Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.09.2020 - 17:05  //  aktualizácia: 23.09.2020 - 17:07  //  zobrazené: 1276

03/2020 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 03/2020  |  dátum konania: 23.09.2020

Prítomní: Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andráši, Ing. Klaudia Antálková, Ing. František

Botka, Ing. Marián Krištof, Ing. Roland Grédi, Robert Tölgyesi

 

Neprítomní: Elza Melegová, Bc. Noémi Kubiková, Miroslav Gera

 

Ďalej boli prítomné: Ing. Alena Kiácová, JUDr. Ing. Margita Pekárová, Ing. Jana Nitrayová, Ing. Martina Bartošovičová

 

 

 

 

1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2020

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polroka schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 131:

 

komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2020

 

 


2. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 474 914 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 474 914 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19  a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 132:

komisia odporúča MsZ schváliť návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 474 914 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
3. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 133:

komisia odporúča MsZ pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2021 vychádzajúci z predložených východísk

 

 


4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 134:

komisia odporúča MsZ schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa voči dlžníkom Dušanovi Chválovi vo výške 16 068,70 eur, Júlii Šlezingerovej vo výške 420,20 eur a Štefanovi Kolenčíkovi vo výške 265,00 eur a ich odpísanie z účtovnej evidencie

 

 


5. KotvaSpolufinancovanie projektu v rámci výzvy SKHU/WETA/1901 Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (Fond malých projektov)

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Spolufinancovanie projektu v rámci výzvy SKHU/WETA/1901 Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (Fond malých projektov) a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 135:

komisia odporúča MsZ schváliť Kotva
realizáciu projektu s názvom „Kerékpározzunk együtt biztonságosan / Bicyklujme sa spoločne bezpečne“ v zmysle rozhodnutia o schválení žiadosti SKHU/WETA/1901/4.1/223,
spolufinancovanie projektu vo výške 15% (3748,89 EUR) z rozpočtu vedúceho partnera v rámci výzvy SKHU/WETA/1901 Fondu malých projektov Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os: PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti, Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce
a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi,
uzatvorenie partnerskej dohody obsahujúcej minimálne požiadavky vyžadované orgánmi vykonávajúcimi program

 

 


6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 136:

komisia odporúča MsZ schváliť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020 pre O.Z. O psíčkovi a mačičke pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 40,- eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 2 000,- eur (slovom dvetisíc eur) na rok 2020 podľa zmluvy

 

 


7. Roman Štanglovič, Železničná 512/12, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Roman Štanglovič, Železničná 512/12, Šaľa

 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 137:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov odčlenených od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod č. 477/2017, dňa 16. 10. 2017, a to  novovytvorené parcely č. 663/60, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 98 m2 a parcela č. 663/78, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163 m2, spolu 261 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 43,07 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Romana Štangloviča, Železničná 512/12, Šaľa

 

 


8. Tomáš Hazucha a Alexandra Hazuchová, Železničná 502/32, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného

osobitného zreteľa od pre Tomáš Hazucha a Alexandra Hazuchová, Železničná 502/32, Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 138

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod č. 477/2017, dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/72, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 152 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 25,08 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Tomáša Hazuchu a Alexandru Hazuchovú, trvale bytom Železničná 502/32, Šaľa

 

 


9. Ing. Tomáš Kemenský a Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 2321/83, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Tomáš Kemenský a Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 2321/83, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 139:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov odčlenených od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/67, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 137 m2 a parcela č. 663/68, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 145 m2, spolu 282 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 46,53 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Ing. Tomáša Kemenského a Ing. Andreu Kemenskú, trvale bytom Záhradnícka 2321/83, Šaľa

 

 


10. Milan Papp a Valéria Pappová, Železničná 495/46, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milan Papp a Valéria Pappová, Železničná 495/46, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 140:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/79, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 38,28 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Milana Pappa a Valériu Pappovú, trvale bytom Železničná 495/46, Šaľa

 

 

 

 

 

 

 


11. Karol Hučko st., Železničná 504/28, Šaľa; Karol Hučko ml., Železničná 504/28, Šaľa; Etela Poszonyiová, Diakovská 1227/4, Šaľa; Ildikó Hučková, Železničná 504/28, Šaľa; Marek Hučko, Letná 569/5, Šaľa; Kristína Hučková, Letná 569/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Karol Hučko st., Železničná 504/28, Šaľa; Karol Hučko ml., Železničná 504/28, Šaľa; Etela Poszonyiová, Diakovská 1227/4, Šaľa; Ildikó Hučková, Železničná 504/28, Šaľa; Marek Hučko, Letná 569/5, Šaľa; Kristína Hučková, Letná 569/5, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 141:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod č. 477/2017, dňa 16. 10. 2017, a to  novovytvorená parcela č. 663/70, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 24,09 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Karola Hučka st., Železničná 504/28, Šaľa v podiele 3/5 k celku; Karola Hučka ml., Železničná 504/28, Šaľa v podiele 1/10 k celku; Etelu Poszonyiovú, Diakovská 1227/4, Šaľa v podiele 1/10 k celku; Ildikó Hučkovú, Železničná 504/28, Šaľa v podiele 1/10 k celku; Mareka Hučka, Letná 569/5, Šaľa v podiele 1/20 k celku a Kristínu Hučkovú, Letná 569/5, Šaľa v podiele 1/20 k celku


 

 

 

 

12. Jozef Popelka, Hollého 1842/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na
ul. Nivy v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na ul. Nivy v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozef Popelka, Hollého 1842/4, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 142:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností č. 3754/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 a časť parcely č. 3755/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, ako spevnenú plochu slúžiacu na vstup do garáže, v cene 0,663 Eur/m2/rok za celú výmeru 43 m2, t. j. v celkovej cene
28,50 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Jozefa Popelku, bytom Hollého 1842/4, Šaľa

 

 

 


13. GTIS charging SK s.r.o., so sídlom Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín
– žiadosť o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre GTIS charging SK s.r.o., so sídlom Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 143:

komisia odporúča MsZ schváliť návrh na uznesenie v zmysle stanoviska MsÚ t.j. bez ulice Vlčanská :
 nájom pozemkov vo vlastníctve mesta a to:

ul. Fr. Kráľa – plocha pred nákupným centrom S1 časť parcely CKN č. 3080/324, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na dve nabíjacie miesta o výmere 24 m2,
ul. Lúčna – plocha vo vnútrobloku časť parcely CKN č. 3080/287, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na dve nabíjacie miesta o výmere 24 m2,
ul. Partizánska – plocha pri dome kultúry, časť parcely CKN č. 2752/1, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na dve nabíjacie miesta o výmere 24 m2,
ul. Orechová – zelená plocha, časť parcely CKN č. 594/1, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na dve nabíjacie miesta o výmere 24 m2,
   vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 1,- EUR/celá výmera/rok, spolu s 2 % z tržieb bez DPH zo všetkých vybudovaných nabíjacích staníc, na dobu 15 rokov s opciou na
ďalších 15 rokov, pre spoločnosť GTIS charging SK s.r.o., so sídlom Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín, IČO: 45 425 183, za účelom vybudovania a prevádzkovania elektrických nabíjacích staníc a s právom stavby

 

 

14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Kaisera a Evu Kaiserovú, obaja trvale bytom Železničná 517/2, Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Kaisera a Evu Kaiserovú, obaja trvale bytom Železničná 517/2, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 144:

komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela č. 663/55, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom pod číslom 477/2017, dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 55,00 Eur, pre Alexandra Kaisera, bytom Železničná 517/2, Šaľa v podiele ½ k celku a Evu Kaiserovú, bytom Železničná 517/2, Šaľa v podiele ½ k celku
15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Majora a MUDr. Elenu Majorovú, Dlhá nad Váhom 217

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Majora a MUDr. Elenu Majorovú, Dlhá nad Váhom 217  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 145:

komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela č. 663/61, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu  hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 1 177,00 Eur, pre Ing. Ladislava Majora a MUDr. Elenu Majorovú, obaja trvale bytom Dlhá nad Váhom 217, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov


16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Pappa a Valériu Pappovú, obaja trvale bytom Železničná 495/46, Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Pappa a Valériu Pappovú, obaja trvale bytom Železničná 495/46, Šaľa   a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 146:

komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, parcela v registri C katastra nehnuteľností č. 4089/6, záhrada o výmere 98 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 11,00 Eur/m2, t.j.v celkovej kúpnej cene 1 078,00 Eur, pre Milana Pappa a Valériu Pappovú, obaja bytom Železničná 495/46, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 


17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Hatvaniho a Margitu Hatvaniovú, Železničná 514/8, Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Hatvaniho a Margitu Hatvaniovú, Železničná 514/8, Šaľa   a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 147:

komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela č. 663/58, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu  hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 627,00 Eur, pre Alexandra Hatvaniho a Margitu Hatvaniovú, trvale bytom Železničná 514/8, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 


                                   

18. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Kováča a Teréziu Kováčovú, Železničná 513/10, Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Kováča a Teréziu Kováčovú, Železničná 513/10, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 148:

komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela č. 663/59, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu  hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 858,00 Eur, pre Jozefa Kováča a Teréziu Kováčovú, trvale bytom Železničná 513/10, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 


                                              

19. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Roberta Maliniaka a Mgr. Margarétu Maliniakovú, Železničná 497/42, Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Roberta Maliniaka a Mgr. Margarétu Maliniakovú, Železničná 497/42, Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 149:

komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela č. 663/77, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu  hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 5,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 800,00 Eur, pre Ing. Roberta Maliniaka a Mgr. Margarétu Maliniakovú, trvale bytom Železničná 497/42, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov


20. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 150:

komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela č. 663/76, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu  hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 4,979 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 801,62 Eur, pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, trvale bytom Železničná 498/40, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 


21. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Sedláka a Adrianu Sedlákovú, V. Šrobára 570/2, Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Sedláka a Adrianu Sedlákovú, V. Šrobára 570/2, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 151:

komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v záhradkárskej osade „Pri železnici“, parcela registra CKN č. 789/129, ostatná plocha o výmere 159 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní nehnuteľnosti na záhradkárske účely, v celkovej kúpnej cene 1 156,17 EUR, pre Jozefa Sedláka a Adrianu Sedlákovú, obaja trvale bytom V. Šrobára 570/2, 927 01 Šaľa,
v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 


22. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Šimu a Alžbetu Šimovú, Vlčanská 564/3, Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Šimu a Alžbetu Šimovú, Vlčanská 564/3, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 152:

komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v záhradkárskej osade „Pri železnici“, parcela registra CKN č. 789/119, ostatná plocha o výmere 371 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní nehnuteľnosti na záhradkárske účely, v celkovej kúpnej cene 2 561,73 EUR, pre Milana Šimu a Alžbetu Šimovú, obaja trvale bytom Vlčanská 564/3, 927 01 Šaľa,
v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov


23. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mariana Kútneho a Ivetu Kútnu, Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mariana Kútneho a Ivetu Kútnu, Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 153:

komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Jazernej v Šali, pozemok, parcela registra CKN č. 789/7, ostatná plocha o výmere 17 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctvač.1v celosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v dlhodobom užívaní nehnuteľnosti žiadateľmi, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 17 m2 v celkovej kúpnej cene 187,00 EUR pre Mariana Kútneho a manželku Ivetu Kútnu, obaja trvale bytom Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 


24. TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. – ponuka na predaj pozemkov

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala ponuka na predaj pozemkov od TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 154:

komisia neodporúča MsZ schváliť kúpu nehnuteľností – pozemkov registra C KN vedených katastrálnym Odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa:
parcela číslo 5181/48, orná pôda o výmere 3314 m2, vedená na liste vlastníctva
č. 6432, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/6-ín v pomere k celku,
parcela číslo 5181/49, orná pôda o výmere 1699 m2, vedená na liste vlastníctva
č. 6431, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/4-ín v pomere k celku,
parcela číslo 5181/50, orná pôda o výmere 1763 m2, vedená na liste vlastníctva
č. 6431, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/4-ín v pomere k celku,
parcela číslo 5181/46, orná pôda o výmere 4645 m2, vedená na liste vlastníctva
č. 6430, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 v pomere k celku,
v kúpnej cene 16,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu
7480,66 m2 v celkovej kúpnej cene 119 690,56 EUR od spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., so sídlom Žihárec 287, 925 83 Žihárec, IČO: 36 538 078 

 

25. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 13 – garsónky s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, orientačné číslo 1 na ulici Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 3080/178 v k. ú. Šaľa“

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 13 – garsónky s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, orientačné číslo 1 na ulici Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 3080/178 v k. ú. Šaľa“ a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 155:

komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie výsledok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 13 – garsónky s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480,orientačnéčíslo1naulici Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 3080/178 v k. ú.  Šaľa“


26. Poskytnutie zľavy z nájomného nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šaľa počas obdobia ich sťaženého užívania nájomcami na dohodnutý účel na základe opatrení orgánov štátnej správy na zamedzenie šírenia ľudskej choroby COVID-19

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Poskytnutie zľavy z nájomného nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šaľa počas obdobia ich sťaženého užívania nájomcami na dohodnutý účel na základe opatrení orgánov štátnej správy na zamedzenie šírenia ľudskej choroby COVID-19 Šaľa“ a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 156:

komisia odporúča MsZ schváliť komisia odporúča MsZ schváliť poskytnutie zľavy vo výške 50% z nájomného za užívanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šaľa počas obdobia ich sťaženého užívania nájomcami na dohodnutý účel na základe opatrení orgánov štátnej správy na zamedzenie šírenia ľudskej choroby COVID-19; poskytnutie zľavy je podmienené poskytnutím nevyhnutnej súčinnosti nájomcov za účelom podania žiadosti o poskytnutie dotácie na úhradu nájomného podľa ust. § 13c zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a zároveň skutočným poskytnutím dotácie na účet prenajímateľa

 


27. MeT Šaľa, spol. s r. o. – návrh na zníženie odmeny mandatára

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala MeT Šaľa, spol. s r. o. – návrh na zníženie odmeny mandatára a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 157:

komisia odporúča MsZ schváliť zmenu jednotkových cien odmeny mandatára z Mandátnej zmluvy č. 209/2018 zo dňa29. 03. 2018 v znení jej neskorších dodatkov schválených Uznesením č. 2/2018 – XXXIII. z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 22. marca 2018, s účinnosťou od 01. 10. 2020 nasledovne:
cena za správu bytov v bytovom dome vo vlastníctve Mandanta (byty v bytovom dome vo výlučnom vlastníctve Mandanta bez bytov vo vlastníctve tretích osôb a bez založeného spoločenstva vlastníkov bytov) 8,36 EUR (bez DPH) / 1 mesiac / 1 byt,
cena za sledovanie úhrad za byty a nebytové priestory vo vlastníctve Mandanta v bytových domoch so založeným spoločenstvom vlastníkov bytov alebo spravované na základe zmluvy o výkone správy 7,78 EUR (bez DPH) / 1 mesiac / 1 byt,
cena za vedenie bytovej agendy 1 287,80 EUR (bez DPH) / mesačne,
cena za odpredaj bytu/nebytového priestoru vo vlastníctve Mandanta 36,80 EUR pri odpredaji 1 bytu alebo nebytového priestoru,
cena za správu nebytového priestoru vo vlastníctve Mandanta 5,51 EUR (bez DPH) mesačne / 1 nebytový priestor.

 


28. Duslo, a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa – úprava výšky nájomného v areáli futbalového štadióna na Nitrianskej ul. v Šali

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Úpravu výšky nájomného v areáli futbalového štadióna na Nitrianskej ul. v Šali pre Duslo, a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa 

a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 158:

komisia odporúča MsZ schváliť zvýšenie nájomného za nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35 826 487, podľa prílohy č. 1 na cenu 120,00 Eur/ha, t. j. pri celej výmere 71 817 m2 cena 862,09 Eur/rok (cena nájmu je uvedená vrátane DPH)

 


29. Kúpa pozemkov pod plánovanou stavbou„Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“ od Slovenského pozemkového fondu

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Kúpa pozemkov pod plánovanou stavbou „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“ od Slovenského pozemkového fondu a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 159:

komisia odporúča MsZ schváliť kúpu pozemkov vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa:
parcela CKN č. 1371/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 7970 v celosti,
parcela CKN č. 1371/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 147 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 7973 v celosti,
parcela CKN č. 1373/34, ostatná plocha o výmere 42 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 7973 v celosti,
od Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11,
IČO: 17335345, zastupujúci jednotlivých vlastníkov zapísaných na listoch vlastníctva
č. 7970 a č. 7973, ktorých adresa trvalého pobytu alebo sídla nie sú známe, v celkovej kúpnej cene 6 700,- EUR

 

 

                                                                                                          Ing.Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

Zapísala:

Anita Petkovov