SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5.Zasadnutie MsZ v roku 2018
 
Dátum konania: 28.06.2018 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:10:32Uvod
14:13:36Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:16:14Krištof1Diskusia
14:20:36Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:23:06D 6/5/2018 SATOMA, s.r.o., Jesenského 12/652, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14:23:14Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
14:25:55Krištof1Diskusia
14:30:55Morávek1Diskusia
14:31:56Baran1Diskusia
14:32:41Andráši P.1Diskusia
14:35:07Andráši P.1Diskusia
14:36:09D 6/5/2018 SATOMA, s.r.o., Jesenského 12/652, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14:47:52A 8/5/2018 Petícia za zamietnutie požiadavky na prenájom pozemku nachádzajúceho sa v areáli ZŠ J. C. Hronského na Krátkej ul. v Šali – za účelom podnikateľského zámeru (výstavba viacpodlažnej budovy)
14:47:57Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:50:45Časť II. Interpelácie poslancov
14:51:16Veresová1Diskusia
14:52:31Ing. Gabriela Braníková1Predklad
14:53:24Veresová1Diskusia
14:54:20Morávek1Diskusia
14:57:41Varsányi1Diskusia
14:59:39Rehák1Diskusia
15:00:01Andráši P.1Diskusia
15:05:07A 1/5/2018 Ústna informácia o stave bezpečnosti v meste a v okrese Šaľa
15:14:25Andráši P.1Diskusia
15:17:01Andráši R.1Diskusia
15:18:35A 2/5/2018 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
15:18:41Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
15:20:00Morávek1Diskusia
15:22:16A 3/5/2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2018
15:22:18Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
15:23:27A 4/5/2018 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
15:23:28Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:24:38Andráši P.1Diskusia
15:26:40A 5/5/2018 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 06. 2018
15:26:41Bc. Margita Simighová1Predklad
15:27:40Grell1Diskusia
15:30:38Andráši P.1Diskusia
15:31:39A 6/5/2018 Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2017
15:31:43Ing. František Botka1Diskusia
15:34:19Grell1Diskusia
15:36:41Angelov1Diskusia
15:39:32Grell1Diskusia
15:39:50Krištof1Diskusia
15:40:18Morávek1Diskusia
15:45:19Krištof1Diskusia
15:50:54Tölgyesi1Diskusia
15:51:52Andráši P.1Diskusia
15:52:50A 7/5/2018 Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021
15:54:41B 1/5/2018 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022
15:56:42B 2/5/2018 Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2017
15:57:10Ing. Eliška Vargová1Diskusia
15:58:27B 3/5/2018 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa
15:59:38Andráši R.1Diskusia
16:01:37B 4/5/2018 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa - Veča
16:02:30Morávek1Diskusia
16:05:05B 5/5/2018 Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014
16:06:32Grell1Diskusia
16:08:37Krištof1Diskusia
16:10:02B 6/5/2018 Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018 – 2022
16:14:50B 7/5/2018 Návrh na zmenu Uznesenia č. 4/2018 – XXVII. zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. mája 2018
16:52:37C 1/5/2018 Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2017
16:54:56C 2/5/2018 Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2017; Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2017
16:54:59Ing. Alena Kiácová1Diskusia
16:56:11Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
16:57:19Andráši P.1Diskusia
16:59:40C 3/5/2018 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018
16:59:55Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
17:02:35Angelov1Diskusia
17:05:55G. Vystúpenia verejnosti
17:06:18D 1/5/2018 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:06:22Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:07:54D 2/5/2018 Dušan Szudor a manželka Anna Szudorová, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:07:56Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:09:03D 3/5/2018 Ramadan Bajrami, bytom Rímska 2168/22, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:09:03Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:10:04D 4/5/2018 Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:10:06Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:11:13D 5/5/2018 Rudolf Mészáros a Mária Mészárosová, Jazerná 585/30, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:11:14Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:12:26D 7/5/2018 Edita Hlavatá a Ján Hlavatý, Robotnícka 27, Šaľa – prechod práv a povinností zo Zmluvy č. 41/2002/ŠH o nájme nebytových priestorov zo dňa 25. 04. 2002 v znení neskorších dodatkov
17:12:27Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:13:41D 8/5/2018 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcela KN „C“ č. 1247/3 a č. 1268/2 pod prístupovou komunikáciou k novému cintorínu vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa, za pozemok KN „E“ č. 1838/4 v lokalite pri železničnej vlečke vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
17:13:42Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:15:04D 9/5/2018 Zoltán Szabados a spol. – zriadenie vecného bremena práva uloženia vodomernej šachty na pozemku registra „C“ KN parcela číslo 789/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa
17:15:18Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:16:53Angelov1Diskusia
17:17:22Baran1Diskusia
17:17:36Gera1Diskusia
17:19:38Andráši P.1Diskusia
17:21:23D 10/5/2018 Patrik Paštéka a Erika Paštéková, Šaľa – zriadenie vecného bremena práva uloženia vodomernej šachty na pozemku KN registra „C“ parcela číslo 789/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa
17:21:24Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:22:11Andráši P.1Diskusia
17:23:42D 12/5/2018 BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – prevod pozemku pod stavbou
17:23:44Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:24:41D 13/5/2018 BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:24:42Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:25:46D 14/5/2018 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – prevod pozemkov pod stavbami vrátane priľahlej plochy
17:26:08Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:26:25Tölgyesi1Diskusia
17:27:26Angelov1Diskusia
17:27:51Baran1Diskusia
17:28:47Angelov1Diskusia
17:32:53D 16/5/2018 Mikulás Mikus, s.č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom – ponuka na odpredaj stavebných objektov SO-02 Komunikácia s chodníkom v Obytnej zóne Šaľa – Dostihová dráha
17:32:54Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:33:19Ing. Gabriela Braníková1Predklad
17:33:47Angelov1Diskusia
17:34:22Baran1Diskusia
17:36:02Angelov1Diskusia
17:36:45Andráši P.1Diskusia
17:38:15D 17/5/2018 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa za pozemky vo vlastníctve Mikulása Mikusa, s. č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:38:17Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:39:35E 1/5/2018 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2018 – 2022
17:39:46Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
17:41:30H 1/5/2018 Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva, návrh na určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich na volebné obdobie 2018 – 2022
17:41:36Baran1Diskusia
17:41:57Mgr. Jozef Belický1Diskusia
17:44:26Andráši P.1Diskusia
17:45:38Jaroš1Diskusia
17:46:10H 1/5/2018 Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva, návrh na určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich na volebné obdobie 2018 – 2022
17:46:15Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
17:47:53H 2/5/2018 Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2018
17:47:57Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Diskusia
17:49:52H. Rôzne
17:49:55Mgr. Jozef Belický1Diskusia
17:55:13Angelov1Diskusia