Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.03.2010 - 12:28  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 09:09  //  zobrazené: 1735

03/2010 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 03/2010  |  dátum konania: 10.03.2010

Prítomní: MUDr. Grell, RSDr. Gomboš, p. Jaroš, Mgr. Mika, JUDr. Marinčák, Mgr. Šperka, 
                 Ing. Vičíková, Mgr. Zozuľáková, 
Neprítomní : MUDr. Bečár, MUDr. Hikkel, Ing. Galbavá, p. Valent
Ďalej prítomní:  p. Botková, PhDr. Veres, Ing. Velázquezová
Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.

Zasadnutie zahájil MUDr. Jozef Grell, predseda komisie. V úvode rokovania  privítal všetkých prítomných. Zvlášť privítal PhDr. Veresa, člena občianskeho združenia Alternatíva
K+M+N+R Šaľa a jedného zo sociálnych pracovníkov nocľahárne v Šali a Ing. Velázquezovú, poslankyňu MsZ v Šali. Predseda komisie skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné.
V úvode rokovania udelil slovo Ing. Velázquezovej, ktorá oboznámila prítomných, čo je dôvodom zúčastnenia sa na rokovaní. Uviedla, že ako poslankyňa za obvod Veča, prišla tlmočiť sťažnosť  seniorov z bytového domu na ul. Narcisovej č.19 /DOS/ na rodinu Vlasty Vágayovej, ktorej bol pre mesiacom na odporúčanie komisie pridelený nájomný byt. Mesto pridelilo nájomný byt rodine, ktorá nemá dobrú povesť, je neprispôsobivá, v byte sa nachádza veľa osôb. Uviedla, že je potrebné prijať určité opatrenia, napr. je potrebné vykonať fyzickú kontrolu v súčinnosti s MsP, s členmi z výboru mestskej časti Veča, s členmi  z komisie sociálnej, ďalej zriadiť kamerový systém, domový poriadok, výmenu zámku vo vchodových dverách  a pod. Do tohto bytového domu, by komisia mala odporúčať takých uchádzačov o byt, ktorí majú dobrú povesť v mieste bydliska. MsZ vo VZN č. 9/2009 O hospodárení
s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou schválilo kategóriu bytov  určených ako bytová náhrada. Sú to  byty č. 33 – 36 v obytnom dome na ul. Narcisovej č. 1948/19.
V diskusii sa členovia komisie vyjadrili, že z komentára k zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu je ťažko určiť či je rodina problémová resp. neprispôsobivá, veľakrát tie rodiny ani nepoznajú. V tomto prípade sa členovia komisie riadili na základe poznatkov, že rodine hrozilo, že sa ocitne na ulici,  komisia prihliadala v zmysle kritérií VZN, že sa jedná o rodinu s maloletými deťmi. Nepriaznivá sociálna situácia v rodine si vyžiadala okamžité riešenie. Dr. Gomboš uviedol, že urobí pohovor s p. Vágayovou , aby sa zlepšilo správanie rodiny v bytovom dome, a aby v budúcnosti nedochádzalo k výtržnostiam a nedorozumeniam.

Po diskusii komisia rokovala podľa nasledujúceho programu:

2. Prerokovanie žiadostí z bytového referátu
3. Prerokovanie materiálu Zhodnotenie činnosti„Nocľahárne pre bezdomovcov“ na ul.
Partizánskej v Šali
4. Rôzne
5. Záver

k bodu č. 2
1. Katarína Kalúzová a Pavel Zöld  a manželia Naďa a Marek Szekešovi - žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov

Pani Botková uviedla, že nájomníkmi bytu č.8, 3 – izbový, na prízemí v dome so súpisným číslom 2137/1 na ulici Rímskej v Šali- Veči sú Katarína Kalúzová a Pavol Zöld. Nájomníkmi bytu č.16, 3 – izbový, na I. poschodí v dome so súpisným číslom 2139/5 na ulici Rímskej
v Šali- Veči sú manželia Naďa a Marek Szekerešovci.
Správca Bytkomfort s.r.o. neeviduje ani u jedného bytu dlh. Obaja nájomníci riadne platia nájomné  a služby spojené s užívaním bytu, čím je splnené podmienka VZN č.9/2009 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou, podľa §5 bodu 2 „V zásade sa vymieňajú len byty finančne vysporiadané bez pohľadávok na nich viaznucich„. Prenajímateľ (mesto) podľa § 715 Občianskeho zákonníka súhlasí s výmenou bytov.
Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8
U z n e s e n i e  č. 9/2010
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča primátorovi mesta  schváliť dohodu o výmene bytov medzi nájomníkmi bytu č. 8, 3- izbový byt na prízemí v dome so súpisným číslom 2137/1 na ulici Rímskej v Šali- Veči Katarínou Kalúzovou a Pavlom Zöldom a nájomníkmi bytu č.16, 3 – izbový, na I. poschodí v dome so súpisným číslom 2139/5 na ulici Rímskej v Šali- Veči  manželov Nadi  a Mareka Szekerešovcov.

2. Pavol Kováč, bytom Šaľa, Rímska 2139/5 – Žiadosť o spoločný nájom so Silviou Bedečovou, trvale bytom Šaľa, Rímska 2137/1 a jej synom Gabrielom - Žiadosť o schválenie spoločného nájmu  bytu

Pani Botková uviedla, že žiadosť podal p. Pavol Kováč, nájomca bytu č.8, 3 – izbový, na prízemí v dome so súpisným číslom 2139/5 na ulici Rímskej v Šali- Veči. Žiada o spoločný nájom s priateľkou  Silviou Bedečovou, nar. r.1976, s trvalým pobytom ulica Rímska 2137/1 Šaľa-Veča s jej synom Gabrielom Bedečom nar. r.1996.
Správca Bytkomfort, s. r. o. evidoval na predmetnom byte dlh na nájomnom  vo výške 782,31 Eur a dlh na penáloch vo výške 617,66 Eur. Celkový dlh vo výške 1674,08 Eur bol dňa 24. 2. 2010 uhradený v ČSOB v Šali na účet mesta.

Hlasovanie : Prítomní: 8, Za: 8
U z n e s e n i e  č.  10/2010
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča primátorovi mesta schváliť spoločný nájom bytu  č. 8, 3- izbový na prízemí v dome so súpisným číslom 2139/5 na ulici Rímskej v Šali – Veči nájomcu Pavla Kováča so Silviou Bedečovou
s trvalým pobytom ulica Rímska 2137/1 Šaľa- Veča .

3. Zuzana Karlubíková, bytom Šaľa, Narcisová 1948/17 - žiadosť o schválenie bytu do podnájmu pre Tomáša Péliho, trvale bytom Šaľa, Slnečná 10

Žiadosť podala p. Zuzana Karlubíková, nájomníčka bytu č.6, 2 – izbový, na I. poschodí v dome so súpisným číslom 1948/17 na ulici Narcisovej v Šali- Veči z dôvodu, že sa zdržiava
v zahraničí. Žiada o povolenie dať byt do podnájmu pre rodinného priateľa Tomáša Péliho, nar. 24. 11. 1958, trvale bytom Slnečná 10, Šaľa- Veča na dobu určitú  do 30.6.2010.
Správca Bytkomfort s.r.o. neeviduje u menovanej  dlh na nájomnom ani na službách spojených s užívaním bytu  za celé obdobie.

Hlasovanie:  Prítomní: 8, Za: 6: Zdržali sa: 2
U z n e s e n i e  č.  11/2010
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča primátorovi mesta vyhovieť žiadosti t. j.  nájomný byt Zuzany Karlubíkovej, byt č. 6, 2- izbový, na I. poschodí v dome so súpisným číslom 1948/17 na ulici Narcisovej dať do podnájmu pre Tomáša Péliho, trvale bytom Šaľa, Slnečná č. 10 na dobu určitú do 30. 6. 2010.

4. Obsadenie nájomného bytu č.86 v dome 1948/21, 2 – izbový, na V. poschodí, na ulici Narcisovej s dlhom
Na základe uznesenia č.4/2010 Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsZ v Šali sa pokračovalo v prieskume medzi uchádzačmi z aktuálneho poradovníka o garsónku a jednoizbový byt. Prehľad uchádzačov, ktorí sú ochotní na vlastné náklady odstrániť nedostatky v byte, prípadne uhradiť dlhy na predmetnom byte tvorí prílohu tohto materiálu.
Členovia komisie z predloženého zoznamu vybrali uchádzača, ktorý je ochotný jednorázovo uhradiť dlh- istina vo výške 4 903,34 Eur a uviesť byt do užívania schopného stavu na vlastné náklady.

Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 7: Zdržal sa: 1
U z n e s e n i e  č.  12/2010
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča primátorovi mesta prideliť dvojizbový byt č. 86  na V. poschodí v dome so súpisným číslom 1948 vo vchode č.21 na ulici Narcisovej  Ladislavovi Bestrovi, trvale bytom Šaľa, J. Hollého č. 2, nar. v roku 1985 zo zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostaveného v súlade s VZN č. 6/2002 a Smernice MV a RR č. 2/2003 vypracovaného Bytkomfortom s.r.o. v Šali na základe stanoviska Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie, schváleného primátorom mesta dňa 10. 6. 2009. Nájomný byt odporúča prideliť až po uhradení dlhu na účet mesta.

5. Obsadenie garsónky č.13 v dome 2138/3, I. poschodie na ulici Rímskej
P. Botková uviedla, že dňa 5. 3. 2010 sa uvoľnil  byt po pôvodnom nájomníkovi  Františkovi Gálovi. Je potrebné obsadiť uvoľnený byt uchádzačom z aktuálneho poradovníka schváleného primátorom mesta zo dňa 10. 6. 2009.
Poradovník uchádzačov o prenájom garsónky v novostavbe /z poradovníka/ tvorí prílohu zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8
U z n e s e n i e  č. 13/2010
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča primátorovi mesta prideliť garsónku č. 13  na I. poschodí v dome so súpisným číslom 2138 vo vchode 3 na ulici Rímskej Žanete Jánoškovej, nar. r. 1982, trvale bytom Šaľa, L. Novomeského 769/16 zo zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostaveného v súlade s VZN č. 6/2002 a Smernice MV a RR č. 2/2003 vypracovaného Bytkomfortom s.r.o. v Šali na základe stanoviska Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie, schváleného primátorom mesta dňa 10. 6. 2009.

V prípade, ak Žaneta Jánošková nebude mať záujem o garsónku č. 13 na ul. Rímskej č. 2138/3 komisia odporúča ako ďalšieho uchádzača z poradovníka Katarínu Pistovičovú.

U z n e s e n i e  č. 14/2010
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča primátorovi mesta prideliť garsónku č. 13  na I. poschodí v dome so súpisným číslom 2138 vo vchode 3 na ulici Rímskej Kataríne Pistovičovej, nar. r. 1985, trvale bytom Šaľa, Cintorínska 1859/11 zo zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostaveného v súlade s VZN č. 6/2002 a Smernice MV a RR č. 2/2003 vypracovaného Bytkomfortom s.r.o. v Šali na základe stanoviska Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie, schváleného primátorom mesta dňa 10. 6. 2009.

k  bodu č. 3
Materiál Zhodnotenie činnosti „ Nocľahárne pre bezdomovcov“ na ul. Partizánskej v Šali bol prerokovaný spolu s Výborom mestskej časti č. 1. Za výbor sa zúčastnila p. Verešová, poslankyňa mesta. Ďalej bol prítomný Ing. Mečiar, zástupca primátora mesta a jedná obyvateľka mesta. Uvedený materiál predložil PhDr. Veres.
V diskusii sa prítomní vyjadrili, že na prevádzku nocľahárne pre bezdomovcov nezaznamenali žiadnu sťažnosť zo strany obyvateľov mesta. Odporúčajú do budúcnosti zriadiť komplexné centrum sociálnych služieb. K realizácii tohto zámeru sú potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy. Ďalej sa vyjadrili, že je potrebné s týmto zámerom oboznámiť verejnosť, viesť diskusiu na danú tému a  predložiť riešenia. Predseda komisie MUDr. Grell navrhol PhDr. Veresovi, aby na zasadnutie MsZ, ktoré bude zasadať 25. marca 2010 pripravil materiál, kde budú načrtnuté finančné náklady na poskytovanie sociálnych služieb v tejto budove.
Po diskusii členovia komisie prijali nasledovné stanovisko:

U z n e s e n i e  č. 15/2010
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie sa oboznámila s zhodnotiacou činnosťou „Nocľahárne pre bezdomovcov“ na ul. Partizánskej v Šali odporúča, aby sa aj naďalej poskytovali služby nocľahárne počas zimných mesiacov, t. j. od 1. 11. 2010 do 31. 3. 2011.

k  bodu č. 4
JUDr. Marinčák pozval prítomných na podujatie „Vyhlásenie najlepších športovcov Mesta Šaľa  a okresu za rok 2009“, ktoré sa uskutoční dňa 22. 3. 2010 so začiatkom o17,00 hod. v kinosále MsKS v Šali.

Na záver rokovania si členovia komisie prezreli miestnosti budovy nocľahárne. Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.