Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.06.2020 - 10:52  //  aktualizácia: 22.06.2020 - 10:52  //  zobrazené: 1443

03/2020 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 03/2020  |  dátum konania: 15.06.2020

Dátum: 15. 6. 2020

Miesto: Dom kultúry v Šali, zasadačka číslo 209

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Igor Bleho, Ladislav Jaroš, Jozef Holota, Ing. Ladislav Mitošinka, Ing. Karol Molnár

Neprítomný: Jana Majdlenová,  Ing. Patrik Ščasný, Ing. Tomáš Mészáros

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Pripomienka člena komisie Jozefa Holotu k zápisnici komisie mládeže a športu konanej dňa 25. 5. 2020 k bodu 8. Tréningová hokejová hala, Šaľa
  4. Doplnenie záväzných kritérií pre podávanie návrhov na ocenenia najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2020 a neskôr
  5. Preplácanie permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a. s.
  6. Rôzne
  7. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal členov komisie mládeže a športu na 3. tohtoročnom zasadnutí. Odprezentovalo sa 8 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania, ktorý im bol doručený prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 8. 6. 2020.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 25. 5. 2020 a dodal, že uznesenie 2/4/2020 je stále v plnení.

K bodu 3: Pripomienka člena komisie Jozefa Holotu k zápisnici komisie mládeže a športu konanej dňa 25. 5. 2020 k bodu 8. Tréningová hokejová hala, Šaľa

Predseda komisie Peter Szalay uviedol, že tento bod bol zaradený do programu zasadnutia z dôvodu pripomienky zo strany Jozefa Holotu k zápisnici z predchádzajúcej komisie. Dodal, že zápisnica bola už podpísaná a uverejnená na webovej stránke mesta Šaľa, keď bola elektronicky doručená ostatným členom. Tajomníčka komisie vyzvala všetkých členov komisie, pokiaľ chcú mať v zápisnici zaznamenané niečo konkrétne, nech ju na to upozornia, pretože ako vysvetlila, komisie športu spravidla trvajú viac než 2 hodiny a z tohto dôvodu je náročné, aby bolo v zápisniciach zachytené úplne všetko, čo sa počas zasadnutí povie. Peter Szalay pripomenul, že na poslednej komisii sa členovia zoznámili s vypracovanou architektonickou štúdiou pre objekt tréningovej hokejovej haly v Šali. V súvislosti s výstavbou krytého zimného štadióna pán Filip Fedák mal prezentáciu a ústnu informáciu o tejto možnosti v našom meste na dvoch zasadnutiach MsZ Šaľa minulý rok (február 2019 a november 2019). Jozef Holota v tejto súvislosti vysvetlil, že pán Fedák navštívil naše mesto z dôvodu svojej účasti na konferencii o ľadovom hokeji v Šali v roku 2018, ktorú organizoval Slovenský ľadový zväz.  Na tomto pracovnom stretnutí mal Jozef Holota prezentáciu o možnej výstavbe krytej ľadovej plochy v Šali. Tajomníčka komisie elektronicky preposlala členom komisie tie časti obidvoch zápisníc zo zastupiteľstiev, ktoré sa týkali vystúpenia pána Fedáka a diskusie poslancov k téme možnosti výstavby zimného štadióna v Šali. Jozef Holota sa kriticky vyjadril, že pán Fedák predstavil na zastupiteľstvách projekt výstavby krytého štadióna bez toho, aby bola o tom komisia informovaná a nedostal príležitosť prerokovať svoj zámer s komisiou ani pred a ani po jeho vystúpení na mestskom zastupiteľstve. Jozef Holota dodal, že poslanci reagovali na obidve vystúpenia pána Fedáka bez prípravy, a to iba spontánnymi otázkami, pretože nemali vopred žiadne informácie o tejto téme a vysvetlil, že takéto podklady im mohla komisia poskytnúť, pokiaľ by jej členovia boli včas informovaní a dostali by čas na ich prípravu. Jozef Holota sa vrátil k vypracovanej architektonickej štúdii pre objekt tréningovej hokejovej haly v Šali, s ktorou sa komisia zoznámila na predchádzajúcom stretnutí. V súvislosti s agendou zimného štadióna chcel poukázať hlavne na to, že doterajší priebeh a výsledky poukazujú na nedostatočný proces komunikácie medzi mestom(MsZ) a komisiou mládeže a športu. Uviedol, že napriek tomu, že sa primátor mesta vyjadril, že mesto nemá ambíciu stať sa investorom pri výstavbe haly, mesto objednalo a zaplatilo predbežnú projektovú štúdiu vo výške 14 400,- Eur. Keďže sa uvažuje o koncepte spolupráce medzi mestom a koncesionárom, Jozef Holota vysvetlil, že tieto náklady musí zniesť koncesionár a nie mesto. Dodal, že miesto jedného konkrétneho návrhu s prepojením na jedného konkrétneho záujemcu (investora) by bolo účelným využitím predprojektových investícií skôr expertné posúdenie situácie, predovšetkým v oblasti energetiky a zároveň zadefinovanie vízie a účelu v spolupráci so športovými zväzmi (hokejový, krasokorčuliarsky, rýchlokorčuliarsky, curlingový), ktoré by pomohli vymedziť rámcové podmienky pre investorov pre ich investície.  Mohli by napríklad určiť, akú energetickú bilanciu by hala mala mať, aký energetický mix je prípustný, ďalej veľkosť, tvar a funkčnosť hlavných a pridružených priestorov haly, aby dokázala naplniť očakávania a potreby obyvateľov Šale. Jozef Holota upresnil, že za jednu z dôležitých okolností na posúdenie považuje blízkosť teplárne a možnosť využitia odpadového tepla zimného štadióna v procese výroby tepla pre domácnosti. Vyjadril sa, že aby sa pri nasledovných krokoch ohľadom riešenia agendy zimného štadióna, ale taktiež i ďalších tém týkajúcich sa oblastí športu a mládeže zabránilo podobným chybám, netransparentným a neúčelným výdavkom, Jozef Holota považuje za nevyhnutné stanoviť mandát komisie mládeže a športu v tom zmysle, že uznesenia komisie alebo minimálne tie body uznesení, ktoré komisia odporučí na prednesenie na zasadnutiach MsZ, sa automaticky stanú povinnými bodmi programu na zastupiteľstvách. Obdobne, akékoľvek hlasovanie o rozhodnutiach súvisiacich so športom a mládežou by malo byť v zastupiteľstve možné odhlasovať výlučne až po oboznámení sa poslancov so stanoviskom komisie ku každému takémuto rozhodnutiu. Predseda komisie sa vyjadril po spoločnom stretnutí s pánom primátorom minulý týždeň, že mesto stále hľadá partnera na výstavbu krytého zimného štadióna, nakoľko jeho súčasná finančná situácia nie je priaznivá. Dodal, že ku každému projektu je nutné vypracovať štúdiu a ak sa mestu podarí nájsť vhodný investor, navrhol Jozefa Holotu delegovať ako styčnú osobu medzi mestom a investorom pri realizácii  výstavby krytého zimného štadióna v Šali. Prítomní členovia komisie boli jednohlasne za tento návrh.

Uznesenie 3/3/2020: Komisia mládeže a športu odporučila Jozefa Holotu ako styčnú osobu medzi mestom a budúcim investorom pri realizácii výstavby zimného štadióna v Šali.

K bodu 4: Doplnenie záväzných kritérií pre podávanie návrhov na ocenenia najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2020 a neskôr

Vypracovanie kritérií bola opäť jednou z tém na komisii. Jej členovia vychádzali z verzie, ktorú navrhol Peter Szalay. Na spoločnom stretnutí komisia zapracovala návrhy aj ostatných členov a niektoré kritériá boli upravené. Po dlhej diskusii bol spracovaný návrh, ktorý po odsúhlasení všetkých členov komisie bude predložený Okresnej asociácii telovýchovných jednôt a klubov (OATJK), ich prípadné návrhy a pripomienky budú zapracované a na najbližšom zasadnutí komisie bude predložená konečná verzia kritérií.  

Uznesenie 3/4/2020: Komisia mládeže a športu odporúča, aby doplnené a upravené kritériá vypracované jej členmi  boli predložené predstaviteľom OATJK a po zapracovaní ich návrhov a pripomienok bude predložená konečná verzia kritérií.

K bodu 5: Preplácanie permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a. s.

Tajomníčka komisie pripomenula, že dňa 8. 4. 2019 bola krytá plaváreň Duslo a. s. z technických príčin zatvorená.  Uviedla, že mnohí občania Šale a z okolia sú stále držiteľmi nevyužitých permanentiek, ktoré si zakúpili u prevádzkovateľa bazéna záujmové združenie Aquasport. Budúcnosť plavárne  je stále neistá, a preto občania žiadajú, aby im peniaze za nevyužité vstupy do bazéna boli preplatené. Ing. Martina Čižmáriková vysvetlila, že mesto Šaľa je členom záujmového združenia a každý rok finančne prispieva na podporu činnosti plavárne. Aj na rok 2020 mesto vyčlenilo vo svojom rozpočte príspevok na Aquasport vo výške 50 000,- Eur. Uviedla, že na základe žiadosti zo dňa 29. 5. 2020 riaditeľ Aquasport Ing. Patrik Ščasný žiada mesto o finančné prostriedky za účelom vyplatenia nevyčerpaných vstupov do plavárne svojich klientov, ktorí si permanentky zakúpili v období 8. 4. 2018 – 8. 4. 2019. Na základe zoznamu občanov, ktorí si permanentku kúpili v tomto období, túto čiastku vyčíslil na sumu 20 492,75 Eur.

Tajomníčka vysvetlila, že Aquasport, v zastúpení Ing. Patrika Ščasného, uverejní výzvu, v ktorej osloví držiteľov permanentiek, aby požiadali záujmové združenie o vrátenie finančných prostriedkov za nevyužité vstupy do plavárne. Vo výzve bude uvedené, že ak si občania neuplatnia svoj nárok na preplatenie za nevyužité vstupy do bazéna v rámci tejto výzvy, preplatenie ich permanentiek už nebude možné. Termín ukončenia vyrovnávania záväzkov Aquasportu voči vlastníkom permanentiek bude do konca novembra 2020. Po tomto termíne už permanentky nebudú preplatené a zároveň nebudú platné na vstupy do krytej plavárne v prípade jej otvorenia. Občania sa budú musieť preukázať predložením permanentiek, na základe ktorých Ing. Patrik Ščasný vyčísli konečnú sumu. Následne bude urobená obdobná kontrola na referáte kultúry a športu na Mestskom úrade Šaľa a po schválení mestom bude požadovaná finančná čiastka realizovaná na účet Aquasport.

Uznesenie 3/5/2020: Komisia mládeže a športu odporúča MsZ v Šali, aby schválilo preplatenie permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne z rozpočtu mesta na rok 2020 pre záujmové združenie Aquasport. 

K bodu 6: Rôzne

Predseda komisie mládeže a športu Peter Szalay uviedol, že Ministerstvo školstva v spolupráci SOV v najbližších týždňoch zverejní výzvu na podporu športovej infraštruktúry - výstavbu športovísk, ktoré by slúžili pre rôzne druhy športov. Výzva bude adresovaná všeobecne pre športy, okrem futbalu a hokeja. Do projektu rekonštrukcie a výstavby nových športových hál u SZH je zahrnuté aj mesto Šaľa ako jedno zo 16 miest, v ktorých výstavbu – rekonštrukciu športoviska podporí aj SZH. Šaľa a je jedným z miest na Slovensku, kde pôsobí Regionálne centrum hádzanej. Peter Szalay dodal, že vďaka medzinárodnej pasportizácie mestskej športovej haly sa v Šali môžu uskutočňovať medzinárodné zápasy hádzanej mužov i žien. Každoročne sa konajú aj celoslovenské majstrovstvá v hádzanej žiakov a dorastu. Pán predseda pripomenul, že v meste pôsobia dva hádzanárske kluby, spolu 14 mládežníckych družstiev a dve družstvá dospelých. Vzhľadom na počet družstiev a možnosť tréningových časov mestská športová hala je maximálne vyťažená. Dodal, že niektoré družstvá sú nútené trénovať v telocvičniach základných škôl, ktoré nedisponujú s potrebným priestorom pre dané športové odvetvie. Iné športy z uvedených dôvodov sa nevedia dostať do harmonogramu mestskej športovej haly. Peter Szalay sa vyjadril, že v roku 2016 na jeseň, kedy naše mesto privítalo ženské družstvá kvalifikácie na ME, odznela informácia o možnom programe pre rozvoj športovej infraštruktúry. Zároveň zaznela myšlienka postaviť športovú halu, v ktorej by si našli priestor pre rozvoj aj ostatné športy ako basketbal, volejbal, floorbal, halový futbal, hádzaná, stolný tenis, streľba, bojové športy, čo nadchlo zástupcov aj ostatných športových klubov v meste. Predseda  komisie dodal, že na základe technických požiadaviek jednotlivých športov sa pripravila štúdia dispozičného riešenia a vybavenosti športovej haly. Peter Szalay vysvetlil, že nová športová hala by bola situovaná kolmo na už existujúcu medzi kolkárňou a vrtom a pozostávala by z dvoch hracích plôch, oddelených pevnou stenou. Bližšie vysvetlil, že jedna – veľká by slúžila pre kolektívne športy ako volejbal, basketbal, floorbal, hádzanú, streľbu, druhá – malá pre bojové športy, gymnastiku, aerobik, obe haly by boli vybavené so športovými povrchmi vyhovujúcim medzinárodným požiadavkám. Predseda komisie dodal, že do vybavenosti by patrilo 8 šatní so sprchovými priestormi, posilňovňa, lekárska, antidopingová, technická a rozhodcovská miestnosť, náraďovne, toalety, VIP priestor s výhľadom priamo do hál. Priestor pre cca 100 sediacich divákov by sa nachádzal pozdĺž ihriska a nová hala by bola prepojená so starou. V priestore medzi novou halou a kolkárňou by vznikli parkovacie miesta pre športovcov. Parkovisko pre divákov by bolo zachovalé s prístupom od ulice Kvetná. Táto štúdia bola odprezentovaná členom Komisie mládeže a športu
29. 4. 2019, kedy všetci členovia komisie, ktorí sú predstaviteľmi rôznych športov, vyjadrili podporu pre vznik novej športovej haly. Komisia mládeže a športu vo svojom uznesení 3/3/2019 odporučila MsZ v Šali, aby sa zaoberalo výstavbou novej športovej haly v Šali.

Peter Szalay pokračoval a doplnil, že spustenie programu na podporu športovej infraštruktúry sa v roku 2019 odďaľoval, až koncom roka vláda schválila uvedený program. V roku 2020 dôsledkov parlamentných volieb sa nevedelo, aký osud stretne tento program. Následne celú spoločnosť zasiahla korona kríza. Podľa posledných správ z júna 2020 bude zverejnená výzva na podporu športovej infraštruktúry. Z nej bude jasné, za akých podmienok sa budú môcť samosprávy uchádzať o financie.

Uznesenie 3/6/2020:  Komisia mládeže a športu odporúča mestu Šaľa, aby sledovalo zverejnenie výzvy, poskytlo informácie o podmienkach výzvy komisii mládeže a športu a zaoberalo sa vypracovaním štúdie a podkladov pre výstavbu novej športovej haly v Šali.

K bodu 7: Záver

Predseda komisie Peter Szalay poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť.

 

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                          Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                       predseda KMaŠ

Dátum:            19. 6. 2020