Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.04.2022 - 15:13  //  aktualizácia: 20.04.2022 - 15:14  //  zobrazené: 1303

03/2022 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 03/2022  |  dátum konania: 22.03.2022

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Gabriela Braníková, Miloš Rehák, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Petronela Vižďáková, PhDr. Marián Šperka, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, Ing. Martin Klačko

Prizvaní: Mgr. Peter Krokavec,

Neprítomní: Mgr. Radovan Földvári, Ing. Peter Jaroš

Verejnosť:

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 8 UPN Šaľa
  4. Súčinnosť pri spracovaní správy o plnení PHSR za rok 2021
  5. Informácia o činnosti Klubu zdravia v meste Šaľa
  6. Rôzne
  7. Záver

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Mgr. Peter Krokavec  z MsP informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac február 2022. Za toto obdobie bolo spolu 361 priestupkov z čoho najväčšiu časť tvorili priestupky o cestnej premávke (154), verejného poriadku (60) a porušovanie VZN (49).

Mgr. Peter Krokavec z ďalej informoval komisiu, že MsP rieši parkovanie v mestskej časti Veča. Dochádza tam ku kolíznym situáciám, hlavne z dôvodu parkovania osobných automobilov v nedostatočnej vzdialenosti od križovatiek. MsP riešila aj prípad maloletej osoby pod vplyvom alkoholu v areáli ZŠ J.C. Hronského. Hliadka privolala RZP.

UZNESENIE č. III/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

3. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 8 UPN Šaľa

Komisia sa oboznámila s predkladaným materiálom a o jednotlivých návrhoch zmien hlasovala osobitne.

1. návrh zmeny: SYNKLAD, s.r.o.

Spoločnosť SYNKLAD, s.r.o., Diakovská cesta 15, 927 01 Šaľa, požiadala o zmenu ÚPN v lokalite Hetméň, ako vlastník pozemkov na LV č. 5562. V súčasnosti je v ÚPN mesta Šaľa pre danú lokalitu v južnej časti pozemku definované funkčné využitie na rekreáciu a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, v severnej časti pozemku je definovaná produkčná vegetácia s významnou ekostabilizačnou alebo enviromentálnou funkciou. Navrhovateľ v budúcnosti plánuje v danom území realizovať zámer výstavby obytného celku v malopodlažnej zástavbe do 4 NP, so zastavanosťou do 40% a výrazným zastúpením zelene.

Komisia podporuje výrazné zastúpenie zelene. Prínosom pre mesto bude aj vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v tejto lokalite.

Komisia hlasovala o 1. návrhu zmeny:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti odporúča Mestskému zastupiteľstvu obstarávať 1. návrh zmeny Zmien a Doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich podmienok a požiadaviek.

2. návrh zmeny: Ing. Arch. Pavol Kollár a manž. RNDr. Andrea Kollárová

Ing. Arch. Pavol Kollár a manž. RNDr. Andrea Kollárová požiadali o prekvalifikovanie podmienok funkčného využitia a priestorového usporiadania pozemkov parc. č. 3557, 3563/2, 3975 a 6147/2 v mestskej časti Veča na ul. Hospodárska (bývalý Park pri kúrii). V súčasnosti využívaný ako súkromná zeleň, v ÚPN je definované funkčné využívanie ako enviromentálna vegetácia alebo rekreácia a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná príslušná vybavenosť, vyššia vybavenosť s nevyhnutnou väzbou na prírodné prostredie, podlažnosť do 1 NP. Navrhovatelia plánujú pripraviť investičný zámer výstavby bývania resp. senior bývania vo forme pavilónov resp. viladomov. Navrhujú zmenu ÚPN na bývanie, resp. prechodné bývanie, nezávadové služby, plochu zelene min. 65%, výšku zástavby max. 4 NP.

Komisia odporúča zachovať vysokú zeleň a dispozične prispôsobiť stavby existujúcej zeleni.

Komisia hlasovala o 2. návrhu zmeny:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti odporúča Mestskému zastupiteľstvu obstarávať 2. návrh zmeny Zmien a Doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich podmienok a požiadaviek.

3. návrh zmeny: Duslo, a.s.

Spoločnosť Duslo, a.s. požiadala mesto Šaľa o zmenu územného plánu z dôvodu plánovaného investičného zámeru. Navrhovateľ plánuje výstavbu OZE (obnoviteľné zdroje energie) Fotovoltaickú elektráreň. V súčasnosti je v Územnom pláne pre danú lokalitu definovaná ekostabilizujúca vegetácia, príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná príslušná vybavenosť, rekreácia. Lokalita sa nachádza v prírodnom celku Váh, v biokoridore Trnovec – Amerika.

Komisia predpokladá, že v procese projektovej prípravy budú posúdené vplyvy na životné prostredie, z dôvodu, že sa jedná o prírodný biokoridor miestneho významu, v lokalite sa nachádza vzácne vtáctvo a fotovoltaické elektrárne vytvárajú vysokú teplotu, čo by malo za následok vyschýnanie porastov.

Komisia hlasovala o 3. návrhu zmeny:

Prítomní: 9

Za: 2

Proti: 7

Zdržal sa: 0

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti neodporúča Mestskému zastupiteľstvu obstarávať 3. návrh zmeny Zmien a Doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu.

Komisia odporúča zvážiť realizáciu investičného zámeru v inej lokalite.

4. návrh zmeny: Odborné zložky mesta

Odborné zložky mesta – navrhujú zosúladiť a upraviť niektoré detailné podmienky pre funkčné využívanie a priestorové usporiadanie uvedené v textovej a grafickej časti záväznej časti ÚPN:

  • lokalita Šalianska tabuľa pri Kráľovej (pri bývalom družstve pri Kráľovej nad Váhom) upraviť

a zosúladiť regulatívy,

  • lokalita Šalianska tabuľa pri Váhu (pri bývalom bitúnku) zosúladenie ÚPNZ a ÚPNO,
  • zaradiť cyklotrasy do všetkých susediacich okolitých obcí medzi verejnoprospešné stavby.

Komisia hlasovala o 4. návrhu zmeny:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti neodporúča Mestskému zastupiteľstvu obstarávať 4. návrh zmeny Zmien a Doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu.

5. návrh zmeny: Odborné zložky mesta

Odborné zložky mesta navrhujú v lokalite na ľavom brehu rieky Váh v blízkosti cestného mosta, tzv. zimný prístav a juhovýchodne od bývalej reštaurácie Hepaj, posúdiť možnosti využitia územia pre potreby mesta v súlade so životným prostredím.

Komisia žiada o doplnenie štúdie týkajúcej sa funkčného využívania lokality.

Komisia o 5. návrhu zmeny nehlasovala.

4.  Súčinnosť pri spracovaní správy o plnení PHSR za rok 2021

Mesto bude spracovávať nový plán PHSR. Komisia navrhuje zapracovať do PHSR v budúcom období vybudovanie venčoviska pre psov v mestskej časti Veča, postupné budovanie polopodzemných kontajnerov podľa projektov v Šali a vytvorenie oddychového športového zázemia s využitím jedinečného potenciálu mesta, ktorý nám ponúka rieka Váh a okolie.

5. Informácia o činnosti Klubu zdravia v meste Šaľa

Bod programu bol presunutý na nasledujúce zasadnutie komisie.

6.Rôzne

Ing. Petronela Vižďáková informovala komisiu o zmluve uzatvorenej so spoločnosťou ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Predmetom zmluvy, ktorá je uzatvorená na 17 mesiacov je zber, preprava, zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Šaľa. Súťažnú ponuku predložili traja uchádzači, CMT Group, s.r.o., ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. a Befte, s.r.o. Ponuka uchádzača CMT Group, s.r.o. bola z procesu verejného obstarávania vylúčená z dôvodu, že predložil v rámci vysvetľovania mimoriadne nízkej ponuky variantné riešenie, ktoré bolo neprípustné pre verejného obstarávateľa. Komisia na otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk následne  vyhodnotila ponuku uchádzača ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.,  s ponukovou cenou 672 473,52 Eur s DPH, ako úspešnú. Ing. Petronela Vižďáková ďalej informovala komisiu, že v súčasnosti sú na všetkých sídliskách v meste rozmiestnené 240 litrové nádoby (168 ks)  na kuchynský odpad, ktoré sú aj označené. Obyvatelia rodinných domov si prevzali 10 litrové nádoby (prevzatých bolo zatiaľ 1200 ks z celkového počtu 1950 ks). Vývoz prebieha raz týždenne podľa harmonogramu.

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš informoval komisiu o čiernej skládke na ul. Fr. Kráľa, za novovybudovanými rodinnými domami.

Ing. Peter Sűss požiada o informáciu, či má mesto vypracovaný materiál „dendrologického“ preskúmania stavu stromov na území mesta Šaľa, konkrétne topoľov na ul. ČSĽA. Ing. Gabriela Braníková odpovedala, že na uvedenom pozemku bol v minulosti vypracovaný odborný posudok na stanovenie stability topoľov zvukovým tomografom. Jedince, ktoré vykazovali známky zníženej stability boli asanované. Mesto dá vypracovať nový posudok.

7. Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                              predseda komisie

Zapísal: Ing. Martin Klačko