochy,

 1. schvaľuje
 1. zmluvný odplatný prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa vedených v registri „C“ katastra nehnuteľností, v zmysle nového geometrického zamerania geometrickým plánom č. 13/2017 vyhotoveným geodetkou Ing. Katarínou Nývltovou dňa 31. 03. 2017, overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 12. 04. 2017 pod číslom 124/2017 a to:
 • parcela číslo 3080/328, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1079 m2,
 • parcela číslo 3080/339, ostatné plochy o výmere 58 m2,
 • parcela číslo 3080/340, ostatné plochy o výmere 65 m2,
 • parcela číslo 3080/341, ostatné plochy o výmere 646 m2,
 • parcela číslo 3080/342, ostatné plochy o výmere 544 m2,
 • parcela číslo 3080/343, zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2,
 • parcela číslo 3080/344, zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2,
 • parcela číslo 3080/345, zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2,
 • parcela číslo 3080/346, zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2,
 • parcela číslo 3080/347, zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2,

spolu o výmere 2972 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v kúpnej cene 46,- EUR/m2,
t. j. pri celkovej výmere 2972 m2 v celkovej kúpnej cene 136 712,- EUR, pre
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081,

 1. spôsob prevodu spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela číslo 3080/48, zastavaná plocha o výmere 602 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 3976 v kúpnej cene 46,- EUR/1 m2 pre spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. so sídlom Eisteinova 23,
  851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, pri dodržaní ustan. § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

Hlasovanie č. 37

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 16/5/2018 - Mikulás Mikus, s.č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom – ponuka na odpredaj stavebných objektov SO-02 Komunikácia s chodníkom v Obytnej zóne
Šaľa – Dostihová dráha

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

ponuku na odpredaj stavebného objektu SO – 02 Komunikácia s chodníkom v Obytnej zóne Šaľa – Dostihová dráha,

 1. schvaľuje

kúpu skolaudovaného stavebného objektu SO – 02 Komunikácia s chodníkom v Obytnej zóne Šaľa – Dostihová dráha, nachádzajúceho sa na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 5029/22, 5029/23, 5033/1, od stavebníka Mikulása Mikusa, bytom s. č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom, za cenu 1,- Eur. 

 

Hlasovanie č. 38

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Zdržalo sa: 4

RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek,

Nehlasovalo: 1

Milena Veresová,

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 17/5/2018 -

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa za pozemky vo vlastníctve Mikulása Mikusa,  s.č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 a to:

 • parcela č. 1030/41, ostatné plochy o výmere 7 m2,
 • parcela č. 1030/42, ostatné plochy o výmere 14 m2,
 • novovytvorená parcela č. 1029/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m2
  v zmysle GP č. 08-05/2018,
 • novovytvorená parcela č. 1030/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2818 m2
  v zmysle GP č. 08-05/2018,
 • parcela č. 791/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2127 m2,
 • parcela č. 791/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 265 m2,
 • novovytvorená parcela č. 791/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1103 m2
  v zmysle GP č. 12-05/2018,
 • novovytvorená parcela č. 3205/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 930 m2
  v zmysle GP č. 09-05/2018,
 • novovytvorená parcela č. 2564/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 667 m2
  v zmysle GP č. 11-05/2018,

sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh  v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v katastrálnom území Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo vysporiadaní majetkových vzťahov, nasledovne:

 1. pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 a to:
 • parcela č. 1030/41, ostatné plochy o výmere 7 m2,
 • parcela č. 1030/42, ostatné plochy o výmere 14 m2,
 • novovytvorená parcela č. 1029/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m2
  v zmysle GP č. 08-05/2018,
 • novovytvorená parcela č. 1030/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2818 m2
  v zmysle GP č. 08-05/2018,
 • parcela č. 791/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2127 m2,
 • parcela č. 791/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 265 m2,
 • novovytvorená parcela č. 791/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1103 m2
  v zmysle GP č. 12-05/2018,
 • novovytvorená parcela č. 3205/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 930 m2
  v zmysle GP č. 09-05/2018,
 • novovytvorená parcela č. 2564/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 667 m2
  v zmysle GP č. 11-05/2018,
 1. za pozemky vo vlastníctve Mikulása Mikusa, bytom s. č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7006 a to:
 • parcela č. 5029/22, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 900 m2,
 • parcela č. 5029/23, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 978 m2,
 • parcela č. 5033/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17395 m2.

 

Hlasovanie č. 39

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Zdržalo sa: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo E 1/5/2018 - Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2018 – 2022

Uznesenie č. 5/2018 – XXVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo 

návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2018 – 2022,

 1. určuje   

na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2018 – 2022 výkon funkcie primátora v celom rozsahu (na plný úväzok). 

 

Hlasovanie č. 40

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Milena Veresová,

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo E 2/5/2018 - Návrh na vymenovanie ďalšieho konateľa spoločnosti
MeT Šaľa, spol. s r.o.

Uznesenie č. 5/2018 – XXIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na vymenovanie ďalšieho konateľa spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.,                                                                 

 1. odporúča

primátorovi mesta, aby dňom 1. júla 2018 menoval Ing. Petra Jaroša za konateľa
MeT Šaľa, spol. s r.o.

 

Hlasovanie č. 41

Za hlasovalo: 14

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo H 1/5/2018 - Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva, návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie
2018 – 2022

Uznesenie č. 5/2018 – XXX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva, návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie 2018 – 2022,

 1. určuje

na volebné obdobie 2018 – 2022:

 1. počet poslancov mestského zastupiteľstva 21
 2. počet volebných obvodov 3 a počet poslancov v nich nasledovne:

-   volebný obvod č. 1 (Šaľa) 7 poslancov

      -   volebný obvod č. 2 (Šaľa) 7 poslancov

      -   volebný obvod č. 3 (Šaľa, mestská časť Veča) 7 poslancov,

s tým, že zoznam ulíc podľa jednotlivých volebných obvodov tvorí prílohu tohto uznesenia.

 

Hlasovanie č. 42

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Milena Veresová,

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo H 2/5/2018 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2018

Uznesenie č. 5/2018 – XXXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo 

návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2018,

 1. súhlasí  

s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2018 nasledovne:

20. septembra 2018,

25. októbra 2018,

  4. decembra 2018 – slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy,

                                   udeľovanie ocenení mesta Šaľa. 

 

Hlasovanie č. 43

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Vladimír Vicena,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.